LEI Cykl życia podmiotu nadającego LEI

Pytania i odpowiedziGlobal Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) udostępnia pytania zadawane przez wnioskodawców i udzielone na nie odpowiedzi w celu służenia dalszą pomocą organizacjom starającym się o akredytację jako Lokalne Jednostki Operacyjne (LOU) upoważnione do nadawania identyfikatorów podmiotu prawnego (LEI).

Przedstawiciele organizacji starających się o akredytację GLEIF proszeni są o kierowanie pytań do info@gleif.org. GLEIF może opublikować pytania bez ujawniania autora oraz udzielone na nie odpowiedzi, jeżeli będą one interesujące dla wielu użytkowników. Lista pytań i odpowiedzi przedstawiona poniżej odzwierciedla dialog z organizacjami, które uczestniczyły w procesie akredytacji. Będzie ona w przyszłości aktualizowana zgodnie z potrzebami.

1. Czy obowiązuje ścisły harmonogram lub termin końcowy w stosunku do wniosku o uzyskanie statusu podmiotu nadającego LEI akredytowanego przez GLEIF?
Nie. Wnioskodawca może rozpocząć proces akredytacji w dowolnym momencie, w którym uzna, że jest do tego gotów. Pozostałe wymogi związane z harmonogramem rozpatrywania wniosku przedstawiono w Podręczniku akredytacji.
2. Czy jest możliwe zgłoszenie wniosku bez podpisania umowy o zachowaniu poufności?
Nie. GLEIF nie będzie udostępniać narzędzi komunikacyjnych w procesie akredytacji (Data Room i Portal serwisowy) bez ważnej umowy o zachowaniu poufności podpisanej przez autoryzowanego przedstawiciela wnioskodawcy.
3. Dlaczego Załączniki 3 i 4 do Master Agreement nie są wymienione wśród „Wymaganych dokumentów” na stronie internetowej?
Załącznik 3 zawiera wypełniony Plan akredytacji. Załącznik 4 zawiera dokumentację akredytacji, która składa się z listy kontrolnej oraz dokumentacji uzupełniającej. Obydwa dokumenty wchodzą w skład Master Agreement i są wymagane do akredytacji.
4. Czy nazwa użytkownika i hasło otrzymane w celu dostępu do narzędzi komunikacyjnych w procesie akredytacji (Data Room i Portalu serwisowego) mogą zostać udostępnione innym osobom w mojej organizacji?
Tak, ale nie jest to zalecane. We wstępnym wniosku podmiot określa, ilu kont użytkownika potrzebuje w ramach procesu akredytacji. Wspomniane konta użytkownika zapewniają dostęp zarówno do Data Room, jak i do Portalu serwisowego. Generalnie zalecamy, aby każdy użytkownik miał unikalny zestaw danych uwierzytelniających, gdyż jest to najlepsza praktyka poprawiająca rozliczalność wewnętrzną, jednak to od wnioskodawcy zależy, czy postanowi złożyć wniosek o pojedynczy zestaw, czy o większą ich liczbę z uwzględnieniem swoich lokalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa.
5. Czy automatyczne komunikaty z Data Room i Portalu serwisowego mogą być przesyłane do kilku punktów kontaktowych w mojej organizacji?
Nie. Konieczne jest określenie jednego centralnego punktu kontaktowego. Może być to jednak grupowy adres e-mail.
6. Czy możliwe jest podanie adresu e-mail, z którego będą wysyłane komunikaty z Data Room i Portalu serwisowego? Chcemy się upewnić, że e-maile z tego adresu nie zostaną oznaczone jako spam.
Nadawca e-maili z Data Room to info@gleif.org. Nadawca e-maili z Portalu serwisowego to accreditationrequest@gleif.org.
7. Co zrobić, jeżeli dokument zostanie wysłany do niewłaściwego katalogu?
Nie stanowi to problemu. W trakcie przygotowania planu lub dokumentacji wnioskodawca może dodawać, usuwać i zmieniać wszystkie pliki do momentu powiadomienia GLEIF, że materiały są gotowe do przeglądu. Podczas przeglądu dokonywanego przez GLEIF wnioskodawca będzie mógł wyłącznie czytać pliki udostępnione w Data Room.
8. Kiedy GLEIF dokona przeglądu danych wysłanych do Data Room?
