Warunki korzystania z danych LEI

Warunki korzystania z danych LEIGlobal Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF),
St. Alban-Vorstadt 12, 4052 Basel, Switzerland
dotyczące dostępu i pobierania danych LEI i LE-RD z niniejszej strony internetowej.

WSTĘP

A. GLEIF to fundacja niedochodowa zarejestrowana przez Radę Stabilności Finansowej zgodnie z prawem szwajcarskim.

B. GLEIF oraz współpracujące z nią Lokalne Jednostki Operacyjne (LOU) kierują systemem unikalnych identyfikatorów podmiotu prawnego (LEI) obowiązujących na całym świecie. GLEIF prowadzi Globalne Repozytorium LEI zawierające dodatkowe informacje o podmiotach prawnych („Dane referencyjne dotyczące podmiotu prawnego", „LE-RD").

C. Strona internetowa „http(s)://www.gleif.org" umożliwia użytkownikom dostęp do danych LEI i powiązanych danych referencyjnych dotyczących podmiotu prawnego. Dostęp polega na pobieraniu danych, dostępie przez interfejsy internetowe/API lub przy pomocy innych metod udostępnianych według uznania przez GLEIF. Dostęp do danych LEI i LEI-RD na stronie http(s)://www.gleif.org podlega warunkom i zasadom określonym poniżej („Warunki korzystania").

I. DEFINICJE

„Serwis dostępowy" oznacza formy dostępu zapewnione przez GLEIF zgodnie z niniejszymi Warunkami korzystania na stronie internetowej (http(s):www.gleif.org).

„Globalne Repozytorium LEI" oznacza globalne zasoby baz danych i serwery plików obsługiwane przez GLEIF, zawierające i udostępniające wszystkie dane LEI i LE-RD.

„Znak towarowy i logo GLEIF" oznacza znak towarowy i logo GLEIF widoczne na stronie http(s)://www.gleif.org.

„GLEIS" oznacza Globalny System Identyfikatorów Podmiotów Prawnych obsługiwany przez GLEIF i Lokalne Jednostki Operacyjne (LOU).

„LEI" oznacza jeden identyfikator podmiotu prawnego lub więcej, nadany przez GLEIF i Lokalne Jednostki Operacyjne (LOU).

„Dane referencyjne LEI" oraz "LE-RD" (w liczbie pojedynczej i mnogiej) oznaczają informacje dostępne w Globalnym Repozytorium LEI dotyczące LEI. Kategorie danych objętych obecnie LE-RD wymieniono we Wspólnym formacie danych.

„LOU" oznacza Lokalną Jednostkę Operacyjną, która zawarła umowę kompleksową z GLEIF i która została upoważniona przez GLEIF do akceptowania wniosków od podmiotów prawnych o LEI oraz do nadawania numerów LEI. Lista upoważnionych Lokalnych Jednostek Operacyjnych została wymieniona na stronie Nadanie nowego numeru LEI.

„My", „nas", „nasz" i ich odpowiedniki oznaczają GLEIF.

„Użytkownik" i odpowiedniki tego terminu dotyczą wszystkich użytkowników serwisu dostępowego.

II. SERWIS DOSTĘPOWY

 1. Serwis dostępowy umożliwia użytkownikom wgląd i/lub pobieranie pojedynczych numerów LEI, powiązanych danych LE-RD, pełnego zbioru lub podzbioru numerów LEI i/lub powiązanych danych LE-RD z Globalnego Repozytorium LEI.
 2. Serwis dostępowy na stronie internetowej http(s)://www.gleif.org jest bezpłatny.
 3. Dane w serwisie dostępowym dostarczane są na podstawie zezwolenia CC0, patrz CC0 1.0 Universal (CC0 1.0).
 4. W celu ochrony GLEIS oraz jego podstawowych zasad określonych w Zasadach zarządzania GLEIS, a szczególnie w celu ochrony przed wykorzystaniem Serwisu dostępowego w sposób niezgodny z podstawowymi zasadami lub dobrem publicznym, dla których udostępniane są dane LEI i LE-RD, lub w sposób podważający te zasady, zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub modyfikacji Serwisu dostępowego oraz dowolnych Warunków korzystania.
 5. Wymogi techniczne konieczne do korzystania z Serwisu dostępowego opisano na stronie Informacje ogólne.

III. POZIOM ŚWIADCZENIA USŁUG

Nie gwarantujemy, że działanie i dostępność strony internetowej http(s)://www.gleif.org oraz Serwisu dostępowego będą bez przerw lub błędów. Ich działanie może być przerwane ze względu na prace konserwacyjne, aktualizacje oraz awarie systemu lub sieci. Nieplanowane przerwy w pracy będą usuwane przy zachowaniu należytej staranności. Planowane przerwy w pracy będą w miarę możliwości ogłaszane z wyprzedzeniem na stronie Informacje ogólne.

