Haber Odası ve Medya GLEIF Blog

Yüksek Kalite LEI Verileriyle Bağlantı Kurmak: GLEIF Küresel LEI Sistemindeki Veri Kalitesini Daha Optimum Hale Getirmek İçin Yeni Kalite Kriterleri ve Performans Denetimleri Sunuyor

GLEIF, piyasa katılımcılarını, LEI popülasyonunda bulunan bilgi zenginliğinden faydalanmaları için yetkilendirerek, veri kalitesi yönetimi programını geliştirmeye devam ediyor


Yazar: Stephan Wolf

  • Tarih: 2018-10-04
  • Görünümler:

Bu blog, Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) tarafından uygulanan veri kalitesi yönetimi programına yönelik en yeni geliştirmeleri tanımlar. Aylık veri kalitesi raporlarının Eylül 2018 tarihinde yayımlanmasıyla birlikte GLEIF, yeni veri kalitesi kriterleri ve ek veri kalitesi denetimlerini sundu. Bu yenilikler, daha ayrıntılı performans analizine imkan vermekte ve Küresel Tüzel Kişi Kimlik Kodu (LEI) Sistemi dahilinde elde edilen veri kalitesi üzerindeki şeffaflığı daha da artırmaktadır.

GLEIF, Küresel LEI Sisteminde LEI verilerinin izlenmesinden ve yüksek kalitenin temin edilmesinden sorumludur. LEI tahsis eden kurum ortaklarımız ile işbirliği içerisinde, LEI verilerinin kalitesini, güvenilirliğini ve kullanılabilirliğini optimum hale getirmeye odaklanıyoruz. Bu, piyasa katılımcılarına LEI popülasyonunda mevcut bilgi dağarcığından yararlanma olanağı sunmaktadır. Her bir LEI, ‘kim kimdir’ ve ‘kim kime sahip’ sorularına cevap vermek üzere bir tüzel kişinin mülkiyet yapısı hakkında bilgiler içermektedir. GLEIF, Global LEI Dizini aracılığıyla LEI veri havuzunun tamamını kullanıma sunmaktadır. Bu dizin, tek bir yetkili ve merkezi kaynakta ilgili referans verilerinin dahil olduğu geçmiş ve güncel LEI kayıtlarını içermekte ve LEI veri kullanıcıları bu dizine ücretsiz olarak erişebilmektedir. Global LEI Dizini, açık, standartlaştırılmış ve yüksek kalitede tüzel kişi referans bilgisi sağlayan global ve online tek kaynaktır.

GLEIF tarafından yayımlanan aylık veri kalitesi raporlarına yönelik bağlantılar ve diğer arka plan materyalleri aşağıdaki ‘ilgili bağlantılar’ kapsamında sunulmuştur.

Global LEI Sisteminde veri kalitesi seviyesini ölçmek için sunulan yeni veri kalitesi kriterleri

LEI’yi, kuruma özel kimlik kodlarından ayıran önemli bir özellik GLEIF’in, Global LEI Sisteminde elde edilen veri kalitesi düzeyi hakkında tam bir şeffaflık sağlamasıdır. Bunu, şu aylık raporları kullanıma sunarak yapmaktayız:

  • Global LEI Veri Kalitesi Raporları, Global LEI Sisteminde elde edilen genel veri kalitesi seviyesini yansıtır.
  • LEI Tahsis Eden Kurum Veri Kalitesi Raporları, her bir LEI tahsis eden kurum tarafından elde edilen veri kalitesi seviyesini analiz eder (Ayrıca ‘Yerel İşletim Birimleri’ olarak da ifade edilir).

GLEIF, LEI Düzenleyici Gözetim Komitesi ve LEI tahsis eden kurumlarla yakın bir diyalog halinde, LEI popülasyonu bağlamında veri kalitesi konseptini açıklamak için bir dizi ölçülebilir kalite kriterini tanımladı. Bunun için Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından geliştirilen standartlar kullanıldı. Bunlar, LEI veri kayıtlarının eksiksiz olması, kapsamlılığı ve bütünlüğü gibi kriterleri içerir. (Veri kalitesi kriterlerinin tam listesi için aşağıdaki ‘ilgili bağlantılar’ kapsamında sunulmuş olan ‘GLEIF Veri Kalitesi Yönetim Programı - Sorular ve Yanıtlar’ (GLEIF Data Quality Management Program – Questions and Answers) GLEIF internet sayfasına bakınız.) GLEIF, bir dizi tanımlanmış kalite kriteri oluşturarak, Global LEI Sistemi dahilindeki veri kalitesi seviyesini değerlendirmek için şeffaf ve objektif bir ölçüt tesis etti.

