Rozwiązania LEI w Regulacjach

GLEIF i Data Foundation: Kompleksowa identyfikacja podmiotów dla rządu federalnego USAW ostatnich latach organy regulacyjne w wielu jurysdykcjach nakazały stosowanie identyfikatora podmiotu prawnego (LEI) w celu oceny ryzyka, podjęcia działań naprawczych, zminimalizowania nadużyć na rynku oraz ulepszenia poprawności danych finansowych. Komitet Nadzoru Regulacyjnego ds. LEI (LEI ROC), reprezentujący władze publiczne na całym świecie, które razem angażują się w działania zwiększające przejrzystość na rynkach finansowych, zaleca, aby w każdej jurysdykcji rozważono przyjęcie strategii LEI spełniającej ich potrzeby. Opublikowany w kwietniu 2018 r. raport Komitetu Nadzoru Regulacyjnego ds. LEI na temat postępów podkreśla, że mogłoby to „pomóc odejść od istnienia kilkunastu krajowych identyfikatorów obejmujących różnego rodzaju podmioty” i „pozwolić krajom na wykorzystanie infrastruktury stworzonej przez [Globalny System LEI]”.

W świetle powyższej przesłanki Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) i mająca siedzibę w USA Data Foundation połączyły siły w celu zbadania, jak przyjęcie kodu LEI przez agencje federalne USA mogłoby usprawnić identyfikację podmiotów i przynieść korzyści zarówno w obrębie rynków finansowych, jak i poza nimi. W tym celu przeprowadziliśmy kompleksowe badania nad systemami identyfikacji podmiotów, jakie obecnie funkcjonują w amerykańskiej administracji rządowej. Na podstawie wniosków z badań GLEIF i Data Foundation opublikowały raport pod tytułem „Wizja kompleksowej identyfikacji podmiotów dla rządu federalnego USA” (Envisioning Comprehensive Entity Identification for the U.S. Federal Government), dostępny do pobrania poniżej.

Wspólny raport z badań GLEIF i Data Foundation:

  • Analizuje obecne zapotrzebowanie na identyfikację podmiotów w agencjach federalnych USA i opisuje system identyfikacji podmiotów stosowany przez każdą z nich.
  • Porównuje Globalny System LEI z innymi systemami stosowanymi obecnie w USA.
  • Określa, jakie korzyści przyniosłoby amerykańskim agencjom federalnym zastąpienie firmowych lub wewnętrznych identyfikatorów kodem LEI.
  • Proponuje elementy, które opisują gotowość określonego systemu identyfikacji podmiotów amerykańskich w USA do przekształcenia się w kompleksowy system identyfikacji podmiotów oparty na LEI lub ewentualnie wartość mapowania dotychczasowych identyfikatorów z kodem LEI.

Przeprowadzone badanie pokazuje, że rząd federalny USA używa 50 odrębnych systemów identyfikacji podmiotów, z których wszystkie są niepowiązane i niezgodne ze sobą. Z tego też powodu identyfikacja podmiotów wciąż stanowi niebagatelne wyzwanie w planach wielu agencji federalnych. Każda agencja śledząca podmioty inne niż federalne w celu pełnienia regulacyjnej, statystycznej, zaopatrzeniowej lub pomocniczej funkcji musi albo stworzyć własny system identyfikacji podmiotów, albo przyjąć ten, który został już wcześniej stworzony przez inną agencję. Oba podejścia przysparzają trudności przy dopasowywaniu podmiotów i właściwym wyznaczaniu odpowiedzialności prawnej.

Rząd federalny USA stosuje 50 odrębnych systemów identyfikacji podmiotów

W załączniku do raportu z badań GLEIF i Data Foundation znajduje się glosariusz skrótów przedstawionych na wykresie.

W razie prawidłowego wdrożenia kompleksowy system identyfikacji podmiotów na podstawie kodów LEI mógłby ułatwiać identyfikację oraz zmniejszać ryzyko na rynkach, śledzić i wykluczać wykonawców o niskiej wydajności oraz poprawiać wydajność łańcucha dostaw. Ponadto dzięki niemu organy regulacyjne, statystycy, specjaliści ds. umów i grantów, gracze korporacyjni i badacze będą mogli zrozumieć, jak podmiot funkcjonuje i współpracuje z państwem w poszczególnych sektorach i branżach; w ten sposób powstanie pełniejszy obraz działalności gospodarczej i organizacyjnej w Stanach Zjednoczonych.

Podsumowując, wspólny raport z badań GLEIF i Data Foundation pokazuje, że kompleksowy, otwarty i ujednolicony system identyfikacji podmiotów mógłby być przydatny wszędzie tam, gdzie istnieje powiązanie pomiędzy państwem a biznesem. Funkcję tę mógłby spełniać właśnie LEI.

GLEIF apeluje, aby rządy na całym świecie rozważyły przejście na ujednoliconą identyfikację podmiotów opartą na kodach LEI

GLEIF podkreśla, że wnioski zawarte w raporcie z badań mogą posłużyć za inspirację organom regulacyjnym w innych jurysdykcjach niż USA, gdzie władze publiczne wciąż polegają na wielorakich systemach identyfikacji, z których pewna część jest zastrzeżona. LEI jest odpowiedzią na pilną potrzebę stworzenia uniwersalnego systemu do identyfikowania podmiotów w obrębie różnych rynków, produktów i regionów. Przyjmowanie kodów LEI na szeroką skalę i wynikający z tego dostęp do otwartych i ujednoliconych danych referencyjnych wysokiej jakości umożliwi wszystkim interesariuszom w dowolnym kraju tworzenie synergii wynikających z efektów sieci.

Łatwiejsza identyfikacja kontrahentów na podstawie kodu LEI otworzy drogę do dalszej automatyzacji i cyfryzacji oraz ułatwi i zwiększy bezpieczeństwo uczestnictwa przedsiębiorstw i obywateli w rynku cyfrowym. Należy też wziąć pod uwagę fakt, że przyjęcie kodu LEI jako standardowego identyfikatora podmiotów znacznie obniży koszty i zmniejszy obciążenie dla przedsiębiorstw pod warunkiem, że stosowanie identyfikatora podmiotów zostanie nakazane w rozporządzeniu. Konieczność uzyskania wielu różnych lokalnych i firmowych identyfikatorów w celu zapewnienia zgodności z przepisami i rozporządzeniami zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym jest szczególnie uciążliwa dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Efektywność operacyjna, oszczędności kosztów, skrócenie czasu przeprowadzania transakcji oraz bardziej rzetelne informacje – to wszystko można uzyskać, wprowadzając kody LEI do każdego procesu, który wymaga identyfikacji i weryfikacji kontrahenta. Ponadto LEI wspomaga cel władz publicznych, jakim jest zwiększenie przejrzystości na rynkach finansowych i poza nimi.


Odpowiednie pliki do pobrania

Pobierz jako plik PDF: Raport z badań GLEIF i Data Foundation – Wizja kompleksowej identyfikacji podmiotów dla rządu federalnego USA (GLEIF and Data Foundation Research Report - Envisioning Comprehensive Entity Identification for the U.S. Federal Government)