O LEI Cykl życia podmiotu nadającego LEI

Proces akredytacjiProces akredytacji ustanowiony przez Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), który muszą przejść organizacje starające się o rejestrację jako podmioty nadające LEI, składa się z dwóch faz.

Organizacja upoważniona do nadawania kodów LEI podmiotom prawnym uczestniczącym w transakcjach finansowych określana jest jako Lokalna Jednostka Operacyjna (LOU).

W pierwszej fazie procesu akredytacji, któremu musi poddać się organizacja starająca się o uzyskanie statusu podmiotu nadającego LEI, tzn. wnioskująca LOU, wymagane jest opracowanie planu akredytacji. Plan powinien określać cele i możliwości wnioskującej LOU oraz zdolność do dostosowania się do operacyjnego i kontrolnego środowiska GLEIF. Po dokonaniu przeglądu i zatwierdzeniu przez GLEIF wnioskująca LOU musi podpisać Master Agreement. W umowie tej podmiot zostaje uznany za kandydującą LOU, po czym rozpoczyna się druga faza procesu akredytacji.

W drugiej fazie kandydująca LOU musi przedstawić pełną dokumentację akredytacyjną zgodnie z Listą wymagań akredytacyjnych do przeglądu przez GLEIF w ciągu sześciu miesięcy od podpisania Master Agreement. Nie później niż w ciągu następnych dziewięćdziesięciu dni roboczych GLEIF musi dokonać przeglądu dokumentacji i wydać jedną z następujących decyzji:

  1. Kandydująca LOU uzyskuje opinię pozytywną, otrzymuje Certyfikat Akredytacyjny i może rozpocząć świadczenie usług LEI; lub
  2. Kandydująca LOU uzyskuje opinię negatywną, umowa Master Agreement zostanie rozwiązana, a organizacja nie może świadczyć usług LEI; lub
  3. Kandydująca LOU uzyskuje opinię pozytywną warunkową. W tym przypadku GLEIF wyjaśnia szczegółowo poziom autoryzacji nadany kandydującej LOU w odniesieniu do świadczenia usług LEI oraz określa warunki, jakie musi ona spełnić, aby uzyskać pełny Certyfikat Akredytacyjny.

Wymogi, które należy spełnić w procesie akredytacji, zostały opisane bardziej szczegółowo w Podręczniku akredytacji.

GLEIF udostępnia również zasób pod tytułem „Praktyczne wskazówki korzystania z narzędzi komunikacyjnych w procesie akredytacji” zawierający informacje dla nowych oraz obecnych użytkowników Globalnego Systemu LEI dotyczące korzystania z narzędzi komunikacyjnych wymaganych w procesie akredytacji.

Poniższy wykres przedstawia sześć etapów procesu akredytacji. Pod diagramem znajdują się skrócone informacje dotyczące każdego z etapów.

150911_accreditationprocess_1400px.pl-750x404
Etap 1: Początek akredytacji
Organizacja rozważa złożenie wniosku do Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) o uzyskanie statusu akredytowanego podmiotu nadającego LEI, tzn. Lokalnej Jednostki Operacyjnej (LOU). Pierwszym etapem procesu jest zrozumienie roli GLEIF w Globalnym Systemie LEI oraz funkcji LOU.
Etap 2: Opracowanie Planu akredytacji
Każda organizacja rozpoczyna proces akredytacji jako „wnioskodawca” i przygotowuje plan akredytacji do zatwierdzenia przez GLEIF. Plan akredytacji opisuje sposób, w jaki dana organizacja zamierza dostosować się do wymogów Globalnego Systemu LEI oraz jakiego typu usługi zamierza świadczyć. Plan akredytacji należy przedłożyć do zatwierdzenia po uznaniu, że jest on pełny i zgodny z wymogami opisanymi w Liście wymagań planu akredytacji.
Etap 3: Uzgodnienie Planu akredytacji
Organizacja wnioskująca, we współpracy z GLEIF, powinna dokonać rewizji swoich celów i planu biznesowego, aby zapewnić zgodność z Globalnym Systemem LEI oraz działalnością GLEIF. Plan akredytacji stanowi ogólny plan działania, który informuje GLEIF, jak dana organizacja będzie uczestniczyć w Globalnym Systemie LEI i jakie korzyści jej to przyniesie.
Etap 4: Zawarcie umowy Master Agreement
Po zatwierdzeniu planu akredytacji wnioskodawca i GLEIF podpisują Master Agreement, czyli prawnie wiążące porozumienie określające zobowiązania obydwu stron. Umowa określa zobowiązania GLEIF w dziedzinie nadzorowania i udzielenia wsparcia oraz zobowiązania wnioskodawcy w odniesieniu do świadczenia usług jako LOU.
Etap 5: Realizacja wymogów akredytacji
Organizacja, zwana na tym etapie „kandydatem”, przygotowuje Listę wymagań akredytacyjnych. Lista wymagań akredytacyjnych jest dostępna na naszej stronie internetowej – upewnij się, że w swoim zgłoszeniu korzystasz z najbardziej aktualnej wersji listy.

Lista stanowi szczegółowy kwestionariusz koncentrujący się na kwestiach kontroli wewnętrznej podmiotu oraz zrozumieniu wymogów LOU w zakresie praktyk operacyjnych. Jest to prawdopodobnie najbardziej czasochłonny etap w procesie akredytacji, ponieważ w wyniku odpowiedzi kandydata często wymagane są dodatkowe dokumenty konieczne do pełnego wyjaśnienia szczegółowych kwestii. Pełną dokumentację należy złożyć w terminie sześciu miesięcy kalendarzowych od dnia podpisania Master Agreement.
Etap 6: Ocena dokumentacji akredytacyjnej
GLEIF dokona przeglądu pełnego zestawu dokumentacji akredytacyjnej zgodnie z ustalonym harmonogramem oraz oceni poziom zgodności z oczekiwanymi standardami. W niektórych przypadkach konieczne może być dostarczenie dodatkowych informacji. GLEIF może dokonać oceny w terminie do dziewięćdziesięciu dni roboczych, w zależności od wymogów zasobu.

Kandydat otrzyma informacje zwrotne na temat wniosku oraz ewentualnie prośbę o przekazanie dodatkowych informacji, jeśli będzie to konieczne. Kandydat zostanie powiadomiony o ostatecznej decyzji Zarządu GLEIF. Opinia pozytywna stanowi podstawę wydania akredytacji GLEIF i zezwolenia na nadawanie kodów LEI podmiotom prawnym w jurysdykcjach objętych autoryzacją.

Akredytacja GLEIF potwierdza, że LOU spełnia co najmniej minimalne standardy GLEIF dotyczące jakości i wydajności w oparciu o przedłożone materiały i wykonane badania; zgodnie z wymaganiami Master Agreement LOU musi utrzymywać te standardy jakości w każdym roku operacyjnym przez wstępny okres trzech lat.