LEI 数据 GLEIF 数据质量管理

其他数据质量报告请在下面选择特定月份和年份的数据质量报告。您可以在此处找到更多的支持性文件。

年份 2024

数据质量报告 January 2024

日期: 2024-02-07

年份 2023

数据质量报告 December 2023

日期: 2024-01-08

数据质量报告 November 2023

日期: 2023-12-07

数据质量报告 October 2023

日期: 2023-11-09

数据质量报告 September 2023

日期: 2023-10-09

数据质量报告 August 2023

日期: 2023-09-07

数据质量报告 July 2023

日期: 2023-08-07

数据质量报告 June 2023

日期: 2023-07-07