GLEIF Zaangażowanie GLEIF

Organizacja i praca komisjiCarbon Call

  • Członek
  • Współprowadzący podgrupy ds. wykrywalnych danych

The Carbon Call, inicjatywa prowadzona przez fundację ClimateWorks Foundation, mobilizuje wspólne działania, inwestycje i zasoby w celu zapewnienia bardziej niezawodnego i interoperacyjnego systemu rozliczania emisji dwutlenku węgla dla planety. Opiera się na bieżących pracach mających na celu poprawę pomiarów, raportowania i weryfikacji emisji gazów cieplarnianych (GHG) oraz ich eliminacji, głównie w sektorze przedsiębiorstw, a także promuje je i pomaga je przyspieszyć. LEI i vLEI mogą odegrać kluczową rolę w sprawozdawczości dotyczącej zrównoważonego rozwoju, a GLEIF, jako współprowadzący podgrupy ds. wykrywalnych danych w ramach The Carbon Call, może pomóc w promowaniu przejrzystości w sprawozdawczości dotyczącej zrównoważonego rozwoju, aby wspierać realizację planu działań The Carbon Call opublikowanego podczas COP27.

EDM Council – Członek

Rada EDM jest kierowanym przez członków stowarzyszeniem branżowym zajmującym się podnoszeniem znaczenia zarządzania danymi i analityki jako strategicznego priorytetu biznesowego. Założona w 2005 roku Rada zapewnia najlepsze praktyki, standardy i edukację profesjonalistom zajmującym się danymi i biznesem na całym świecie. Rada EDM jest pomysłodawcą Modelu Oceny Możliwości Zarządzania Danymi (DCAM) – wytycznych branżowych dotyczących praktyki zarządzania danymi i analityką. Jako bezstronne stowarzyszenie branżowe Rada EDM doradza również organom regulacyjnym i władzom rynkowym w zakresie wpływu regulacji finansowych na dane. GLEIF jest aktywnym członkiem Rady EDM.

EU Digital Identity Wallet Consortium – Partner stowarzyszony

EU Digital Wallet Consortium (EWC) to wspólne przedsięwzięcie mające na celu skuteczne wykorzystanie korzyści płynących z proponowanej tożsamości cyfrowej w UE w postaci cyfrowych dokumentów podróżnych we wszystkich państwach członkowskich. EWC zamierza opierać się na aplikacji portfela referencyjnego, aby umożliwić zastosowanie skupiające się na cyfrowych dokumentach podróżnych. Oczekujemy, że zastosowanie to będzie wymagało wykorzystania wielu elektronicznych poświadczeń atrybutów i danych uwierzytelniających, a także zaangażowania zarówno sektora prywatnego, jak i publicznego. Firma GLEIF dołączyła do konsorcjum, aby zbadać zgodność vLEI z portfelem EUDI.

Eurofiling Foundation – Członek zarządu

Eurofiling zapewnia środowisko współpracy, będąc od 2005 r. otwartym miejscem spotkań organów regulacyjnych i nadzorczych oraz podmiotów zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego, takich jak instytucje finansowe, dostawcy, osoby ze środowisk akademickich i prywatne, które skupione są wokół następującego tematu przewodniego: europejska i krajowa sprawozdawczość regulacyjna i ekosystem finansowy; poprawa współpracy i podnoszenie świadomości w celu wykorzystania interoperacyjności; razem. GLEIF regularnie dostarcza informacji na temat wykorzystania LEI i weryfikowalnego LEI (vLEI) do realizacji misji Eurofiling.

Industry Advisory Board (IAB) / International Chamber of Commerce (ICC) – Członek

Międzynarodowa Izba Handlowa (ICC) jest instytucjonalnym przedstawicielem 45 milionów firm w ponad 100 krajach. ICC działa na rzecz promowania handlu międzynarodowego, odpowiedzialnego postępowania w biznesie i globalnego podejścia do regulacji poprzez unikatowe połączenie działań promujących i ustalających standardy – razem z wiodącymi na rynku usługami rozstrzygania sporów.