Veri kalitesi raporlarının Eylül 2018 tarihinde yayımlanmasıyla birlikte GLEIF, üç yeni veri kalitesi kriterine atanmış denetimler sundu:

  • Erişilebilirlik: Sürece dahil edilmiş güçlü koruma önlemleri ve kontrolleri ile kolayca elde edilebilen ve yasal olarak erişilebilen veri ögeleri.
  • Menşe: Özellik değerinin geçmişi veya kökeni.
  • Temsil: Verinin tasarlanan kullanımı için formatı, modeli, okunabilirliği ve kullanışlılığı ile ilgili veri kalitesinin karakteristiği.

Bu yeni veri kalitesi kriterleri, LEI veri kayıtlarının tutarlı ve makul olup olmadıklarını değerlendirmeye katkı sağlamaktadır.

Yeni veri kalitesi denetimleri, LEI referans verilerinin kullanılabilirliğini ve güvenirliğini daha da artırmaktadır.

Özetlenirse: LEI veri kalitesini sürdürme süreci, tüzel kişinin kaydedilmesi ile başlar. Kendi kendine kayıt yoluyla, kayıt yapan tüzel kişi doğru LEI referans verilerini sağlamalıdır. Ardından LEI tahsis eden kurum, LEI referans verilerini yerel yetkili kaynakla birlikte (örneğin, ulusal Ticaret Sicili) doğrulamalı ve LEI standardına uygun bir LEI tahsis etmelidir. Tüzel kişiye ait LEI tahsis edildiğinde, bu kod LEI'yi tahsis eden Yerel İşletim Birimi tarafından ilgili tüzel kişi referans verisiyle birlikte yayınlanacaktır. Her bir Yerel İşletim Birimi, tahsis ettiği LEI'ler ve ilgili referans verisini içeren günlük güncellenmiş dosyalar yayımlar.

GLEIF tarafından geliştirilen yazılım kullanılarak LEI tahsis eden kurumlar tarafından yayımlanan LEI veri kayıtları belirli kalite kriterlerine göre günlük olarak denetlenir. GLEIF, LEI tahsis eden kurumlara performans değerlendirme sonuçlarının detaylarını içeren günlük bir rapor gönderir. Veri kalitesi raporlarının Eylül 2018 tarihinde yayımlanmasıyla birlikte GLEIF, birçok yeni veri kalite denetimleri sundu. GLEIF, LEI veri havuzunun genel kalitesini değerlendirmek için toplamda 75 kalite denetimi gerçekleştirdi.

Yeni kalite denetimleri özellikle aşağıdaki noktaları incelemektedir:

GLEIF Kayıt Makamları Listesinin Kullanılması: Yukarıda ifade edildiği gibi LEI tahsis eden bir kurum, bir LEI tahsis etmeden önce LEI referans verilerini yerel yetkili kaynakla birlikte doğrulamalıdır. GLEIF, ‘Kayıt Makamları Listesini’ yayımlar. Liste, 650'den fazla ticaret sicilini ve diğer ilgili kayıt makamı kaynaklarını içermektedir ve listedeki her sicile benzersiz bir kod atanmaktadır. LEI tahsis eden kurumlar, bu kodu LEI tahsis etme süreçlerinde referans olarak almakta ve LEI kaydı ile birlikte yayımlamaktadır. Kayıt Makamları Listesi, tüzel kişi tarafından sağlanan bilgilerin, yerel yetkili kaynaktan çapraz referansını standart hale getirmektedir. Bu liste ile GLEIF, LEI verilerini kullananların LEI ile diğer veri kaynakları arasında kolaylıkla bağlantı kurmasına olanak tanımaktadır.

GLEIF, Kayıt Makamları Listesindeki bir LEI kaydının ilgili yetkili kaynağa atanmış doğru kodu belirtip belirtmediğini doğrulamak için pek çok farklı yeni veri kalitesi denetimleri sundu. Bir LEI kaydının bu denetimlerde başarısız olması halinde, sorumlu LEI tahsis eden kurum doğru kodu sağlamak için kaydı güncellemelidir. Bu yol, veri kullanıcılarının, belli bir tüzel kişi hakkındaki bilgileri araştırırken ve LEI’sini diğer kaynaklara (örneğin, ticari sicil) bağlarken, Kayıt Makamları Listesinde ve bilahare bir LEI kaydında sağlanmış olan standartlaştırılmış bilgilerden tamamen faydalanabiliyor olmalarından emin olmaktadır.

