O LEI Common Data File formats
Uwaga:

Terminy i definicje użyte w wykresie są udostępnione z dokumentem w języku angielskim „Common Data File (CDF) format”, dostępnym do pobrania poniżej. Treść niniejszego wykresu została wyświetlona w języku angielskim, ponieważ GLEIF nie wykonuje tłumaczenia dokumentacji technicznej z języka angielskiego.

Dane Poziomu 2: Format Relationship Record (RR) CDFPula danych identyfikatorów podmiotów prawnych (LEI) zawiera dane Poziomu 2, które pozwalają odpowiedzieć na pytanie o relacje własności pomiędzy podmiotami, czyli „które podmioty są właścicielami których podmiotów”. W szczególności podmioty prawne, które posiadają lub uzyskały LEI, przesyłają sprawozdania finansowe zarówno swojemu „bezpośredniemu podmiotowi dominującemu przygotowującemu skonsolidowane sprawozdania finansowe”, jak i swojemu „ostatecznemu podmiotowi dominującemu przygotowującemu skonsolidowane sprawozdania finansowe”.

Odrębne procedury mają zastosowanie do bezpośrednich podmiotów dominujących i ostatecznych podmiotów dominujących posiadających i nieposiadających LEI.

Jeśli bezpośredni i/lub ostateczny podmiot dominujący podmiotu rejestrującego LEI uzyskał kod LEI, zastosowanie mają następujące zasady: Podmiot zależny będzie miał obowiązek podać kod LEI swojego bezpośredniego i ostatecznego podmiotu dominującego podmiotowi nadającemu kody LEI. Format Relationship Record CDF (RR-CDF) ma zastosowanie do rejestrów powiązań dla podmiotów rejestrujących LEI, których bezpośrednie i ostateczne podmioty dominujące uzyskały LEI. Definiuje on format techniczny, który określa sposób przechowywania danych Poziomu 2, czyli rejestrów powiązań, i ich przesyłania między podmiotami nadającymi LEI, Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) i wszystkimi użytkownikami danych.

GLEIF opublikowała wersję 1.0 formatu RR-CDF w listopadzie 2016 r. w celach informacyjnych. W maju 2017 r. GLEIF zamieściła dodatkową aktualizację: wersję 1.1 formatu RR-CDF. Szczegółowy dokument specyfikacji technicznej oraz odpowiadająca mu definicja schematu XML są dostępne do pobrania na dole tej strony. Zmiany wprowadzone w wersji 1.1 w porównaniu z wersją 1.0 formatu RR-CDF są niewielkie i zgodne z poprzednimi wersjami. Wspomniane zmiany są wyszczególnione w części 1.7 („Uwagi dotyczące wydania”) dokumentu specyfikacji technicznej dostępnego poniżej.

Także w maju 2017 r. GLEIF opublikowała wersję 1.1 dokumentu „Określenie reguł przejściowych dla formatu Relationship Record Common Data File Format (łącznie z regułami walidacji)”. Definiuje on ogólne reguły biznesowe, które muszą być przestrzegane przez podmioty nadające LEI gromadzące dane Poziomu 2, i przekazuje szczegółowe instrukcje dotyczące sposobu stosowania wersji 1.1 formatu RR-CDF. Zasady dotyczące walidacji opisują kwestie, które powinny zostać wzięte pod uwagę przez podmioty nadające LEI w procesie zatwierdzania powiązania przygotowującego skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

W styczniu 2018 r. GLEIF opublikowała wersję 1.2 dokumentu „Określenie reguł przejściowych dla formatu Relationship Record Common Data File Format”. Aktualizacja zawiera wyjaśnienia odnoszące się do danych dotyczących oddziałów i postępowania z raportami dotyczącymi wyjątków.

Format RR-CDF zawiera elementy, które odpowiednio:

 • Identyfikują zaangażowane podmioty prawne.
 • Specyfikują typ i inne charakterystyki (np. daty) powiązania.
 • Pokazują walidację powiązań i informacje o raportowaniu gromadzone przez podmiot nadający LEI odpowiedzialny za zarządzanie rejestrem powiązań.

Dostępne do pobrania skonsolidowane pliki GLEIF zawierają szczegółowe informacje na temat rekordu LEI oraz powiązanych danych referencyjnych na podstawie odpowiedniego formatu raportowania.

 • Level 2 RR-CDF Concatenated File: Zawiera on dane Poziomu 2 umożliwiające identyfikację bezpośrednich i ostatecznych podmiotów dominujących podmiotu prawnego, którego bezpośrednie i ostateczne podmioty dominujące posiadają LEI.

Poniższy diagram przedstawia strukturę formatu RR-CDF, włącznie z definicjami treści dostarczanych danych.

