LEI Cykl życia podmiotu nadającego LEI

Proces akredytacjiProces akredytacji ustanowiony przez Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), który muszą przejść organizacje starające się o rejestrację jako podmioty nadające LEI, składa się z dwóch faz.

Organizacja upoważniona do nadawania kodów LEI podmiotom prawnym uczestniczącym w transakcjach finansowych określana jest jako Lokalna Jednostka Operacyjna (LOU).

W pierwszej fazie procesu akredytacji, któremu musi poddać się organizacja starająca się o uzyskanie statusu podmiotu nadającego LEI, tzn. wnioskująca LOU, wymagane jest opracowanie planu akredytacji. Plan powinien określać cele i możliwości wnioskującej LOU oraz zdolność do dostosowania się do operacyjnego i kontrolnego środowiska GLEIF. Po dokonaniu przeglądu i zatwierdzeniu przez GLEIF wnioskująca LOU musi podpisać Master Agreement. W umowie tej podmiot zostaje uznany za kandydującą LOU, po czym rozpoczyna się druga faza procesu akredytacji.

W drugiej fazie kandydująca LOU musi przedstawić pełną dokumentację akredytacyjną zgodnie z Listą wymagań akredytacyjnych do przeglądu przez GLEIF w ciągu sześciu miesięcy od podpisania Master Agreement. Nie później niż w ciągu następnych dziewięćdziesięciu dni roboczych GLEIF musi dokonać przeglądu dokumentacji i wydać jedną z następujących decyzji:

  1. Zaliczenie, otrzymanie certyfikatu akredytacji i możliwość rozpoczęcia oferowania usług LEI lub
  2. Niepowodzenie, rozwiązanie Master Agreement i brak możliwości oferowania usług LEI lub
  3. Zaliczenie wstępne. W tym przypadku GLEIF wyjaśnia szczegółowo poziom autoryzacji nadany kandydującej LOU w odniesieniu do świadczenia usług LEI oraz określa warunki, jakie musi ona spełnić, aby uzyskać pełny Certyfikat Akredytacyjny.

Wymogi, które należy spełnić w procesie akredytacji, zostały opisane bardziej szczegółowo w Podręczniku akredytacji.

Poniższy wykres przedstawia sześć etapów procesu akredytacji. Pod diagramem znajdują się skrócone informacje dotyczące każdego z etapów.

Krok 1: Rozpoczęcie procesu akredytacji
Państwa organizacja rozważa złożenie wniosku do Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) o uzyskanie statusu akredytowanego podmiotu nadającego LEI, tzn. Lokalnej Jednostki Operacyjnej (LOU). Pierwszym etapem procesu jest zrozumienie roli GLEIF w Globalnym Systemie LEI oraz funkcji LOU.
Krok 2: Opracowanie planu akredytacji
Każda organizacja rozpoczyna proces jako „Wnioskodawca” i opracowuje plan akredytacji do przeglądu przez GLEIF. Plan akredytacji opisuje sposób, w jaki dana organizacja zamierza dostosować się do wymogów Globalnego Systemu LEI oraz jakiego typu usługi zamierza świadczyć. Plan akredytacji należy przedłożyć do zatwierdzenia po uznaniu, że jest on pełny i zgodny z wymogami opisanymi w Liście wymagań planu akredytacji.
Krok 3: Uzgodnienie planu akredytacji
Państwa organizacja wspólnie z GLEIF dokona przeglądu celów i planu biznesowego w celu zapewnienia zgodności z Globalnym Systemem LEI i działalnością GLEIF. Plan akredytacji stanowi ogólny plan działania, który informuje GLEIF, jak dana organizacja będzie uczestniczyć w Globalnym Systemie LEI i jakie korzyści jej to przyniesie.
Krok 4: Podpisanie Master Agreement
Po zatwierdzeniu planu akredytacji Wnioskodawca i GLEIF zawierają Master Agreement, czyli prawnie wiążące porozumienie określające zobowiązania obydwu stron: GLEIF w roli nadzorczej i wspierającej oraz Państwa organizacji w zakresie świadczenia usług LEI jako LOU.
Krok 5: Wdrożenie wymagań dotyczących akredytacji
Państwa organizacja, nazywana teraz „Kandydatem”, przygotuje Listę wymagań akredytacyjnych. Lista wymagań akredytacyjnych jest dostępna na naszej stronie internetowej – należy upewnić się, że w zgłoszeniu wykorzystana została najbardziej aktualna wersja listy.

Lista stanowi szczegółowy kwestionariusz koncentrujący się na kwestiach kontroli wewnętrznej podmiotu oraz zrozumieniu wymogów LOU w zakresie praktyk operacyjnych. Jest to prawdopodobnie najbardziej czasochłonny etap w procesie akredytacji, ponieważ w wyniku odpowiedzi kandydata często wymagane są dodatkowe dokumenty konieczne do pełnego wyjaśnienia szczegółowych kwestii. Pełną dokumentację należy złożyć w terminie sześciu miesięcy kalendarzowych od dnia podpisania Master Agreement.
Krok 6: Ocena dokumentacji akredytacyjnej
W oparciu o uzgodniony harmonogram GLEIF dokona przeglądu wypełnionej dokumentacji akredytacyjnej i oceni poziom zgodności z oczekiwanymi standardami. W niektórych przypadkach konieczne może być dostarczenie dodatkowych informacji. GLEIF może dokonać oceny w terminie do dziewięćdziesięciu dni roboczych, w zależności od wymogów zasobu.

Kandydat otrzyma informacje zwrotne na temat wniosku oraz ewentualnie prośbę o przekazanie dodatkowych informacji, jeśli będzie to konieczne. Kandydat zostanie powiadomiony o ostatecznej decyzji zarządu GLEIF. Opinia pozytywna stanowi podstawę wydania akredytacji GLEIF i zezwolenia na nadawanie kodów LEI podmiotom prawnym w jurysdykcjach objętych autoryzacją.

Akredytacja GLEIF potwierdza, że LOU spełnia co najmniej minimalne standardy GLEIF dotyczące jakości i wydajności w oparciu o przedłożone materiały i wykonane badania; zgodnie z wymaganiami Master Agreement LOU musi utrzymywać te standardy jakości w każdym roku operacyjnym przez wstępny okres trzech lat.