LEI Verisi LEI Verisine Erişim ve Kullanım

Düzey 2 Verileri ile ilgili ROC Politikası2015 yılında Düzenleyici Gözetim Komitesi (ROC) tarafından gerçekleştirilen görüş alımının ardından, 10 Mart 2016 tarihinde, mevcut ‘kim kimdir’ hakkındaki ‘Düzey 1’ verilerini tamamlamak için "kim kimdir’ hakkındaki ‘Düzey 2’ verileri toplamak için politika tasarımını açıklayan "Global ROC Sistemi’nde tüzel kişiliklerin doğrudan ve nihai ana şirketleri hakkında veri toplama - Aşama 1" (Collecting data on direct and ultimate parents of legal entities in the Global LEI System – Phase 1) başlıklı belgeyi yayımlamıştır. Bu politika ile ilgili detaylı bilgileri bu sayfadan indirebilirsiniz.

Mayıs 2019'da ROC, "kim kime sahip" "Düzey 2" verisinin fon ilişkileri türlerine göre nasıl sınıflandırıldığını detaylı olarak açıklayan "Global LEI Sistemi'ndeki Yatırım Fonlarının Kaydı İçin Fon İlişkileri ve Kurallar Hakkında Politika" başlıklı politikayı yayımladı. Kısaca, bu politika ilişki verisinin GLEIS içinde tutarlı olmasını sağlar ve global seviyede fon ilişki bilgilerinin standardize bir şekilde toplanmasını kolaylaştırır. Bu nedenle, fonlar için toplanabilecek üç farklı yeni ilişki türü tanıtılmıştır. Bu politika ile ilgili detaylı bilgileri bu sayfadan indirebilirsiniz.

Tüzel Kişiliklerin doğrudan ve nihai ana şirketleri hakkında veri toplama

ROC belgesinin temel özellikleri aşağıda özetlenmiştir:

  • Bir LEI'ye sahip olan veya LEI alan tüzel kişilikler, konsolide finans açıklamalarını hazırlayan en yüksek düzeyde tüzel kişilik olarak tanımlanan kendi "nihai muhasebe konsolide ana şirketinin" yanı sıra "doğrudan muhasebe konsolide ana şirketini" rapor edecektir. Her iki durumda da ana şirketin tanımlanması, bu ana şirkete uygulanan konsolidasyonun muhasebe tanımına dayalı olacaktır.
  • ROC, pratik özelliklerinin, farklı bir amaç için tasarlanmış olmaları (örn: işletmenin sürekliliği temelinde faaliyetleri yatırımcılara rapor etmek) sebebiyle ortaya çıkan sınırlamalardan daha önemli olduğu sonucuna vardığı için, muhasebe tanımları başlangıç noktası olarak seçilmiştir. Bu pratik özellikler şunlardır: (i) hem finansal hem de finansal olmayan şirketler açısından geçerlidir; (ii) konsolidasyon kapsamında IFRS (Uluslararası Finansal Raporlama Standartları) ve US GAAP (Genel Olarak Kabul Edilen Muhasebe İlkeleri) arasında daha fazla yakınsama doğrultusunda uluslararası karşılaştırılabilirlikleri artmıştır ve (iii) genel olarak kullanılmaktadır, kamuya açıktır ve uygulamaları düzenli olarak harici denetçiler tarafından gözden geçirilmektedir.
  • Toplanan bilgiler Global LEI Sistemi'nde yayımlanacaktır, dolayısıyla bu bilgiler kamu makamları ve piyasa katılımcıları tarafından serbestçe kullanılabilir. Bu aşamada Global LEI Sistemi, sadece geçerli yasal çerçeve doğrultusunda kamuya açıklanabilecek ilişki verilerini kaydedecektir.
  • Tüzel kişiler, Global LEI Sisteminin LEI tahsis eden kurumlarına ilişki bilgisini rapor edecektir. Bu kurumlar ise, varsa kamuya açık belgelere (örn. denetlenmiş konsolide finansal tablolarındaki bağlı kuruluşların listesi; düzenleyici başvuruları) veya diğer kaynaklara dayalı olarak ilişki bilgisini doğrulayacaktır.
  • Ana şirketlere dair bilgiler, bir LEI'nin yayınlanması veya yenilenmesi için sunulması gereken bilgilerin bir parçası olacaktır, fakat bu bilgiyi ROC raporunda ayrıntılı olarak açıklanmış nedenler sebebiyle reddetme seçeneği bulunacaktır.

Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), Global LEI Sistemi'nde tüzel kişiliklerin doğrudan ve nihai ana şirketleri hakkında veri toplamak için gereken organizasyonel ve teknik standartlar geliştirmiştir.

Global LEI Sistemi'ndeki Yatırım Fonlarının Kaydı İçin Fon İlişkileri ve Kurallar

ROC belgesinin temel özellikleri aşağıda özetlenmiştir:

  • Fon Yönetimi Tüzel Kişilik ilişkisi, bir tüzel kişiliğin bir fonun oluşması ve işletilmesi için yasal olarak mümkün olduğunda o fonun ana yönetim tüzel kişisi olarak değerlendirildiği bir ilişki olarak tanımlanmıştır.
  • Şemsiye Yapı ilişkisi, her birinin kendi yatırım hedefleri, ayrı yatırım politikaları ve stratejileri, varlık dağılımı, ayrı yatırımcıları olan bir veya daha fazla alt fona/bölüme sahip ve alt fonları/bölümleri arasında sorumlulukları ayrılmış olan tüzel kişilik olarak tanımlanır.
  • Ana-Besleyici ilişkisi, bir Besleyici Fonun münhasıran veya neredeyse münhasıran Ana Fon (veya Ana Fonlar) olarak adlandırılan tek bir diğer fona (örn. U.S, EU UCITS) veya aynı yatırım stratejilerine sahip birden fazla fona (ikincisi için bu durum geçerli yasalar ve düzenlemeler tarafından Ana-Besleyici ilişki olarak tanımlanıyorsa, örn. AB'deki bazı alternatif yatırım fonları) yatırıldığı ilişki olarak tanımlanır.

İndirilebilir İlgili Dosyalar