Rozwiązania Zawiera kod LEI

LEI w raportowaniu w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz
w obszarach środowiska, społeczeństwa i zarządzania (ESG)

Budowanie globalnej architektury informacji klimatycznych wymaga uniwersalnego sposobu identyfikacji i uwierzytelniania zaangażowanych podmiotów prawnych. Wysiłki na rzecz standaryzacji danych ESG wciąż ewoluują, a eksperci branżowi podkreślają, że te identyfikatory, które pozostaną spójne i umożliwią interoperacyjność, będą niezbędnymi narzędziami podczas płynnego łączenia powstających zbiorów danych ESG z istniejącą infrastrukturą danych. Sukces w tym zakresie pozwoli firmom uzyskać cenne dane analityczne znacznie szybciej niż próby integracji niestandardowych identyfikatorów i zbiorów danych. Aby na przykład przeanalizować wyniki spółki pod kątem czynników ESG, inwestorzy muszą jednoznacznie zidentyfikować podmioty zaangażowane w działania, które na przykład powodują emisję gazów cieplarnianych, aby móc przeanalizować i zrozumieć wpływ związany z klimatem.

Identyfikacja podmiotów prawnych w unikalny i jednoznaczny sposób jest kluczowa dla identyfikacji (i) ryzyka fizycznego, (ii) ryzyka przejścia oraz (iii) ryzyka odpowiedzialności. Zostało to podkreślone w Sprawozdaniu z postępu prac Sieci na rzecz Ekologicznego Systemu Finansowego (NGFS) (Network for Greening Financial System (NGFS) Progress Report), którego autorem jest sieć 83 banków centralnych i organów nadzoru finansowego, w którym podkreślono, że główną przeszkodą w dostępie do istniejących danych związanych z klimatem i ich wykorzystywaniu jest brak niepowtarzalnych identyfikatorów, które są kluczowe dla powiązania danych związanych z klimatem z danymi finansowymi. Kod LEI może pomóc we wsparciu tej inicjatywy poprzez powiązanie informacji finansowych i niefinansowych. Kiedy podmioty prawne, takie jak fundusze inwestycyjne i podmioty rządowe, wraz ze zdarzeniami korporacyjnymi, są definiowane i śledzone przy użyciu różnych identyfikatorów, dla inwestorów i/lub organów regulacyjnych analiza wyników ESG danego podmiotu w czasie może być niezwykle trudna, ponieważ każdy podmiot śledzący należy uzgodnić i przypisać z powrotem do jednostki bazowej.

Wykorzystanie kodu LEI może pomóc w ocenie działań kontrahentów, emisji i wynikającego z nich ryzyka w łańcuchach wartości w różnych krajach oraz danych zagregowanych. Możliwość jednoznacznej i trwałej identyfikacji działań swoich kontrahentów umożliwi także firmom analizę i ocenę postępów w realizacji przyjętych celów klimatycznych i środowiskowych.

Kod LEI umożliwi transgraniczną koordynację i współpracę w miarę opracowywania przez władze metod, zbiorów danych i ram sprawozdawczości w celu wzajemnej wymiany danych, biorąc pod uwagę globalny charakter zagrożeń związanych z klimatem. Dzięki kodowi LEI organy nadzorcze mogą zidentyfikować stopień ryzyka dla instytucji finansowych związanego z działalnością gospodarczą, na którą wpływa ryzyko przejścia. Kod LEI może również zawierać szczegółowe informacje dotyczące stopnia ryzyka związanego z lokalizacją geograficzną instytucji finansowych najbardziej narażonych na ryzyko fizyczne. Ponadto kod LEI może ułatwić gromadzenie danych przez instytucje finansowe w odniesieniu do kontrahentów/kredytobiorców. Rada Stabilności Finansowej (FSB) zaleca dodanie kodów LEI kontrahentów instytucji finansowych do szablonów raportowania danych, aby pomóc zwiększyć wiarygodność danych związanych z klimatem wykorzystywanych i raportowanych przez instytucje finansowe.

Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego w swojej rekomendacji podkreśliło, że kod LEI może wspierać gromadzenie danych na temat zrównoważonych finansów. „Centralna zharmonizowana baza danych zawierająca istotne informacje na temat stopnia zrównoważonego rozwoju każdego przedsiębiorstwa i jego narażenia na ryzyko klimatyczne byłaby korzystna dla wspierania rozwoju zrównoważonych finansów i zapewnienia ochrony inwestorów poprzez umożliwienie łatwego dostępu do wskaźników finansowych i środowiskowych, społecznych i zarządczych (ESG) metryki opisujące firmę. Takie dane umożliwiłyby śledzenie łańcuchów dostaw (np. poprzez kody LEI dostawców i klientów przedsiębiorstw). Umożliwiłoby to oszacowanie emisji w całych łańcuchach dostaw. To z kolei pomogłoby w monitorowaniu wykorzystania wpływów z zielonych obligacji, zwiększyłoby wiarygodność zielonych etykiet, a tym samym zmniejszyłoby ryzyko reputacji w postaci tzw. greenwashingu na rynkach obligacji na inwestycje w zakresie ochrony środowiska”.

Kod LEI jest już wymagany, jeśli jest dostępny, w wersji końcowej Regulacyjnych standardów technicznych UE (RTS) zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ujawniania informacji na temat zrównoważonego finansowania (SFDR) (EU Regulatory Technical Standards (RTS) under the Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)) . W Chinach kod LEI jest wymagany na podstawie Wytycznych dotyczących ujawniania informacji środowiskowych przez instytucje finansowe w Shenzhen (Guidelines for Environmental Information Disclosure of Financial Institutions in Shenzhen).

Niektórzy dostawcy danych włączyli już LEI do swoich baz danych. Na przykład ESGi, dostawca zaufanych danych ESG dla branży inwestycyjnej, wbudował kody LEI w swoją platformę, wykorzystując międzynarodowy numer identyfikacyjny papierów wartościowych (ISIN) do powiązania LEI zainicjowanego przez GLEIF i pomagając firmom po stronie kupującego określić, na jakie produkty firmy są narażone.

W grudniu 2022 r. GLEIF przystąpiła do inicjatywy Net Zero. Wartość kodu LEI została natychmiast rozpoznana, biorąc pod uwagę brak obowiązkowego, globalnego wspólnego identyfikatora w świecie korporacji, co stwarza wiele wyzwań w zakresie łączenia zapisów firmy wyłącznie na podstawie niestandaryzowanych identyfikatorów specyficznych dla danego kraju lub uciążliwych danych tekstowych. Truman Semans, dyrektor generalny i założyciel OS-Climate, powiedział „W kontekście naszej inicjatywy dopasowywanie danych przy użyciu kodu LEI GLEIF i innych otwartych zbiorów danych jest kluczowym elementem tworzenia wysokiej jakości systemów analitycznych, które oceniają postępy przedsiębiorstw w odniesieniu do ich zobowiązań w zakresie Net Zero i innych celów inwestycyjnych dostosowanych do klimatu.” Oprócz tej pracy GLEIF jest współprzewodniczącym podgrupy „Wykrywalne dane” w ramach zaproszenia do składania wniosków w sprawie emisji dwutlenku węgla, pomagając promować przejrzystość w raportach dotyczących zrównoważonego rozwoju w celu wsparcia planu działania zaproszenia do emisji dwutlenku węgla opublikowanego podczas COP27.

Wartość kodu LEI we wspieraniu programu zrównoważonego rozwoju grupy G20 została niedawno doceniona w raporcie opublikowanym przez czołowe wpływowe osoby z globalnej społeczności biznesowej (B20, Business in OECD i IoE). Kod LEI jest doceniany za zdolność do ograniczania kosztów i fragmentarycznego podejścia w ujęciu transgranicznym dla społeczności biznesowej, a także pomaga w przygotowaniu gruntu pod lepsze informacje dotyczące zarządzania ryzykiem w przyszłości.

Publikacje

Business at OECD, B20 and IOE

To Deliver the Sustainability Agenda, Barriers to Liquidity and Productivity must be addressed

Financial Stability Board (FSB)

Recommendations for supervisory and regulatory approaches to climate-related risks and calls for continued progress on disclosures.

Chief Data Officer Magazine

How Two Unique Identifiers Can Unlock the Value of ESG Data

Open Data Institute (ODI)

Towards Implementing net zero data strategies

United Nations Development Programme, GLEIF, Monetary Authority of Singapore

UNDP, GLEIF and MAS to embark on Project Savannah to digitize basic ESG Credentials for MSMEs

United Nations Development Programme, GLEIF, Monetary Authority of Singapore

Project Savannah: Common ESG Metric for Generating Digital Sustainability Credentials for MSMEs