GLEIF, Kayıt Makamları Listesi kodunun doğru uygulanmasını sorgulayarak, bir LEI tahsis eden kurumun, bir LEI kaydının tamamen doğrulanıyor olduğunu güvenilir bir şekilde gösterip göstermediğine de karar vermektedir. Bir LEI kaydı, ‘Tamamen Doğrulanmış LEI’ bilgisi içeriyorsa bu, LEI tahsis eden kurum tarafından kullanım halinde olan doğrulama prosedürlerine dayanarak, tüzel kişinin sağlamış olduğu bilgileri doğrulamak için yetkili kamu kaynaklarında (Kayıt Makamları Listesinden bir kod ile belirlenmiş) yeterli bilgiler mevcut olduğu anlamına gelir. GLEIF artık bir LEI kaydında Kayıt Makamları Listesi kodunu gösteren veri alanı ile bir kaydın tamamen doğrulanmış olduğunu gösteren alan arasındaki ilişkiyi soruşturmak için belli denetimler gerçekleştiriyor. Bir LEI kaydı tamamen doğrulanmış olarak ilan edilmiş olmasına karşın Kayıt Makamları Listesi kodu eksik veya hatalıysa, ilintili veri kalitesi denetimleri başarısız olur ve LEI tahsis eden kurumun daha fazla bilgi vermesi gerekir. GLEIF ilgili yeni veri denetimleriyle bir LEI kaydı kapsamında sunulmuş olan bilgilerin güvenirliğini daha da artırmaktadır.

ISO 20275 Kullanımı – Tüzel Kişi Yasal Yapı Kodu Listesi: GLEIF, ‘Tüzel Kişi Yasal Yapıları (ELF) Kodu Listesini’ yayımlar. Kasım 2017 tarihinde yayınlanan ilk iterasyon kapsamında 50’den fazla yetki sınırı içindeki 1600’den fazla tüzel kişi yasal yapısı listelenmiştir. Tüzel kişi yasal yapılarına örnekler: Limited liability partnership (LLP), Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) veya Société Anonyme (SA). ELF Kod Listesi her bir tüzel kişi yasal yapısına benzersiz bir kod atar. ELF Kodu Listesi, ISO 20275 standardı ‘Finansal Hizmetler – Tüzel Kişi Yasal Yapıları (ELF)’ esasında hazırlanmıştır.

GLEIF, yeni veri kalitesi denetimleriyle bir LEI kaydının, bir tüzel kişi yasal yapısını temsil eden doğru kodu ELF Kodu Listesi ile uyumlu olarak gösterip göstermediğini incelemektedir. LEI kaydı, bir ELF koduyla ilintili yasal yapı ile bir tüzel kişinin adında ifade edilen yasal yapı arasında bir uyuşmazlık varsa bu testte başarısız olur. Global LEI Dizini kapsamında kullanıma sunulan standartlaştırılmış tüzel kişi veri grubuna ELF kodlarının dahil edilmesi, her bir LEI kaydında bulunan iş kartı bilgilerini daha da geliştirmektedir. Daha zengin veriler, tüzel kişilerin sınıflandırılmasına yardımcı olarak küresel piyasa hakkında daha kapsamlı bilgiler içerdikleri için gelişmiş bir kullanıcı tecrübesi sunmaktadır. Yeni ilgili kalite denetimi bu yüzden veri kullanıcılarının, bir LEI kaydı kapsamında sunulmuş olan iş kartı bilgilerinin parçası olarak ELF kodundan tamamen faydalanabiliyor olmalarından emin olmaktadır.

Mülkiyet yapısı (‘kim kime sahip’) konusunda doğru bilgiler: LEI referans verilerinde mevcut olan iş kartı bilgilerine, bir başka deyişle tüzel kişinin resmi unvanına ve kayıtlı adresine; 'Düzey 1' verisi şeklinde atıfta bulunulur. Bu, 'kim kimdir' sorusuna yanıt verir. LEI veri havuzu ayrıca, 'kim kime sahip' sorusunu yanıtlayan 'Düzey 2' verilerini de içerir. Bu veri, bireysel şirketlerin sahip olduğu tüzel kişilerin araştırılabilmesi amacıyla, bir tüzel kişinin doğrudan ve nihai ana şirketlerinin ve bunun tam tersinin belirlenmesine olanak sağlamaktadır.

GLEIF, yeni veri kalitesi denetimleri temelinde bir LEI kaydı yaptıran şirketle ilgili mülkiyet bilgisinin, LEI Düzenleyici Gözetim Komitesi tarafından tanımlanan yürürlükteki politikası doğrultusunda kaydedilip kaydedilmediğini doğrulamaktadır. Ayrıca GLEIF artık, bir LEI almış olan şubeler olarak sınıflandırılan tüzel kişilerle ilintili ilişki bilgilerinin güvenirliğini de araştırıyor. Bu denetimler, LEI verisinin güvenirliğini daha da artırmaktadır.

Güncellenen belgeler, Global LEI Sistemindeki veri kalitesini değerlendirmek için uygulanan metodoloji hakkında ayrıntılı bilgi sağlar

Aşağıdan indirilebilecek 'Veri Kalitesi Kural Ayarı' (Data Quality Rule Setting) kalite kriterlerine göre yapılan denetimleri tanımlar. Aylık GLEIF veri kalitesi raporları kapsamında yansıtılan kalite değerlendirmesinin sonuçları, bu denetimlerin sonuçlarına dayanır. GLEIF Eylül 2018 tarihinde, yukarıda tanımlanan yeni veri kalitesi denetimlerini ayrıntılandıran belgenin güncellenmiş 2.1 sürümünü yayımladı.

