GLEIF

Oto GLEIFGlobal Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) została ustanowiona w czerwcu 2014 przez Radę Stabilności Finansowej jako podmiot, którego zadaniem jest wdrażanie i stosowanie identyfikatorów podmiotów prawnych (LEI). Fundacja jest wspierana i nadzorowana przez Komitet Nadzoru Regulacyjnego, reprezentujący organy administracji publicznej z całego świata, które połączyły swoje siły, aby działać na rzecz większej przejrzystości na globalnym rynku finansowym. GLEIF to ponadnarodowa organizacja not for profit z siedzibą w Bazylei w Szwajcarii.

GLEIF udostępnia Globalny Indeks LEI, który jest jedynym źródłem internetowym zawierającym otwarte, ujednolicone, wysokiej jakości dane referencyjne podmiotów prawnych. W ten sposób GLEIF pomaga podejmować lepsze, mniej kosztowne i bardziej trafne decyzje o współpracy z poszczególnymi podmiotami.

Zgodnie ze swoim statutem GLEIF nie popiera żadnych opcji biznesowych ani politycznych. GLEIF ma unikatową pozycję na rynku identyfikacji podmiotów.

Usługi GLEIF gwarantują spójność operacyjną Globalnego Systemu LEI. GLEIF nieustannie zwiększa ilość informacji zawartych w puli danych LEI oraz podnosi ich jakość, jednocześnie ułatwiając publiczny dostęp do nich. Przegląd świadczonych przez GLEIF usług publicznych oraz tych, które są przeznaczone dla partnerów w Globalnym Systemie LEI, można znaleźć w Katalogu usług GLEIF.

Dzięki usługom świadczonym przez GLEIF LEI pozostaje standardem w biznesie najlepiej dostosowanym do dostarczania otwartych i rzetelnych danych służących do zarządzania identyfikacją podmiotów prawnych.

GLEIF zatwierdziła Międzynarodową Kartę Otwartych Danych (ang. International Open Data Charter), której celem jest zwiększenie spójności i zacieśnienie współpracy w promowaniu wdrażania wspólnych zasad, norm i dobrych praktyk w odniesieniu do otwartych danych w różnych sektorach na świecie.

Misja GLEIF

GLEIF zarządza siecią partnerskich organizacji zwanych podmiotami nadającymi LEI, aby świadczyć rzetelne usługi oraz dostarczać jawne, wiarygodne dane pozwalające w sposób jednoznaczny identyfikować podmioty prawne z całego świata.

Po wystąpieniu kryzysu finansowego celem podmiotów sterujących inicjatywą LEI – Grupy 20, Rady Stabilności Finansowej i szeregu organów nadzorujących z całego świata – było wykorzystanie LEI do zapewnienia przejrzystości na rynkach instrumentów pochodnych. Jak wykazuje obecny zbiór podmiotów posiadających LEI, działania te przyniosły doskonałe efekty. Jak dotąd LEI były przydzielane głównie podmiotom prawnym mającym siedzibę w USA i Europie, gdyż tamtejsze przepisy wymagają stosowania LEI do jednoznacznego identyfikowania stron transakcji w sprawozdaniach przekazywanych organom nadzorującym. Organy administracji publicznej w tych krajach polegają na identyfikatorach LEI przy ocenie ryzyka, podejmowaniu działań naprawczych oraz, jeśli to konieczne, minimalizowaniu nadużywania zasad uczciwości rynkowej i zwiększaniu dokładności danych finansowych.

GLEIF jest przekonana, że przyjęcie LEI na szeroką skalę przyniesie także znaczące korzyści większej społeczności biznesowej.