GLEIF

Historia Globalnego Systemu LEIW następstwie kryzysu finansowego w roku 2008 organizacje regulacyjne na całym świecie uznały swoją niezdolność do identyfikacji podmiotów uczestniczących w transakcjach finansowych na różnych rynkach i regionach oraz w odniesieniu do różnych produktów. Rada Stabilności Finansowej (FSB) wspólnie z ministrami finansów i prezesami banków centralnych wchodzącymi w skład grupy G20 opowiedziała się za opracowaniem identyfikatora podmiotu prawnego (LEI) o powszechnym zastosowaniu w odniesieniu do wszystkich podmiotów prawnych uczestniczących w transakcjach finansowych. Wdrożenie LEI zwiększa zdolność władz do oceny ryzyka systemowego i pojawiających się zagrożeń, a także umożliwia identyfikację tendencji i podejmowanie działań naprawczych.

Podczas szczytu w Cannes w listopadzie 2011 r. grupa G20 wezwała Radę Stabilności Finansowej do opracowania rekomendacji dla wdrożenia globalnego systemu LEI oraz wspierającej go struktury zarządzania.

Zalecenia Rady Stabilności Finansowej zostały następnie uznane przez grupę G20 podczas szczytu w Los Cabos w 2012 r. Przywódcy szczytu G20 podpisali 19 czerwca 2012 r. deklarację o treści: „Wyrażamy poparcie dla zalecenia FSB dotyczącego ram rozwoju globalnego systemu LEI dla stron transakcji finansowych, z globalnymi ramami zarządzania reprezentującymi interes publiczny”.(...)Zachęcamy do wdrożenia LEI w skali globalnej w celu wspierania władz i uczestników rynku w identyfikacji ryzyka finansowego i zarządzania nim”.

Zgodnie z zaleceniami FSB władze publiczne opracowały we współpracy z sektorem prywatnym ramowy projekt Globalnego Systemu LEI, w którym niepowtarzalne kody identyfikacyjne (LEI) nadawane są podmiotom prawnym uczestniczącym w transakcjach finansowych na całym świecie.

W listopadzie 2012 r. FSB oraz ministrowie finansów i prezesi banków centralnych krajów członkowskich grupy G20 zatwierdzili Kartę Komitetu Nadzoru Regulacyjnego (ROC). ROC został powołany w styczniu 2013 r.

W styczniu 2014 r. Plenum FSB występujące jako organ założycielski Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) zatwierdziło kandydatów nominowanych na stanowiska pierwszych członków zarządu GLEIF. Kandydaci zostali zarekomendowani FSB przez ROC. GLEIF jest fundacją typu non-profit powstałą w celu wdrażania i stosowania kodów LEI.

W dniu 26 czerwca 2014 r. w Zurychu w Szwajcarii odbyło się inauguracyjne posiedzenie Zarządu GLEIF. Następnie Zarząd ogłosił powołanie Stephana Wolfa na stanowisko dyrektora naczelnego GLEIF. 26 czerwca 2024 r. Alexandre Kech przejął od Stephana Wolfa stanowisko dyrektora naczelnego GLEIF.

Rada Stabilności Finansowej podkreśla znaczenie globalnego wdrożenia LEI jako fundamentu licznych „celów stabilności finansowej” oraz „korzyści odnoszonych przez sektor prywatny”.