GLEIF dołączyła do Branżowego Zespołu Doradczego ICC, aby wspierać Inicjatywę Standardów Cyfrowych (DSI) w 2021 r. Ta inicjatywa ma na celu promowanie większych wysiłków w zakresie cyfryzacji handlu międzynarodowego poprzez rozwój standardów wolnego handlu, wykorzystując do tego kluczowe technologie. GLEIF dostarczy strategicznych informacji na temat roli, jaką może odgrywać tożsamość cyfrowa w optymalizowaniu globalnej integracji gospodarczej i strategii wdrażania.

ICC Germany – Członek zarządu

W 2023 roku dyrektor generalny Stephan Wolf dołączył do zarządu ICC Germany, niemieckiego komitetu narodowego ICC. Na tym stanowisku Wolf współpracuje z zespołem w celu promowania handlu międzynarodowego, dobrego zarządzania i globalnego podejścia do regulacji.

ISO TC 68, Financial Services

  • Członek łącznik kategorii A
  • Współprzewodniczący i sekretarz Standards Advisory Group

ISO (Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna) jest niezależną, pozarządową organizacją międzynarodową zrzeszającą 168 krajowych instytucji normalizacyjnych. Za pośrednictwem swoich członków łączy ekspertów dzielących się wiedzą i opracowujących dobrowolne, oparte na konsensusie, istotne z punktu widzenia rynku normy międzynarodowe, które wspierają innowacje i zapewniają rozwiązania globalnych wyzwań.

Komitet Techniczny 68 (ISO/TC 68) jest odpowiedzialny za tworzenie globalnych standardów dla branży usług finansowych. TC 68 jest odpowiedzialny za standardy obejmujące bankowość podstawową i rynki kapitałowe, w tym zarządzanie aktywami, płatności, przetwarzanie kart kredytowych i aspekty bezpieczeństwa informacji specyficzne dla usług finansowych.


ISO TC 68 SC 8, Reference Data, Financial Services

  • Członek łącznik kategorii A
  • Przewodniczący, sekretarz i członek grupy roboczej – WG 11, ISO 17442 Cz. 3

Zakres: Standaryzacja w zakresie danych referencyjnych dla usług finansowych


ISO Maintenance Agency for ISO 20275, Financial Services; Entity Legal Forms (ELF)

GLEIF przewodniczy Agencji Zarządzającej i pełni funkcję Sekretariatu Agencji Zarządzającej normą ISO 20275 oraz prowadzi Listę kodów ELF. Kliknij tutaj po więcej szczegółów.


ISO Maintenance Agency for ISO 5009, Financial Services; Official Organizational Roles (OOR)

GLEIF przewodniczy Agencji Zarządzającej i pełni funkcję Sekretariatu Agencji Zarządzającej normą ISO 5009 oraz prowadzi Listę kodów OOR. Kliknij tutaj po więcej szczegółów.


Mobile Ecosystem Forum (MEF) – członek

Mobile Ecosystem Forum (MEF) jest globalną organizacją branżową z siedzibą w Wielkiej Brytanii, założoną w 2000 r. i zrzeszającą członków z całego świata. Jako głos ekosystemu mobilnego koncentruje się na najlepszych praktykach międzybranżowych, zwalczaniu nadużyć finansowych i monetyzacji. Forum zapewnia swoim członkom globalne i międzysektorowe platformy do nawiązywania kontaktów, współpracy i rozwijania rozwiązań branżowych. GLEIF działa w Grupie Roboczej ds. Danych Osobowych i Tożsamości MEF, aby wspierać ważne dyskusje branżowe i zmiany dotyczące zapobiegania oszukańczym połączeniom i wiadomościom dzięki naszej zaawansowanej wiedzy i doświadczeniu w zakresie zarządzania tożsamością.

OpenWallet Foundation (OWF) – Sponsor stowarzyszony

OpenWallet Foundation (OWF) to konsorcjum firm i organizacji non profit współpracujących w celu globalnego przyjęcia otwartych, bezpiecznych i interoperacyjnych rozwiązań portfeli cyfrowych. Zapewnia także dostęp do wiedzy specjalistycznej i doradztwa za pośrednictwem Rządowego Komitetu Doradczego (Government Advisory Council). Jako orędownik tych wartości GLEIF współpracuje z OWF, uczestnicząc w pracach Grupy Roboczej ds. Architektury i Grupy Roboczej ds. Porównania Formatów Danych Uwierzytelniających.

