GLEIF

Otwarte daneIdentyfikator podmiotu prawnego (LEI) powiązany jest z kluczowymi informacjami umożliwiającymi jednoznaczną identyfikację podmiotów prawnych uczestniczących w transakcjach finansowych. Dane referencyjne dostarczają informacji na temat podmiotów prawnych identyfikowanych na podstawie kodu LEI. „Common Data File format” określa sposób podawania LEI i danych referencyjnych LEI przez podmioty nadające LEI. Mówiąc w uproszczeniu, publicznie dostępny zestaw danych LEI może zostać uznany za globalny katalog, co znacznie zwiększa przejrzystość rynku globalnego.

Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) opublikowała Globalny Indeks LEI w celu umożliwienia szybkiego i łatwego dostępu do wszystkich kodów LEI. Zawiera on archiwalne i bieżące rekordy LEI, w tym powiązane dane referencyjne, w jednym wiarygodnym repozytorium centralnym. Globalny Indeks LEI jest jedynym źródłem internetowym zawierającym otwarte, ujednolicone, wysokiej jakości dane referencyjne podmiotów prawnych. Wszystkie zainteresowane podmioty mogą z łatwością uzyskać bezpłatny dostęp do pełnego zestawu danych LEI na stronie GLEIF i przeszukiwać je w internetowej wyszukiwarce LEI opracowanej przez GLEIF.

Dane umieszczone na stronie internetowej GLEIF, np. LEI i umowa Master Agreement, stanowiąca prawne ramy współpracy pomiędzy GLEIF a podmiotami nadającymi LEI, udostępniane są na podstawie licencji wydanej przez Creative Commons (CC0). Creative Commons jest organizacją non profit umożliwiającą udostępnianie oraz korzystanie z wiedzy i twórczości za pomocą bezpłatnych legalnych narzędzi.

W styczniu 2016 r. GLEIF oficjalnie zatwierdziła Międzynarodową Kartę Otwartych Danych. Karta ta zawiera definicję otwartych danych jako „udostępnionych danych cyfrowych o cechach technicznych i prawnych koniecznych do bezpłatnego wykorzystania, ponownego wykorzystania i redystrybucji przez dowolne podmioty w dowolnym czasie i miejscu”.

Głównym celem Międzynarodowej Karty Otwartych Danych jest zwiększenie spójności i zacieśnienie współpracy w promowaniu wdrażania wspólnych zasad, norm i praktyk w odniesieniu do otwartych danych w różnych sektorach na świecie.

Podmioty działające zgodnie z Kartą Otwartych Danych „podejmują się przestrzegania sześciu zasad stanowiących podstawę dostępu do danych, ich udzielania i wykorzystania”. Zgodnie z tymi zasadami dane powinny być:

  1. Otwarte z zasady, tzn. standardowo.
  2. Aktualne i kompleksowe.
  3. Dostępne i użyteczne.
  4. Porównywalne i interoperacyjne.
  5. Udostępnione w celu doskonalenia zarządzania i zaangażowania obywatelskiego.
  6. Udostępnione w celu rozwoju i innowacyjności w sposób umożliwiający integrację.

GLEIF w pełni popiera Kartę Otwartych Danych i z dumą realizuje jej sześć głównych zasad.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w źródłach podanych poniżej.