Dane LEI Zarządzanie jakością danych GLEIF
adobestock_219080737_v2

Wspólne działania na rzecz utrzymania wysokich standardów jakości danych

Zastrzeżenie do danych LEIScentralizowany moduł zgłaszania zastrzeżeń udostępniony przez Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) umożliwia zgłaszanie wniosku o aktualizację danych identyfikatora podmiotu prawnego (LEI) wszystkim zainteresowanym podmiotom. Funkcja ta daje przede wszystkim możliwość łatwej i dogodnej weryfikacji danych oraz szybkiej aktualizacji rekordów LEI włącznie z powiązanymi danymi referencyjnymi, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

Funkcja zgłaszania zastrzeżeń GLEIF daje każdemu użytkownikowi danych LEI możliwość wyjaśnienia wątpliwości dotyczących spójności referencyjnej rekordów LEI, czyli dokładności i kompletności powiązanych danych referencyjnych. Umożliwia ona również wskazanie możliwych podwójnych pozycji oraz braku terminowej reakcji na działania firm związane z LEI.

Moduł zgłaszania zastrzeżeń GLEIF wspomaga zgłaszanie zastrzeżeń dotyczących powiązań widocznych w Wyszukiwarce LEI. Poprzez analizę danych referencyjnych LEI konkretnego rekordu LEI użytkownik ma możliwość żądania zmiany danych odnoszących się do zadeklarowanych powiązań pomiędzy bezpośrednim i ostatecznym podmiotem dominującym oraz wyjątków.

Zgłoszenie zastrzeżenia może dotyczyć tylko jednego rekordu danych LEI (i tylu pól, ilu potrzeba w ramach danego rekordu). W przypadku kilku rekordów LEI zgłoszenie zastrzeżenia trzeba złożyć osobno do każdego z nich.

Po zgłoszeniu zastrzeżenia za pomocą elektronicznego formularza dostępnego na stronie GLEIF informacje zostają natychmiast przekazane odpowiedniej organizacji nadającej LEI w celu weryfikacji.

W przypadku zakwestionowania poprawności rekordu danych LEI za pomocą funkcji zgłaszania zastrzeżeń odpowiedni podmiot nadający LEI jest odpowiedzialny za wyjaśnienie danej kwestii w porozumieniu z podmiotem prawnym, którego dotyczy zapytanie. W razie konieczności oraz po dokonaniu dalszej weryfikacji na podstawie wiarygodnych źródeł podmiot nadający LEI może dokonać aktualizacji informacji powiązanych z rekordem LEI. Podmiot nadający LEI stara się rozpatrzyć zastrzeżenie w ciągu dziesięciu dni roboczych.

GLEIF zachęca wszystkich użytkowników danych LEI do korzystania z nowej usługi mającej na celu dalsze podwyższenie rzetelności i użyteczności powszechnie dostępnego zestawu danych LEI.


Sekcja pytań i odpowiedzi (Q&A)

Co oznacza zastrzeżenie do danych LEI?

Zastrzeżenie to wszelkiego rodzaju wątpliwości dotyczące spójności referencyjnej zapisów LEI, tj. dokładności i kompletności danych referencyjnych dotyczących podmiotu prawnego. Umożliwia ona również wskazanie możliwych podwójnych pozycji oraz braku terminowej reakcji na działania firm związane z LEI. Zakresem objęte są zastrzeżenia dotyczące informacji odnoszących się do powiązań widocznych w Wyszukiwarce LEI.

Wszystkie zainteresowane podmioty mogą zgłaszać zastrzeżenia w odniesieniu do rekordu danych LEI dla dowolnego kodu LEI. Można zaproponować nowe dane, które uznaje się za dokładniejsze, lub (na przykład jeżeli dokładne dane nie są znane) dodać komentarz z informacją, dlaczego dane powinny zostać zaktualizowane.

Zastrzeżenie do rekordu LEI można zgłosić również ze względu na niewłaściwy kod LEI:

  • Wyłączność (jeden podmiot ma więcej niż jeden kod LEI).
  • Kwalifikowalność (dany podmiot nie kwalifikuje się do LEI, ponieważ nie spełnia kryteriów określonych w normie ISO 17442).
Dlaczego moje zastrzeżenie nie zostało wysłane?

Wszystkie zastrzeżenia są automatycznie sprawdzane pod względem błędów danych, które mogłyby spowodować, że rekord danych Identyfikatora podmiotu prawnego (LEI) zostałby wyłączony z Globalnego Indeksu LEI, gdyby proponowane zmiany zostały zaakceptowane przez podmiot nadający LEI.

Dalsza kontrola, np. w zakresie, czy proponowane zmiany danych nie są ze sobą sprzeczne, może również uniemożliwić wysłanie zastrzeżenia. Aby tego uniknąć należy zapoznać się z treścią wskazówek i informacji pojawiających się na ekranie podczas wypełniania formularza zastrzeżenia.

Prosimy również sprawdzić, czy pomyślnie przebiegła weryfikacja Captcha (zapobiega ona automatycznemu wprowadzaniu zastrzeżeń).

Jakie uzasadnienie należy wysłać razem z zastrzeżeniem?

Typ uzasadnienia i dokumentacja wyjaśniająca może być różna w zależności od tego, których pól dotyczy zastrzeżenie.

Uzasadnienie lub dokumentację można wysłać w następujących formatach:

  • Plik elektroniczny.
  • Tekst, w tym odsyłacze do informacji o plikach dostępnych w Internecie (URL), lub informacje i wyjaśnienia w postaci opisowej.
Co dzieje się po zgłoszeniu zastrzeżenia?

Zastrzeżenie zostanie wysłane do podmiotu nadającego Identyfikator podmiotu prawnego, który zarządza danym LEI.

Osoba zgłaszająca zastrzeżenie otrzyma podsumowanie sprawy i potwierdzenie zgłoszenia zastrzeżenia pocztą elektroniczną.

W jaki sposób powiadomić podmiot nadający LEI o nierozpatrzonym zastrzeżeniu?

Zastrzeżenie zostanie wysłane do podmiotu nadającego LEI, który zarządza danym LEI.

Podmiot nadający LEI bada zgłoszone zastrzeżenia oraz kontaktuje się, w razie konieczności, z podmiotem prawnym, którego dotyczą dane. Na tym etapie osoba zgłaszająca zastrzeżenie może się skontaktować z podmiotem nadającym LEI pocztą elektroniczną w razie wszelkich dalszych wątpliwości.

Podmiot nadający LEI poinformuje osobę zgłaszającą zastrzeżenie o wyniku oceny.

Odpowiednie pliki do pobrania

Pobierz w formacie PDF: Podręcznik użytkownika – zgłaszanie zastrzeżeń do danych LEI wer. 1.1 (Challenge LEI Data User Guide v1.1)