Haber Odası ve Medya GLEIF Blog

LEI Lightbulb Blog Dizisi No: 13 - Mali Suçlarla Mücadelede Küresel Tanımlayıcıların Değerini Anlamak

Bu blogda, GLEIF'in Ticari Operasyonlar Başkanı Clare Rowley, LEI'nin, uluslararası mali suçlarla mücadeleyi güçlendirme bakımından nasıl benzersiz bir konuma sahip olduğunu ve yakın gelecekte yapılacak Mali Eylem Görev Gücü (FATF) Tavsiye 16 incelemesinin sınır ötesi ödeme ekosisteminde güven ve şeffaflığın sağlanması amacıyla LEI'nin kullanılması için neden kaçırılmayacak bir fırsat olduğunu araştırıyor.


Yazar: Clare Rowley

  • Tarih: 2023-08-29
  • Görünümler:

Kara para aklama ve terörün finansmanı, küresel finansal sistemde önemli sistemik riskler oluşturmaktadır. Dolandırıcıların ve suçluların, tespit edilmemek için ördüğü karmaşık ağlar, ulusal sınırları ve yasal yetki alanlarını aşıyor ve genellikle birden fazla finansal kurum ve tüzel kişiyi istismar ediyor. Günümüzün anlık dijital ekonomisinde, bu durum, hem giderek daha sıkı hale gelen kara para aklamayı önleme (AML) düzenlemeleri hem de sözde "izleme listeleri" ve uluslararası yaptırımlar çerçevesindeki çeşitli tarama gereklilikleriyle mücadele eden finansal kurumları giderek artan maliyetlere ve riske maruz bırakıyor. Bu etkenler; yüksek maliyetlerin, düşük hızın ve yetersiz şeffaflığın zarar verdiği sınır ötesi ödeme ekosistemine katkıda bulunuyor.

Ayrışma bu zorlukları daha da artırıyor. Finansal kurumların şüpheli finansal akışları tespit etmek ve izlemek için kullandıkları verilerin standartlaştırılmış veya kolayca tüketilebilir ve paylaşılabilir olmaması işbirliğini engelliyor ve karmaşık, küresel suç ağlarını açığa çıkarma kapasitelerini büyük ölçüde sınırlıyor.

Devam eden bu zorlukların üstesinden gelmek için sınır ötesi veri akışlarını uyumlu hale getirmek, finans sektörü paydaşları için giderek daha acil bir öncelik haline geliyor. Mali Eylem Görev Gücü (FATF), sınır ötesi ödemeleri geliştirmeye yönelik G20 tarafından onaylanan yol haritasına uygun olarak, veri paylaşımı, veri standardizasyonu ve gelişmiş analitiğin, sınırlar arası etkin AML ve terörle mücadele finansmanı (CTF) girişimlerinin temelini oluşturduğunu tespit etti. Özellikle Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) İnovasyon Merkezi tarafından yapılan bir analiz olan Project Aurora, ödeme mesajlarında yer alan "veri kalitesini ve veri tanımlayıcılarının ve alanlarının standardizasyonunu" önemli faktörler olarak tanımlıyor.

Bunun Tüzel Kişi Kimlik Kodu (LEI) açısından önemli etkileri bulunuyor. Küresel çapta yerleşik tek evrensel varlık tanımlayıcısı olarak, mali suçlarla mücadelede temel bir rol oynayacak benzersiz bir konuma sahiptir. LEI ödeme mesajlarına bir veri özelliği olarak eklendiğinde, gönderen veya lehtar tüzel kişilik sınırlar ötesinde kesin olarak, anında ve otomatik olarak tanımlanabilir.

Finansal İstikrar Kurulu (FSB), Sınır Ötesi Ödemelerin Geliştirilmesine Yönelik Yol Haritası hedeflerini desteklemek için LEI'yi onayladı ve ödemeler genelinde LEI referanslarının artırılması çağrısında bulundu. Bu Yol Haritasının önceliklendirme planının bir parçası olarak FATF, tavsiye 16'yı da gözden geçiriyor. Bu bağlam dikkate alındığında, FATF Tavsiye 16'nın yakında yapılacak incelemesi, sınır ötesi ödeme ekosisteminde güven ve şeffaflığı teşvik etmek amacıyla LEI'den yararlanmak için kaçırılmayacak bir fırsat teşkil ediyor.

