Informacje o GLEIF

Usługi GLEIFZadaniem Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) jest zarządzanie jedynym otwartym, niezastrzeżonym systemem identyfikacji podmiotów prawnych opracowanym jako dobro publiczne. W ten sposób zapewnia ona integralność działania Globalnego Systemu Identyfikatorów Podmiotów Prawnych (LEI) i pomaga osobom i firmom podejmować lepsze, mniej kosztowne i bardziej trafne decyzje o potencjalnych kontrahentach. GLEIF realizuje te cele, oferując szeroki zakres usług dla ludności, np. użytkowników danych LEI, a także dla partnerów, z którymi GLEIF współpracuje, takich jak podmioty nadające LEI. Organizacja GLEIF jest odpowiedzialna między innymi za:

 • Ocenę organizacji, które pragną działać jako podmioty nadające LEI.
 • Służenie wiedzą i świadczenie niezawodnych usług w ramach całej organizacji i zarządzania systemem.
 • Zapewnianie użytkownikom bezpłatnego dostępu do pełnej puli danych LEI.
 • Nieustanną optymalizację jakości puli danych LEI.
 • Udostępnianie wyczerpujących informacji na temat LEI oraz Globalnego Systemu LEI, a także za bieżące informowanie o istotnych zmianach globalnych oraz działaniach GLEIF.

Katalog usług GLEIF (GLEIF Service Catalog), dostępny do pobrania, opisuje usługi wykonywane przez nas dla ludności oraz na rzecz naszych partnerów w Globalnym Systemie LEI.

Pobierz jako plik PDF: Katalog usług GLEIF, wersja 1.5 (GLEIF Service Catalog Version 1.5)

Aby sprawdzić, które usługi mogą okazać się przydatne, wystarczy kliknąć strzałkę z prawej strony listy usług w poniższej tabeli. Oprócz tego tabela pomaga odnaleźć dedykowane podstrony GLEIF z dokładnymi informacjami na temat poszczególnych usług.

GLEIF z zaangażowaniem stara się o zapewnienie przejrzystości w świadczeniu usług. Aby zapoznać się z naszymi miesięcznymi sprawozdaniami z wykonywania usług oraz codziennymi wskaźnikami dotyczącymi dostępności usług GLEIF, kliknij tutaj.

Usługi publiczne

Usługi publiczne

Usługi związane z danymi LEI

Wyszukiwanie kodów LEI, odpowiednich danych referencyjnych dotyczących podmiotu prawnego (LE-RD) oraz danych referencyjnych na temat powiązań, które określają powiązanie pomiędzy co najmniej dwoma podmiotami prawnymi za pośrednictwem interfejsu, oraz prezentacja zestawu wyników.

To narzędzie umożliwia wyszukiwanie według:

 • Kodu LEI.
 • Słów kluczowych w ramach LE-RD i danych na temat powiązań.
 • Słów kluczowych i zapytań dotyczących zakresów w określonych polach LE-RD i danych na temat powiązań.
 • Alternatywnych identyfikatorów (np. BIC).
 • Kodów organu rejestracyjnego i formy prawnej podmiotu.

Wersja usługi: wer. 2.0 (beta)

Dostępność: Cel serwisu GLEIF = 99,9%

Pozwala wyszukiwać kody LEI oraz odpowiadające im dane referencyjne dotyczące podmiotu prawnego (LE-RD) za pomocą interfejsu, a także wyświetlać i pobierać wyniki.

To narzędzie umożliwia wyszukiwanie według:

 • Kodu LEI.
 • Słów kluczowych w LE-RD.
 • Słów kluczowych i zakresu zapytania w określonych polach LE-RD.

Wyniki wyszukiwania można pobrać jako plik XML (Common Data File Format), Excel, CSV oraz JSON.

Wersja usługi: wer. 1.0

Dostępność: Cel serwisu GLEIF = 99,9%

GLEIF codziennie publikuje skonsolidowane pliki GLEIF powstałe w wyniku konsolidacji poszczególnych plików przesłanych przez podmioty nadające LEI.

Podmioty nadające LEI są zobowiązane do codziennego przesyłania plików LEI oraz danych referencyjnych dotyczących podmiotu prawnego (LE-RD) do Globalnego Repozytorium LEI za pomocą interfejsu. Pliki zawierają wszystkie kody LEI nadane podmiotom prawnym oraz odpowiednie dane referencyjne LEI. Dane są przedstawiane w Common Data File Format.