GLEIF dokonuje przeglądu plików w Data Room, gdy: a) wnioskodawca / kandydująca LOU poprosi o opcjonalną telekonferencję i umieści dokumenty do omówienia w katalogu „Materiały do telekonferencji”; lub b) wnioskodawca / kandydat LOU powiadomi GLEIF, że materiały w Data Room są wersją ostateczną gotową do przeglądu. Następnie GLEIF w możliwie najszybszym terminie uruchomi proces wewnętrzny, wykorzystując istniejące zasoby i uwzględniając wymagania wnioskodawcy.
9. Czy moje dane są zabezpieczone? Czy ktoś może mieć do nich dostęp?
GLEIF stosuje wszelkie uzasadnione środki ostrożności, aby chronić informacje wnioskodawców. Do dokumentów wnioskodawców dostęp mają wyłącznie upoważnieni użytkownicy. Obejmuje to członków zespołu wnioskodawcy, którym udostępniono dane do logowania, oraz wewnętrzny zespół GLEIF dokonujący przeglądu. Inni wnioskodawcy / kandydujące LOU nie mają dostępu do materiałów innych podmiotów. Wnioskodawcy / kandydujące LOU mają dostęp wyłącznie do własnych katalogów w Data Room.
10. Co zrobić w razie trudności w drukowaniu Listy wymagań akredytacyjnych?
Lista wymagań akredytacyjnych jest edytowalnym plikiem PDF. Można go aktualizować i zapisywać dowolną ilość razy. Do drukowania pliku zalecane jest korzystanie z oprogramowania Adobe Acrobat.
11. Jakie materiały wymagane są na etapie planowania w procesie akredytacji?
Informacje na ten temat można znaleźć w „Liście wymagań planu akredytacji” na stronie internetowej GLEIF. Podano w niej wszystkie dokumenty wymagane na tym etapie procesu akredytacji. Jest to również przydatny sposób sprawdzenia kompletności listy materiałów przed zgłoszeniem do GLEIF. Zgłoszenie listy wymagań jest także wymagane w ramach dokumentacji planu.
12. Jeżeli jeden dokument, np. podręcznik, obejmuje dwa lub więcej fragmentów/pytań, czy należy wysłać wyłącznie odpowiedni fragment dokumentacji, czy też należy wysłać cały podręcznik i podać odsyłacze do wymaganych danych zgodnie z pytaniem?
Zależy to od decyzji wnioskodawcy. GLEIF oczekuje od wnioskodawców / kandydujących LOU przedstawienia jasnych odsyłaczy do pytań postawionych w Liście wymagań akredytacyjnych oraz w dokumentacji wysłanej do Data Room. GLEIF dokona wyłącznie przeglądu dokumentów lub fragmentów, które zostaną wyraźnie zaznaczone w odsyłaczach na Liście wymagań akredytacyjnych. Przypominamy, że wszystkie zgłaszane materiały muszą być sporządzone w języku angielskim, chyba że przed ich zgłoszeniem zostały zawarte inne ustalenia. Dokumentacja w innych językach będzie odrzucana, a wniosek będzie uznany za niepełny, dopóki nie zostaną dostarczone wymagane tłumaczenia.
13. Czy w razie ogólnego pytania lub wątpliwości można się skontaktować z GLEIF bez uznawania tego za jedną z trzech telekonferencji?
Tak. Pytania proceduralne lub interpretacyjne można przesyłać na adres info@gleif.org. Zapytania tego typu nie są uznawane za jedną z trzech telekonferencji. Jak wspomniano wyżej, GLEIF może opublikować pytania bez podawania autora oraz udzielone na nie odpowiedzi na swojej stronie internetowej, jeżeli uzna, że mogą być one interesujące dla innych użytkowników.
14. GLEIF wymaga dostarczenia dwóch podpisanych oryginałów Umowy o zachowaniu poufności i Master Agreement. W jaki sposób należy to zrobić?
Prosimy o załączenie jednego zeskanowanego egzemplarza podpisanej Umowy o zachowaniu poufności do wniosku o rozpoczęcie procesu akredytacji i wysłanie na adres accreditationrequest@gleif.org. Umożliwi to rozpoczęcie procesu rozpatrywania wniosku.

Jeśli chodzi o Master Agreement, biuro radcy prawnego skontaktuje się z wnioskodawcą w odpowiednim terminie i przekaże mu instrukcje niezbędne do wykonania tej czynności.

Po kontrasygnowaniu dokumentów Master Agreement przez GLEIF zostaną one przesłane do Data Room, gdzie będą dostępne dla wnioskodawcy w wyznaczonym folderze. Jeden zestaw podpisanych wydruków odeślemy wnioskodawcy na podany adres jego podmiotu.