Informacje o GLEIF

Oto GLEIFGlobal Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) została ustanowiona w czerwcu 2014 r. przez Radę Stabilności Finansowej jako podmiot, którego zadaniem jest wdrażanie i stosowanie identyfikatorów podmiotów prawnych (LEI). Fundacja jest wspierana i nadzorowana przez Komitet Nadzoru Regulacyjnego LEI, reprezentujący organy administracji publicznej z całego świata, które połączyły swoje siły, aby działać na rzecz większej przejrzystości na globalnym rynku finansowym. Siedziba GLEIF znajduje się w Bazylei (Szwajcaria).

GLEIF to ponadnarodowa organizacja not for profit, udostępniająca jedyne globalne źródło internetowe, które zapewnia otwarte, ujednolicone i wysokiej jakości dane referencyjne podmiotów prawnych. Zgodnie ze swoim statutem GLEIF nie popiera żadnych opcji biznesowych ani politycznych. GLEIF ma unikatową pozycję na rynku identyfikacji podmiotów.

Misja GLEIF

GLEIF zarządza siecią partnerskich organizacji nadających LEI, świadcząc rzetelne usługi oraz dostarczając jawnych, wiarygodnych danych pozwalających w sposób jednoznaczny identyfikować podmioty prawne z całego świata.

Po wystąpieniu kryzysu finansowego celem podmiotów sterujących inicjatywą LEI – Grupy 20, Rady Stabilności Finansowej i szeregu organów nadzorujących z całego świata – było wykorzystanie LEI do zapewnienia przejrzystości na rynkach instrumentów pochodnych. Jak wykazuje obecny zbiór podmiotów posiadających identyfikator LEI, działania te przyniosły doskonałe efekty. Jak dotąd LEI były przydzielane głównie podmiotom prawnym mającym siedzibę w USA i Europie, gdyż tamtejsze przepisy wymagają stosowania LEI do jednoznacznego identyfikowania stron transakcji w sprawozdaniach przekazywanych organom nadzorującym. Organy administracji publicznej w tych krajach polegają na identyfikatorach LEI przy ocenie ryzyka, podejmowaniu działań naprawczych oraz, jeśli to konieczne, minimalizowaniu nadużywania zasad uczciwości rynkowej i zwiększaniu dokładności danych finansowych.

W związku z tym jesteśmy przekonani, że przyjęcie LEI na szeroką skalę przyniesie także znaczące korzyści większej społeczności biznesowej.

Usługi GLEIF

Usługi GLEIF gwarantują operacyjną spójność Globalnego Systemu LEI i ułatwiają stosowanie LEI w powszechnym interesie publicznym. W efekcie LEI pozostaje standardem w biznesie najlepiej dostosowanym do dostarczania otwartych i rzetelnych danych służących do zarządzania identyfikacją podmiotów prawnych.

  • Akredytacja podmiotów nadających LEI: GLEIF, jako organ akredytujący, dokonuje oceny podmiotów pod względem ich odpowiedniości do nadawania LEI. Podmioty nadające LEI świadczą między innymi usługi związane z rejestracją i przedłużaniem ważności LEI, a także działają jako pierwszy kontakt dla podmiotów prawnych chcących uzyskać LEI. Akredytacja jest wnikliwym procesem oceny prowadzonym przez GLEIF. Organizacje kandydujące muszą spełniać wymogi określone w umowie Master Agreement, określającej prawne ramy współpracy między GLEIF a podmiotami nadającymi LEI.
  • Dostęp użytkowników do pełnego zestawu globalnych danych LEI jest bezpłatny: GLEIF udostępnia Globalny Indeks LEI oferujący codziennie aktualizowane informacje na temat wszystkich LEI nadanych do chwili obecnej. Jest to jedyne darmowe źródło internetowe, które zapewnia otwarte, znormalizowane i wysokiej jakości dane referencyjne podmiotów prawnych. Co więcej, potencjalnie mogą do niego trafić wszystkie podmioty dokonujące transakcji finansowych w skali globalnej. Wszystkie zainteresowane podmioty mogą z łatwością uzyskać bezpłatny dostęp do pełnego zestawu danych LEI i przeszukiwać go w internetowej wyszukiwarce LEI. Zestaw danych LEI składa się z dostępnych publicznie informacji o podmiotach prawnych, które można zidentyfikować za pomocą LEI. Dodatkowo GLEIF codziennie publikuje skonsolidowane pliki GLEIF. Znajduje się w nich zawartość poszczególnych plików opublikowanych przez podmioty nadające LEI, wymieniających wszystkie LEI nadane podmiotom prawnym oraz odpowiadające im dane referencyjne.
  • Zarządzanie jakością danych: Program zarządzania jakością danych wdrożony przez GLEIF służy poprawie spójności zestawu danych LEI. Program ten, oparty o jasno zdefiniowane kryteria, umożliwia monitorowanie, ocenę i dalszą optymalizację jakości zestawu danych LEI. Comiesięczne raporty GLEIF odzwierciedlają bardzo wysoki poziom jakości danych osiągnięty w Globalnym Systemie LEI.
  • Zaangażowanie w realizację zasady otwartości danych: GLEIF zatwierdziła Międzynarodową Kartę Otwartych Danych (ang. International Open Data Charter), której celem jest zwiększenie spójności i zacieśnienie współpracy w promowaniu wdrażania wspólnych zasad, norm i dobrych praktyk w odniesieniu do otwartych danych w różnych sektorach na świecie.