LEI 数据 GLEIF 数据质量管理

其他数据质量报告请在下面选择特定月份和年份的数据质量报告。您可以在此处找到更多的支持性文件。

年份 2023

数据质量报告 August 2023

日期: 2023-09-07

数据质量报告 July 2023

日期: 2023-08-07

数据质量报告 June 2023

日期: 2023-07-07

数据质量报告 May 2023

日期: 2023-06-07

数据质量报告 April 2023

日期: 2023-05-08

数据质量报告 March 2023

日期: 2023-04-11

数据质量报告 February 2023

日期: 2023-03-07

数据质量报告 January 2023

日期: 2023-02-07