FATF Tavsiye 16'yı Anlamak

FATF Tavsiyeleri, ülkelerin kara para aklama ve terörün finansmanının yanı sıra kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadele etmek için uygulaması gereken önlemlerin kapsamlı ve tutarlı bir çerçevesini ortaya koyuyor. Genellikle 'Seyahat Kuralı' olarak anılan 16. Tavsiye, özellikle banka havalelerinin yaratıcısı ve yararlanıcısı hakkındaki temel bilgilerin anında ulaşılabilir olmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

Tavsiye 16'ya ilişkin yorumlayıcı not, işlem mesajına dahil edilecek önemli veri unsurları olarak isme, adrese ve ulusal tanımlayıcılara atıfta bulunsa da, şu anda LEI'ye atıfta bulunmamaktadır.

Bu, kaçırılan bir fırsattır. Evet, iş kanunları gibi ulusal ve yerel tanımlayıcılar, sınırlar ve yasal yetki alanları dahilinde önemli bir rol oynasalar da doğaları gereği, sınır ötesi ticaretle ilişkilendirilen artan karmaşıklık ve ayrışma ile başa çıkma kapasiteleri sınırlıdır. Bu doğrultuda, bunlar şu ekstra silahla tamamlanmalıdır: LEI gibi küresel olarak tanınan bir tanımlayıcı.

FATF Tavsiyesi 16 kapsamında LEI fırsatı

Bu bağlamda, LEI temel zorlukları doğrudan çözmektedir. LEI, tüzel kişilerin tanımlanmasındaki tutarsızlıkları ele alarak, daha geniş bir yelpazedeki veri kümelerini birbirine bağlayarak ve tüzel kişi ilişkilerini ve sahiplik yapılarını tespit ederek mali suçlarla mücadele çalışmalarını desteklemek için daha fazla şeffaflık, iyileştirilmiş risk yönetimi ve gelişmiş izleme, raporlama ve analizler sunabilir.

Örneğin, dünya çapında 1.000'den fazla tüzel kişilik kayıt yetkilisi bulunmaktadır ve ilgili işletme kayıt numaralarının formatı, farklı ülkeler ve yargı bölgeleri arasında büyük farklılıklar göstermektedir. Varlıkların nasıl tanımlandığı konusundaki bu standardizasyon eksikliği, küresel ölçekte veri alışverişini ve entegrasyonunu zorlaştırıyor. Örneğin, Almanya'da şu anda finansal ve finansal olmayan kaynaklardan gelen veri kümelerini birbirine bağlamak için kullanılabilecek benzersiz bir kimlik bulunmamaktadır. Sonuç olarak, kayıtlar pek çok durumda ilgili kuruluşların adı/yasal merkezi ve ticaret sicil numarasına dayalı bir yöntem kullanılarak ilişkilendirilmektedir. Ancak bu yöntem, manuel veri girişi sırasında tüzel kişilerin adlarında/yasal makamlarında yapılan yazım hatalarından kaynaklanan hatalar ve ticaret sicil numarasının benzersiz bir kimlik görevi görememesi gibi birçok sorunu da beraberinde getirmektedir. LEI, bütünsel analizi kolaylaştırmak için ortak bir dil ve yapı sunarak bu sorunların üstesinden gelir. Ayrıca, bir tüzel kişinin kapsamlı bir görünümünü sağlamak için İş Kimlik Kodu (BIC), Pazar Kimlik Kodu (MIC) ve OpenCorporates Kimliği gibi diğer yararlı tanımlayıcılarla da doğrudan eşleştirilir.