Bunun yanı sıra GLEIF kullanıma sunduğu ‘Veri Kalitesi Raporu Sözlüğü’ (Data Quality Report Dictionary) ile sırasıyla Global LEI Veri Kalitesi Raporu ve LEI Tahsis Eden Kurum Veri Kalitesi Raporlarına ilişkin veri kalitesi kriterlerinin pratikteki uygulamalarını açıklamaktadır. İlgili herhangi bir taraf, aylık veri kalite raporlarına dahil edilen rakamların nasıl hesaplandığını ve hesaplamaların nasıl uygulandığını inceleyebilir. Eylül 2018 tarihinde ayrıca, sözlüklerin güncellenmiş sürümleri de yayımlandı.

Küresel LEI Sisteminde veri kalitesi halen oldukça yüksek

GLEIF, LEI veri kalitesinin seviyesini hesaplamak için bir metodoloji geliştirdi. ‘LEI Toplam Veri Kalitesi Puanı’, kayıtların belirli veri kriterlerini karşılayıp karşılamadığını tespit etmek için yapılan denetimleri başarılı olarak geçen tüm LEI veri kayıtlarının yüzdesini temsil eder. Toplam Veri Kalitesi Puanı, her aylık Küresel LEI Veri Kalitesi Raporunda gösterilir. Yeni ve daha sıkı veri kalitesi denetimlerinin sunulmasının ardından Küresel LEI Veri Kalitesi Raporunun Eylül 2018 tarihinde yayımlanmasıyla birlikte Toplam Veri Kalitesi Puanı yüzde 99’un üzerinde bir puanla sabit kaldı.

Bu sonuç, Ekim 2018 tarihinde yayımlanan veri kalitesi raporlarıyla da doğrulandı.

Bir blog yazısını yorumlamak isterseniz, lütfen yorumunuzu göndermek için İngilizce dilindeki GLEIF web sitesi blog işlevini ziyaret edin. Lütfen kendinizi adınız ve soyadınız ile tanıtın. Adınız, yorumunuzun yanında görünecektir. E-posta adresleri yayımlanmayacaktır. Lütfen tartışma panosuna erişerek veya katkıda bulunarak, GLEIF Bloglama Politikası şartlarına uymayı kabul ettiğinizi dikkate alın, bu nedenle lütfen dikkatlice okuyun.Tüm önceki GLEIF Blog yayınlarını okuyun >
Yazar hakkında:

Stephan Wolf, Global Legal Entity Identifier Foundation'ın (GLEIF) CEO'sudur. 2023'te Almanya Uluslararası Ticaret Odası Kurulu üyesi olarak seçilmiştir. 2021'de, global Dijital Standartlar Girişiminin (DSI) bir parçası olarak yeni oluşturulan Sektör Danışma Kurulunda (IAB) görevlendirilmiştir. Bu görev kapsamında, Trusted Technology Environment iş akışında eş başkanlık görevini üstlenmiştir. Wolf, Ocak 2017 ile Haziran 2020 arasında Uluslararası Standardizasyon Örgütü Teknik Kurulu 68 FinTech Teknik Danışma Grubunun (ISO TC 68 FinTech TAG) Yardımcı Toplantı Organizatörü görevini üstlenmiştir. Wolf, Ocak 2017'de One World Identity tarafından Identity'de İlk 100 Lider'den biri olarak adlandırıldı. Veri operasyonları ve global uygulama stratejisinin oluşturulmasında geniş bir deneyime sahiptir. Kariyeri boyunca temel iş ve ürün geliştirme stratejilerinin ilerletilmesine öncülük etmiştir. Wolf, 1989 yılında IS Innovative Software GmbH'in ortak kurucularından biri olmuş ve ilk olarak bu şirketin yönetici direktörü olarak hizmet vermiştir. Daha sonra, bu şirketin halefi IS.Teledata AG'nin yönetim kurulunun sözcülüğüne atanmıştır. Bu şirket nihai olarak Interactive Data Corporation'ın bir parçası haline gelmiş ve Wolf CTO rolünü üstlenmiştir. Wolf, Frankfurt Am Main J. W. Goethe Üniversitesi'nden işletme yönetimi dalında lisans derecesine sahiptir.


Bu makale için etiketler:
Veri Yönetimi, Veri Kalitesi, GLEIF Veri Kalitesi Yönetimi Raporları, Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), Global LEI Dizini, Düzey 2 / İlişki Verisi (Kim Kime Sahip), Açık Veri, Standartlar