Dane LEI

Dostęp do danych LEI i korzystanie z nichIdentyfikator podmiotu prawnego (LEI) umożliwia jasną i niepowtarzalną identyfikację podmiotów prawnych uczestniczących w transakcjach finansowych. Wdrożenie systemu LEI zwiększa zdolność oceny ryzyka, nadzoru rynku i podejmowania działań naprawczych przez władze wszystkich jurysdykcji. Korzystanie z LEI przynosi również wymierne korzyści firmom, w tym obniżenie ryzyka kontrahenta oraz zwiększenie wydajności operacyjnej. Ta strona internetowa opisuje, w jaki sposób można uzyskać dostęp do zbioru danych LEI o gwarantowanej jakości oraz szybko, łatwo i bezpłatnie pozyskiwać informacje na temat tożsamości podmiotów oraz relacji własności pomiędzy tymi podmiotami.

Połącz punkty na korporacyjnej mapie świata z LEI: Globalny Indeks LEI

Informacje z wizytówek służbowych dostępne wraz z aktualnymi danymi referencyjnymi podmiotów prawnych, np. oficjalną nazwą podmiotu prawnego oraz adresem jego siedziby, określane są jako dane Poziomu 1. Udzielają one odpowiedzi na pytanie o tożsamość podmiotu, czyli kto jest kim. Dodatkowo pula danych LEI zawiera dane Poziomu 2, które odpowiadają na pytanie o relacje własności pomiędzy podmiotami, czyli „które podmioty są właścicielami których podmiotów”.

Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) opublikowała Globalny Indeks Identyfikatorów Podmiotów Prawnych. Zawiera on archiwalne i bieżące rekordy LEI, w tym powiązane dane referencyjne, w jednym wiarygodnym repozytorium centralnym. Dane referencyjne dostarczają informacji na temat podmiotów prawnych identyfikowanych na podstawie kodu LEI. Globalny Indeks LEI jest jedynym źródłem internetowym zawierającym otwarte, ujednolicone, wysokiej jakości dane referencyjne podmiotów prawnych. GLEIF oferuje różne sposoby dostępu do publicznie dostępnego zbioru danych LEI, np. za pomocą wyszukiwarki internetowej lub serwisu pobierania plików (szczegóły poniżej). W zależności od wybranego sposobu dostępu do zbioru danych LEI użytkownicy mogą uzyskiwać dodatkowe informacje odpowiadające danemu rekordowi LEI, takie jak wzbogacone dane referencyjne lub inne identyfikatory, które zostały zmapowane do LEI.

Za pomocą danych statystycznych LEI GLEIF prezentuje kluczowe fakty i dane liczbowe dotyczące globalnej liczby LEI w postaci interaktywnych wykresów oraz mapy świata umożliwiającej prezentację szczegółowych danych na temat poszczególnych krajów.

Ponadto GLEIF co kwartał publikuje raport biznesowy dot. Globalnego Systemu LEI, który podkreśla najważniejsze tendencje w przyjmowaniu LEI i zawiera wnikliwą analizę puli danych LEI. Wspomniane raporty w szczególności oszacowują oczekiwania dotyczące corocznego wzrostu i przedłużania okresu ważności, oceniają poziom konkurencji pomiędzy podmiotami nadającymi kody LEI, które funkcjonują w Globalnym Systemie LEI, oraz analizują wskaźniki przedłużania okresu ważności LEI oraz potwierdzanie danych referencyjnych. GLEIF przekazuje także dane statystyczne dotyczące dostarczonych przez podmioty prawne informacji o bezpośrednich i ostatecznych podmiotach dominujących.

GLEIF z zaangażowaniem stara się o zapewnienie otwartego dostępu do pełnej puli danych LEI

Podmioty dążące do realizacji inicjatywy LEI, tzn. G20, Rada Stabilności Finansowej oraz liczne organy nadzorujące na całym świecie, podkreślały potrzebę udostępnienia LEI w szerszym interesie publicznym. Jest to możliwe wyłącznie pod warunkiem łatwego dostępu do globalnej populacji LEI.

