Dane LEI Dostęp do danych LEI i korzystanie z nich

Wytyczne Komitetu Nadzoru Regulacyjnego dotyczące danych Poziomu 128 marca 2018 r. Komitet Nadzoru Regulacyjnego (ROC) opublikował wytyczne w zakresie zdarzeń mających wpływ na podmioty prawne, pod tytułem „Zdarzenia dotyczące podmiotów prawnych (dawniej określane jako „Działania korporacyjne”) i historia danych w Globalnym Systemie LEI”, które opisują zdarzenia mające wpływ na podmiot, dotyczące jego powiązań lub powodujące wycofanie i/lub utworzenie kodów LEI. Szczegółowe informacje na temat tych wytycznych można pobrać na tej stronie.

W grudniu 2020 r. Komitet Nadzoru Regulacyjnego opublikował „Wytyczne dotyczące kwalifikowalności LEI przez podmioty rządowe”, które opisują, w jaki sposób podmioty prawne klasyfikuje się jako podmioty rządowe lub organizacje międzynarodowe. Szczegółowe informacje na temat tych wytycznych można pobrać na tej stronie.


Zdarzenia podmiotów prawnych (dawnej określane jako „Działania korporacyjne”) oraz historia danych w Globalnym Systemie LEI

Główne punkty wytycznych Komitetu Nadzoru Regulacyjnego podsumowano w raporcie w następujący sposób:

 • Zmiana terminologii odnosi się zdarzeń, które mają być ujęte w danych referencyjnych i danych dotyczących powiązań w GLEIS, jako „Zdarzenia dotyczące podmiotów prawnych”, a nie działania korporacyjne.
 • Podejście przyrostowe do ujmowania zdarzeń dotyczących podmiotów prawnych nadawałoby priorytet tym zdarzeniom, które występują stosunkowo często i mają bezpośredni wpływ na dane referencyjne Poziomu 1 i Poziomu 2 (np. zmiany nazwy, fuzje i przejęcia), a niższy priorytet – tym zdarzeniom, które występują stosunkowo rzadko (np. odwrotne przejęcie). Wskazane jest, aby podejście to było przeprowadzane powtarzalnie i etapowo, ponieważ istnieje zbyt wiele teoretycznych scenariuszy i niezamierzonych konsekwencji działań, aby można je było w pełni przewidzieć przed wdrożeniem.
 • W GLEIS należy uwzględnić komercyjne lub regulacyjne źródła danych – aby powiadamiać lokalne jednostki operacyjne (LOU) o potencjalnych zmianach w obsługiwanych podmiotach wynikających ze zdarzeń dotyczących podmiotów prawnych oraz wymuszać aktualizacje rekordów LEI przez podmioty, których dotyczą (w ramach standardowego procesu autorejestracji). W przypadku podmiotów nieaktywnych zasilanie danymi może być również wykorzystywane do aktualizacji rekordów bez zgody podmiotu zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Komitetu Nadzoru Regulacyjnego i standardami technicznymi GLEIF.
 • W GLEIS należy uwzględnić daty wejścia w życie. Daty wejścia w życie odzwierciedlają moment, w którym zdarzenia dotyczące podmiotu prawnego stają się prawnie skuteczne, oprócz obecnego wymogu rejestracji ich wprowadzenia do GLEIS.
 • Użytkownicy powinni mieć możliwość łatwego dostępu do historii danych podmiotu i korzystania z niej poprzez szereg kanałów (np. poprzez interfejs użytkownika, interfejs aplikacji lub pliki do pobrania).
 • Kompleksowe nabycia będą jak najdokładniej odzwierciedlać łańcuch zdarzeń prawnych, zgodnie z oficjalnymi rejestrami określonych jurysdykcji oraz obowiązującymi zasadami potwierdzania zapisów GLEIS z oficjalnymi źródłami.
 • Powiązania typu „spin-off” będą rejestrowane w GLEIS na zasadzie pełnej dobrowolności, z ewentualnym obowiązkowym raportowaniem w przyszłości – do określenia przez Komitet Nadzoru Regulacyjnego.
 • Należy doprecyzować definicję podmiotów nieaktywnych, aby odpowiednio ująć podmioty, które nadal istnieją prawnie, ale nie prowadzą działalności.
 • Do walidacji danych można wykorzystywać źródła dostępne publicznie i niepublicznie, w tym: sprawozdania finansowe, inne dokumenty pomocne przy sporządzeniu skonsolidowanych sprawozdań finansowych, rejestry urzędowe oraz inne źródła, np. zewnętrzni dostawcy danych.

Kwalifikowalność LEI przez podmioty rządowe

Główny punkt wytycznych Komitetu Nadzoru Regulacyjnego podsumowano w raporcie w następujący sposób:

 • Komitet Nadzoru Regulacyjnego proponuje specjalną identyfikację podmiotów rządowych w GLEIS. Można to uzyskać poprzez utworzenie dwóch nowych typów „kategorii podmiotów” obok istniejących obecnie typów kategorii podmiotów: „FUNDUSZ”, „ODDZIAŁ” i „JEDNOOSOBOWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA”.
 • Nowe typy kategorii podmiotów to: „KRAJOWY PODMIOT RZĄDOWY” i „ORGANIZACJA MIĘDZYNARODOWA”.

Pliki do pobrania