LEI 数据 GLEIF 数据质量管理

其他数据质量报告请在下面选择特定月份和年份的数据质量报告。您可以在此处找到更多的支持性文件。

年份 2022

数据质量报告 August 2022

日期: 2022-09-07

数据质量报告 July 2022

日期: 2022-08-05

数据质量报告 June 2022

日期: 2022-07-07

数据质量报告 May 2022

日期: 2022-06-08

数据质量报告 April 2022

日期: 2022-05-06

数据质量报告 March 2022

日期: 2022-04-07

数据质量报告 February 2022

日期: 2022-03-07

数据质量报告 January 2022

日期: 2022-02-07