LEI Verisi GLEIF Veri Kalitesi Yönetimi

Sorular ve YanıtlarAşağıdaki sorular ve yanıtlar, Global Legal Entity Identifier (LEI) Sistemindeki veri kalitesi seviyesinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve sürekli geliştirilmesi için uygulanan ilkelere ilişkin ayrıntılı bilgi sunmaktadır. Veri kalitesi, Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) tarafından, LEI Düzenleyici Gözetim Komitesi ve LEI tahsis eden kurumlar ile yakın diyalog halinde geliştirilen, açıkça tanımlanmış kalite kriterleri esasında ölçülür.

LEI Toplam Veri Kalitesi Puanı nasıl hesaplanır?

Veri kalitesi kriterlerine ait toplam veri kalitesi puanı hesaplanırken bireysel kalite puanlarının ortalaması alınır. Bu ortalama, veri kalitesi kriterleri tarafından ağırlıklandırılmaz ve bu, her bir veri kalitesi kriterinin toplam veri kalitesi puanına eşit olarak yansıdığı anlamına gelir. LEI Toplam Veri Kalitesi puanı (\(TQ_s\)) bu nedenle:

$$TQ_s=\frac{\sum_{s=1}^{N}Q_s}{N}$$ olmaktadır

Burada:

 • \(TQ_s\) toplam veri kalitesi puanıdır.
 • toplama içindeki \(s\) bireysel kalite kriterini temsil eden dizindir.
 • \(Q_s\) her bir ilgili kalite kriteri için kalite puanıdır.
 • \(N\) denetimlerin uygulandığı kalite kriterleri sayısıdır.

Daha fazla ayrıntı için lütfen Global LEI Veri Kalitesi Raporu Sözlüğü içindeki bölüm 2'ye bakın.

Global LEI Sisteminde veri kalitesi seviyesini ölçmek için uygulanan veri kalitesi kriterlerinin her birinin tanımı nedir?
Erişilebilirlik Sürece dâhil edilmiş güçlü koruma önlemleri ve kontrolleri ile yasal olarak erişilebilen ve kolayca elde edilebilen veri öğeleri.
Kesinlik Verinin tespit edilebilir hatasızlık derecesi; bir veri unsurunun veya bir veri dizisinin, doğru olduğu kabul edilen güvenilir bir kaynağa uygunluk derecesi; ve verinin gerçek durumlar hakkındaki gerçekleri doğru bir şekilde temsil etme derecesi.
Eksiksizlik Verinin tüm zorunlu bölümlerinin doldurulma derecesi.
Kapsamlılık Tüm zorunlu veri öğeleri dâhildir – tüm verilerin belgelendirilmiş amaçlanan kısıtlamalarla birlikte toplanmasını sağlar.
Tutarlılık Benzersiz bir veri parçasının, çeşitli veri grupları boyunca aynı değere sahip olma derecesi.
Güncellik Verinin güncellik düzeyi; bir veri değeri zamanda belirli bir noktada geçerli ise günceldir ve önceki bir zamanda geçerli fakat sonraki bir zamanda hatalı ise eskimiştir.
Bütünlük Tanımlanan veri ilişkisi kurallarına uygunluk derecesi (örn., birincil/yabancı ana referans bütünlüğü).
Menşe Özellik değerinin geçmişi veya kökeni.
Temsil Verinin tasarlanan kullanımı için formatı, modeli, okunabilirliği ve kullanışlılığı ile ilgili veri kalitesinin karakteristiği.
Teklik Bir veri unsurunun tüm farklı değerlerinin sadece bir kez görünme derecesi.
Geçerlilik Bir veri değerinin kendi etki alanı değerine nasıl uyum sağladığına dair ölçüt (diğer bir ifadeyle, izin verilebilir değerler dizisi veya değerler aralığı).
En başarısız beş denetim nasıl saptanır?

En başarısız beş denetim, raporlama ayında en çok başarısız olan veri kalitesi denetimleridir. Başarısız denetim yoksa, bu tablo boş bırakılır. Beşten daha az farklı denetim başarısız olmuşsa, sadece başarısız olanlar belirtilir.

Global Veri Kalitesi Raporlarında belirtilen ülke ısı haritası nasıl hesaplanır?

Ülkeye göre kalite puanları, her ülkedeki ilgili LEI kayıtlarının Entity.LegalAddress.Country alanını esas alır (ISO-3166 standardı uyarınca).

Isı haritasındaki renkler, ilgili ülkede LEI tahsis eden kurumlar tarafından elde edilen genel veri kalitesi puanını gösterir:

Kırmızı (%90 veya altı); turuncu (%90 üzeri ve %95 veya altı); sarı (%95 üzeri ve %98 veya altı); yeşil (%98 üzeri ve %100 veya altı).

Her ülkeye ait kalite puanlarının hesaplanmasında kullanılan formül, toplam veri kalitesi puanının hesaplanmasında kullanılan formüle benzer. Yani, kalite kriterlerinin ortalaması dikkate alınmaktadır:

$$TQ country=\frac{\sum_{i=1}^{N country}q_i,country}{N country}$$

Burada:

 • \(TQ country\) belirli bir ülke için toplam veri kalitesi puanıdır.

 • \(q_i,country\) belirli bir ülke için denetim sonucudur:

  \(q_i,country\) { (denetim "başarılı" veya "uygulanmıyor” ise 1 - denetim "başarısız” ise 0)

 • \(N country\) ilgili ülke için gerçekleştirilen denetim sayısıdır.

Kalite olgunluk seviyeleri neyi ifade eder?

Olgunluk seviyeleri, ölçülen şeyle ilişkili süreçlerdeki iyileştirmelerin gelişimini tanımlar. Bu nedenle, toplam olgunluk seviyesi puanı, toplam veri kalitesi puanından farklı bir biçimde toplanır: Bireysel olgunluk seviyeleri için puanlama kuralları aynı şekilde uygulanmasına rağmen, önceki olgunluk seviyesine tam olarak (diğer bir ifadeyle %100 puana) ulaşılmışsa, daha yüksek olgunluk seviyelerine ilişkin puanlar yalnızca toplam puana katkıda bulunacaktır.

Aşağıdaki olgunluk seviyeleri uygulanır:

 1. Seviye – ‘Zorunlu Kalite’ (tüm veri kayıtları için yüzde 100 olmalıdır).
 2. Seviye – ‘Beklenen Kalite’ (yüzde 100 olmalıdır).
 3. Seviye – ‘Mükemmel Kalite’ (ne kadar yüksekse o kadar iyidir).
GLEIF, veri kalitesi yönetim programını yöneten ilkeleri ayrıntılarıyla gösteren belirli bir dokümantasyonu kullanıma sunar mı?

Evet. Uygulanan kalite kriterlerini, yapılan denetimlerin yanı sıra hesaplama modellerini de ana hatlarıyla özetleyen teknik dokümantasyon burada bulunmaktadır.