O LEI Common Data File formats
Uwaga:

Terminy i definicje użyte w wykresie są udostępnione w dokumencie w języku angielskim „Reporting Exceptions Format”, do pobrania poniżej. Treść niniejszego wykresu została wyświetlona w języku angielskim, ponieważ GLEIF nie wykonuje tłumaczenia dokumentacji technicznej z języka angielskiego.

Dane Poziomu 2: Format Reporting ExceptionsPula danych identyfikatorów podmiotów prawnych (LEI) zawiera dane Poziomu 2, które pozwalają odpowiedzieć na pytanie o relacje własności pomiędzy podmiotami, czyli „które podmioty są właścicielami których podmiotów”. W szczególności podmioty prawne, które posiadają lub uzyskały LEI, przesyłają sprawozdania finansowe zarówno swojemu „bezpośredniemu podmiotowi dominującemu przygotowującemu skonsolidowane sprawozdania finansowe”, jak i swojemu „ostatecznemu podmiotowi dominującemu przygotowującemu skonsolidowane sprawozdania finansowe”.

Rejestry w formacie Reporting Exceptions odnoszą się do poszczególnych podmiotów zależnych oraz ich bezpośrednich i ostatecznych podmiotów dominujących i określają typ wyjątku raportowania. Wyjątki raportowania są następujące:

 • Brak podmiotu dominującego.
 • Podmiot zależny nie przesyła raportu z wyjątkowych powodów (patrz niżej).
 • Podmioty dominujące nie mają LEI.

GLEIF opublikowała dokument „Format Reporting Exceptions” w wersji 1.0 w listopadzie 2016 r. w celach informacyjnych. W maju 2017 r. GLEIF zamieściła dodatkową aktualizację: wersję 1.1 formatu Reporting Exceptions. Szczegółowy dokument specyfikacji technicznej oraz odpowiadająca mu definicja schematu XML są dostępne do pobrania na dole tej strony. Zmiany wprowadzone w wersji 1.1 w porównaniu z wersją 1.0 formatu Reporting Exceptions są niewielkie i zgodne z poprzednimi wersjami. Wspomniane zmiany są wyszczególnione w części 1.7 („Uwagi dotyczące wydania”) dokumentu specyfikacji technicznej dostępnego poniżej.

Dostępne do pobrania skonsolidowane pliki GLEIF zawierają szczegółowe informacje na temat rekordu LEI oraz powiązanych danych referencyjnych na podstawie odpowiedniego formatu raportowania. Wyjątki dotyczące raportowania są wyszczególnione w pliku Level 2 Reporting Exceptions Concatenated File .

W swoim dokumencie opisującym założenia polityki, zatytułowanym „Gromadzenie danych na temat bezpośrednich i ostatecznych podmiotów dominujących podmiotów prawnych w Globalnym Systemie LEI – Faza 1” (Collecting data on direct and ultimate parents of legal entities in the Global LEI System – Phase 1) , Komitet Nadzoru Regulacyjnego ds. LEI określa możliwość rezygnacji z dostarczania informacji o podmiotach dominujących z przyczyn wymienionych w części 3.3.1 dokumentu LEI ROC.

W części 3.3.1 znajduje się między innymi stwierdzenie, że zdaniem LEI ROC obowiązywać powinna wyłącznie następująca ograniczona lista powodów, dla których podmiot może odmówić udzielenia informacji na temat podmiotów dominujących, przy czym lista ta może zostać poddana rewizji przez LEI ROC „w razie potrzeby w świetle zdobytego doświadczenia”:

 • Brak podmiotu dominującego zgodnie z podaną definicją: obejmuje to np. przypadki, gdy (i) podmiot jest kontrolowany przez osobę lub osoby fizyczne bez istnienia jakichkolwiek pośrednich podmiotów prawnych zgodnych z definicją podmiotu dominującego w Globalnym Systemie LEI; (ii) podmiot jest kontrolowany przez podmioty prawne niepodlegające wymogowi przygotowywania skonsolidowanych sprawozdań finansowych (zgodnie z definicją podmiotu dominującego w Globalnym Systemie LEI); (iii) nie istnieje żadna określona osoba kontrolująca dany podmiot (np. zróżnicowana struktura własności udziałów).
 • Obowiązuje zakaz prawny udzielania lub publikowania informacji tego typu: w tym (i) zakazy prawne lub przepisy obowiązujące w danej jurysdykcji; (ii) inne obowiązujące zobowiązania prawne, np. klauzule rządzące podmiotem lub umową.
 • Ujawnienie informacji tego typu byłoby szkodliwe dla danego podmiotu lub jego podmiotu dominującego. Obejmuje to powody powszechnie akceptowane w podobnych okolicznościach przez władze publiczne na podstawie oświadczenia danego podmiotu.