OS-Climate – członek stowarzyszony

OS-Climate wprowadza przełomowe rozwiązanie w zakresie danych i analiz dla inwestycji, finansów i regulacji zmierzających do przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Projekt wykorzystuje dane open source i zarządzanie oparte na społeczności, aby opracować narzędzia, które przyczynią się do dostosowania sektora do celów zerowego bilansu emisji netto, poprawią alokację aktywów w obliczu zagrożeń fizycznych, a także umożliwią przeprowadzenie analizy planowania transformacji i adaptacji.

W 2022 r. organizacja OS-Climate pod auspicjami Linux Foundation z zadowoleniem przyjęła udział GLEIF we wspólnych wysiłkach na rzecz zwiększenia zaufania do swoich rozwiązań open source w zakresie danych i analiz klimatycznych oraz ich przejrzystości. GLEIF, jako aktywny uczestnik tej społeczności open source, pomaga realizować cel OS-Climate, jakim jest zbudowanie platformy danych i oprogramowania, która zwiększy globalne przepływy kapitału na rzecz ograniczania zmian klimatu i odporności na nie.

Trust over IP Foundation – Członek założyciel

W 2020 r. GLEIF ogłosiła przystąpienie do Trust over IP Foundation (ToIP), międzybranżowej koalicji mającej na celu rozwój standardów wiarygodności w przestrzeni cyfrowej oraz umożliwienie bezpiecznej wymiany i weryfikacji danych pomiędzy dwoma dowolnymi podmiotami korzystającymi z Internetu. Działająca w ramach Linux Foundation fundacja ToIP jest niezależnym projektem, który łączy organy rządowe, organizacje non profit oraz interesariuszy z sektora prywatnego. Celem fundacji jest ulepszenie uniwersalnych protokołów bezpieczeństwa i ochrony prywatności w trosce o dobro konsumentów i przedsiębiorców w erze transakcji cyfrowych. Jako członek wnoszący wkład w działalność fundacji, GLEIF współpracuje z innymi czołowymi organizacjami, aby na neutralnym forum działać na rzecz wprowadzania cyfrowych standardów wiarygodności.

World Wide Web Consortium (W3C) – Członek

World Wide Web Consortium (W3C) to międzynarodowa społeczność, w której organizacje członkowskie, pełnoetatowy personel i przedstawiciele społeczeństwa wspólnie pracują nad rozwojem standardów internetowych. Podstawową działalnością W3C jest opracowywanie protokołów i wytycznych, które zapewniają długoterminowy rozwój Internetu. Standardy W3C definiują kluczowe elementy tego, co sprawia, że Internet działa. GLEIF uczestniczy w pracach Grupy Roboczej ds. Weryfikowalnych Danych Uwierzytelniających ze względu na rozwój weryfikowalnego LEI (vLEI).

XBRL International

  • Członek bezpośredni
  • Członek zarządu
  • Członek Grupy Roboczej ds. Podpisów Cyfrowych w XBRL (D6WG)

XBRL International to organizacja not for profit zajmująca się opracowywaniem standardów w zakresie cyfrowej sprawozdawczości biznesowej. Celem XBRL International jest poprawa rozliczalności i przejrzystości wyników przedsiębiorstw na całym świecie dzięki otwartemu standardowi wymiany danych dla sprawozdawczości biznesowej. Jako członek zarządu XBRL International, GLEIF regularnie współpracuje z XBRL International w celu promowania stosowania standardów, takich jak LEI, aby zapewnić spójne i skuteczne gromadzenie danych i prowadzenie sprawozdawczości w skali globalnej. GLEIF jest także członkiem nowej Grupy Roboczej ds. Podpisów Cyfrowych w XBRL (D6WG), która została utworzona w celu określenia standardowego podejścia do stosowania podpisów cyfrowych w sprawozdaniach XBRL.