LEI 数据 GLEIF 数据质量管理

其他数据质量报告请在下面选择特定月份和年份的数据质量报告。您可以在此处找到更多的支持性文件。

年份 2024

数据质量报告 May 2024

日期: 2024-06-07

数据质量报告 April 2024

日期: 2024-05-08

数据质量报告 March 2024

日期: 2024-04-08

数据质量报告 February 2024

日期: 2024-03-07

数据质量报告 January 2024

日期: 2024-02-07

年份 2023

数据质量报告 December 2023

日期: 2024-01-08

数据质量报告 November 2023

日期: 2023-12-07

数据质量报告 October 2023

日期: 2023-11-09