Poniższy diagram przedstawia strukturę formatu Reporting Exceptions, włącznie z definicjami treści dostarczanych danych.

ReportingExceptionData
Header [1,1]
ContentDate The date and time as of which the data contained in the file is valid. repex:LEIDateTimeProfile A date and time, including the timezone, based on ISO 8601. [1,1]
Originator The LEI of the entity that created the content of this file. repex:LEIType A Legal Entity Identifier (LEI) code, conforming to ISO 17442. [0,1]
FileContent A code describing the content of this Reporting Exceptions file. repex:FileContentEnum Codes denoting the publisher of the Reporting Exceptions file (GLEIF or LEI Issuer / LOU), the publication status (public or internal use) and the content type (full file, delta file or query response).
A value of type FileContentEnum in a file conforming to this standard SHALL be one of the following code strings:
 • LOU_FULL_PUBLISHED
 • LOU_DELTA_PUBLISHED
 • GLEIF_FULL_PUBLISHED
 • GLEIF_DELTA_PUBLISHED
 • QUERY_RESPONSE
[1,1]
DeltaStart The date and time of the baseline relative to which this file contains new or changed Reporting Exceptions. repex:LEIDateTimeProfile A date and time, including the timezone, based on ISO 8601. [0,1]
RecordCount The number of Reporting Exceptions (RepEx) in the file. Must be a positive whole (integer) number, or zero (0). xs:nonNegativeInteger A positive whole number or zero (0). [1,1]
Extension This Extension element contains any additional elements required to extend the Header container element. repex:ExtensionType Data element(s) defined by the sender of the file. A description of Extension element structure and content should be provided separately. [0,1]
ReportingExceptions [1,1]
Exception [1,1]
LEI The ISO 17442 compatible identifier for the legal entity which raised this exception. repex:LEIType A Legal Entity Identifier (LEI) code, conforming to ISO 17442. [1,1]
ExceptionCategory A category of mandatory information reporting, beyond the minimum required for legal entity identification, which the legal entity declines, giving reasons and references where applicable. repex:ExceptionCategoryEnum A value of type ExceptionCategoryEnum in a file conforming to this standard SHALL be one of the following code strings:
 • DIRECT_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT - The legal entity has declined to report a direct accounting consolidation parent, based on applicable accounting standards.
 • ULTIMATE_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT - The legal entity has declined to report an ultimate accounting consolidation parent, based on applicable accounting standards.
[1,1]
ExceptionReason A single reason provided by the legal entity for declining to provide the mandatory report of a specified type of information (beyond the minimum reference data needed purely for identification of the legal entity). repex:ExceptionReasonEnum A value of type ExceptionReasonEnum in a file conforming to this standard SHALL be one of the following code strings:
 • NO_LEI
 • NATURAL_PERSONS
 • NON_CONSOLIDATING
 • NO_KNOWN_PERSON
 • LEGAL_OBSTACLES
 • BINDING_LEGAL_COMMITMENTS
 • DETRIMENT_NOT_EXCLUDED
 • DISCLOSURE_DETRIMENTAL
[1,*]
ExceptionReference References of the law, regulation or other element of the legal framework to support reason(s) provided by the legal entity for declining to provide information on its parents. repex:Tokenized500Type An element of this type has minimum length of one character and may not contain any of: the carriage return (#xD), line feed (#xA) nor tab (#x9) characters, shall not begin or end with a space (#x20) character, or a sequence of two or more adjacent space characters. [0,*]
Extension This repex:Extension element may contain any additional elements required to extend the Reporting Exception. repex:ExtensionType Data element(s) defined by the sender of the file. A description of Extension element structure and content should be provided separately. [0,1]

Format Reporting Exceptions

Pytania dotyczące formatu Reporting Exceptions prosimy kierować do leidata@gleif.org.


Odpowiednie pliki do pobrania