Ayrıca, LEI'nin benzersiz bir tanımlayıcı olarak kullanılması, farklı veritabanlarındaki kuruluşların, net bir şekilde tanımlanma amacıyla bağlanabileceğini garanti edecektir. Örneğin, Fransa'nın hâlihazırda benzersiz bir ulusal kodu (SIREN kodu) vardır ancak doğrudan ve nihai ana şirket hakkında bilgi edinme aracı olarak ve diğer ülkelerdeki kuruluşlar için benzersiz bir tanımlayıcı olarak LEI'den hâlâ yararlanabilir.

Buna paralel olarak, tüzel kişilerin temel nitelikleri (yönetici, büyük hissedar ve mülkiyet yapısı gibi) sık sık güncellemelere ve sürekli veri güncellemelerini gerektiren değişikliklere tabidir. Ancak yargı yetkisine bağlı olarak, işletme tescili veri güncelleme döngüleri büyük ölçüde farklılık gösterir ve çoğu zaman tüm sistemi baltalayan ve güncel olmayan bilgilerle sonuçlanır. Bu, düzenli güncellemeleri barındıran çözümler gerektirir ve LEI verileri, değişiklik olduğunda veya yıllık yenileme sürecinin bir parçası olarak proaktif olarak güncellenebilir. Veri tüketicileri ayrıca değişiklikleri kolayca takip edebilir ve gerekirse güncel olmayan bilgilere itiraz edebilir.

Benzer şekilde, şirket birleşmeleri ve satın almaları, çoğu zaman birden fazla yetki alanına yayılan karmaşık ve parçalı şirket yapıları oluşturabilir. LEI, bir tüzel kişinin basit ve şeffaf bir tarihsel görünümünü sağlamanın yanı sıra, devam eden birleşme ve satın almaların izlenmesine olanak sağlar.

Toplu olarak, bu faydaların, mali suçlarla mücadeleye yardımcı olmak için sınır ötesi ticaretin kısıtlamalarını hafifleten çeşitli alt etkileri vardır. Düzenleyici raporlama ve uyumluluk / AML gereklilikleri daha yüksek bir doğruluk oranıyla uyumlanabilir. Bir işleme dahil olan tüzel kişiliğin meşruluğunun değerlendirilmesi ve doğrulanması çok daha kolay olduğundan, karşı tarafın risk yönetimi ve durum tespiti de iyileşir. Karmaşık ve şeffaf olmayan tedarik zincirlerinin denetimi de büyük ölçüde basitleştirilerek dolandırıcılara ve suçlulara saklanacak daha az yer bırakır.

Bu açık faydalar dikkate alındığında ve Tavsiye 16'nın planlı incelemesinin bir parçası olarak GLEIF, düzenleyenin veya lehtarın tüzel kişi, vakıf veya ulusal kanun kapsamında yasal ehliyete sahip başka bir kuruluş olduğu durumlarda, LEI'nin nitelikli banka havalesine eşlik eden bilgilere dahil edilmesini önerir.

LEI için mevzuat momentumu

Böyle bir hareket aynı zamanda devam eden standardizasyon girişimleri ve daha geniş sektör duyarlılığıyla da uyumlu olacaktır.

Ödemeler ve Piyasa Altyapıları Komitesi'nin (CPMI), ISO 20022 mesajlaşma standardının kullanımına yönelik uyumlaştırma gereklilikleri konusunda devam eden istişarelerinde, "sınır ötesi ödemelerde yer alan kişileri, kuruluşları ve finansal kurumları tanımlamak için ortak tek yapılandırılmış bir yöntemin kullanımı" araştırılmaktadır. Bu istişarenin bir parçası olarak GLEIF, sektör paydaşlarıyla yoğun bir şekilde etkileşime geçmiştir ve her iki tanımlayıcının küresel doğası onları yaptırım uygulananların doğru bir şekilde tanımlanmasında özellikle etkili kıldığından, finansal kurumların tanımlanmasının LEI (BIC ile birlikte) ile yapılması gerektiğini ileri sürmektedir. GLEIF, aynı zamanda LEI'nin ödeme mesajlarında borçlunun/alacaklının kimlik kodu olarak tanımlanması gerektiğini onaylamaktadır.