GLEIF łączy wszystkie pliki od wszystkich podmiotów nadających LEI i codziennie publikuje aktualne skonsolidowane pliki GLEIF.

Wersja usługi: wer. 1.0

Dostępność: Cel serwisu GLEIF = 99,9%
Czas przetwarzania: Aktualne skonsolidowane pliki GLEIF są dostępne od 12:00 UTC+0 każdego dnia kalendarzowego (tj. także w weekendy, święta itp.).

Zgłaszaj zastrzeżenia do LEI oraz danych referencyjnych dotyczących podmiotu prawnego (LE-RD) w Globalnym Repozytorium LEI na stronie internetowej GLEIF.

GLEIF udostępnia mechanizm pozwalający stronom trzecim zgłaszać zastrzeżenia dotyczące LEI oraz LE-RD w Globalnym Repozytorium LEI. Zastrzeżenia zgłaszane względem określonego LEI (lub LE-RD) będą przekazywane do odpowiedniego podmiotu nadającego LEI, który się tym zajmuje. Rozwiązywanie spraw związanych z zastrzeżeniami dotyczącymi danych to usługa wykonywana przez podmiot nadający LEI.

Można zgłaszać różne zastrzeżenia, które użytkownik musi wskazać, opcjonalnie dodając komentarz. Dostępne rodzaje to:

 • Dane podmiotu.
 • Adres.
 • Dane rejestracyjne.

Wersja usługi: wer. 1.0

Dostępność: Cel serwisu GLEIF = 99,9%
Czas przekazania do podmiotu nadającego LEI: 24 godziny od otrzymania
Czas załatwienia przez podmiot nadający LEI sprawy związanej z zastrzeżeniami: 10 dni

Monitorowanie danych LEI i zapewnienie ich wysokiej jakości.

GLEIF jest odpowiedzialna za monitorowanie danych LEI i zapewnienie ich wysokiej jakości. We współpracy z partnerami w Globalnym Systemie LEI GLEIF koncentruje się na optymalizacji jakości, rzetelności i użyteczności danych LEI, co umożliwia podmiotom rynkowym wyciągnięcie korzyści z informacji dostępnych w systemie LEI.

GLEIF udostępnia następujące miesięczne raporty jakości:

 • Globalne raporty dot. jakości danych LEI: Raporty te odzwierciedlają ogólny poziom jakości danych osiągnięty w Globalnym Systemie LEI.
 • Raporty dot. jakości danych podmiotów nadających LEI: Raporty te stanowią analizę poziomu jakości danych osiągniętego przez poszczególne podmioty nadające LEI.

Program zarządzania jakością danych GLEIF zapewnia systemowi LEI najwyższe standardy otwartych i rzetelnych danych do zarządzania systemem unikalnych identyfikatorów podmiotów prawnych.

Wersja usługi: wer. 1.0

Dostępność: Cel serwisu GLEIF = 99,9%
Częstotliwość aktualizacji raportów dot. jakości danych: Miesięcznie

API pozwalający na bezpośredni dostęp do kompletnej puli danych LEI w czasie rzeczywistym.

API Look-up do wyszukiwania LEI daje deweloperom bezpośredni dostęp w czasie rzeczywistym do kompletnej puli danych LEI oraz możliwość sprawdzania na żądanie zmian w określonych rekordach LEI w wygodnym, łatwym do odczytania formacie.

Wersja usługi: wer. 2.0

Dostępność: 97,7%
Czas przetwarzania: < 1 sek.

Prowadź listy kodów w Common Data File Formats.

Ta usługa zapewnia standardowy proces identyfikacji i aktualizowania list kodów w Common Data File (CDF) formats. Przykłady list kodów zawierają Listę organów rejestracyjnych uwzględnionych w polach organów rejestracyjnych i organów walidacyjnych w formacie pliku CDF LEI oraz w polu rodzaju relacji uwzględnionym w formacie pliku RR-CDF.

Wersja usługi: wer. 1.1

Dostępność: Cel serwisu GLEIF = 99,9%

Pliki wersji źródłowej, razem ze skonsolidowanymi plikami GLEIF, zapewniają realne środki umożliwiające dostęp do informacji zawartych w Globalnym Indeksie LEI oraz ich badanie.

