Çözümler LEI'nin kullanıldığı yerler

Sürdürülebilirlik Raporlamasında ve
Çevresel, Sosyal ve Yönetim (ESG) Alanında LEI

Küresel bir iklim bilgi mimarisi oluşturmak, ilgili tüzel kişileri tanımlamak ve doğrulamak için evrensel bir yol gerektirir. ESG verilerini standartlaştırma çabaları gelişmeye devam ediyor. Sektör uzmanları, ortaya çıkan ESG veri setleri mevcut veri altyapılarına sorunsuz bir şekilde bağlanacağı zaman tutarlı kalan ve birlikte çalışabilirliği mümkün kılan kimlik kodlarının oldukça önemli araçlar olacağını vurguluyor. Bu bağlamda başarı, firmaların standart dışı kimlik kodlarını ve veri setlerini entegre etme girişimlerinden çok daha hızlı bir şekilde değerli bilgiler elde etmelerine olanak tanıyor. Örneğin yatırımcıların bir şirketin performansını ESG faktörleri genelinde analiz etmeleri için iklimle ilgili etkiyi analiz edebilmek ve anlayabilmek amacıyla sera gazı emisyonları üretmek gibi faaliyetlerde bulunan tüzel kişileri kesin bir şekilde tanımlamaları gerekir.

Tüzel kişilerin benzersiz ve kesin bir şekilde tanımlanması, (i) fiziksel riskin, (ii) geçiş riskinin ve (iii) sorumluluk riskinin tanımlanması açısından çok önemlidir. 83 merkez bankası ve finansal denetçiden oluşan bir ağ tarafından hazırlanan Finansal Sistemi Yeşillendirme Ağı (NGFS) İlerleme Raporu (Network for Greening Financial System (NGFS) Progress Report)'nda bu hususun altı çizilmiş ve yine bu raporda iklimle ilgili mevcut verilere erişmenin ve bunlardan yararlanmanın önündeki en büyük engelin, iklimle ilgili verilerle finansal verileri birbirine bağlamada hayati önem taşıyan benzersiz kimlik kodlarının eksikliği olduğu vurgulanmıştır. LEI, finansal ve finansal olmayan bilgileri birbirine bağlayarak bu girişimin desteklenmesine yardımcı olabilir. Yatırım fonları ve kamu tüzel kişileri gibi tüzel kişiler, kurumsal etkinliklerle birlikte farklı kimlik kodları kullanılarak tanımlandığında ve izlendiğinde, her bir izleyicinin temeldeki tüzel kişi ile uyumlu olması ve tekrar eşlenmesi gerektiğinden yatırımcılar ve/veya düzenleyiciler için söz konusu tüzel kişinin zaman içindeki ESG performansını analiz etmek son derece zor olabilir.

LEI'den yararlanmak, karşı tarafın faaliyetlerinin, emisyonların ve ülkeler genelindeki değer zincirlerinde ortaya çıkan risklerin ve toplu verilerin değerlendirilmesine yardımcı olabilir. Karşı tarafların faaliyetlerini kesin ve kalıcı bir şekilde tanımlayabilmek, şirketlerin taahhüt ettikleri iklimle ilgili ve çevresel hedeflere yönelik ilerlemelerini analiz etmelerine ve değerlendirmelerine de olanak tanır.

LEI, iklimle ilgili risklerin küresel doğası göz önüne alındığında, yetkililerin birbirleriyle bilgi alışverişinde bulunmak üzere yöntemler, veri setleri ve raporlama çerçeveleri geliştirmesi nedeniyle sınır ötesi koordinasyona ve iş birliğine olanak tanıtır. Denetim yetkilileri, LEI ile finans kurumlarının geçiş riskinden etkilenen ekonomik faaliyetlere maruz kalma durumunu tespit edebilir. LEI aynı zamanda finans kurumlarının fiziksel riske en yatkın güvenlik açıklarının coğrafi konumuna ilişkin ayrıntı da sağlayabilir. Ayrıca LEI, finans kurumlarının karşı taraflar/borçlanıcılar ile ilgili veri toplamasını kolaylaştırabilir. Finansal İstikrar Kurulu (FSB), finans kurumları tarafından kullanılan ve raporlanan iklimle ilgili verilerin güvenilirliğinin artırılmasına yardımcı olmak için finans kurumlarının karşı tarafların LEI'sinin veri raporlama şablonlarına eklenmesini önerir.

