LEI Listy kodowe

ISO 20275: Lista kodów form prawnych podmiotuGlobal Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) publikuje „listę kodów form prawnych podmiotu (ELF)” (‘Entity Legal Form (ELF) Code List’), dostępną do pobrania poniżej. Obecna wersja, opublikowana w październiku 2021 r., zawiera ponad 3250 form prawnych podmiotów z ponad 175 jurysdykcji. Lista zawiera nazwy rodzajów/ form prawnych podmiotów w języku źródłowym, np. limited liability companies (Ltd), Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) czy Société Anonyme (SA). Na Liście kodów form prawnych podmiotu każdej formie prawnej podmiotu przypisany jest niepowtarzalny kod. Kod ELF to kod alfanumeryczny składający się z czterech znaków z podstawowego zestawu znaków łacińskich.

Włączenie kodów ELF do standardowego zestawu danych referencyjnych dotyczących podmiotu prawnego w Globalnym Indeksie LEI zwiększa przydatność informacji z wizytówek służbowych ujętych w każdym rekordzie identyfikatora podmiotu prawnego (LEI). Większa dokładność danych zapewnia użytkownikom więcej korzyści, gdyż umożliwia klasyfikację podmiotów prawnych, a tym samym daje lepszy obraz rynku światowego.

Formy prawne podmiotu ujęte na Liście kodów ELF zidentyfikowano na podstawie badań przeprowadzonych przez GLEIF. Nieustannie prowadzona jest identyfikacja dodatkowych form prawnych podmiotów istniejących na całym świecie. GLEIF będzie okresowo publikować zaktualizowane wersje Listy kodów ELF.

Norma ISO 20275 „Usługi finansowe – formy prawne podmiotu (ELF)”

Lista kodów ELF została opracowana na podstawie normy ISO standard 20275 ‘Financial Services – Entity Legal Forms (ELF), opracowanej przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO). Norma została opublikowana w lipcu 2017 r. Jak podaje ISO, norma ta „określa elementy jednoznacznego schematu identyfikacji poszczególnych form prawnych podmiotu w danej jurysdykcji. Jej celem jest umożliwienie kodyfikacji form prawnych w obrębie jurysdykcji, a tym samym ułatwienie klasyfikacji podmiotów prawnych zgodnie z ich formą prawną”. Norma ISO określa, że forma prawna podmiotu to „typ podmiotu, za który uważana jest organizacja w ramach systemu prawnego lub regulacyjnego, w którym została utworzona”.

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna wskazuje, że rozumienie formy prawnej podmiotu „jest ważnym elementem transakcji z zakresu usług finansowych. Nawiązanie współpracy wymaga określenia typu podmiotu, z jakim transakcje będą prowadzone. Strony (oraz ich struktura organizacyjna) transakcji finansowych muszą zostać określone dla celów tych transakcji. Ujednolicenie konstrukcji prawnej lub organizacyjnej zwiększy elastyczność, a także poprawi zrozumienie ekspozycji na ryzyko i dostępu do kapitału”.

„Organy regulacyjne i uczestnicy rynku dostrzegli potrzebę identyfikacji form prawnych podmiotu, zarówno na poziomie krajowym, jak i, w spójny sposób, na poziomie rynków globalnych, i zwróciły się z wnioskiem o opracowanie normy, która wychodziłaby naprzeciw tym potrzebom. Norma ISO 20275 spełnia potrzebę ustrukturyzowanej identyfikacji form prawnych podmiotu, umożliwiając klasyfikowanie podmiotów zgodnie z charakterem ich ustroju prawnego”.

Rola GLEIF w prowadzeniu Listy kodów ELF

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna założyła Agencję Zarządzającą normą ISO 20275, składającą się z członków Komitetu Technicznego 68 ISO ds. usług finansowych. Do pełnienia funkcji sekretariatu Agencji Zarządzającej powołano Szwajcarskie Stowarzyszenie Normalizacyjne (SNV). SNV zleciło GLEIF „utworzenie sekretariatu Agencji Zarządzającej” oraz podjęcie odpowiednich działań. GLEIF odpowiada między innymi za identyfikację istniejących form prawnych podmiotu i przypisanie niepowtarzalnego kodu ELF do każdej formy prawnej podmiotu zgodnie z normą ISO 20275. Więcej informacji na temat Agencji Zarządzającej ds. norm ISO można znaleźć tutaj.

Zachęcamy zainteresowane strony, które chciałyby zasugerować uwzględnienie jakiejś formy prawnej podmiotu na Liście kodów ELF, do wysłania wiadomości e-mail na adres info@gleif.org.

Wdrażanie Listy kodów ELF

Organizacje nadające identyfikatory podmiotu prawnego (LEI) w swoich procesach i raportach związanych z nadawaniem identyfikatorów powołują się na kod ELF.

LEI-Common Data File (CDF) format określa sposób raportowania przez podmioty nadające LEI swoich LEI i danych referencyjnych Poziomu 1, tzn. informacji z wizytówki służbowej podmiotu prawnego dostarczających odpowiedzi na pytanie „kto jest kim”. Struktura kodu ELF została włączona do bieżącej wersji formatu LEI-CDF.

GLEIF monitoruje zgodność podmiotów nadających LEI z Listą kodów ELF pod warunkiem, że kod ELF jest dostępny dla określonej formy podmiotu prawnego w danej jurysdykcji.

Zarezerwowane kody

Istnieją 2 zarezerwowane kody:

  • 8888: używany, kiedy GLEIF zażąda nowego kodu ELF (dla formy prawnej, której nie ma jeszcze na liście) dla jurysdykcji znajdującej się na liście;
  • 9999: ma zastosowanie tylko dla LEI z jurysdykcji, która jeszcze nie znajduje się na liście.

Stosowany język

Wszystkie formy prawne podmiotów są dostępne wyłącznie w języku lokalnym / językach lokalnych. Kraje, w których obowiązuje wiele języków urzędowych (np. Szwajcaria, Belgia, Kanada), mają swoje formy prawne we wszystkich językach urzędowych.

Forma prawna obowiązuje jedynie zgodnie z lokalnym ustawodawstwem, dlatego tłumaczenie na język angielski wszystkich form prawnych we wszystkich krajach spowodowałoby zamieszanie.

Na przykład: holenderska spółka BV nie jest odpowiednikiem niemieckiej GmbH ani prywatną spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.

Korzystanie z kodów ELF w przypadku wielu jurysdykcji / francuskich terytoriów zamorskich

Począwszy od wdrożenia wersji 1.2 Listy kodów ELF francuskie formy prawne (oraz kody ELF) będą teraz stosowane również w odniesieniu do 7 francuskich terytoriów zamorskich (Gujana Francuska, Gwadelupa, Martynika, Majotta, Réunion, Saint Barthélemy i Saint Martin). Jurysdykcje te są częścią Francji i z tego względu mają to samo ustawodawstwo, a zatem takie same formy prawne.

Oznacza to również, że jurysdykcją prawną tych podmiotów będzie Francja, ponieważ jurysdykcja prawna jest określona przez formę prawną. Forma prawna jest francuska, więc jurysdykcją prawną musi być Francja.


Odpowiednie pliki do pobrania