Pliki wersji źródłowej oraz pliki delta zawierają często (trzy razy dziennie) aktualizowane informacje na temat kodów LEI oraz powiązane dane referencyjne w formacie gotowym do wykorzystania, dzięki czemu można mieć pewność, że:

 • Dane nie zawierają duplikatów technicznych.
 • Wszystkie kody LEI opublikowane kiedykolwiek w plikach wersji źródłowej GLEIF, a także wszystkie nowe kody LEI opublikowane przez podmioty nadające LEI od poprzedniego wydania pliku wersji źródłowej, zostały zawarte w pliku.
 • Uzupełnione dane referencyjne zapewniają lepszy wgląd w globalny rynek.

Wersja usługi: wer. 1.0

Dostępność: 99,9% (do 25 użytkowników jednocześnie)
Częstotliwość aktualizacji: 3 razy dziennie (plik z godziny 00:00 jest udostępniany do godziny 02:00, z godziny 08:00 do 10:00, z godziny 16:00 do 18:00, wszystkie czasy UTC+0)

Usługi publiczne

Usługi informacyjne

Znajdź swojego preferowanego partnera, wyszukując podmioty nadające LEI, zwane także lokalnymi jednostkami operacyjnymi lub LOU.

Podmioty prawne nie muszą korzystać z usług podmiotów nadających kody LEI mających siedzibę w tym samym kraju, lecz mogą korzystać z usług dowolnej LOU nadającej kody LEI akredytowanej i upoważnionej do walidacji rejestracji LEI w danych upoważnionych obszarach jurysdykcji. Dedykowana strona internetowa GLEIF o nazwie „Uzyskaj LEI”: Opcja wyszukiwania podmiotów nadających LEI pozwala znaleźć wszystkie akredytowane przez GLEIF podmioty nadające LEI i oferujące usługi nadawania kodów LEI w danej jurysdykcji. Akredytowane podmioty nadające kody LEI zaliczyły pomyślnie program akredytacji GLEIF dla powiązanych obszarów jurysdykcji.
Dostępne są dodatkowe informacje o każdej jednostce LOU (tj. URL, kod LEI, najnowszy raport dot. jakości danych, a także data akredytacji).

Wersja usługi: wer. 1.0

Dostępność: Cel serwisu GLEIF = 99,9%

Uzyskaj dostęp do liczb, danych statystycznych i wykresów na temat globalnej liczby podmiotów posiadających LEI.

Serwis udostępnia kluczowe fakty, liczby i dane statystyczne dotyczące globalnej liczby podmiotów posiadających LEI w postaci interaktywnych wykresów.

Można w nich znaleźć informacje dotyczące cech kodów LEI nadanych do chwili obecnej.

Użytkownik może wyświetlić wykresy w odniesieniu do wszystkich nadanych kodów LEI lub kodów poddanych walidacji i nadanych działającym podmiotom. W celu uzyskania dalszych informacji należy kliknąć wybrany wykres lub wybrać „wyświetl typ”.

Serwis oferuje możliwość pobrania danych dla każdego z przedstawionych wykresów w formacie CSV.

Serwis udostępnia także raport biznesowy dot. Globalnego Systemu LEI publikowany kwartalnie, który opisuje najważniejsze wydarzenia istotne dla przyjmowania LEI. Wspomniane raporty w szczególności oszacowują oczekiwania dotyczące corocznego wzrostu i przedłużania okresu ważności, oceniają poziom konkurencji pomiędzy podmiotami nadającymi kody LEI, które funkcjonują w Globalnym Systemie LEI, oraz analizują wskaźniki przedłużania okresu ważności LEI oraz potwierdzanie danych referencyjnych.

Wersja usługi: wer. 1.0

Dostępność: Cel serwisu GLEIF = 99,9%
Częstotliwość aktualizacji:

 • Miesięcznie dla Statystyk LEI.
 • Kwartalnie dla raportów biznesowych dot. Globalnego Systemu LEI.

Uzyskaj dostęp do raportów na temat świadczenia usług, danych statystycznych oraz rzeczywistych danych generowanych w wyniku usług GLEIF.

GLEIF dąży do zapewnienia przejrzystości swoich działań w zakresie oferowanych przez siebie usług. Z tego względu udostępniliśmy do pobrania miesięczne sprawozdania z wykonywania usług oceniające ogólną działalność GLEIF. Dodatkowo publikujemy codzienne wskaźniki dotyczące dostępności usług GLEIF.

