LEI Ortak Veri Dosyası Formatları

Düzey 2 Verisi - Raporlama İstisnaları Formatı 2.1Tüzel Kişi Kimlik Kodu (LEI) veri havuzu, "kim kime sahip" sorusunu yanıtlayan "Düzey 2" verilerini içerir. Özellikle, LEI sahibi olan veya LEI alan tüzel kişiler, kendilerinin ‘nihai muhasebe konsolide ana şirketinin’ yanı sıra ‘doğrudan muhasebe konsolide ana şirketini’ de rapor eder.

Raporlama İstisnaları formatındaki kayıtlar, bağlı bir tüzel kişi ve bunun doğrudan veya nihai ana şirketi ile ilgilidir ve raporlama istisnasının türünü belirtir. Raporlama istisnaları şunlardır:

 • Ana şirket bulunmaması.
 • Bağlı tüzel kişinin istisnai gerekçelerle raporlama dışında kalması (aşağıya bakınız).
 • Ana şirketlerin LEI'ye sahip olmaması.

GLEIF, Kasım 2016'da ilk "Raporlama İstisnaları Formatı" sürüm 1.0 belgesini yayımladı. GLEIF Mayıs 2017'de Raporlama İstisnaları formatı sürüm 1.1'1 ve Eylül 2021'de Raporlama İstisnaları formatı sürüm 2.1'i yayımladı. Raporlama İstisnaları formatı sürüm 1.1'e kıyasla sürüm 2.1'de yeni istisna nedeni "NON_PUBLIC" eklendi. İlgili XML şema tanımı ve Sürüm Notları belgesi bu sayfanın altından indirilebilir.

İndirilebilecek GLEIF Birleştirilmiş Dosyaları bir LEI kaydı hakkındaki özel bilgileri ve ilgili raporlama formatını temel alan referans verilerini içermektedir. Raporlama istisnalarının ayrıntıları Düzey 2 Raporlama İstisnaları Birleştirilmiş Dosyası dosyasında belirtilir.

“PNI veri toplama ve ana şirket ilişkisi bildiriminden kaçınmalar Düzey 2 ana şirket ilişki verileriyle ilgili ROC politikalarının Revizyonu” adlı politika raporunda, Düzenleyici Gözetim Komitesi (ROC) tüzel kişiliklerin doğrudan ve nihai LEI'lar hakkında bilgi vermekten kaçınmaları için kabul edilebilir nedenlerin listesini belirler (bundan böyle kaçınma listesi denecektir). Revizyonun amacı kaçınmaları en iyi şekilde kullanmayı kolaylaştıracak ve aynı zamanda en değerli/en çok kullanılan bilgileri elde tutacak şekilde bunları konsolide etmektir.

Önceden var olan dokuz kaçınma nedeni üç ana kategoride özetlenebilir:

 • Konsolide olmayan, ana şirket için muhasebe konsolidasyonu tanımının uygulanamadığı zamanlar. Bu kategori, tüzel kişiliğin aracı bir tüzel kişi olmadan gerçek kişi(ler) tarafından kontrol edildiği ("Gerçek Kişi(ler)"); tüzel kişiliğin konsolidasyona tabi olmayan tüzel kişilikler tarafından kontrol edildiği ("Konsolide Olmayan"); ve tüzel kişiliği kontrol eden bilinen hiç kimsenin olmadığı ("Bilinen Kimse Yok"), örneğin, tüzel kişiliğin çeşitli hissedarlarca kontrol edildiği durumları içerir.

 • Halka Açık Olmayan, ilişki bilgisinin halka açık olmadığı ve bu nedenle bilginin açıklanması konusunda engeller oluşturduğu zamanlar. Bu kategori, bir yetki alanının yasalarındaki ve düzenlemelerindeki engellerin raporlamayı kısıtladığı ("Etkin Yasal Kısıtlayıcı"); tüzel kişiliği veya sözleşmeyi yöneten maddeler gibi diğer yasal kısıtlamaların bulunduğu ("Yasal Engeller"); bilgilerin açıklanmasının tüzel kişiliğe veya ilgili ana şirkete zarar vereceği ("Açıklanması Zararlı" ve "Zarar Hariç Tutulamaz"); ve ana şirket LEI paylaşımı için iznin alınamadığı ("İzin Alınamadı") durumları içerir. Bir tüzel kişiliğin LEI kaydetmek veya yenilemek için halka açık olmayan ilişki bilgilerini vermesi gerekmez.

 • LEI yok, ana şirketin LEI almak için izin vermediği veya “bağlı tüzel kişiliğin” kendi adına LEI almasına yetki vermediği zamanlar.

Aşağıdaki şema, sağlanacak veri içeriğinin tanımları da dahil olmak üzere Raporlama İstisnaları formatı 2.1'in yapısını göstermektedir.