  • Wszystkie zainteresowane podmioty mogą uzyskać bezpłatny dostęp do pełnego zestawu danych LEI i przeszukiwać go w utworzonej przez GLEIF internetowej wyszukiwarce LEI bez konieczności rejestracji. Wyszukiwarka LEI zapewnia ulepszoną funkcjonalność, włącznie z opcją identyfikowania struktur własnościowych przedsiębiorstw lub wskazywania innych identyfikatorów, które zostały zmapowane do kodu LEI.
  • GLEIF udostępnia również pełny zbiór danych LEI, tzn. „Skonsolidowane pliki GLEIF” w usłudze do pobierania plików. Zawierają one treść poszczególnych plików opublikowanych przez organizacje nadające LEI i zawierających wszystkie kody LEI nadane podmiotom prawnym oraz powiązane dane referencyjne LEI.
  • Pliki wersji źródłowej i pliki delta GLEIF szczególnie interesują tych użytkowników danych LEI, którzy chcą otrzymywać często (trzy razy dziennie) aktualizowane informacje na temat kodów LEI oraz związane z nimi dane referencyjne w formacie gotowym do wykorzystania. Pliki delta pozwolą użytkownikom danych na szybką identyfikację nowych lub zaktualizowanych kodów LEI oraz danych referencyjnych bez potrzeby pobierania plików zawierających pełną populację LEI.
  • Interfejs programowania aplikacji GLEIF (API) zapewnia programistom dostęp do pełnej funkcjonalności wyszukiwarki danych LEI, w tym do filtrów i wyszukiwania pełnego tekstu oraz pojedynczych pól danych poziomu 1 (rekord LEI). Obsługuje on również odzyskiwanie rekordów LEI (w tym łącz do ich danych poziomu 2, tam, gdzie jest to możliwe), na podstawie wyszukiwania ich powiązanych danych poziomu 2 (powiązań) oraz wyszukiwania przybliżonych dopasowań ważnych pól danych, takich jak nazwy i adresy.
Mapowanie LEI w ramach wielu platform ID: usprawnianie interoperacyjności i dokładności

Mapowanie LEI względem innych identyfikatorów umożliwia uczestnikom rynku nieodpłatne powiązanie i połączenie ze sobą najważniejszych identyfikatorów. Znacznie usprawni to procesy weryfikacji podmiotu i obniży koszty zarządzania danymi.

W lutym 2018 r. firma GLEIF poinformowała o rozpoczęciu współpracy pilotującej jej certyfikację usługi mapowania LEI: publikacji pierwszego miesięcznego pliku typu open source przyporządkowującego kody Business Identifier Code (BIC) do kodów LEI, opartego na procesie mapowania opracowanym przez SWIFT i certyfikowanym przez GLEIF. Plik łączy kody BIC przypisane organizacji z jej kodem LEI.

W kwietniu 2019 r. firma GLEIF oraz Stowarzyszenie Krajowych Agencji Numerujących (ANNA) pilotowały pierwsze codzienne pliki typu open source przyporządkowujące międzynarodowe numery identyfikacyjne papierów wartościowych (ISIN) do kodów LEI i łączące nowo wydane kody ISIN i LEI.

GLEIF wprowadziła proces nieodpłatnej certyfikacji – certyfikację GLEIF usługi mapowania LEI – w celu zagwarantowania, że organizacje mapujące LEI ze swoimi własnymi identyfikatorami stosują najnowsze metody i/lub procesy w celu zapewnienia dokładności. Dostawcy danych i inne organizacje czerpią znaczne korzyści z mapowania ich odpowiednich identyfikatorów z LEI, co zapewnia ich klientom zwiększoną funkcjonalność. Interoperacyjność pomiędzy równoległymi platformami ID usprawnia proces gromadzenia, agregowania i uzgadniania informacji o kontrahentach przez użytkowników danych. Może to służyć wielu celom, w tym: zapewnieniu zgodności, sprawozdawczości regulacyjnej, zarządzaniu relacjami z klientem oraz procedurze due diligence.

GLEIF ciągle optymalizuje jakość, niezawodność i użyteczność danych LEI

Program zarządzania jakością danych GLEIF umożliwia monitorowanie jakości zestawu danych LEI (dostępnych publicznie informacji na temat podmiotów prawnych zidentyfikowanych za pomocą kodów LEI), jej ocenę i dalszą optymalizację.

Scentralizowana funkcja zgłaszania zastrzeżeń udostępniona przez GLEIF zwiększa możliwości inicjowania aktualizacji danych LEI przez wszystkie zainteresowane strony. Funkcja zgłaszania zastrzeżeń GLEIF umożliwia użytkownikom danych LEI wyrażanie wątpliwości dotyczących zgodności powiązań pomiędzy rekordami LEI lub dokładności i kompletności powiązanych danych referencyjnych. Obejmuje to również informacje o powiązaniach z podmiotami nadrzędnymi. Wskazuje to również możliwe zduplikowane wpisy lub wszelkie braki terminowych odpowiedzi na działania korporacyjne powiązane z LEI.

Warto być na bieżąco, jeśli chodzi o nowinki technologiczne dotyczące kodów LEI

Aby otrzymywać aktualne informacje na temat zmian technicznych dotyczących LEI, należy subskrybować Powiadomienia e-mailowe GLEIF o aktualizacjach technicznych.