Prasa i media Blog GLEIF

Zasady korzystania z blogu GLEIF1. Wstęp

Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), założona i zarejestrowana zgodnie z prawem Szwajcarii jako fundacja niedochodowa z siedzibą pod adresem St. Alban-Vorstadt 5, 4052 Basel, Switzerland, prowadzi serwis internetowy GLEIF pod adresem www.gleif.org („Serwis internetowy”). Serwis internetowy obejmuje fora dyskusyjne i blogi umożliwiające interakcję pomiędzy użytkownikami oraz pomiędzy użytkownikami i GLEIF (określane nazwą „Forum”) poprzez publikowanie komentarzy i uczestnictwo w dyskusji na różnorodne tematy. Informacje opublikowane na Forum określane są jako „Treści opublikowane przez użytkowników”.

GLEIF udostępnia fora pod warunkiem szanowania niniejszych zasad i warunków („Zasady”), których muszą przestrzegać użytkownicy pragnący uczestniczyć w forum lub zapoznać się z jego treścią. Dostęp do Forum lub publikowanie na nim treści są jednoznaczne ze zgodą na przestrzeganie niniejszych Zasad, należy więc dokładnie się z nimi zapoznać przed korzystaniem z Forum.

Należy również zapoznać się z "Regulaminem strony internetowej GLEIF" oraz Polityką prywatności, które są włączone do niniejszych zasad przez odniesienie.

2. Ostrzeżenie dotyczące treści forum i innych użytkowników

Forum zawiera opublikowane przez użytkowników treści, nad którymi GLEIF nie ma kontroli. Niektórzy użytkownicy mogą postępować w sposób niewłaściwy i mogą publikować treści wprowadzające w błąd, nieścisłe, nieprawdziwe, błędne lub obraźliwe. GLEIF nie może zagwarantować ścisłości, rzetelności i jakości jakichkolwiek treści publikowanych przez użytkowników i nie ponosi odpowiedzialności za żadne zalecenia ani opinie wyrażane przez użytkowników. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za własne decyzje oraz za właściwą analizę i weryfikację wszelkich informacji, z których zamierzają korzystać.
Użytkownik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za wszelkie porozumienia, transakcje i jakiekolwiek ustalenia pomiędzy nim a stronami trzecimi uczestniczącymi w Forum (lub powiązanymi z nim poprzez odsyłacze).

3. Przyznanie praw przez użytkownika i jego oświadczenia

Publikowanie, wysyłanie lub udostępnienie treści przez użytkownika na Forum jest jednoznaczne z oświadczeniem, że posiada on odpowiednie uprawnienia do publikowania, wysyłania i udostępniania treści tego typu oraz że nie stanowi to naruszenia prawa ani uprawnień innych osób.

Użytkownik zachowuje prawo własności praw autorskich wszelkich treści publikowanych przez siebie lub przez GLEIF w naszym serwisie internetowym, co oznacza, że użytkownik ma prawo do ich ponownego użycia zgodnie ze swoim życzeniem. Poprzez opublikowanie treści na Forum użytkownik wyraża zgodę na udzielenie GLEIF nieograniczonego w czasie prawa (ale nie obowiązku) do publikowania, ponownego użycia, archiwizowania, modyfikowania i usunięcia treści opublikowanych przez użytkownika w całości lub w części, według uznania GLEIF, w serwisie internetowym GLEIF lub w inny sposób bez konieczności płacenia za to użytkownikowi i bez konieczności wskazania autora. Oznacza to, że użytkownik udziela GLEIF licencji nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej, wieczystej, nieodwołalnej, nieodpłatnej, z prawem sublicencjonowania na kopiowanie, transmitowanie, dokonanie wyciągu, publikowanie, dystrybucję, wyświetlanie publiczne oraz wszelkie inne metody wykorzystania treści opublikowanych przez użytkownika w całości lub w części w dowolny sposób i w dowolnym celu bez jakichkolwiek zobowiązań wobec użytkownika. W zakresie, w jakim jest to możliwe, użytkownik przenosi swoje prawa osobiste do publikowanych treści i odstępuje od egzekwowania roszczeń w związku z ewentualnym naruszeniem tych praw.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treści publikowane przez siebie lub przez GLEIF. Użytkownik ponosi odpowiedzialność wobec GLEIF (oraz zwalnia z odpowiedzialności GLEIF, jej dyrektorów, funkcjonariuszy, pracowników i pośredników, a także wszystkie podmioty publikujące treści na Forum) za wszelkie roszczenia lub żądania wobec GLEIF ze strony osób trzecich w odniesieniu do szkód, kosztów lub strat wszelkiego rodzaju spowodowanych korzystaniem z Forum przez użytkownika, w stopniu, w jakim korzystanie to jest niezgodne z niniejszymi Zasadami.

4. Zasady postępowania

GLEIF pragnie, aby Fora przynosiły korzyść użytkownikom i dlatego prosi o publikowanie treści i uwag w sposób uczciwy i przemyślany. Obowiązują jednak następujące obligatoryjne zasady, których muszą przestrzegać wszyscy użytkownicy Forum.