ReportingExceptionData
Header [1,1]
ContentDate The date and time as of which the data contained in the file is valid. repex:LEIDateTimeProfile A date and time, including the timezone, based on ISO 8601. [1,1]
Originator The LEI of the entity that created the content of this file. repex:LEIType A Legal Entity Identifier (LEI) code, conforming to ISO 17442. [0,1]
FileContent A code describing the content of this Reporting Exceptions file. repex:FileContentEnum Codes denoting the publisher of the Reporting Exceptions file (GLEIF or LEI Issuer / LOU), the publication status (public or internal use) and the content type (full file, delta file or query response).
A value of type FileContentEnum in a file conforming to this standard SHALL be one of the following code strings:
 • LOU_FULL_PUBLISHED
 • LOU_DELTA_PUBLISHED
 • GLEIF_FULL_PUBLISHED
 • GLEIF_DELTA_PUBLISHED
 • QUERY_RESPONSE
[1,1]
DeltaStart The date and time of the baseline relative to which this file contains new or changed Reporting Exceptions. repex:LEIDateTimeProfile A date and time, including the timezone, based on ISO 8601. [0,1]
RecordCount The number of Reporting Exceptions (RepEx) in the file. Must be a positive whole (integer) number, or zero (0). xs:nonNegativeInteger A positive whole number or zero (0). [1,1]
Extension This Extension element contains any additional elements required to extend the Header container element. repex:ExtensionType Data element(s) defined by the sender of the file. A description of Extension element structure and content should be provided separately. [0,1]
ReportingExceptions [1,1]
Exception [1,1]
LEI The ISO 17442 compatible identifier for the legal entity which raised this exception. repex:LEIType A Legal Entity Identifier (LEI) code, conforming to ISO 17442. [1,1]
ExceptionCategory A category of mandatory information reporting, beyond the minimum required for legal entity identification, which the legal entity declines, giving reasons and references where applicable. repex:ExceptionCategoryEnum A value of type ExceptionCategoryEnum in a file conforming to this standard SHALL be one of the following code strings:
 • DIRECT_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT - The legal entity has declined to report a direct accounting consolidation parent, based on applicable accounting standards.
 • ULTIMATE_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT - The legal entity has declined to report an ultimate accounting consolidation parent, based on applicable accounting standards.
[1,1]
ExceptionReason A single reason provided by the legal entity for declining to provide the mandatory report of a specified type of information (beyond the minimum reference data needed purely for identification of the legal entity). repex:ExceptionReasonEnum A value of type ExceptionReasonEnum in a file conforming to this standard SHALL be one of the following code strings:
 • NO_LEI
 • NATURAL_PERSONS
 • NON_CONSOLIDATING
 • NO_KNOWN_PERSON
 • deprecated BINDING_LEGAL_COMMITMENTS
 • deprecated LEGAL_OBSTACLES
 • deprecated DISCLOSURE_DETRIMENTAL
 • deprecated DETRIMENT_NOT_EXCLUDED
 • deprecated CONSENT_NOT_OBTAINED
 • new NON_PUBLIC
Note: The reporting exception reason categories BINDING_LEGAL_COMMITMENTS, LEGAL_OBSTACLES, DISCLOSURE_DETRIMENTAL, DETRIMENT_NOT_EXCLUDED and CONSENT_NOT_OBTAINED are retained for technical compatibility but will be considered deprecated from March 1, 2022 onwards. These exception reasons will be consolidated to the newly added Exception ReasonEnum(NON_PUBLIC) from March 1, 2022.
[1,*]
ExceptionReference References of the law, regulation or other element of the legal framework to support reason(s) provided by the legal entity for declining to provide information on its parents. repex:Tokenized500Type An element of this type has minimum length of one character and may not contain any of: the carriage return (#xD), line feed (#xA) nor tab (#x9) characters, shall not begin or end with a space (#x20) character, or a sequence of two or more adjacent space characters. [0,*]
Extension This repex:Extension element may contain any additional elements required to extend the Reporting Exception. repex:ExtensionType Data element(s) defined by the sender of the file. A description of Extension element structure and content should be provided separately. [0,1]

Raporlama İstisnaları 2.1 Formatı

Not: Raporlama İstisnaları format sürümü 2.1'de yeni eklenen numaralandırma değerleri sarıyla vurgulanmıştır. Aynı şekilde, artık kullanılmayan numaralandırma değerleri geriye dönük teknik uyum amacıyla korunmuştur.

Mevcut sürümlere yükseltmek için gereken teknik belgeler ve örnek dosyalar için, lütfen Destekleyici Belgeler sayfasına bakın.

Raporlama İstisnaları formatı ile ilgili soruları lütfen şu adrese iletin: info@gleif.org.


İndirilebilir İlgili Dosyalar