LEI LEI Tahsis Eden Kurumun Yaşam Döngüsü

Akreditasyon SüreciLEI tahsis eden kurum olmayı amaçlayan kuruluşlar tarafından başarılı biçimde tamamlanması gereken ve Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) tarafından oluşturulan akreditasyon süreci iki aşamaya ayrılır.

Finansal işlemlere katılan tüzel kişilere yönelik LEI tahsis etmeye yetkili kuruluş, Yerel İşletim Birimi (LOU) olarak ifade edilir.

Akreditasyon sürecinin ilk safhası, LEI tahsis eden bir kurum olmayı amaçlayan kuruluşun, yani Başvuruda bulunan LOU'nun bir akreditasyon planı oluşturmasını zorunlu kılmaktadır. Bu plan, Başvuruda bulunan LOU'nun hedefleri, amaçları ve kabiliyetleri ile GLEIF'in faaliyet ve kontrol ortamına uyum şeklini özetlemelidir. GLEIF tarafından yapılacak inceleme ve onaydan sonra, Başvuruda bulunan LOU'nun Ana Anlaşmayı imzalaması zorunludur. Bu, kuruluşu bir Aday LOU olarak tanımlar ve ikinci safha başlar.

İkinci aşama, Aday LOU'nun Ana Sözleşmenin imzalanmasını izleyen altı ay içerisinde Akreditasyon Kontrol Listesinde ayrıntıları belirtilen akreditasyon belgelerinin tamamını incelenmek üzere GLEIF'e göndermesini gerektirir. Ardından GLEIF, Aday LOU'nun aşağıdaki durumlardan herhangi birini taşıyıp taşımadığını tespit etmek için doksan iş gününden daha fazla olmayan bir inceleme süresine sahiptir:

 1. Süreci başarıyla geçer, Akreditasyon Sertifikasını alır ve LEI hizmetlerini sunmaya başlamasına izin verilir veya
 2. Başarısız olur, Ana Sözleşmesi feshedilir ve LEI hizmetlerini sunmasına izin verilmez veya
 3. Geçici olarak süreci geçer. GLEIF, bu durumda, aday LOU'nun LEI hizmetlerini sunması konusunda halen sahip olduğu yetkiye ve tam Akreditasyon Sertifikasını almak için ne yapması gerektiğine dair açıklamada bulunur.

Akreditasyon sürecinde sağlanması gereken gereksinimler Akreditasyon Kılavuzu belgesinde daha ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.

Aşağıdaki şema, akreditasyon sürecinin altı adımını gösterir. Her bir adımla ilgili eylemlerin bir özeti, şemanın altındaki metinde mevcuttur.

 1. Adım: Akreditasyonun Başlatılması
  Kuruluşunuz, Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) tarafından akredite edilmiş LEI tahsis eden kurum, yani Yerel İşletim Birimi (LOU) olmak için başvuru yapmayı düşünüyor. Birinci adım, Global LEI Sisteminde GLEIF'in rolünü ve LOU’nun fonksiyonlarını anlamaktır.
 2. Adım: Akreditasyon Planının Geliştirilmesi
  Her kuruluş, sürece "Başvuru Sahibi" olarak başlar ve GLEIF incelemesi için bir akreditasyon planı hazırlar. Akreditasyon planı, Global LEI Sistemiyle bütünleşmede kuruluşunuzun kendini nasıl gördüğünü ve ne tür hizmetler sunmayı düşündüğünüzü açıklar. Eksiksiz olduğunu ve Akreditasyon Planı Kontrol Listesinde belirtilen tüm gereksinimleri karşıladığını düşündüğünüzde akreditasyon planınızı gönderirsiniz.
 3. Adım: Akreditasyon Planı Üzerinde Anlaşma Sağlanması
  Kuruluşunuz, GLEIF ile ortaklaşa çalışarak Global LEI Sistemi ve GLEIF faaliyetleri ile uyumlu olduğundan emin olmak üzere hedeflerinizi, amaçlarınızı ve iş planınızı gözden geçirir. Akreditasyon planı, kuruluşunuzun Global LEI Sistemine nasıl katılacağını ve bundan nasıl faydalanacağını GLEIF'e bildiren üst düzey yol haritasıdır.
 4. Adım: Ana Sözleşmenin İmzalanması
  Akreditasyon planınız onaylandıktan sonra, Başvuru Sahibi ve GLEIF, iki tarafın yükümlülüklerinin tanımlandığı, resmi, bağlayıcı bir sözleşme olarak Ana Sözleşmeyi imzalar. Sözleşme tarafları olarak, gözetim ve destek rolünde GLEIF ve LOU sıfatıyla LEI hizmetlerinin verilmesi bağlamında kuruluşunuz yer alır.
 5. Adım: Akreditasyon Gereksinimlerinin Uygulanması
  Artık bir 'Aday' olarak ifade edilen kuruluşunuz Akreditasyon Kontrol Listesini hazırlayacaktır. Akreditasyon Kontrol Listesi web sitemizde kullanıma sunulmaktadır. Başvurunuzda Kontrol Listesinin en güncel halini kullandığınızdan lütfen emin olun.

  Kontrol Listesi, dahili kontrollerinize ve LOU işletim uygulama gereksinimlerini kavrayışınıza odaklanan, ayrıntılı bir soru formudur. Yanıtlarınızın tamamen açıklanması için ilave destek belgeler gerekeceğinden bu, akreditasyon sürecinin muhtemelen en çok zaman alan kısmıdır. Ana Anlaşmayı imzaladıktan sonra dokümantasyonu eksiksiz olarak sunmanız için altı takvim ayına kadar bir süre tanınmaktadır.
 6. Adım: Akreditasyon Belgelerinin Değerlendirilmesi
  Kararlaştırılan zaman çizelgesine bağlı olarak, GLEIF tamamlanan akreditasyon belgelerini inceler ve beklenen standartlara uyum düzeyini değerlendirir. Bazı durumlarda, ek bilgi talep edilebilir. Gereken kaynaklara bağlı olarak, GLEIF’in değerlendirmesini tamamlaması doksan iş gününe kadar sürebilir.

Başvurunuz hakkında geri bildirim alacaksınız ve gerektiğinde ek bilgi vermeniz istenebilir. GLEIF Yönetim Kurulunun son kararı hakkında bilgilendirileceksiniz. Süreci başarılı tamamlama, yetkili yargı alanı sınırları içinde tüzel kişilere LEI’lerin tahsis edilmeye başlaması için GLEIF akreditasyonu ve yetkilendirmesi ile sonuçlanır.

GLEIF akreditasyonu, sunulan materyaller ve gerçekleştirilen testler esasında LOU’nun GLEIF kalite ve performans standartlarını karşıladığını veya aştığını teyit eder; Ana Anlaşma, LOU’nun ilk üç yıl boyunca her işletme yılında bu kalite standartlarını sürdürmesini öngörmektedir.