Gerçekten de Project Aurora girişimi, LEI'nin ISO 20022 ödeme mesajlarına dahil edilmesinin, mesajlarda bulunan ek veri alanlarıyla birleştirildiğinde "tüzel kişileri kapsayan daha geniş bir yelpazedeki kara para aklama faaliyetlerinin belirlenmesine nasıl yardımcı olabileceğini" vurgulamaktadır.

"Proje Aurora, veri kalitesinin ve veri tanımlayıcıların standartlaştırılmasının, AML/CFT çalışmalarının etkili olması için gerekli olan veri paylaşımı ve gelişmiş analizler açısından önemli kolaylaştırıcılar olduğunu gösteriyor. Sınır ötesi ödemelere dahil olan işletmelerin tanımlanması için LEI'nin kullanılması, bilgi paylaşma yeteneğini önemli ölçüde geliştirecek ve kuruluşların bugün sınır ötesi ödemelerde nasıl tanımlandığına ilişkin tutarsızlıkların üstesinden gelecektir." Beju Shah, BIS İnovasyon İskandinav Merkezi Başkanı

Avrupa Birliği'nin son Kripto Varlık Piyasaları (MiCA) düzenlemesi de güçlü bir emsal niteliğindedir. MiCA, ilk olarak 2015'te kabul edilen ve geleneksel fon transferleri için geçerli olan mevcut AB Para Transferi Kuralı'nın (TFR) kapsamını kripto varlıkların transferlerini içerecek şekilde genişleterek Tavsiye 16'yı işaret etmektedir. Yeniden şekillendirilen TFR kapsamında, düzenleyenin Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcısı (CASP), kripto varlıkların transferlerinde düzenleyen ve lehtar (bireysel olmayanlar için) ile ilgili çeşitli veri noktalarının bulunmasını sağlamalıdır. Daha da önemlisi, bu güncel LEI'yi veya güncel LEI'nin yokluğunda mevcut eşdeğer herhangi bir resmi tanımlayıcıyı içerir.

LEI'nin finansal akışlarda kullanımının ardındaki endüstri ivmesinin hızı, dünyanın sınır ötesi suçlara karşı savunmasını güçlendirme konusundaki geniş potansiyelinin açık bir kanıtıdır. LEI bu şekilde ne kadar yaygın şekilde kullanılırsa, dünyadaki düzenleyici kurumlara, finansal kurumlara ve yasalara saygılı tüzel kişilere o kadar fazla değer sağlayacaktır. Bunun FATF Tavsiyesi 16'ya dahil edilmesi, sistemi aldatan yasa dışı güçlerin hızlı ve kolay bir şekilde açığa çıktığı ve bunun sonucunda sınır ötesi ticaret ilişkilerinin temelini oluşturan hayati güvenin güçlendiği bir dünyaya doğru atılan önemli bir adıma işaret edecektir.

Bir blog yazısını yorumlamak isterseniz, lütfen yorumunuzu göndermek için İngilizce dilindeki GLEIF web sitesi blog işlevini ziyaret edin. Lütfen kendinizi adınız ve soyadınız ile tanıtın. Adınız, yorumunuzun yanında görünecektir. E-posta adresleri yayımlanmayacaktır. Lütfen tartışma panosuna erişerek veya katkıda bulunarak, GLEIF Bloglama Politikası şartlarına uymayı kabul ettiğinizi dikkate alın, bu nedenle lütfen dikkatlice okuyun.Tüm önceki GLEIF Blog yayınlarını okuyun >
Yazar hakkında:

Clare Rowley, Global Legal Entity Identifier Foundation'da (GLEIF) İş Operasyonları Müdürüdür. Rowley, GLEIF’de çalışmadan önce ABD Federal Deposit Insurance Corporation’da banka çözümleme programlarının iyileştirilmesine yönelik teknolojik girişimleri yönetti ve yüksek riskli mortgage kredilerine ilişkin araştırmalara katkıda bulundu. Rowley, CFA® sertifikasına sahiptir ve Northwestern University'de Öngörücü Analiz alanında master yapmıştır.


Bu makale için etiketler:
Veri Yönetimi, Veri Kalitesi, Açık Veri, Global LEI Dizini, Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), Düzenleme, Standartlar, LEI Eşleme