Raport na temat usług GLEIF jest publikowany co miesiąc 10. dnia roboczego każdego miesiąca. Archiwalne raporty miesięczne są także dostępne do pobrania w formacie PDF na tej samej stronie.

Sekcja codziennej dostępności usług prezentuje dostępność usług GLEIF w czasie rzeczywistym. Dzięki wskaźnikom z oznaczeniami kolorystycznymi (zielone lub czerwone) można sprawdzić w Internecie faktyczny status usług.

Wersja usługi: wer. 1.0

Dostępność: Cel serwisu GLEIF = 99,9%
Częstotliwość aktualizacji:

 • Co miesiąc w przypadku raportu na temat usług GLEIF: 10. dnia roboczego miesiąca.
 • Codzienna dostępność usług: Co minutę.

Centralny punkt kontaktowy dla tematów związanych z GLEIF. Kontaktować się można, wysyłając wiadomość na adres info@gleif.org.

Z GLEIF można się skontaktować przez formularz na stronie internetowej lub na adres e-mail w sprawach związanych z zapytaniami o informacje lub opinie. Ponadto GLEIF udostępnia specjalne adresy e-mail pozwalające zainteresowanym osobom złożyć zapytania dotyczące określonych tematów.

Wersja usługi: wer. 1.0

Dostępność: Cel serwisu GLEIF = 99,9%
Czas przetwarzania: W ciągu 5 dni roboczych

Przegląd aktualnych i proponowanych działań regulacyjnych związanych z zastosowaniem LEI.

Wdrożenie nakazu stosowania LEI jest prerogatywą władz działających na terenie poszczególnych jurysdykcji. GLEIF monitoruje ściśle inicjatywy związane z identyfikacją podmiotów prawnych podejmowane w sprawozdawczości wobec organów regulacyjnych i nadzorze regulacyjnym.

Regularnie aktualizowany przegląd prezentuje bieżące i proponowane działania regulacyjne związane z zastosowaniem LEI.

Wersja usługi: wer. 1.0

Dostępność: Cel serwisu GLEIF = 99,9%

Rozwijaj, ustanawiaj i utrzymuj ogólnoświatowe, jednolite, operacyjne standardy w sprawach prawnych i technicznych dla GLEIF, Globalnego Systemu LEI oraz jego uczestników.

Ustanawianie standardów obejmuje rozwijanie i utrzymywanie jednolitych standardów operacyjnych i technicznych dla Globalnego Systemu LEI. Rozwijanie takich standardów odbywa się w ramach otwartego procesu, który obejmuje przedstawicieli wszystkich zainteresowanych stron (w tym ogółu społeczeństwa).

GLEIF jednoznacznie deklaruje, że wszystkie standardy i protokoły mają być ogólnodostępne.

Ten serwis pozwala na rozwijanie standardów, np. dla oddziałów, funduszy, osób indywidualnych, działań korporacyjnych itp.

Standardy muszą odpowiadać najważniejszym dokumentom regulacyjnym (np. Karta Komitetu Nadzoru Regulacyjnego ds. LEI, Statut GLEIF, Zalecenia Rady Stabilności Finansowej itp.).

Umowa Master Agreement, która stanowi ramy kontraktowe dla relacji między GLEIF a podmiotami nadającymi LEI, wymaga, by wszystkie podmioty nadające LEI przestrzegały standardów opracowanych i przyjętych w Globalnym Systemie LEI.

Wersja usługi: wer. 1.0

Dostępność: Cel serwisu GLEIF = 99,9%

GLEIF regularnie wysyła powiadomienia e-mailowe o aktualizacjach technicznych związanych z identyfikatorem podmiotu prawnego.

Powiadomienia e-mailowe będą zawierać przede wszystkim informacje na temat:

 • Zmian Common Data File formats, w tym definicji schematu XML oraz biznesowych zasad tworzenia i aktualizacji plików XML (zasady zmian stanu).
 • Zmian kodu formy prawnej podmiotu (Entity Legal Form – ELF) według normy ISO 20275 Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej oraz Listy organów rejestracyjnych GLEIF.
 • Zmian dotyczących skonsolidowanych plików GLEIF, API Look-up do wyszukiwania LEI oraz wyszukiwarki LEI.
 • Odpowiedzi na często zadawane pytania techniczne kierowane do GLEIF.

