Prasa i media Blog GLEIF

Aktualności na temat Identyfikatorów Podmiotów Prawnych – styczeń 2016

Global Legal Entity Identifier Foundation przedstawia przegląd najnowszych zmian związanych z wdrażaniem Identyfikatora podmiotów prawnych


Autor: Stephan Wolf

  • Data: 2016-01-14
  • Odsłon:

motif-people-1-750x250

Według opinii RegTech opublikowanej w grudniu 2015 r. „w roku 2015 osiągnięto prawdziwe postępy w realizacji projektu Identyfikatora podmiotu prawnego (LEI)”. Do chwili obecnej wydano ponad 400 tys. LEI. Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) jest przekonana, że w 2016 r. będzie następować dalsze upowszechnienie LEI.

Aby ułatwić akcjonariuszom śledzenie aktualności związanych z wdrażaniem LEI na świecie, GLEIF publikuje najnowsze informacje na ten temat w Blogu GLEIF. W blogu można znaleźć wiadomości i podsumowanie debaty na temat LEI od listopada 2015 r.

Źródła cytowane w blogu podano na liście odsyłaczy poniżej.

Sprawozdanie Rady Stabilności Finansowej skierowane do Grupy 20 na temat działań podejmowanych w celu oceny i rozwiązania kwestii bankowości korespondencyjnej

W dniu 6 listopada 2015 r. Rada Stabilności Finansowej (FSB) opublikowała sprawozdanie dla Grupy 20 (G20) na temat oceny i rozwiązania problemu spadku poziomu korzystania z bankowości korespondencyjnej. Według przekazu Mondovisione Worldwide Exchange Intelligence, sprawozdanie „zawiera aktualne informacje dotyczące prac FSB wraz z innymi organizacjami nad badaniem zakresu i przyczyn wycofywania się banków z bankowości korespondencyjnej oraz wpływu tego zjawiska na regiony nim dotknięte, w tym zagrożenia wykluczeniem finansowym.”

„Główne powody redukcji korzystania z bankowości korespondencyjnej podawane przez duże banki to obawy związane z praniem pieniędzy oraz zagrożenie finansowaniem działalności terrorystycznej w jurysdykcjach banków kontrahentów. Władze i banki lokalne wymieniały głównie ogólną gotowość do podejmowania ryzyka oraz niższą rentowność jako powody, które mogłyby być częściowo związane z obawami przed ryzykiem prania pieniędzy oraz wyższymi kosztami dodatkowych działań należytej staranności.”

W celu stworzenia czteroczęściowego planu działania wiodącego do rozwiązania tego problemu, Rada Stabilności Finansowej będzie kontynuować współpracę partnerską z Komitetem Nadzoru Bankowości w Bazylei (BCBS), Komitetem do spraw Płatności i Infrastruktury Rynku (CPMI), Grupą Roboczą do spraw Finansowych (FATF), Międzynarodowym Funduszem Walutowym (IMF), Komitetem Nadzoru Regulacyjnego ds. LEI (LEI ROC) oraz Bankiem Światowym. Celem starań jest dalsza analiza zakresu oddziaływania problemu, wyjaśnienie oczekiwań związanych z regulacją, rozwój możliwości wewnętrznych w jurysdykcjach stanowiących siedzibę banków respondentów oraz wzmocnienie narzędzi należytej staranności w bankach korespondentach.

Ostatni z wymienionych celów „obejmuje wymianę informacji o bankach korespondentach poprzez metody identyfikacji klienta („znaj swojego klienta”, KYC) oraz szersze zastosowanie globalnego kodu LEI.” CPMI i LEI ROC zgłosiły propozycje w odniesieniu do tych kwestii. Powołany w styczniu 2013 r. w celu koordynacji i nadzoru nad Globalnym Systemem LEI Komitet Nadzoru Regulacyjnego ds. LEI (ROC) jest grupą składającą się z ponad 80 organów władz publicznych z 50 państw.

Rada Stabilności Finansowej, we współpracy z innymi zainteresowanymi podmiotami, opracuje do lutego 2016 r. plan wsparcia zastosowania LEI we wszystkich bankach zajmujących się bankowością korespondencyjną.

