O LEI

Common Data File formatsIdentyfikator podmiotu prawnego (LEI) powiązany jest z kluczowymi informacjami umożliwiającymi jednoznaczną identyfikację podmiotów prawnych uczestniczących w transakcjach finansowych. Norma Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO) 17442 określa zestaw atrybutów lub danych referencyjnych podmiotu prawnego, który zawiera najważniejsze elementy identyfikacji.

Kody LEI oraz dane referencyjne podmiotów prawnych zgłaszane są codziennie przez podmioty nadające LEI za pomocą Common Data File formats (CDF). Formaty CDF zapewniają szczegółowość konieczną do operacyjnego wdrażania normy ISO. W celu podniesienia jakości danych w miarę możliwości do formatów CDF włączone zostały standardy zewnętrzne.

Informacje z wizytówek służbowych dostępne wraz z aktualnymi danymi referencyjnymi LEI, np. oficjalną nazwą podmiotu prawnego oraz adresem jego siedziby, określane są jako dane Poziomu 1. Zapewniają one odpowiedź na pytanie o tożsamość podmiotu, czyli „kto jest kim”. Dodatkowo pula danych LEI zawiera dane Poziomu 2, które odpowiadają na pytanie o relacje własności pomiędzy podmiotami, czyli „które podmioty są właścicielami których podmiotów”.

Każdy format raportowania jest zdefiniowany w szczegółowej specyfikacji technicznej

Raportowanie danych Poziomu 1 i Poziomu 2 odbywa się na podstawie określonych formatów.

Każdy format raportowania jest zdefiniowany w dokumencie szczegółowej specyfikacji oraz definicji schematu XML (XSD), który określa minimalną dopuszczalną jakość danych. Plik, który nie przejdzie walidacji XSD, nie może być włączony do skonsolidowanych plików GLEIF i Globalnego Indeksu LEI. Schemat definiuje:

  • Strukturę każdego elementu danych.
  • Listy powiązanych kodów.
  • Powiązane atrybuty elementów danych.

Dokumentacja ze specyfikacjami technicznymi ujmuje także zwięzłe definicje elementów danych. Wspomniane specyfikacje można pobrać z następujących stron internetowych GLEIF:

  • Dane Poziomu 1 – Format LEI-CDF: Definiuje sposób raportowania danych Poziomu 1, czyli informacji o tożsamości podmiotów.
  • Dane Poziomu 2 – Format Relationship Record-CDF (RR-CDF): Definiuje sposób raportowania danych Poziomu 2, czyli informacji o relacjach własności dla podmiotów rejestrujących LEI, których bezpośrednie i ostateczne podmioty dominujące posiadają kod LEI.
  • Dane Poziomu 2 – Format Parent Reference Data: Definiuje sposób przechowywania danych dotyczących bezpośrednich i ostatecznych podmiotów dominujących nieposiadających LEI, a także ich przenoszenia między podmiotami nadającymi LEI i GLEIF.
  • Dane Poziomu 2 – Format Reporting Exceptions: Jeśli zależny podmiot prawny zgłosi wyjątek, zostaje wygenerowany rekord w tym formacie dla podmiotu dominującego. Każdy rekord odnosi się do zależnego podmiotu prawnego, wskazuje, czy wyjątek odnosi się do bezpośredniego, czy ostatecznego podmiotu dominującego, i określa wyjątek raportowania. Wyjątki raportowania dotyczą następujących sytuacji: Podmiot rejestrujący LEI nie posiada podmiotu dominującego; zależny podmiot prawny decyduje się nie składać raportu z wyjątkowych powodów; bezpośrednie i ostateczne podmioty dominujące podmiotu rejestrującego LEI nie posiadają LEI.

Przedstawienie danych LEI w oparciu o obowiązujący format raportowania przy użyciu skonsolidowanych plików GLEIF

Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) opublikowała Globalny Indeks LEI. Zawiera on archiwalne i bieżące rekordy LEI, w tym powiązane dane referencyjne, w jednym wiarygodnym repozytorium centralnym. Każdy zainteresowany może łatwo przeszukać pulę danych LEI za pomocą internetowej wyszukiwarki LEI opracowanej w tym celu przez GLEIF.

Dostępne do pobrania skonsolidowane pliki GLEIF zawierają szczegółowe informacje na temat rekordu LEI oraz powiązanych danych referencyjnych na podstawie odpowiedniego formatu raportowania. GLEIF codziennie publikuje trzy osobne i odrębne pliki skonsolidowane:

  • Level 1 LEI-CDF Concatenated File: Zawiera on dane Poziomu 1 dotyczące całej populacji LEI na podstawie formatu LEI-CDF.

  • Level 2 RR-CDF Concatenated File: Zawiera on dane Poziomu 2 umożliwiające identyfikację bezpośrednich i ostatecznych podmiotów dominujących podmiotu prawnego, którego bezpośrednie i ostateczne podmioty dominujące posiadają LEI.

  • Level 2 Reporting Exceptions Concatenated File: Wyjątki dotyczą następujących sytuacji: Podmiot rejestrujący LEI nie posiada podmiotu dominującego; zależny podmiot prawny decyduje się nie składać raportu z wyjątkowych powodów; bezpośrednie i ostateczne podmioty dominujące podmiotu rejestrującego LEI nie posiadają LEI.

Warto zaznaczyć, że dane Poziomu 2 gromadzone na podstawie formatu Parent Reference Data nie są obecnie publikowane z powodów wyszczególnionych we właściwym dokumencie zasad wydanym przez Komitet Nadzoru Regulacyjnego ds. LEI.

GLEIF będzie co jakiś czas weryfikować formaty CDF, aby ustalić potrzebę aktualizacji na podstawie nowych lub skorygowanych zasad wprowadzonych przez Komitet Nadzoru Regulacyjnego ds. LEI oraz zgodnie z wymaganiami użytkownika.

Często zadawane pytania wraz z odpowiedziami, dotyczące szczegółowych aspektów technicznych związanych z formatami CDF, znajdują się w dokumencie PDF dostępnym do pobrania na dole tej strony.

Pytania dotyczące formatów LEI-CDF, RR-CDF, Parent Reference Data i Reporting Exceptions należy kierować na adres leidata@gleif.org.


Odpowiednie pliki do pobrania