Dane LEI Dostęp do danych LEI i korzystanie z nich

Dane Poziomu 1: „kto jest kim”Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) odwołuje się do zasadniczych danych referencyjnych, które dostarczają informacji na temat podmiotów prawnych identyfikowanych na podstawie kodu LEI. Norma ISO 17442, opracowana przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną, definiuje zestaw atrybutów lub danych referencyjnych LEI, który obejmuje najbardziej istotne elementy identyfikacji. Określa ona minimum danych referencyjnych, które muszą być dostarczone z każdym LEI, czyli:

  • Oficjalną nazwę podmiotu prawnego zgodnie z wpisem do oficjalnego rejestru.
  • Adres siedziby podmiotu prawnego.
  • Państwo założenia.
  • Kody oznaczające nazwy państw oraz ich jednostki administracyjne.
  • Datę pierwszego przypisania kodu LEI; datę pierwszego utworzenia podmiotu prawnego; datę ostatniej aktualizacji informacji o kodzie LEI; oraz datę wygaśnięcia, jeżeli ma to zastosowanie.

Dodatkowe informacje mogą zostać zarejestrowane na podstawie uzgodnienia z podmiotem prawnym oraz odpowiednim podmiotem nadającym LEI. Informacje z wizytówek służbowych, dostępne razem z danymi referencyjnymi dotyczącymi podmiotów prawnych, określane są jako dane Poziomu 1. Zapewniają one odpowiedź na pytanie o tożsamość podmiotu, czyli „kto jest kim”.

LEI-Common Data File (CDF) format definiuje sposób raportowania przez podmioty nadające LEI swoich LEI i danych referencyjnych Poziomu 1.

Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) opublikowała Globalny Indeks LEI. Zawiera on archiwalne i bieżące rekordy LEI, w tym powiązane dane referencyjne, w jednym wiarygodnym repozytorium centralnym. GLEIF oferuje różne sposoby przeglądania publicznie dostępnego zbioru danych LEI. W zależności od wybranego sposobu dostępu do zbioru danych LEI użytkownicy mogą uzyskiwać dodatkowe informacje odpowiadające danemu rekordowi LEI, takie jak wzbogacone dane referencyjne lub inne identyfikatory, które zostały zmapowane do LEI.

Wszystkie zainteresowane podmioty mogą uzyskać bezpłatny dostęp do pełnego zestawu danych LEI, bez konieczności rejestracji. Aby zapoznać się z oferowanymi przez GLEIF różnymi sposobami przeglądania zbioru danych LEI, odwiedź następujące powiązane strony:

Dodatkowo pula danych LEI zawiera dane „Poziomu 2”, które odpowiadają na pytanie o relacje własności pomiędzy podmiotami, czyli „które podmioty są właścicielami których podmiotów”.