Sprawozdanie Komitetu do spraw Płatności i Infrastruktury Rynku oraz Międzynarodowej Organizacji Komisji Papierów Wartościowych z konsultacji w sprawie harmonizacji Unikalnego Identyfikatora Produktu

Komitet do spraw Płatności i Infrastruktury Rynku (CPMI) oraz Międzynarodowa Organizacja Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO) opublikowały 17 grudnia 2015 r. raport z konsultacji pt. „Harmonizacja Unikalnego Identyfikatora Produktu (UPI)” w celu zgłaszania publicznych uwag.

Jak podano w informacji prasowej, raport „zawiera propozycje harmonizacji globalnego UPI, którego celem jest unikalna identyfikacja pozagiełdowych instrumentów pochodnych (OTC) wymagana do zgłoszenia w repozytoriach transakcji handlowych. Unikalny identyfikator produktu ma obejmować system klasyfikacji produktów oraz przydzielone kody. Raport niniejszy koncentruje się na kwestii systemu klasyfikacji produktów.”

„Raport jest odpowiedzią na porozumienie Grupy G20 zawarte w 2009 r., zgodnie z którym wszystkie umowy związane z pozagiełdowymi instrumentami pochodnymi (OTC) muszą być zgłaszane do repozytoriów transakcji handlowych w ramach dążenia G20 do reformy rynku instrumentów pochodnych OTC w celu poprawy przejrzystości na rynkach instrumentów pochodnych, ograniczania ryzyka systemowego i ochrony rynków przed nadużyciami. Agregacja danych zgłaszanych do wszystkich repozytoriów ułatwi władzom uzyskanie wszechstronnego obrazu rynku instrumentów pochodnych oraz działań na tym rynku.”

CPMI, IOSCO oraz FSB „opublikowały w minionych latach sprawozdania stanowiące podstawę harmonizacji prac nad kluczowymi elementami danych na temat instrumentów pochodnych w celu zapewnienia agregacji danych w skali globalnej.”

Sprawozdanie z konsultacji CPMI i IOSCO dotyczących harmonizacji UPI zawiera informację , że we wrześniu 2014 r., FSB opublikowała „studium wykonalności opcji mechanizmów powstania i udostępnienia globalnego zestawienia danych”. Jednym z wniosków studium było stwierdzenie, że „dla każdej opcji agregacji krytyczne znaczenie ma zakończenie prac nad standaryzacją i harmonizacją istotnych elementów danych, w tym szczególnie wdrożenie na skalę globalną Identyfikatora Podmiotu Prawnego (LEI) oraz utworzenie Unikalnego Identyfikatora Transakcji (UTI) i Unikalnego Identyfikatora Produktu (UPI).”

Po zakończeniu studium wykonalności z 2014 r. Rada Stabilności Finansowej zgłosiła wniosek do CPMI i IOSCO o opracowanie globalnych wytycznych harmonizacji elementów danych zgłaszanych do repozytorium transakcji oraz danych istotnych z punktu widzenia dokonywania agregacji danych przez władze, w tym identyfikatorów UTI i UPI.

Sprawozdanie z konsultacji na temat harmonizacji UPI jest elementem realizacji zadania powierzonego Grupie ds. Harmonizacji. Respondenci mogą zgłaszać uwagi ogólne i szczegółowe do sprawozdania do 24 lutego 2016 r.

Publikacja (pierwszej partii) reakcji na sprawozdania CPMI i IOSCO z konsultacji w sprawie harmonizacji UTI i kluczowych elementów danych instrumentów pochodnych

CPMI i IOSCO opublikowały wcześniejsze sprawozdania z konsultacji na temat „Harmonizacji Unikalnego Identyfikatora Transakcji” (sierpień 2015) oraz „Harmonizacji kluczowych elementów danych instrumentów pochodnych OTC (z wyj. UTI i UPI) – pierwsza partia” (wrzesień 2015). Uwagi zgłoszone do obydwu dokumentów zostały opublikowane na stronie internetowej Banku Rozrachunków Międzynarodowych (Bank for International Settlements ) (patrz odsyłacze poniżej).