Avrupa Sistem Riski Kurulu önerisinde LEI'nin sürdürülebilir finansa ilişkin veri toplamayı destekleyebileceğini vurgulamıştır. "Her şirketin sürdürülebilirlik derecesi ve iklim risklerine maruz kalma durumuna ilişkin bilgilerin yer aldığı merkezi olarak uyumlu bir veri tabanı, sürdürülebilir finansın gelişimini desteklemek ve şirketi tanımlayan finansal ve çevresel, sosyal ve yönetim odaklı (ESG) ölçütlerine kolay erişim sağlayarak yatırımcıların korunmasını sağlamak açısından yararlı olur. Bu tür veriler tedarik zincirlerinin izlenmesini sağlar (ör. şirketlerin tedarikçilerinin ve müşterilerinin LEI'leri aracılığıyla). Bu, tedarik zincirlerinin tamamında emisyonların tahmin edilmesini mümkün kılar. Buna karşılık, yeşil tahvil gelirlerinin kullanımının izlenmesine yardımcı olur, yeşil etiketleri daha güvenilir hale getirir ve böylece yeşil tahvil pazarlarında "yeşil göz boyamanın" yol açacağı itibar zedelenmesi riskini azaltır."

LEI, Sürdürülebilir Finans Açıklama Yönetmeliği (SFDR) kapsamındaki nihai AB Düzenleyici Teknik Standartları (RTS) kapsamında, mevcut olduğu durumlarda zaten gereklidir (EU Regulatory Technical Standards (RTS) under the Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)) . Çin'de LEI, Shenzhen'deki Finans Kurumlarının Çevresel Bilgilerinin Açıklanmasına İlişkin Kılavuzlar (Guidelines for Environmental Information Disclosure of Financial Institutions in Shenzhen) uyarınca gereklidir.

Bazı veri tedarikçileri LEI'yi halihazırda veri tabanlarına dahil etmiştir. Örneğin, yatırım sektörüne yönelik güvenilir bir ESG verisi sağlayıcısı olan ESGi, LEI'leri platformuna yerleştirerek GLEIF tarafından başlatılan LEI bağlantısında Uluslararası Menkul Kıymet Tanımlama Numarası (ISIN) avantajından yararlanmış ve satın alım tarafındaki firmalara hangi şirketlerin ürünlerinin açıkta olduğunu belirlemede yardımcı olmuştur.

Aralık 2022'de GLEIF, Net Sıfır girişimine katılmıştır. Kurumsal dünyada zorunlu olan küresel ortak bir kimlik kodu eksikliğinin, şirket kayıtlarının yalnızca standart dışı, ülkeye özgü kimliklere veya hantal metinsel verilere bağlanması konusunda birçok zorluk yarattığı göz önüne alındığında LEI'nin değeri hemen fark edilmiştir. OS-Climate CEO'su ve Kurucusu Truman Semans, bu konuda şunları söyledi: "Girişimimiz bağlamında, GLEIF LEI'sini ve diğer açık veri setlerini kullanarak verileri eşleştirmek, şirketlerin Net Sıfır taahhütlerine ve iklim uyumlu diğer yatırım hedeflerine ilişkin ilerlemelerini değerlendiren yüksek kaliteli analiz sistemleri oluşturmada temel bir unsurdur." Bu çalışmanın yanı sıra GLEIF, Karbon Çağrısı için "keşfedilebilir veriler" alt grubunun ortak savunucusu olup, COP27'de yayımlanan Carbon Call yol haritasını desteklemek için sürdürülebilirlik raporlamasında şeffaflığın desteklenmesine yardımcı olmaktadır.

LEI'nin G20'nin sürdürülebilirlik gündemini desteklemedeki değeri, yakın zamanda önde gelen küresel iş dünyası kanaat önderleri (B20, Business in OECD ve IoE) tarafından yayınlanan bir raporda kabul edilmiştir. LEI, iş dünyası için sınırları aşan maliyetleri ve parçalı yaklaşımları azaltma ve gelecekte daha iyi risk yönetimi bilgileri için zemin hazırlamaya yardımcı olma kapasitesiyle tanınmaktadır.

Yayınlar

Business at OECD, B20 and IOE

To Deliver the Sustainability Agenda, Barriers to Liquidity and Productivity must be addressed

Financial Stability Board (FSB)

Recommendations for supervisory and regulatory approaches to climate-related risks and calls for continued progress on disclosures.

Chief Data Officer Magazine

How Two Unique Identifiers Can Unlock the Value of ESG Data

United Nations Development Programme, GLEIF, Monetary Authority of Singapore

UNDP, GLEIF and MAS to embark on Project Savannah to digitize basic ESG Credentials for MSMEs

United Nations Development Programme, GLEIF, Monetary Authority of Singapore

Project Savannah: Common ESG Metric for Generating Digital Sustainability Credentials for MSMEs