LEI

Obszar nazw LEIObszar nazw LEI URN (Uniform Resource Name) jest uznany przez Internet Assigned Numbers Authority (IANA), stowarzyszenie branżowe odpowiedzialne za globalną koordynację DNS Root, adresów IP i innych protokołów internetowych. Uznanie tego obszaru nazw przez IANA sprzyja globalnemu ujednoliceniu nazewnictwa LEI, a także ustala sposób jego przedstawiania jako URN w kodzie.

URN to identyfikatory zasobów spełniające specyficzne wymagania umożliwiające identyfikację zasobu niezależnie od jego lokalizacji, jak również zapewniające trwałość odniesienia. Obszar nazw to deklaratywny region zapewniający zakres znajdujących się w nim identyfikatorów (nazw typów, funkcji, zmiennych itp.). Obszary nazw służą do organizowania kodu i zasobów w logiczne grupy oraz zapobiegają ewentualnym kolizjom nazw, które mogą się pojawiać na skutek niespójności nazewnictwa.

Format LEI URN jest następujący (wielkość liter nie ma znaczenia): URN:LEI:[20-cyfrowy kod LEI] – na przykład: urn:LEI:7LTWFZYICNSX8D621K86

Publiczne uznanie obszaru nazw LEI i jego struktury jest istotnym krokiem w stronę zapewnienia globalnej spójności kodu LEI. Oto wybrane korzyści tej decyzji:

  • Techniczna przejrzystość i standaryzacja LEI, prowadzące do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa, spójności i zaufania do 20-cyfrowego kodu LEI.
  • Aplikacje programowe mogą łatwo korzystać z przypisanych URN (np. przez rozróżnianie obszarów nazw URN, trwałe identyfikowanie zasobów lub sensowne rozwiązywanie i uzyskiwanie dostępu do usług związanych z obszarem nazw URN).
  • Zdolność rozwiązywania LEI do jego danych o podmiotach i zależnościach w odniesieniu do dowolnego istotnego celu.

Przykład użycia:

  • Firma A, mająca siedzibę w Europie, otrzymuje kod LEI od firmy B, mającej siedzibę w Chinach, za pośrednictwem bezpiecznego mechanizmu, takiego jak certyfikat cyfrowy lub weryfikowalne poświadczenie.
  • W celu sprawdzenia, czy LEI od firmy B został prawidłowo utworzony, firma A może uzyskać dostęp do definicji URN za pośrednictwem strony trzeciej, takiej jak IANA.
  • Definicja ta pomaga firmie A sprawdzić poprawność składni zgodnie z normą ISO 17442 oraz stwierdzić, czy LEI został prawidłowo nazwany.

GLEIF starała się o uznanie obszaru nazw LEI przez IANA na wniosek współprzewodniczących W3C Rights Automation Community Group, by móc używać LEI do identyfikacji stron zaangażowanych w wykorzystanie danych rynkowych (giełdy, pośrednicy, banki itp.). Współprzewodniczący poprosili GLEIF o opracowanie identyfikatora obszaru nazw URN (RFC 8141) związanego z LEI.

Gdzie można znaleźć obszar nazw LEI

Obszar nazw LEI można znaleźć na stronie IANA, wraz z pełną listą uregulowanych identyfikatorów.

Za koordynację i audyt unikalnych identyfikatorów w Internecie odpowiada PTI (Public Technical Identifiers).