W nadchodzących miesiącach planowane jest wydanie osobnych sprawozdań z konsultacji na temat kodu UPI, a także sprawozdań z konsultacji na temat dalszych partii kluczowych elementów danych (z wyj. UTI i UPI).

Udział Szwajcarii w globalnym systemie identyfikacji uczestników rynków finansowych

W dniu 4 grudnia 2015 r. Rada Federalna, Federalny Departament Finansów oraz Federalne Biuro Statystyczne Szwajcarii ogłosiły udział tego państwa w Globalnym Systemie LEI: „Zastosowanie jednolitego globalnego identyfikatora podmiotów prawnych dla uczestników rynku finansowego może zwiększyć jakość danych finansowych i ułatwić ocenę ryzyka systemowego. W Szwajcarii identyfikator zostanie zastosowany po raz pierwszy w celu realizacji obowiązku sprawozdawczego w obrocie instrumentami pochodnymi po wejściu w życie Ustawy o infrastrukturze rynku finansowego. Ponadto podjęte zostaną przygotowania do nadawania w przyszłości identyfikatorów przez Federalne Biuro Statystyczne.”

Do chwili obecnej Szwajcaria była reprezentowana przez dwa stanowiska obserwatorów w LEI ROC. Na mocy decyzji z 4 grudnia 2015 r. „Rada Federalna upoważniła Federalny Departament Finansów (FDF) do objęcia funkcji pełnego członka LEI ROC i tym samym do uczestnictwa w dalszym opracowaniu normy LEI.” Szwajcarski Bank Narodowy (SNB) również zamierza wejść w skład komitetu nadzorczego.

Jednocześnie z objęciem członkostwa przez FDF w LEI ROC „Federalny Departament Spraw Wewnętrznych podejmie przygotowania do przyszłego nadawania przez Federalne Biuro Statystyczne kodów LEI w Szwajcarii”.

Włączenie LEI do rejestru dealerów/głównych uczestników transakcji swap Krajowego Stowarzyszenia Kontraktów Terminowych w USA

Według informacji podanych przez Lexology, w dniu 8 grudnia 2015 r. Krajowe Stowarzyszenie Kontraktów Terminowych w USA (NFA) „ogłosiło włączenie danych LEI do rejestru dealerów/głównych uczestników transakcji typu swap – pliku danych dostępnych na stronie tego stowarzyszenia zawierającego skonsolidowany wykaz informacji do wykorzystania przez uczestników rynku i inne podmioty uczestniczące w obsłudze transakcji typu swap.” Wcześniejsza wersja rejestru bez danych LEI zostanie wycofana z użycia od 1 lipca 2016 r.

Krajowe Stowarzyszenie Kontraktów Terminowych (NFA) jest „instytucją samoregulacyjną branży instrumentów pochodnych w Stanach Zjednoczonych, włącznie z terminowymi kontraktami będącymi przedmiotem obrotu giełdowego, detaliczną pozagiełdową wymianą walut (rynek walutowy) oraz instrumentami pochodnymi OTC (swap). Od ponad 30 lat NFA opracowuje oraz wdraża zasady i programy, a także świadczy usługi w celu zabezpieczenia integralności rynku, ochrony inwestorów oraz wspierania Członków w przestrzeganiu obowiązków regulacyjnych.” Członkostwo w NFA „jest obowiązkowe, dzięki czemu wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą na rynku kontraktów terminowych i detalicznej wymiany walut w Stanach Zjednoczonych muszą przestrzegać takich samych wysokich standardów etyki zawodowej. Członkostwo w NFA jest również obowiązkowe dla dealerów i głównych uczestników transakcji typu swap. Członkami NFA jest obecnie około 4100 firm i 57 000 członków stowarzyszonych.” (strona internetowa NFA).

