Dane LEI Zarządzanie jakością danych GLEIF
adobestock_270047776

Można zarządzać jedynie tym, co jest mierzalne

Kontrole jakości danychW ramach ścisłej współpracy z Komitetem Nadzoru Regulacyjnego ds. LEI (ROC) oraz organizacjami nadającymi LEI, w celu wyjaśnienia koncepcji jakości danych w odniesieniu do populacji LEI, GLEIF zdefiniowała zestaw mierzalnych kryteriów jakości. W tym celu wykorzystano normy opracowane przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną. Poprzez określenie zestawu zdefiniowanych kryteriów jakości GLEIF zapewniła przejrzysty i obiektywny punkt odniesienia do oceny poziomu jakości danych znajdujących się w Globalnym Systemie LEI.

Kontrole jakości danych GLEIF gwarantują, że dostarczone dane referencyjne są zgodne z aktualnymi Zasadami przejściowymi i regułami walidacji w Globalnym Systemie LEI. Kontrole te zostały zdefiniowane na podstawie formatów Common Data File (CDF).

Każda kontrola jakości danych charakteryzuje się poziomem dojrzałości, kryterium jakości, zamiarem (celem) oraz sformalizowanym opisem zawierającym warunek wstępny i warunek właściwy.

Ten zestaw kontroli stanowi tzw. zestaw reguł. Każda kontrola jest kontrolą w rodzaju: „Jeżeli X, to Y”, gdzie X jest warunkiem wstępnym kontroli, a Y – warunkiem właściwym kontroli. Jeżeli rekord, powiązanie lub wyjątek nie spełniają warunku wstępnego kontroli, wówczas kontrola „nie ma zastosowania”. Jeżeli warunek wstępny zostanie spełniony i rekord, powiązanie lub wyjątek przejdą do warunku właściwego, ale nie spełnią Y, wówczas „nie przechodzą” kontroli, w przeciwnym razie kontrolę „przechodzą”.

Ustalanie reguł GLEIF

 • Zamiar
  Zamiar – napisany prostym językiem – podsumowuje cel danej kontroli jakości danych.
 • Warunek wstępny
  Nie każda kontrola jakości danych znajduje zastosowania do wszystkich rekordów LEI. Na przykład niektóre kontrole jakości danych mają zastosowanie jedynie do funduszy lub jednostek aktywnych. Warunek wstępny kontroli odfiltrowuje te rekordy LEI, które nie mają zastosowania do danej kontroli.
 • Warunek właściwy
  W każdej kontroli jakości danych zdefiniowane są wartości graniczne przejścia (nieprzejścia) kontroli. Warunek właściwy jest stosowany wyłącznie do rekordów LEI, które spełniły warunek wstępny danej kontroli jakości danych.

Kontrola kategorii

Kontrole jakości danych można również pogrupować w kategorie w zależności od ich typu i rodzaju pomiaru. Na przykład kontrole meta bazują na kryteriach aktualności, zgodności i dostępności, natomiast kontrole formatu są w większości przypadków realizowane poprzez formaty Common Data File i wbudowany schemat XML. Kontrole na poziomie rekordu są stosowane do obowiązkowych i opcjonalnych elementów pola i obejmują kontrole formatu i wiarygodności (np. zakresy wartości).


Model poziomu dojrzałości

Aby określić ogólną jakość danych Globalnego Systemu LEI, GLEIF stosuje tzw. model dojrzałości, który ocenia zdefiniowane kryteria jakości. W zależności od typu kontroli w oparciu o daną kategorię każda kontrola jest przypisywana do jednego poziomu dojrzałości. Poziomy dojrzałości: Doskonały i Oczekiwany mogą być osiągnięte tylko wtedy, gdy spełniono warunki wszystkich niższych poziomów.

1 - Wymagany:
Poziom ten odzwierciedla powtarzalny sukces (spełnienie warunku) i obejmuje:

 • Kontrole formatu
 • Wszystkie kontrole dotyczące elementów obowiązkowych

2 - Oczekiwany:
Poziom ten odzwierciedla zarządzany sukces (spełnienie warunku) i obejmuje:

 • Kontrole wiarygodności
 • Kontrole zasad biznesowych
 • Kontrole integralności powiązań
 • Wszystkie kontrole dotyczące elementów opcjonalnych

3 - Doskonały:
Trzeci poziom odzwierciedla zoptymalizowany sukces (spełnienie warunku) i obejmuje:

 • Kontrole reprezentacji
 • Kontrole terminowości
 • Wszystkie kontrole dotyczące cyklu życia LEI i starszych zapisów

Kontrole jakości danych

Poprzez określenie zestawu jasno zdefiniowanych kryteriów jakości GLEIF zapewni przejrzysty i obiektywny punkt odniesienia do oceny poziomu jakości danych znajdujących się w Globalnym Systemie LEI.

Kryteria jakości Definicja
Dokładność Stopień, w jakim dane są wolne od możliwych do zidentyfikowania błędów / stopień zgodności elementu lub zbioru danych z wiarygodnym źródłem danych uznanych za prawidłowe lub stopień, w jakim dane są zgodne ze stanem faktycznym obiektu w świecie rzeczywistym
Dostępność Stopień możliwości uzyskania i legalności dostępu do danych z mechanizmami zabezpieczającymi i kontrolami zaimplementowanymi w proces
Kompletność Stopień, w jakim wszystkie wymagane wystąpienia (pola) danych są zapełnione
Kompleksowość Uwzględnienie wszystkich wymaganych pozycji danych, co zapewnia zgromadzenie całego zakresu danych z udokumentowanymi celowymi ograniczeniami
Spójność Stopień, w jakim unikatowy fragment danych ma tę samą wartość w zestawach danych
Zgodność Stopień zgodności z określonymi regułami relacji danych (np. integralność referencyjna klucza pierwotnego/obcego)
Integralność Uwzględnienie wszystkich wymaganych pozycji danych, co zapewnia zgromadzenie całego zakresu danych z udokumentowanymi celowymi ograniczeniami
Pochodzenie Historia wartości obiektu
Prezentacja Cecha jakości danych, która odnosi się do formatu, wzoru, czytelności i przydatności danych do ich zamierzonego użycia
Aktualność Zakres, w jakim dane są aktualne (wartość danych jest aktualna, jeśli jest aktualna w danym momencie, a jest nieaktualna, jeśli była aktualna wcześniej, ale w późniejszym czasie jest nieprawidłowa)
Niepowtarzalność Stopień, w jakim wszystkie pojedyncze wartości elementu danych pojawiają się tylko raz
Poprawność Miara zgodności danych z określonym zestawem wartości (tj. zestaw dopuszczalnych wartości lub zakres wartości)

Odpowiednie pliki do pobrania

Zestaw reguł GLEIF

GLEIF dąży do maksymalnej przejrzystości i dlatego publikuje wszystkie specyfikacje kontroli jakości danych

Czytaj dalej

Raport dotyczące jakości danych

GLEIF co miesiąc udostępnia globalne raporty dot. jakości danych oraz raporty odnoszące się do podmiotów nadających LEI

Czytaj dalej

Monitoring jakości danych

Aby zapewnić stały monitoring, GLEIF stosuje najnowocześniejsze narzędzia i technologie

Czytaj dalej