Haber Odası ve Medya GLEIF Blog

Global Legal Entity Identifier Foundation Yeni Uluslararası Açık Veri Anlaşmasını Onaylıyor

Uluslararası Açık Veri Anlaşmasının en önemli hedefi, paylaşımlı açık veri ilkelerin, standartların ve iyi uygulamaların artan benimsenmesini ve uygulamasını teşvik etmek için dünya genelinde sektörler arasında daha fazla uyumu ve işbirliğini geliştirmektir


Yazar: Stephan Wolf

 • Tarih: 2016-01-29
 • Görünümler:

Ocak 2016'da Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) yeni Uluslararası Açık Veri Anlaşmasını resmi olarak onayladı. Anlaşma, açık veriyi "herhangi bir anda, herhangi bir yerde, herhangi bir kişi tarafından ücretsiz olarak kullanılması, yeniden kullanılması ve yeniden dağıtılması için gerekli teknik ve yasal şartlarla birlikte kullanıma sunulan dijital veri" olarak tanımlar. Önsöz, Açık Veri Anlaşmasının taraflarının "hükümetlerin ve diğer özel sektör kuruluşlarının vatandaşların çıkarlarına olabilecek ve pek fazla kullanılmayan bir kaynak olan geniş miktarlardaki veriyi tuttuğunun farkında olduğunu" belirtmektedir. Hükümet verilerini açma, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını daha iyi karşılayan birbiriyle daha fazla bağlantılı toplulukların oluşumunu teşvik edebilir ve kamu kararlarına sivil katılımı ve hükümetler için hesap verebilirliği sağlarken inovasyon, adalet, şeffaflık ve refahın gelişmesine izin verir.

Açık Veri Anlaşmasının tarafları "veriye erişim için ve verinin yayımlanması ve kullanımı için temel olacak altı ilke setini izlemeyi kabul etmektedir". Bu ilkeler verinin aşağıdaki niteliklere sahip olmasını şart koşar:

 1. Varsayılan olarak açık.
 2. Güncel ve kapsamlı.
 3. Erişilebilir ve kullanılabilir.
 4. Karşılaştırılabilir ve birlikte çalışılabilir.
 5. Gelişmiş yönetim ve vatandaş katılımına yönelik.
 6. Kapsayıcı geliştirme ve inovasyona yönelik.

GLEIF Açık Veri Anlaşması tam anlamıyla desteklemektedir ve şart koştuğu altı ilkeyi taahhüt etmekten dolayı gururludur.

Bu blog, Açık Veri Anlaşması web sitesinde yayımlanan bilgiyi belirten Açık Veri Anlaşması girişimini açıklar. Bu blogta belirtilen kaynaklar, aşağıdaki 'ilgili bağlantılar' bölümüne dâhil edilmiştir.

Açık Veri Anlaşmasının geçmişi

Temmuz 2013'te, Sekizler Grubu (G8), beş temel açık veri ilkesini setini özetleyen G8 Açık Veri Anlaşmasını imzalamıştır. Pek çok ulus ve açık hükümet savunucuları G8 Anlaşmasını iyi karşılamıştır, ancak ilkelerin daha da ayrıntılı olabileceği ve açık veri ilkelerinin daha geniş global ölçekte kabulünü desteklemek üzere geliştirilebileceğine dair genel bir kanı bulunmaktadır. Sonraki aylarda, birkaç çok uluslu grup Açık Hükümet Ortaklığının (OGP) Açık Veri Çalışma Grubu dâhil olmak üzere daha kapsayıcı ve temsili açık veri ilkelerini oluşturmak için kendi etkinliklerini başlattı.

Anlaşma, hükümetlerin ve sivil toplumun aktif biçimde katılımı sağlayan geniş bir katılımcı süreç içinde geliştirildi.

Birinci adım olarak, Mayıs 2015 sonunda Ottawa'daki Uluslararası Açık Veri Konferansının boşluklarında, OGP Açık Veri Çalışma Grubu (eş başkanlığı Kanada hükümeti ve Web Foundation tarafından yapılmaktadır), Meksika hükümeti, Uluslararası Gelişim Araştırma Merkezi, Gelişim için Açık Veri Ağı (OD4D) ve Omidyar Network, dünya genelinde açık veri savunucularından oluşan bir toplantıyı uluslararası bir Açık Veri Anlaşmasının geliştirilmesi hakkında müzakereler için sonraki adımları görüşmek üzere düzenlediler. Bu toplantı, hükümetler, sivil toplum kuruluşları ve çok taraflı kurumların temsilcilerini içeren bir yöneticiler grubunu oluşturdu.