Propozycja przepisu Komisji Papierów Wartościowych i Giełd USA dotycząca udostępnienia danych transakcji swap opartych na papierach wartościowych

Według danych z Rejestru Federalnego – Dziennika Ustaw Rządu Stanów Zjednoczonych, w dniu 23 grudnia 2015 r. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd USA (SEC) opublikowała w celu zgłaszania uwag propozycję poprawki do formatu i metod udostępniania danych swapów opartych na papierach wartościowych (SBS) przez repozytorium danych swapów opartych na papierach wartościowych (SDR) Komisji Papierów Wartościowych i Giełd na mocy Przepisu 13n-4(b)(5) Ustawy o obrocie giełdowym. Propozycja SEC polega na „wymogu udostępnienia danych przez SDR według schematu opublikowanego na stronie internetowej SEC oraz zgodnego z międzynarodową normą języka znaczników produktów finansowych (FpML) oraz języka znaczników wymiany informacji finansowych (FIXML).”

Liczne obowiązujące przepisy „wymagają zgłaszania podmiotu każdego kontrahenta w transakcji swap opartej na papierach wartościowych, a także określonych innych podmiotów stowarzyszonych z kontrahentami lub w inny sposób zaangażowanych w transakcję, ale niebędącymi jej kontrahentami.” Ponieważ SEC uznaje Globalny System LEI „za międzynarodowy system ustanawiania norm (IRSS) nadający podmiotom unikalne kody identyfikacyjne (UIC), podmioty tego typu mają uzyskać LEI, a zarejestrowane SDR mają korzystać z LEI do identyfikacji podmiotów. Jako że wymóg uzyskania LEI nie dotyczy wszystkich podmiotów wymienionych w Przepisach 901(d)(1), 901(d)(2), 901(d)(9), 906(a), i 906(b), schematy dopuszczają stosowanie identyfikatorów innych niż LEI. Schematy dopuszczają również LEI i inne identyfikatory agentów wykonujących oraz maklerów, ponieważ podmioty te mogą nie posiadać LEI. Ponadto, ponieważ wymogi przepisu 903(a) nie określiły ani nie opracowały metodologii przypisywania identyfikatorów zgodnych z IRSS oddziałom, pośrednikom giełdowym i działom transakcji papierami wartościowymi, schematy dopuszczają identyfikatory i metodologie opracowane przez zarejestrowane SDR.”

Blog GLEIF i Forum dyskusyjne

Osoby pragnące umieścić komentarz do wpisu na blogu prosimy o odwiedzenie strony: funkcje internetowego blogu GLEIF w języku angielskim. Prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska. Imię i nazwisko autora komentarza pojawi się obok wpisu. Adresy e-mail nie będą publikowane. Uczestnictwo w forum dyskusyjnym i korzystanie z niego oznacza zgodę na przestrzeganie obowiązujących Zasad korzystania z blogu GLEIF, które należy uważnie przeczytać.Wszystkie poprzednie wpisy w blogu GLEIF
O autorze:

Stephan Wolf jest dyrektorem naczelnym Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). Od stycznia 2017 r. pan Wolf jest współprzewodniczącym Grupy ds. Doradztwa Technicznego 68 FinTech przy Komitecie Technicznym Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO TC 68 FinTech TAG). W styczniu 2017 r. pan Wolf znalazł się wśród 100 najlepszych liderów w dziedzinie tożsamości w rankingu One World Identity. Posiada rozległe doświadczenie w tworzeniu systemów operacyjnych danych oraz globalnej strategii wdrażania. W swojej karierze wielokrotnie kierował rozwojem kluczowych strategii biznesowych i produktów. Był współzałożycielem IS Innovative Software GmbH w 1989 r. i pierwszym dyrektorem zarządzającym tej firmy. Później został mianowany na stanowisko rzecznika zarządu przedsiębiorstwa, w które ta firma się przekształciła – IS.Teledata AG. Spółka weszła ostatecznie w skład Interactive Data Corporation, w której Stephan Wolf piastował stanowisko dyrektora technicznego.


Znaczniki artykułu:
Unikalny identyfikator produktu (UPI), Unikalny identyfikator transakcji (UTI), Bankowość korespondencyjna, Pozagiełdowe instrumenty pochodne (OTC), Wymogi polityki, Zasady zarządzania, Regulacje, Zgodność, Wiadomości o LEI