IV. WARUNKI KORZYSTANIA

 1. Korzystanie z Serwisu dostępowego oznacza akceptację następujących warunków:
  (a) Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie posiada ani nie nabywa żadnych praw własności intelektualnej, ani jakichkolwiek innych praw własności do danych LEI i LE-RD dostępnych w Serwisie dostępowym oraz że nie będzie rościć sobie żadnych praw.
  (b) Użytkownik wyraża zgodę na dostęp do danych LEI i/lub LE-RD na stronie http(s)://www.gleif.org wyłącznie przy użyciu Serwisu dostępowego i na to, że nie będzie podejmować prób uzyskania dostępu do Globalnego Repozytorium LEI, innych plików lub baz danych w żaden inny sposób oprócz udostępnionego Serwisu dostępowego, a w szczególności nie będzie podejmować prób naruszenia zabezpieczeń technicznych Globalnego Repozytorium LEI ani stosować złośliwego oprogramowania jakiegokolwiek typu.
  (c) Przed korzystaniem ze znaku towarowego i logo GLEIF należy skontaktować się z GLEIF pod adresem podanym na stronie http(s)://www.gleif.org.
 2. Użytkownik nie jest uprawniony do jakichkolwiek działań sugerujących, że dane i/lub usługi, z wyjątkiem oryginalnych danych LEI i LE-RD pobranych przy pomocy Serwisu dostępowego, są świadczone, wspierane, autoryzowane, udzielane przez GLEIF lub w jakikolwiek inny sposób powiązane z tym podmiotem.
 3. Użytkownik nie jest również uprawniony do jakichkolwiek działań mogących wprowadzić w błąd opinię publiczną i/lub klientów, sugerując, że jakiekolwiek produkty lub usługi świadczone przez niego (nawet gdy LEI i LE-RD wchodzą w skład tych produktów i usług) stanowią produkty lub usługi świadczone przez GLEIF lub dowolne LOU, lub że użytkownik wchodzi w skład GLEIF, GLEIS i/lub LOU lub że jest z nimi powiązany w jakikolwiek specjalny sposób.
 4. Użytkownik wyraża zgodę na to, że GLEIF może podjąć przeciw niemu wszelkie odpowiednie kroki, w tym między innymi wszcząć postępowanie sądowe i wnieść o nakaz sądowy w razie nieprzestrzegania niniejszych Warunków korzystania, oraz że będzie zobowiązany do uiszczenia kary umownej w wysokości 100 000 franków szwajcarskich za każdy przypadek naruszenia warunków.

V. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI ORAZ ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. DANE LEI I LE-RD SĄ UDOSTĘPNIANE W SERWISIE DOSTĘPOWYM W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ I W JAKIM SĄ DOSTĘPNE. NIE UDZIELAMY W ZWIĄZKU Z NIMI ŻADNYCH GWARANCJI ANI OŚWIADCZEŃ O CHARAKTERZE GWARANCJI, W SPOSÓB WYRAŹNY ANI DOROZUMIANY. UŻYTKOWNIK UDZIELA WYRAŹNEJ ZGODY NA KORZYSTANIE Z WW. DANYCH NA SWOJE WYŁĄCZNE RYZYKO.
 2. W NAJSZERSZYM PRAWNIE DOPUSZCZALNYM ZAKRESIE WYŁĄCZAMY JAKIEKOLWIEK GWARANCJE, WYRAŹNE I DOROZUMIANE, W ODNIESIENIU DO DANYCH LEI I LE-RD ORAZ ZRZEKAMY SIĘ WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I UŻYTECZNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. NIE PONOSIMY ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU (W TYM MIĘDZY INNYMI ZA SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, ODSZKODOWANIA SANKCYJNE LUB WYNIKOWE) WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z SERWISU DOSTĘPOWEGO LUB DANYCH LEI I LE-RD.
 3. UŻYTKOWNIK UZNAJE W SZCZEGÓLNOŚCI I BEZ OGRANICZEŃ, ŻE NADANIE NUMERU LEI ORAZ GROMADZENIE DANYCH LE-RD OPIERA SIĘ NA WNIOSKU I INFORMACJACH UDZIELONYCH PRZEZ STRONY TRZECIE. NIE MOŻEMY POTWIERDZIĆ ANI GWARANTOWAĆ ŚCISŁOŚCI, POPRAWNOŚCI ANI AKTUALNOŚCI TAKICH INFORMACJI, ANI TEGO, ŻE DANY NUMER LEI JEST JEDYNYM NADANYM DANEMU PODMIOTOWI PRAWNEMU.
 4. W SZCZEGÓLNOŚCI I BEZ OGRANICZEŃ ZRZEKAMY SIĘ WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY SPOWODOWANE PRZERWAMI LUB BŁĘDAMI W DZIAŁANIU SERWISU DOSTĘPOWEGO LUB STRONY INTERNETOWEJ http(s)://www.gleif.org. PONADTO ZRZEKAMY SIĘ WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA AWARIĘ, NIEMOŻNOŚĆ UZYSKANIA DOSTĘPU, ZŁE WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG LUB STRONY INTERNETOWEJ ZE WZGLĘDU NA NIEODPOWIEDNI SPRZĘT, ZAKŁÓCENIA ZWIĄZANE Z PRACĄ DOSTAWCÓW USŁUG INTERNETOWYCH, PRZECIĄŻENIA SIECI INTERNETOWEJ ORAZ Z JAKICHKOLWIEK INNYCH PRZYCZYN. PONADTO NIE GWARANTUJEMY, ŻE USŁUGI, INFORMACJE LUB TREŚCI ZAWARTE ALBO UDOSTĘPNIONE W INNY SPOSÓB PRZEZ SERWISY LUB STRONĘ INTERNETOWĄ http(s)://www.gleif.org SĄ WOLNE OD WIRUSÓW KOMPUTEROWYCH LUB INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW.
 5. OBOWIĄZUJĄ ZASTRZEŻENIA ZEZWOLENIA (PATRZ ARTYKUŁ IV).

VI. SĄD I PRAWO WŁAŚCIWE

 1. Niniejsze Warunki korzystania oraz korzystanie z Serwisu dostępowego podlegają we wszystkich aspektach merytorycznym przepisom prawa szwajcarskiego i muszą być interpretowane zgodnie z nim, z wyłączeniem szwajcarskich zasad rządzących kolizją norm prawnych.
 2. W odniesieniu do wszelkich sporów wynikających w związku z niniejszymi Warunkami korzystania strony podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów właściwych w Bazylei, w Szwajcarii.