Ottawa'daki Uluslararası Açık Veri Konferansında, katılımcılar, "Veri Devrimine İzin Vermede" açıklığın önemi hakkında tartıştılar. 1000'den fazla katılımcı, açık veri ve bunun sürdürülebilir bir gelişmeyi elde etmede yaratabileceği etki konusunda uluslararası işbirliğine ilişkin bir eylemi tartıştılar. Temmuz ve Ağustos 2015 boyunca anlaşmanın taslak belgesine dair müteakip müzakere dünya genelinde 350'nin üzerine yorumun gönderilmesiyle sonuçlandı ve Anlaşma ilkelerinin önemli ölçüde iyileştirilmesine katkıda bulundu. Ottawa toplantısını düzenleyenler, başlangıç harekete geçme fazında global, çok paydaşlı bir eylem ağının gelişimine liderlik etmeyi sürdürüyorlar.

Mexico City'de OGP Zirvesinde (27-29 Ekim 2015), Anlaşmanın lansmanı resmi olarak yapıldı ve hükümetler tarafından kabul için sunuldu. Ek Anlaşma etkinlikleri, Kasım 2015'te Türkiye'deki Yirmiler Grubunun toplantısının ve Aralık 2015'te Fransa'daki COP 21 iklim değişikliği konferansının boşluklarında 2016'da İspanya'da düzenlenecek Uluslararası Açık Veri Konferansında nihai bir lansman etkinliği görüşüyle Anlaşmanın kabulünün desteklenmesi için yapıldı.

Anlaşmanın devam eden gelişimi hükümet, sivil toplum ve özel sektör alanlarından gelen lider yönetici grubu tarafından gözetilmektedir.

Açık Veri Anlaşması ile G8 Anlaşması arasındaki ilişki nedir?

Açık Veri Anlaşması, birkaç önemli şekilde G8 Anlaşması üzerine kurulur:

 • Tüm ulusal ve alt ulus hükümetleri tarafından kabul için mevcuttur.
 • Tamamen yeni bir prensiple artan kullanım ve etki için verinin karşılaştırılabilirliğini ve karşılıklı işlerliğini destekler.
 • Dijital ayrım gibi global zorlukları ve kapsayıcı gelişim için açık verinin önemli fırsatlarını onaylar.
 • Standardizasyonu tavsiye eder (örn. veri ve meta veri).
 • Kültürel değişikliği teşvik eder.
  Vatandaşların gizliliğini ve kendi kişisel verilerinin toplanmasını ve kullanımı etkileme haklarını korumanın önemini fark eder.
 • Vatandaşların ve sivil toplumun artan katılımını teşvik eder.
 • Veri okuryazarlığı, eğitim programları ve girişimcilik konusunda artan odaklanmayı destekler ve
 • Sivil toplum veya özel sektörden gelenler gibi diğer organizasyonlar tarafından kabulü iyi karşılar.

Açık Veri Anlaşmasını kimler kabul edebilir veya onaylayabilir?

Anlaşma, ulusal hükümetler ve şehirler tarafından kabul edilebilir. Kurumlar, Açık Veri Anlaşma web sitesinde özetlenen Açık Veri Anlaşmasının Kabul Mekanizmasının gerekliliklerini karşıladıklarında Açık Veri Anlaşmasının kabul eden tarafları olmak için uygundur. Kurumlar, Anlaşmanın uygulamasına yönelik sürekli bağlılığı ve ilerlemeyi ortaya koyarak uygunluklarını sürdüreceklerdir. Bugüne kadar, Anlaşma 17 hükümet tarafından kabul edilmiştir.

Hükümet veya hükümetler arası olmayan kuruluşlar (sivil toplum kuruluşları, şirketler, profesyonel kuruluşlar vb. gibi) Açık Veri Anlaşmasını onaylamak için davet edilmektedir.

Anlaşmayı kabul etmiş olan hükümetler ve şehirler ve onaylamış kuruluşlar hakkındaki bilgi, Açık Veri Anlaşması web sitesinde mevcuttur.

GLEIF Açık Veri Anlaşmasında belirtilen ilkelere bağlı kalmayı taahhüt eder

Uluslararası Açık Veri Anlaşmasının en önemli hedefi, paylaşımlı açık veri ilkelerin, standartların ve iyi uygulamaların artan benimsenmesini ve uygulamasını teşvik etmek için dünya genelinde sektörler arasında daha fazla uyumu ve işbirliğini geliştirmektir. Global Tüzel Kişi Kimlik Kodu (LEI) Sisteminin operasyonel bütünlüğünü sağlamakla sorumlu organ GLEIF benzersiz kimlik yönetimi için açık ve güvenilir veriyi kullanılabilir kılarak bu hedefin karşılanmasına katkıda bulunmaya kararlıdır.

