LEI Verisi LEI Eşleme

GLEIF Sertifikasyon SüreciGlobal Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), Tüzel Kişi Kimlik Kodunu (LEI) kendi kimlik kodları ile eşleyen kuruluşların bunu doğru biçimde yapmaları için en gelişmiş yöntem ve/veya süreçleri kullanmalarını sağlamak üzere, ücretsiz bir sertifikasyon süreci olan LEI Eşlemesinin GLEIF Sertifikasyonu hizmetini oluşturmuştur.

Müşterilerine gelişmiş fonksiyonellik sağladığı için, ilgili kimlik kodlarının LEI ile eşlenmesinden veri satıcıları ve diğer kuruluşlar büyük fayda sağlamaktadır; paralel kimlik platformları arasında karşılıklı kullanılabilirlik, tüzel kişi doğrulama süreçlerini önemli oranda hızlandırmakta ve veri kullanıcılarının veri yönetimi maliyetlerini azaltmaktadır. Sertifikasyon ve ardından GLEIF tarafından genel kullanıma sunulan, kimlik kodlarına tekabül eden LEI’lere ait açık kaynak ilişki dosyalarının yayımlanması, karşı taraf bilgilerinin toplanması, toplulaştırılması ve mutabakatı sürecini kolaylaştırmaktadır. Bu hizmet; uyum, düzenleyici makam raporlaması, müşteri ilişki yönetimi ve durum tespit çalışmalarını da içeren pek çok amaç açısından yararlı olabilir.

Eşleme Sertifikasyonu hizmeti aynı zamanda kimlik kodlarının LEI ile eşlenmesine ilişkin kalite kontrollerinin GLEIF tarafından tanımlanan gereksinimleri karşılamasının veya aşmasının temin edilmesi suretiyle Global LEI Sisteminin bütünlüğünü de destekler.

GLEIF’in LEI Eşleme Sertifikasyonu hizmeti, diğer kimlik tanımlama programlarını LEI ile bağlantılandırmak isteyen kuruluşlar tarafından uygulanan eşleme süreçlerini ve algoritmaları değerlendirir.

Sertifikasyon başvurusunda bulunan eşleme ortağı, eşleme yöntemlerinin ve/veya süreçlerinin nitelik ve kapsamını belgelendirir. Bu, GLEIF’in süreç ve prosedürleri gözden geçirmesine, eşleme ortağının örnek verilerini doğrulamasına ve örnek verilerin GLEIF’in önceden belirlenmiş doğruluk ve kalite kriterlerini karşılama veya aşma durumunu belirlemesine olanak tanır. Kriterlerin karşılanması veya aşılması durumunda GLEIF sertifikasyonu teyit edilir.

Sertifikasyonun ardından eşleme ortağının bu kalite standartlarını idame ettirmesi gerekmektedir ve sonucun GLEIF’in öngördüğü performans standartlarına uygunluğunu sürdürdüğünü teyit etmek için GLEIF düzenli aralıklarla doğrulama faaliyetleri gerçekleştirir. GLEIF aynı zamanda ilgili kimlik kodunun LEI ile eşleştirildiği bir ilişki dosyası yayımlar. Mevcut veri platformlarına entegrasyon için, genel kullanıcılar bu bilgilere GLEIF web sitesi üzerinden ulaşabilir.

Aşağıdaki şema, GLEIF Eşleme Sertifikasyonu hizmetinin altı adımını göstermektedir. Her bir adımla ilgili eylemlerin bir özeti, şemanın altındaki metinde mevcuttur.

GLEIF Eşleme Sertifikasyonu hizmeti ile ilgili tüm dokümanlar indirilmek üzere aşağıda sunulmaktadır.

 1. Adım: Sertifikasyonu Başlatma
  Kuruluşunuz, eşleme metodolojisi için GLEIF Eşleme Sertifikasyonu servisi üzerinden GLEIF sertifikası almayı amaçlıyor. İlk adım, sertifikasyon sürecinin ayrıntılarının belirtildiği ve gerekli tüm dokümanların listelendiği GLEIF web sitesini gözden geçirmektir.

  Resmi sertifikasyon başvurusu için NDA gizlilik anlaşmasını imzalayıp şu adrese göndermeniz gerekir: info@gleif.org. NDA imzalandıktan sonra size iade edilecek ve kuruluşunuzun Başvuruda Bulunan Eşleme Ortağı rolü teyit edilmiş olacaktır.
 2. Adım: Kavramsal Modeli Gönderme
  Daha sonra kuruluşunuzun iki belge göndermesi gerekir:

  a) Kuruluşunuzun Eşleme Ortağı olarak amaç, hedef ve kapasitelerini açıklayan bir kavramsal model. Bu doküman serbest metin biçimindedir ve uygun detay seviyesini Başvuruda Bulunan Eşleme Ortağı belirler. Başvuran Eşleme Ortağı şunları belirtmelidir:

  a. Kim: Başvuruda bulunan kuruluşun niteliği; bu kapsamda, kuruluşun kimlik çerçevesini kimin kullandığı, piyasa konumu, müşteri tabanının büyüklüğü ve rakiplerine ilişkin detaylar.
  b. Neden: Kuruluşun sertifika başvurusunu destekleyen nedenler - temel iş etmenleri, stratejik hedefler ve planlar vb.
  c. Ne: Kuruluş, sertifikasyonu mevcut hizmetlere nasıl entegre etmeyi planlıyor?
  d. Nerede: Hangi pazarlar ve coğrafi bölgeler kuruluşun kimlik koduna bağlı?
  e. Nasıl: Kuruluşunuzda zaten bulunan mevcut eşleme prosedürleri ve eşleme algoritmaları nelerdir ve sertifikasyon almak için hangi ayarlamaların yapılması gerekir?
  f. Zaman çerçevesi: İşbirliği Anlaşması'nda belirtilen zaman çerçevelerinin anlaşıldığının onaylanması.


  b) Dahili Denetimler Kontrol Listesi bölüm A, B, C.

  Başvuruda Bulunan Eşleme Ortağı, materyalleri sunmadan önce görüşmek için GLEIF ile bir gözden geçirme seansı talebinde bulunabilir. Tüm Başvuruda Bulunan Eşleme Ortaklarına adil davranılması açısından gözden geçirme seansı bir saat sürecek şekilde planlanacaktır.

  Materyallerin tam olarak teslim edilmesinin ardından GLEIF’e haber verilmesi Başvuruda Bulunan Eşleme Ortağının sorumluluğudur.
 3. Adım: Kavramsal Modelde Anlaşma
  İstenen tüm materyallerin Başvuruda Bulunan Eşleme Ortağı tarafından sunulmasının ardından GLEIF, Global LEI Sistemi ve GLEIF operasyonları açısından uygunluğunu temin etmek üzere, kavramsal modeli ve diğer destekleyici materyalleri gözden geçirecektir. GLEIF CEO’sunun karar vermesi için bir eşleme sertifikasyonuna katılım tavsiyesi hazırlanır.
 4. Adım: İşbirliği Anlaşmasını İmzalama
  GLEIF CEO'su, Eşleme Sertifikasyon hizmeti için görevlendirmeyi onayladıktan sonra, Başvuruda Bulunan Eşleme Ortağı ve GLEIFİşbirliği Anlaşmasını imzalar. Bu, tarafların yükümlülüklerinin tanımlandığı resmi, bağlayıcı bir akittir.
 5. Adım: Prototip ve Belgeleri Gönderme
  Başvuruda Bulunan Eşleme Ortağı operasyonel protokollerini, kayıt örneğini, taslak bilgi formunu ve eşleme kontrol listesinin kalanını sunar. Başvuruda Bulunan Eşleme Ortağı, İşbirliği Anlaşmasının imzalanmasından itibaren 60 gün içerisinde tüm destekleyici dokümantasyonu sunmak zorundadır. Başvuruda Bulunan Eşleme Ortağı, tüm materyallerin sunulmuş olduğunu GLEIF’e bildirmelidir.
 6. Adım: Sertifikasyonu Yürütme
  Sunum bildiriminin ardından GLEIF, gözden geçirme işlemini başlatır. Ek belgeler veya detaylar gerektiği takdirde GLEIF, materyallerin yeniden sunulması için tam bir açıklama ile birlikte Başvuruda Bulunan Eşleme Ortağına bilgi verecektir. Sunulan materyallerin eksiksiz olduğuna kanaat getirildiğinde GLEIF, Başvuruda Bulunan Eşleme Ortağına 30 işgünü sürecek GLEIF gözden geçirme süresinin başladığını haber verecektir.

  GLEIF CEO’sunun son kararı hakkında kuruluşunuza bilgi verilecektir. Başvurunun başarıyla tamamlanması, eşleme sürecinin GLEIF tarafından sertifikasyonu sonucunu doğuracaktır. GLEIF sertifikasyonu, Eşleme Ortağının prosedürlerinin ve eşleme algoritmasının (yerine göre) sunulan materyaller ve gerçekleştirilen testler esasında GLEIF kalite ve performans standartlarını karşıladığını veya aştığını teyit eder. İşbirliği Anlaşması, ilk 24 ay süresince Eşleme Ortağının bu kalite standartlarını her yıl idame ettirmesini öngörür.

  Başvurunun başarısız olması durumunda GLEIF ayrıntılı bir açıklama sunacaktır. Başvuruda Bulunan Eşleme Ortağına dokümantasyonu yeniden sunma fırsatı tanınabilir veya İşbirliği Anlaşması derhal feshedilebilir.

LEI eşleme sertifikasyonu hizmeti ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için iletişim bilgileri: info@gleif.org.


İndirilebilir İlgili Dosyalar