O LEI Listy kodów

ISO 20275: Lista kodów formy prawnej podmiotuGlobal Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) publikuje „Listę kodów formy prawnej podmiotu (ELF)” (‘Entity Legal Form (ELF) Code List’) dostępną do pobrania poniżej. W aktualnym wydaniu, opublikowanym w lipcu 2019 r., znalazło się ponad 2100 form prawnych podmiotów z ponad 90 jurysdykcji. Lista zawiera nazwy rodzajów/ form prawnych podmiotów w języku źródłowym, np. limited liability companies (Ltd), Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) czy Société Anonyme (SA). Na Liście kodów form prawnych podmiotu każdej formie prawnej podmiotu przypisany jest niepowtarzalny kod. Kod ELF to kod alfanumeryczny składający się z czterech znaków z podstawowego zestawu znaków łacińskich.

Włączenie kodów ELF do standardowego zestawu danych referencyjnych podmiotu prawnego w Globalnym Indeksie LEI zwiększa przydatność informacji z wizytówek służbowych ujętych w każdym rekordzie identyfikatora podmiotu prawnego (LEI). Większa dokładność danych zapewnia użytkownikom więcej korzyści, gdyż umożliwia klasyfikację podmiotów prawnych, a tym samym daje lepszy obraz rynku światowego.

Formy prawne podmiotu ujęte na Liście kodów ELF zidentyfikowano na podstawie badań przeprowadzonych przez GLEIF. Nieustannie prowadzona jest identyfikacja dodatkowych form prawnych podmiotów istniejących na całym świecie. GLEIF będzie okresowo publikować zaktualizowane wersje Listy kodów ELF.

Norma ISO 20275 „Usługi finansowe – formy prawne podmiotu (ELF)”

Lista kodów ELF została opracowana na podstawie normy ISO 20275 „Usługi finansowe – formy prawne podmiotu (ELF)” opracowanej przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO). Norma została opublikowana w lipcu 2017 r. Jak podaje ISO, norma ta „określa elementy jednoznacznego schematu identyfikacji poszczególnych form prawnych podmiotu w danej jurysdykcji. Jej celem jest umożliwienie kodyfikacji form prawnych podmiotów w poszczególnych jurysdykcjach i ułatwienie klasyfikacji podmiotów prawnych z punktu widzenia ich formy prawnej”. Zgodnie z definicją zawartą w normie ISO forma prawna podmiotu oznacza „rodzaj podmiotu, za jaki organizacja jest uważana w systemie prawnym lub regulacyjnym, na mocy którego została utworzona”.

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna wskazuje, że rozumienie formy prawnej podmiotu „jest ważnym elementem transakcji z zakresu usług finansowych. Nawiązanie współpracy wymaga określenia typu podmiotu, z jakim transakcje będą prowadzone. Strony (oraz ich struktura organizacyjna) transakcji finansowych muszą zostać określone dla celów tych transakcji. Ujednolicenie konstrukcji prawnej lub organizacyjnej zwiększy elastyczność, a także poprawi zrozumienie ekspozycji na ryzyko i dostępu do kapitału”.

„Organy regulacyjne i uczestnicy rynku dostrzegli potrzebę identyfikacji form prawnych podmiotu, zarówno na poziomie krajowym, jak i, w spójny sposób, na poziomie rynków globalnych, i zwróciły się z wnioskiem o opracowanie normy, która wychodziłaby naprzeciw tym potrzebom. Norma ISO 20275 spełnia potrzebę ustrukturyzowanej identyfikacji form prawnych podmiotu, umożliwiając klasyfikowanie podmiotów zgodnie z charakterem ich ustroju prawnego”.

Rola GLEIF w prowadzeniu Listy kodów ELF

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna założyła Agencję Zarządzającą normą ISO 20275, składającą się z członków Komitetu Technicznego 68 ISO ds. usług finansowych. Do pełnienia funkcji sekretariatu Agencji Zarządzającej powołano Szwajcarskie stowarzyszenie normalizacyjne (SNV). SNV zleciło „utworzenie sekretariatu Agencji Zarządzającej” oraz podjęcie odpowiednich działań organizacji GLEIF. GLEIF odpowiada między innymi za identyfikację istniejących form prawnych podmiotu i przypisanie niepowtarzalnego kodu ELF do każdej formy prawnej podmiotu zgodnie z normą ISO 20275. Więcej informacji na temat Agencji Zarządzającej ds. norm ISO można znaleźć tutaj.

Zachęcamy zainteresowane strony, które chciałyby zasugerować uwzględnienie jakiejś formy prawnej podmiotu na Liście kodów ELF, do wysłania wiadomości e-mail na adres elf@gleif.org.

Wdrażanie Listy kodów ELF

Organizacje nadające identyfikatory podmiotu prawnego (LEI) będą powoływać się na kod ELF w swoich procesach i raportach związanych z nadawaniem identyfikatorów.

LEI-Common Data File (CDF) format definiuje sposób raportowania przez podmioty nadające LEI swoich LEI i danych referencyjnych Poziomu 1; tzn. informacji z wizytówki służbowej podmiotu prawnego dostarczających odpowiedzi na pytanie „kto jest kim”. Struktura kodu ELF została włączona do wersji 2.1 formatu LEI-CDF.

GLEIF będzie monitorować zgodność działań podmiotów nadających identyfikatory podmiotu prawnego z Listą kodów ELF, o ile kod ELF jest dostępny dla danej formy prawnej podmiotu w danej jurysdykcji. Od 1 marca 2018 r. wszystkie nowo wydane identyfikatory podmiotu prawnego muszą wskazywać stosowny kod ELF, jeżeli jest on dostępny.


Odpowiednie pliki do pobrania