LEI

Podstawowe informacje o identyfikatorze podmiotu prawnego (LEI)Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) to złożony z 20 znaków kod alfanumeryczny oparty na normie ISO 17442 opracowanej przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO). Kod LEI jest powiązany z kluczowymi informacjami umożliwiającymi jasną i jednoznaczną identyfikację podmiotów prawnych uczestniczących w transakcjach finansowych. Każdy kod LEI zawiera informacje na temat struktury własności danego podmiotu. W ten sposób udziela odpowiedzi na pytania „kto jest kim” oraz „kto jest czyim właścicielem”. Mówiąc w uproszczeniu, publicznie dostępny zestaw danych LEI może zostać uznany za globalny katalog, co znacznie zwiększa przejrzystość rynku globalnego.

Identyfikator podmiotu prawnego GLEIF (LEI): 506700GE1G29325QX363

Rada Stabilności Finansowej (FSB) podkreśliła, że wdrożenie Globalnego Systemu LEI leży u podstaw „licznych celów związanych ze stabilnością finansową”, w tym ulepszonego zarządzania ryzykiem firm oraz lepszej oceny ryzyka ostrożnościowego w skali mikro- i makroekonomicznej. W jego wyniku osiągnięta zostanie większa spójność rynku przy jednoczesnym ograniczeniu przestępczości finansowej oraz naruszania zasad uczciwości rynkowej. Nie mniejsze znaczenie ma również fakt, że „wdrażanie systemu LEI zwiększy ogólną jakość i rzetelność danych finansowych”.

Udostępniony publicznie zestaw danych LEI zawiera zestandaryzowane informacje umożliwiające identyfikację podmiotów prawnych na świecie. Dane są rejestrowane i poddawane regularnej weryfikacji zgodnie z procedurami i protokołami ustanowionymi przez Komitet Nadzoru Regulacyjnego.

We współpracy z partnerami w Globalnym Systemie LEI Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) wciąż skupia się na dalszym optymalizowaniu jakości, niezawodności i używalności danych LEI, dając uczestnikom rynku możliwość skorzystania z bogactwa informacji dostępnych w ramach populacji LEI.

Podmioty dążące do realizacji inicjatywy LEI, tzn. G20, Rada Stabilności Finansowej oraz liczne organy nadzorujące na całym świecie, podkreślały potrzebę udostępnienia LEI w szerszym interesie publicznym. Globalny Indeks LEI udostępniony przez GLEIF w znaczącym stopniu przyczynia się do realizacji tego celu. Zapewnia on dogodny i bezpłatny dostęp do pełnych danych LEI wszystkim zainteresowanym podmiotom.

Szersza społeczność biznesowa może osiągnąć korzyści dzięki rozwojowi Globalnego Indeksu LEI zgodnie ze stopniem przyjęcia LEI. Aby zmaksymalizować korzyści płynące z identyfikacji podmiotu na rynkach finansowych i poza nimi, firmy są zachęcane do zaangażowania się w proces i uzyskania swojego LEI. Uzyskanie LEI jest łatwe. Podmiot starający się o rejestrację powinien skontaktować się z wybranym partnerem biznesowym z listy podmiotów nadających LEI podanej na stronie internetowej GLEIF.