Dane LEI Dostęp do danych LEI i korzystanie z nich

Polityka LEI ROC dotycząca Danych Poziomu 2Po publicznych konsultacjach przeprowadzonych w 2015 roku przez Komitet Nadzoru Regulacyjnego ds. Identyfikatorów Podmiotów Prawnych (LEI ROC) 10 marca 2016 roku LEI ROC opublikował dokument zatytułowany „Gromadzenie danych na temat bezpośrednich i ostatecznych podmiotów dominujących podmiotów prawnych w Globalnym Systemie LEI – Faza 1 (Collecting data on direct and ultimate parents of legal entities in the Global LEI System – Phase 1), dostępny do pobrania poniżej. Niniejszy dokument opisuje konstrukcję polityki dla procesu gromadzenia danych Poziomu 2 dotyczących relacji własności pomiędzy podmiotami w ramach uzupełnienia istniejących dotychczas danych Poziomu 1 – kto jest kim.

W raporcie podsumowane zostały następujące główne funkcje dokumentu LEI ROC:

  • Podmioty posiadające lub uzyskujące LEI będą musiały określić swój ostateczny podmiot dominujący przygotowujący skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz swój bezpośredni podmiot dominujący przygotowujący skonsolidowane sprawozdanie finansowe. W obu przypadkach identyfikacja podmiotu dominującego byłaby oparta na księgowej definicji konsolidacji, mającej zastosowanie dla danego podmiotu dominującego.
  • Definicje księgowe zostały wybrane przez LEI ROC jako punkt wyjścia ze względu na względy praktyczne, które przewyższają ich ograniczenia wynikające z faktu, że powstały w innym celu, tzn. w celu informowania inwestorów o powiązaniach, przy założeniu kontynuowania działalności. Wspomniane względy praktyczne to: (i) zastosowanie ich zarówno do spółek finansowych, jak i niefinansowych; (ii) zwiększona możliwość porównywania w skali międzynarodowej wskutek zbliżenia pomiędzy normami IFRS (Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej) oraz GAAP w USA (Ogólnie Przyjęte Zasady Rachunkowości) w zakresie konsolidacji; oraz (iii) ich powszechne zastosowanie, dostępność oraz okresowe kontrole ich wdrażania przez zewnętrznych audytorów.
  • Zgromadzone informacje będą publikowane w Globalnym Systemie LEI, czyli zostaną udostępnione organom władzy publicznej i uczestnikom rynku. Jednak w celu sprawdzenia ewentualnych problemów związanych z gromadzeniem danych na temat podmiotów dominujących nieposiadających LEI ich dane nie będą początkowo publikowane. Na tym etapie Globalny System LEI będzie rejestrować jedynie dane o powiązaniach, które mogą być upubliczniane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  • Podmioty będą mogły zgłaszać informacje o powiązaniach podmiotom nadającym LEI w Globalnym Systemie LEI, które będą weryfikować te informacje na podstawie dostępnych dokumentów (np. listy jednostek zależnych w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych poddanych audytowi; oświadczenia regulaminowe) lub na podstawie innych źródeł.
  • Informacje na temat podmiotów dominujących będą wchodzić w skład informacji, które należy złożyć w celu uzyskania lub wznowienia LEI, ale dopuszczalna będzie możliwość odmowy udzielenia takich informacji z powodów określonych w sprawozdaniu LEI ROC.

Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) opracowała standardy organizacyjne i techniczne niezbędne do gromadzenia danych dotyczących bezpośrednich i ostatecznych podmiotów dominujących w stosunku do podmiotów prawnych rejestrowanych w Globalnym Systemie LEI.


Odpowiednie pliki do pobrania

Plik PDF do pobrania: Komitet Nadzoru Regulacyjnego ds. LEI: „Gromadzenie danych na temat bezpośrednich i ostatecznych podmiotów dominujących podmiotów prawnych w Globalnym Systemie LEI – Faza 1” (LEI Regulatory Oversight Committee: ‘Collecting data on direct and ultimate parents of legal entities in the Global LEI System – Phase 1’)