Dane LEI

Zastrzeżenie do danych LEIScentralizowana funkcja zgłaszania zastrzeżeń udostępniona przez Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) umożliwia zgłaszanie wniosku o aktualizację danych identyfikatora podmiotu prawnego (LEI) wszystkim zainteresowanym podmiotom. Funkcja ta daje przede wszystkim możliwość łatwej i dogodnej weryfikacji danych oraz szybkiej aktualizacji rekordów LEI włącznie z powiązanymi danymi referencyjnymi, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

Jest to scentralizowana usługa dostępna online, wchodząca w skład programu zarządzania jakością danych GLEIF, mająca na celu zapewnienie udostępnienia publicznie zestawu danych LEI stanowiących unikalne źródło ujednoliconych informacji umożliwiających identyfikację podmiotów prawnych na całym świecie.

Kod LEI umożliwia jasną i jednoznaczną identyfikację podmiotów prawnych uczestniczących w transakcjach finansowych. Jest on powiązany z zestawem danych referencyjnych, w tym oficjalną nazwą podmiotu i adresem jego siedziby.

Funkcja zgłaszania zastrzeżeń GLEIF daje wszystkim użytkownikom danych LEI możliwość wyjaśnienia wątpliwości dotyczących niepowtarzalności kodu LEI, spójności odniesień pomiędzy rekordami LEI oraz ścisłości i kompletności powiązanych danych referencyjnych. Umożliwia ona również wskazanie możliwych podwójnych pozycji oraz braku terminowej reakcji na działania firm związane z LEI.

Funkcja zgłaszania zastrzeżeń pozwala obecnie na zgłaszanie zastrzeżeń odnośnie do rekordów LEI, które są zgłaszane w oparciu o wersję 2.1 LEI-Common Data File format. To oznacza, że obecnie możliwe jest zgłaszanie zastrzeżeń jedynie do danych Poziomu 1, dotyczących tożsamości podmiotu, które są zawarte w rekordzie LEI. W 2019 r. funkcja zgłaszania zastrzeżeń zostanie rozszerzona o możliwość weryfikowania danych Poziomu 2, dotyczących relacji własności pomiędzy podmiotami.

Po zgłoszeniu zastrzeżenia za pomocą elektronicznego formularza dostępnego na stronie GLEIF informacje zostają natychmiast przekazane odpowiedniemu podmiotowi nadającemu LEI w celu sprawdzenia. Podmioty nadające kody LEI są pierwszym punktem kontaktu dla podmiotów prawnych, które dokonały rejestracji lub pragną uzyskać kod LEI.

Jednorazowo można zgłosić zastrzeżenie związane z jednym rekordem danych LEI (można zakwestionować dowolną liczbę pól w ramach jednego rekordu). Zgłoszenie zastrzeżeń w stosunku do kilku rekordów danych LEI oznacza wprowadzenie jednego dodatkowego zastrzeżenia w odniesieniu do każdego rekordu.

160624_v1_1_lay_gleif_challengeservice.pl-750x414

Sposób zgłoszenia zastrzeżenia w odniesieniu do konkretnego LEI:

  • Należy wprowadzić odpowiedni kod LEI lub nazwę odpowiedniego podmiotu prawnego w polu „Szukaj w polach danych LEI” na niniejszej powiązanej stronie GLEIF: Wyszukiwarka LEI 1.0.
  • Nacisnąć „Enter”.
  • Kliknąć poszukiwany rekord LEI. Spowoduje to otwarcie strony zawierającej wszystkie dane referencyjne powiązane z danym kodem LEI.
  • Kliknąć przycisk „Zastrzeżenie do rekordu”, który otwiera formularz elektroniczny służący do wypełnienia treści zastrzeżenia.
  • Elektroniczny formularz umożliwia osobom zgłaszającym zastrzeżenia wprowadzenie uwag dotyczących każdego pola danych w rekordzie LEI w celu identyfikacji możliwego błędu lub wskazuje na inne informacje, które powinny się znaleźć w polu danych.
  • Elektroniczny formularz określa typ informacji, które mogą uzasadniać zgłoszenie zastrzeżenia co do poprawności danych zawartych w rekordzie LEI.
  • Przed zgłoszeniem wypełnionego elektronicznego formularza zastrzeżenia podmiot zgłaszający musi zarejestrować konto użytkownika zabezpieczone hasłem, podając swoje dane kontaktowe (nazwisko i adres e-mail) konieczne w trakcie dalszych działań związanych z rozpatrywaniem zastrzeżenia. Nazwisko i adres e-mail osoby zgłaszającej zastrzeżenie zostanie podane podmiotowi nadającemu LEI odpowiedzialnemu za rekord LEI, którego dotyczy zastrzeżenie.

W przypadku zakwestionowania poprawności rekordu danych LEI za pomocą funkcji zgłoszenia zastrzeżenia podmiotowi nadającemu GLEIF za wyjaśnienie danej kwestii w porozumieniu z podmiotem prawnym, którego dotyczy zapytanie, odpowiedzialne są odpowiednie podmioty nadające LEI. W razie konieczności oraz po dokonaniu dalszej weryfikacji na podstawie wiarygodnych źródeł podmiot nadający LEI może dokonać aktualizacji informacji powiązanych z rekordem LEI. Zgłoszone zastrzeżenia powinny zostać wyjaśnione w ciągu dziesięciu dni roboczych.

GLEIF zachęca wszystkich użytkowników danych LEI do korzystania z nowej usługi mającej na celu dalsze podwyższenie rzetelności i użyteczności powszechnie dostępnego zestawu danych LEI.

Dalsze szczegółowe informacje na temat funkcji zgłaszania zastrzeżeń GLEIF można znaleźć w części „Pytania i odpowiedzi”.