Özetlenirse: LEI, Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından geliştirilen ISO 17442'ye dayalı 20 basamaklı, alfa nümerik bir koddur. Finansal işlemlere katılan tüzel kişilere ait açık ve tek bir tanımlamayı sağlayan ana referans bilgisine bağlanır. Referans verisi, bir LEI ile tanımlanabilir bir tüzel kişi hakkında bilgi sağlar. Basit bir şekilde ifade edilirse, kamuya açık LEI veri havuzu finansal pazarlardaki şeffaflığı büyük oranda geliştiren global bir dizin olarak görülebilir.

Haziran 2014'te, Finansal İstikrar Kurulu (FSB), LEI'nin global olarak benimsenmesinin firmalarda geliştirilmiş risk yönetiminin yanı sıra, mikro ve makro ihtiyatlı risklerin daha iyi değerlendirilmesi gibi "çoklu finansal istikrar hedeflerini" desteklediğini vurgulamıştır. Sonuç olarak, LEI piyasanın kötüye kullanılmasını ve finansal dolandırıcılığı kısıtlarken, pazar bütünlüğünü de teşvik etmektedir. Son ancak en önemlisi olarak, LEI uygulaması "genel finansal verilerin daha yüksek kalitesini ve doğruluğunu destekler".

Ekim 2015'te, tüm LEI popülasyonuna hızlı ve kolay erişime yardımcı olmak için GLEIF, Global LEI Dizinini hizmete açmıştır. Şimdiye kadar tahsis edilmiş 400,000'in üzerindeki LEI hakkında günlük olarak güncellenen bilgiyi sağlar. Global LEI Dizini, bir veri havuzundaki ilgili referans verileri de dâhil olmak üzere, tüm geçmiş ve mevcut LEI kayıtlarına ait altın bir kopyadan oluşur. İlgili herhangi bir taraf, GLEIF tarafından geliştirilen web tabanlı LEI arama aracını kullanarak GLEIF web sitesindeki bütün LEI veri havuzuna ücretsiz olarak kolaylıkla erişebilir ve arama yapabilir.

GLEIF'in web sitesindeki veriler, örn. LEI'ler ve GLEIF ile LEI tahsis eden kurumlar arasındaki ilişkiyi yöneten sözleşmeye dayalı çerçeve olan Ana Anlaşma bir Creative Commons (CC0) lisansı altında verilmektedir. Creative Commons, ücretsiz yasal araçlar yoluyla yaratıcılık ve bilginin paylaşımına ve kullanımına izin veren kâr gütmeyen bir kuruluştur.

Bir blog yazısını yorumlamak isterseniz, lütfen yorumunuzu göndermek için İngilizce dilindeki GLEIF web sitesi blog işlevini ziyaret edin. Lütfen kendinizi adınız ve soyadınız ile tanıtın. Adınız, yorumunuzun yanında görünecektir. E-posta adresleri yayımlanmayacaktır. Lütfen tartışma panosuna erişerek veya katkıda bulunarak, GLEIF Bloglama Politikası şartlarına uymayı kabul ettiğinizi dikkate alın, bu nedenle lütfen dikkatlice okuyun.Tüm önceki GLEIF Blog yayınlarını okuyun >
Yazar hakkında:

Stephan Wolf, Global Legal Entity Identifier Foundation'ın (GLEIF) CEO'sudur. 2023'te Almanya Uluslararası Ticaret Odası Kurulu üyesi olarak seçilmiştir. 2021'de, global Dijital Standartlar Girişiminin (DSI) bir parçası olarak yeni oluşturulan Sektör Danışma Kurulunda (IAB) görevlendirilmiştir. Bu görev kapsamında, Trusted Technology Environment iş akışında eş başkanlık görevini üstlenmiştir. Wolf, Ocak 2017 ile Haziran 2020 arasında Uluslararası Standardizasyon Örgütü Teknik Kurulu 68 FinTech Teknik Danışma Grubunun (ISO TC 68 FinTech TAG) Yardımcı Toplantı Organizatörü görevini üstlenmiştir. Wolf, Ocak 2017'de One World Identity tarafından Identity'de İlk 100 Lider'den biri olarak adlandırıldı. Veri operasyonları ve global uygulama stratejisinin oluşturulmasında geniş bir deneyime sahiptir. Kariyeri boyunca temel iş ve ürün geliştirme stratejilerinin ilerletilmesine öncülük etmiştir. Wolf, 1989 yılında IS Innovative Software GmbH'in ortak kurucularından biri olmuş ve ilk olarak bu şirketin yönetici direktörü olarak hizmet vermiştir. Daha sonra, bu şirketin halefi IS.Teledata AG'nin yönetim kurulunun sözcülüğüne atanmıştır. Bu şirket nihai olarak Interactive Data Corporation'ın bir parçası haline gelmiş ve Wolf CTO rolünü üstlenmiştir. Wolf, Frankfurt Am Main J. W. Goethe Üniversitesi'nden işletme yönetimi dalında lisans derecesine sahiptir.


Bu makale için etiketler:
Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), Açık Veri, Yönetim, Veri Yönetimi