RelationshipData
Header [1,1]
ContentDate The date and time as of which the data contained in the file is valid. LEIDateTimeProfile A date and time, including the timezone, based on ISO 8601. [1,1]
Originator The LEI of the entity that created the content of this file. LEIType A Legal Entity Identifier (LEI) code, conforming to ISO 17442. [0,1]
FileContent A code describing the content of this relationship record file. FileContentEnum A code denoting the publisher of the relationship data file (GLEIF or LOU), the publication status (public or internal use) and the content type (full file, delta file or query response). [1,1]
DeltaStart The date and time of the baseline relative to which this file contains new or changed Relationship Records. LEIDateTimeProfile A date and time, including the timezone, based on ISO 8601. [0,1]
RecordCount The number of relationship records in the file. Must be a positive whole (integer) number, or zero (0). xs:nonNegativeInteger A positive whole number or zero (0). [1,1]
Extension This Extension element may contain any additional elements required to extend the Header container element. ExtensionType Data element(s) defined by the sender of the file. A description of Extension element structure and content should be provided separately. [0,1]
Record [0,*]
Relationship [1,1]
StartNode An LEI or ISO 17442-compatible ID for the entity at the "start" of a directional relationship. NodeType An LEI or provisional (ISO 17442-compatible) technical identifier for a legal entity in the relationship, together with a code indicating the type of identifier. [1,1]
EndNode An LEI or ISO 17442-compatible ID for the entity at the "end" of a directional relationship. NodeType An LEI or provisional (ISO 17442-compatible) technical identifier for a legal entity in the relationship, together with a code indicating the type of identifier. [1,1]
RelationshipType A unique code designating the specific category of a directional relationship between two legal entities. RelationshipCategoryType A unique code designating the specific category of a directional relationship between two legal entities. [1,1]
RelationshipPeriods A collection of paired beginning and end dates relating to: the relationship itself, periods (e.g. accounting cycles) covered by documents demonstrating the relationship, or the filing date(s) of those documents. RelationshipPeriodsType A collection of paired beginning and end dates, defining a time period of a type indicated by an enumerated code: the relationship itself, periods (e.g. accounting) covered by documents demonstrating the relationship, or the filing date(s) of those documents. [0,1]
RelationshipStatus The status of the legal entities\' relationship itself: ACTIVE or INACTIVE. RelationshipStatusEnum The status of the legal entities\' relationship itself (e.g. currently active, historical only). [1,1]
RelationshipQualifiers Any additional qualitative attributes that help to categorize the relationship. RelationshipQualifiersType Additional qualitative attributes that help to categorize the relationship more specifically. [0,*]
RelationshipQuantifiers Any additional quantitative attributes that help to categorize the relationship. RelationshipQuantifiersType Additional quantitative attributes of the relationship, including units where applicable, according to a particular measurement method. [0,*]
Extension This Extension element may contain any additional elements required to extend the Header container element ExtensionType Data element(s) defined by the sender of the file. A description of Extension element structure and content should be provided separately. [0,1]
Registration [1,1]
InitialRegistrationDate A date and time, including the timezone, based on ISO 8601. LEIDateTimeProfile A date and time, including the timezone, based on ISO 8601. [1,1]
LastUpdateDate The date at which the information was most recently updated by the ManagingLOU LEIDateTimeProfile A date and time, including the timezone, based on ISO 8601. [1,1]
RegistrationStatus The status of the legal entity\'s relationship record registration with the ManagingLOU lei:RegistrationStatusEnum A value of type RegistrationStatusEnum in a file conforming to this standard SHALL be one of the following code strings:
 • PENDING_VALIDATION - A relationship data report that has been submitted and which is being processed and validated, prior to publication
 • PUBLISHED - A relationship record that has been validated and published, and which identifies a relationship that was reported by an entity that was an operating legal entity as of the last update
 • DUPLICATE - A relationship record that has been determined to be a duplicate of the same relationship as another relationship record; the DUPLICATE status is assigned to the non-surviving record
 • LAPSED - A relationship record that has not been renewed by the NextRenewalDate
 • RETIRED - The relationship is considered to have ended, but the relationship report is kept in publication for historical audit trail purposes
 • ANNULLED - A relationship record that was marked as erroneous or invalid after it was issued
 • TRANSFERRED - A relationship record that has been transferred to a different LOU as the managing LOU
 • PENDING_TRANSFER - A relationship record that has been requested to be transferred to another LOU. The request is being processed at the sending LOU
 • PENDING_ARCHIVAL - A relationship record is about to be transferred to a different LOU, after which its registration status will revert to a non-pending status
[1,1]
NextRenewalDate The next date by which the relationship information must be renewed and re-certified by the legal entity. LEIDateTimeProfile A date and time, including the timezone, based on ISO 8601. [0,1]
ManagingLOU The LEI of the LOU that is responsible for administering this relationship record. LEIType A Legal Entity Identifier (LEI) code, conforming to ISO 17442. [1,1]
ValidationSources Level of relationship validation. ValidationSourcesTypeEnum The level of relationship validation provided by the ManagingLOU. [1,1]
ValidationDocuments Type of source document(s) used for validating the relationship. ValidationDocumentsTypeEnum The type of source document(s) used by the ManagingLOU to validate the relationship. [1,1]
ValidationReference A reference to a specfic document or other source used as the basis of relationship validation for this relationship record. Tokenized500Type A free text string. [0,1]
Extension This Extension element may contain any additional elements required to extend the Header container element ExtensionType Data element(s) defined by the sender of the file. A description of Extension element structure and content should be provided separately. [0,1]
Extension [0,1]

Format (RR-CDF) Relationship Record Common Data File

Informacje dotyczące podmiotów rejestrujących LEI, których bezpośredni lub ostateczny podmiot dominujący nie posiada LEI, można znaleźć na tej dedykowanej stronie internetowej GLEIF: Dane Poziomu 2: Format Parent Reference Data.

Pytania dotyczące formatu RR-CDF prosimy kierować do leidata@gleif.org.


Odpowiednie pliki do pobrania