  • Przy publikowaniu wszelkich uwag lub przy udziale w dyskusji użytkownik musi podać swoje prawdziwe imię i nazwisko. Nie wolno podawać się za inne osoby, rzeczywiście istniejące lub fikcyjne, sugerować związku z osobami lub organizacjami, z którymi użytkownik nie jest faktycznie powiązany, ani maskować pochodzenia treści publikowanych przez użytkownika, ani podszywać się pod inne osoby lub przejmować ich tożsamości (w tym pracowników GLEIF, gości lub gospodarzy Forum). Wpisy anonimowe będą usuwane.
  • Należy okazywać szacunek innym użytkownikom. Podobnie jak i w innych społecznościach, wymiana zdań w Internecie może być udana wyłącznie pod warunkiem zapewnienia użytkownikom bezpieczeństwa i poczucia przynależności. Nie wolno używać języka obraźliwego lub dyskryminującego na tle rasy, religii, narodowości, płci, preferencji seksualnych, wieku, regionu, niepełnosprawności itp. Język nienawiści wszelkiego rodzaju, wulgaryzmy i wszelkie inne wyrażenia mogące być uznane za obraźliwe stanowią podstawę do natychmiastowego i nieodwołalnego zawieszenia udziału użytkownika na wszystkich lub wybranych forach. W razie różnicy opinii użytkownik powinien przedstawić swoje odmienne zdanie w osobnym wpisie. Nie wolno atakować innych użytkowników w sposób osobisty, nękać ani prześladować ich. Nie wolno wysyłać ani publikować, w tym również umieszczać odsyłaczy do treści obraźliwych, nieprzyzwoitych, zawierających groźby, oszczerstwa, treści stanowiących naruszenie praw osobistych innych osób, naruszenie ich prywatności lub praw własności, treści opisujących lub zachęcających do działań mogących stanowić zagrożenie dla innych osób ani jakichkolwiek innych treści sprzecznych z prawem .
  • Użytkownikowi wolno publikować wyłącznie własne treści oryginalne, których publikacja nie narusza praw autorskich ani jakichkolwiek innych praw osób trzecich.
  • Należy trzymać się tematu dyskusji, tzn. nie wolno umieszczać ani publikować treści niezwiązanych z przedmiotem lub tematyką Forum.
  • Nie wolno gromadzić ani przechowywać danych osobowych innych użytkowników.
  • Nie wolno wysyłać, publikować, umieszczać ani udostępniać w żaden inny sposób treści zawierających odsyłacze do stron internetowych zawierających treści niestosowne, obraźliwe lub nielegalne, ani do serwisów internetowych utrudniających dostęp lub stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa (np. strony płatne, wymagające abonamentu lub przeznaczone wyłącznie dla dorosłych); nie wolno publikować uwag wyłącznie wielkimi literami, pogrubioną czcionką lub kursywą; nie wolno też umieszczać niestosownych awatarów.
  • Nie wolno publikować ani udostępniać w postaci odsyłaczy lub w jakichkolwiek inny sposób treści zawierających dowolne formy reklamy lub promocji towarów i usług, nie wolno przesyłać spamu ani żadnych innych niezamawianych informacji.
  • Nie wolno publikować lub udostępniać w postaci odsyłaczy lub w jakichkolwiek inny sposób treści zawierających rekomendacje do nabycia lub nienabywania konkretnych akcji lub innych inwestycji, ani treści zawierających informacje poufne o innych podmiotach, ani jakichkolwiek innych informacji mających na celu wpłynięcie na cenę lub wartość akcji lub innych inwestycji.
  • Nie wolno publikować ani przekazywać jakichkolwiek treści zawierających wirusy komputerowe, trojany, pliki lub kody mające na celu uszkodzenie, zniszczenie lub ograniczenie funkcjonalności serwisu internetowego GLEIF oraz innego sprzętu lub oprogramowania komputerowego.
  • Nie wolno ograniczać ani utrudniać innym użytkownikom dostępu do Forum.

5. Monitorowanie forum

GLEIF zastrzega sobie prawo do edycji, modyfikowania i usuwania z Forum - w dowolnym momencie i bez uprzedzenia – wszelkich treści publikowanych przez użytkowników, które według uznania GLEIF mogą wprowadzać w błąd, być niezgodne z prawdą, obraźliwe, niezgodne z prawem, naruszać prawa osób trzecich lub niniejsze Zasady (w szczególności zasady postępowania podane w punkcie 4 powyżej). Jeżeli zdaniem danego podmiotu treści opublikowane w serwisie internetowym GLEIF stanowią naruszenie praw jego praw lub nie są zgodne z Zasadami korzystania z blogu GLEIF, prosimy o natychmiastowe powiadomienie i podanie odpowiednich informacji e-mailem na adres info@gleif.org.

GLEIF zastrzega sobie prawo do wydania zakazu korzystania z Forum użytkownikom, którzy naruszają którekolwiek z wyżej wymienionych zasad.

Ponadto GLEIF zastrzega sobie ogólne prawo do usuwania z Forum treści publikowanych w swoim serwisie internetowym według własnego uznania, a nawet do całkowitego zaprzestania świadczenia usługi forum.

6. Modyfikacje niniejszych Zasad

GLEIF zastrzega sobie prawo do zmiany w dowolnym momencie i według własnego uznania Zasad, na podstawie których świadczona jest usługa forum. Użytkownicy są odpowiedzialni za regularne zapoznawanie się z obowiązującymi Zasadami. Kontynuowanie korzystania z forum świadczy o akceptacji wszystkich obowiązujących Zasad.