Zazwyczaj wysyłane jest co najmniej jedno powiadomienie e-mailowe na sześć miesięcy. W razie bardziej znaczących lub pilnych zmian możliwe jest zwiększenie częstotliwości wysyłania powiadomień. Aby subskrybować powiadomienia e-mailowe GLEIF na temat aktualizacji technicznych, należy zarejestrować się, podając swój adres e-mail.

Wersja usługi: wer. 1.0

Dostępność: 97,7% (poniedziałek–niedziela 00:00–24:00)

Usługi publiczne

Usługi komunikacyjne

Publikuj, monitoruj i moderuj treści w mediach społecznościowych, w serwisach LinkedIn i Twitter, a także na stronie internetowej blogu GLEIF.

Zadbaj, by osoby obserwujące w mediach społecznościowych otrzymywały aktualne informacje bez konieczności przeszukiwania strony GLEIF w tym celu.

Udzielając się w mediach społecznościowych, GLEIF publikuje aktualne i wyczerpujące informacje na temat wydarzeń związanych z LEI oraz działań GLEIF, a przy tym zachęca do bezpośredniego kontaktu z organizacją.

Wersja usługi: wer. 1.0

Dostępność: Cel serwisu GLEIF = 99,9%
Czas reakcji: 1 dzień roboczy

Twórz i publikuj materiały wideo i podcasty, by przekazywać zwięzłe informacje na temat wydarzeń dotyczących GLEIF i LEI.

Materiały i podcasty na temat GLEIF i LEI są zamieszczone na stronie internetowej GLEIF, Vimeo i YouTube. Użytkownik może odtworzyć te materiały w dowolnej chwili. Może też pobierać treści publikowane na kanale GLEIF na Vimeo.

Wersja usługi: wer. 1.0

Dostępność: Cel serwisu GLEIF = 99,9%

Udostępniaj dziennikarzom informacje o GLEIF, przekazując komunikaty prasowe na temat tej organizacji, odpowiadając szybko na zapytania od mediów oraz prowadząc webinaria.

Działaj jako główny kontakt dla mediów w sprawach związanych z działaniami GLEIF i wydarzeniami dotyczącymi LEI.

Wersja usługi: wer. 1.0

Dostępność: Cel serwisu GLEIF = 99,9%
Czas reakcji: Ten sam dzień roboczy lub data wskazana przez dziennikarza

Przekazuj informacje na temat konferencji i wydarzeń, dzięki czemu uczestnicy będą na bieżąco informowani o identyfikatorach podmiotów prawnych oraz związanych z tym wydarzeniach w zakresie, między innymi, zarządzania identyfikacją, zarządzania danymi oraz zarządzania ryzykiem.

GLEIF oferuje organizatorom wydarzeń możliwość umieszczenia informacji o ich wydarzeniu lub konferencji na anglojęzycznej stronie internetowej GLEIF w sekcji „Wybrane wydarzenia”.

Wersja usługi: wer. 1.0

Dostępność: Cel serwisu GLEIF = 99,9%
Częstotliwość aktualizacji: Kolejny dzień roboczy po otrzymaniu

Usługi w ramach programu partnerskiego

Usługi w ramach programu partnerskiego

Usługi związane z danymi LEI

Interfejs techniczny pozwala GLEIF i podmiotom nadającym LEI sprawdzać LEI oraz dane referencyjne dotyczące podmiotu prawnego (LE-RD) pod kątem duplikatów przed wydaniem nowego LEI.

Aby wspierać podmioty nadające LEI, GLEIF zapewnia odpowiedni i obowiązkowy proces oraz interfejs techniczny pozwalający podmiotom nadającym LEI sprawdzać LEI oraz dane LE-RD pod kątem duplikatów. Przed nadaniem ważnego kodu LEI podmiotowi prawnemu podmioty nadające LEI wykonują określone obowiązkowe czynności.

Wersja usługi: wer. 1.3

Dostępność: 99,9% (poniedziałek–niedziela 00:00–24:00)
Czas przetwarzania: < 1 minuta

Interfejs dla podmiotów nadających LEI pozwalający dodawać LEI oraz dane referencyjne dotyczące podmiotu prawnego (LE-RD).

Podmioty nadające LEI są zobowiązane do codziennego przesyłania plików LEI oraz LE-RD do Globalnego Repozytorium LEI za pomocą interfejsu.

Dane są przedstawiane w Common Data File Formats.

Interfejs ma funkcje pozwalające sprawdzić jakość danych. Pliki lub rekordy, które nie przeszły testów jakości, będą odrzucane.

Wersja usługi: wer. 1.0

Dostępność: 99,9% (poniedziałek–niedziela 00:00–24:00)
Czas przetwarzania: W ciągu 1 godziny od otrzymania

Usługi w ramach programu partnerskiego

Usługi w zakresie cyklu eksploatacji

Podmioty, które chcą zostać podmiotami nadającymi LEI, potrzebują akredytacji ze strony GLEIF.

Aby wspierać integralność Globalnego Systemu LEI, stosowany jest rozbudowany proces weryfikacji, który pozwala zadbać, by podmioty nadające LEI (zwane także lokalnymi jednostkami operacyjnymi lub LOU) przyjmowały i stosowały wizję i wewnętrzne wymogi kontroli GLEIF w swoich organizacjach.

Podręcznik akredytacji i Listę wymagań akredytacyjnych (załącznik 02) można pobrać ze strony internetowej GLEIF.

Wersja usługi: wer. 1.0

Dostępność: Cel serwisu GLEIF = 99,9%
Czas przetwarzania
Materiały wnioskodawcy:
GLEIF: Analiza złożonego Planu akredytacji w ciągu 45 dni roboczych od otrzymania pełnego zestawu materiałów.
Materiały kandydata:
LOU: Przekazanie wszystkich materiałów kandydata nie później niż 6 miesięcy od daty podpisania Master Agreement.
GLEIF: Analiza materiałów złożonych przez kandydata w ciągu 3 miesięcy od otrzymania kompletnego zestawu materiałów.

Proces GLEIF dotyczący cyklicznej weryfikacji zgodności podmiotów nadających LEI z oczekiwanymi standardami kontroli wewnętrznej w ramach działań w zakresie LEI.

GLEIF poprosi podmiot nadający LEI (zwany także lokalną jednostką operacyjną lub LOU) o określone dokumenty i dowody zgodności z oczekiwanymi standardami kontroli wewnętrznej, które akredytowana LOU musi stosować, aby móc prowadzić działalność.

Zabieg ten wykonywany jest na podstawie aktualnego statusu kontroli wewnętrznych zweryfikowanych w ramach pierwszej akredytacji LOU, z uwzględnieniem ewentualnych zmian na podstawie procedury zmiany akredytacji.

Procedura corocznej weryfikacji akredytacji jest przeprowadzana w dniu rocznicy akredytacji danej LOU lub później, według informacji na certyfikacie akredytacyjnym.

Za pomocą szablonu dostarczonego przez GLEIF LOU weryfikuje status każdego obszaru przetwarzania według Listy wymagań akredytacyjnych. W przypadku obszarów, gdzie nastąpiły istotne zmiany, LOU dokumentuje charakter i zakres zmian oraz sposób, w jaki wpływają na przetwarzanie LEI. Należy dostarczyć dokumentację pomocniczą jako dodatkowe informacje dotyczące zmian.

GLEIF sprawdza te informacje i ocenia ogólny wpływ zmian stwierdzonych w ramach procedur kontroli wewnętrznych. GLEIF ustala, czy zmienione procedury kontroli wewnętrznych wciąż odpowiadają standardom kontroli, i powiadamia LOU, czy wymagane są działania naprawcze.

Wersja usługi: wer. 1.0

Dostępność: Cel serwisu GLEIF = 99,9%
Czas przetwarzania:
LOU: Przekazanie wszystkich wymaganych materiałów w ciągu 30 dni roboczych od chwili informacji od GLEIF o rozpoczęciu corocznej procedury weryfikacji.
GLEIF: Analiza materiałów złożonych przez LOU w ciągu 30 dni roboczych od otrzymania kompletnego zestawu materiałów.
Częstotliwość aktualizacji: Każdego roku w rocznicę akredytacji LOU

Program certyfikacji gwarantuje, że organizacje mapujące LEI z ich własnymi identyfikatorami stosują odpowiednie metody i/lub procesy w celu zapewnienia dokładności.

Certyfikacja GLEIF usługi mapowania ocenia procesy i algorytmy mapowania stosowane przez organizacje ubiegające się o powiązanie innych programów identyfikacji z LEI.

Certyfikacja i późniejsza publikacja przez GLEIF ogólnodostępnych plików typu open source, które przyporządkowują identyfikatory partnera mapującego do odpowiadających im kodów LEI, usprawniają proces gromadzenia, agregowania i uzgadniania informacji o kontrahencie.

Ubiegając się o certyfikację, partner mapujący dokumentuje charakter i zakres metod i/lub procesów mapowania. Umożliwia to GLEIF ocenę procesów i procedur, walidację próbek danych partnera mapującego i ustalenie, czy próbki danych spełniają lub wykraczają ponad ustalone kryteria GLEIF co do dokładności i jakości. Jeśli tak, certyfikacja GLEIF zostaje zatwierdzona.

Wersja usługi: wer. 1.0

Dostępność: Cel serwisu GLEIF = 99,9%
Czas przetwarzania: 30 dni roboczych od czasu decyzji o kontynuacji certyfikacji partnera mapującego

Ponowna certyfikacja dokładności usług mapowania LEI oraz potwierdzenie, że odpowiednia próbka danych pasuje do algorytmu.

Co roku partnerzy mapujący aktualizują wiedzę GLEIF na temat aktualnego statusu algorytmów mapowania, które zostały zweryfikowane w ramach pierwotnej certyfikacji.

W przypadku obszarów, gdzie nastąpiły istotne zmiany, partnerzy mapujący dokumentują charakter i zakres zmian oraz sposób, w jaki wpływają one na przetwarzanie mapowania. Na życzenie GLEIF należy dostarczyć dokumentację pomocniczą jako dodatkowe informacje dotyczące zmian.

GLEIF wraz z partnerami mapującymi sprawdza te informacje i ocenia ogólny wpływ zmian stwierdzonych w obrębie algorytmu mapowania. GLEIF wraz z partnerami mapującymi ustala, czy zmieniony algorytm mapowania wciąż odpowiada wymaganym standardom, i decyduje, czy konieczne są działania naprawcze.

Wersja usługi: wer. 1.0

Czas przetwarzania: GLEIF: 30 dni roboczych
Częstotliwość aktualizacji: Co roku w rocznicę certyfikacji partnera mapującego

Inicjowanie przeniesienia wszystkich kodów LEI oraz danych referencyjnych dotyczących podmiotów prawnych z jednego podmiotu nadającego LEI (zwanego także lokalną jednostką operacyjną lub LOU) do innej LOU lub GLEIF w niektórych przypadkach.

GLEIF inicjuje przeniesienie uprawnień do zarządzania dla jednego lub więcej kodów LEI z określonej LOU, jeżeli nie może ona świadczyć usług lub nie ma do tego uprawnień, lub po wygaśnięciu umowy Master Agreement.

Jeżeli podmiot prawny inicjuje przeniesienie własnego kodu LEI, GLEIF nie bierze w tym udziału i ta usługa nie jest świadczona.

Wersja usługi: wer. 1.0

Usługi w ramach programu partnerskiego

Usługi dodatkowe

Centralny internetowy portal komunikacyjny do celów wszelkiej komunikacji między GLEIF a podmiotami nadającymi LEI (zwanymi także lokalnymi jednostkami operacyjnymi lub LOU).

Ten serwis stanowi punkt centralny dostępu do informacji wyłącznie dla LOU, gdzie jednostki te mogą dzielić się informacjami i doświadczeniami na temat usług LEI. Stanowi również główne źródło wszelkich informacji związanych z LOU.

Funkcje dostępne w tym serwisie to wspólny kalendarz dla wszystkich LOU, repozytorium informacji, wspólna platforma do zadawania pytań i kierowania próśb o opinie, a także interfejs internetowy do raportowania w związku z umowami LOU o poziomie świadczonych usług (SLA).

Wersja usługi: wer. 2.0

Dostępność: 97,7% (poniedziałek–niedziela 00:00–24:00)
Czas przetwarzania:

 • Odpowiadanie na zapytania ze strony LOU w ciągu dwóch dni roboczych.
 • Rejestracja konta i udostępnianie kalendarza w ciągu jednego dnia roboczego.
 • Dostarczanie faktur elektronicznych LOU, 10 dni roboczych od otrzymania potwierdzenia użytkowania.

Częstotliwość aktualizacji dla elektronicznych faktur LOU: Raz na kwartał