Prasa i media Blog GLEIF

Proponowane rozszerzenie zastosowania Identyfikatora podmiotu prawnego przez Europejski Bank Centralny w ramach reformy zasad Unii Europejskiej dotyczących prospektów emisyjnych

Publikacja opinii Europejskiego Banku Centralnego na temat propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej „Rozporządzenia Komisji w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych”


Autor: Stephan Wolf

  • Data: 2016-03-18
  • Odsłon:

europe-253311-750x500

W dniu 17 marca 2016 r. Europejski Bank Centralny (EBC) opublikował opinię na temat projektu „Rozporządzenia Unii Europejskiej w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych”. Europejski Bank Centralny stwierdza w swej opinii: „Celem projektu rozporządzenia jest zapewnienie ochrony inwestorów oraz efektywności rynku przy jednoczesnym wzmocnieniu jednolitego rynku kapitałowego. W tym celu informacje udzielane inwestorom powinny być "dostateczne i obiektywne" oraz podane w "formie łatwej do analizy, zwięzłej i zrozumiałej". Informacje te powinny zawierać niepowtarzalne identyfikatory zarówno papierów wartościowych jak i ich emitentów. Jak wcześniej wspomniano, EBC zdecydowanie popiera zastosowanie uznanych międzynarodowych norm takich jak [Międzynarodowy Numer Identyfikacyjny Papierów Wartościowych] ISIN oraz globalny [Identyfikator podmiotu prawnego] LEI. Jednoznaczna identyfikacja emitentów, oferentów i gwarantów papierów wartościowych oferowanych do obrotu publicznego lub do obrotu na rynku regulowanym może być skuteczna wyłącznie przy zastosowaniu międzynarodowych standardów takich jak globalny kod LEI lub ISIN.”

Blog zawiera informacje na temat konkretnych poprawek proponowanych przez EBC do projektu zmian zasad UE dotyczących prospektów emisyjnych. Poprawki te wprowadzają „obowiązkowe włączenie globalnego kodu LEI do prospektów lub dokumentów rejestracyjnych papierów wartościowych objętych proponowanym rozporządzeniem”, czyli wdrożenie obowiązkowego wymogu włączenia do prospektu kodu LEI emitenta, oferenta i gwaranta.

Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) przyjmuje z dużym zadowoleniem poprawki do projektu zasad dotyczących prospektów emisyjnych Unii Europejskiej proponowane przez EBC w odniesieniu do LEI jako istotny krok w kierunku zwiększenia przejrzystości i ograniczania ryzyka. GLEIF i współpracujące z nią instytucje nadające LEI gotowe są prowadzić nadawanie LEI, abywesprzeć tę inicjatywę.

Źródła cytowane w blogu podano na liście odsyłaczy poniżej.

Podsumowanie: Propozycja Komisji Europejskiej dotycząca reformy zasad dotyczących prospektów emisyjnych Unii Europejskiej

W dniu 30 listopada 2015 r. Komisja Europejska zgłosiła projekt „Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady [Unii Europejskiej] w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych”.

Organ wykonawczy Unii Europejskiej stwierdza, że projekt reformy zasad dotyczących prospektów emisyjnych „umożliwi inwestorom podejmowanie przemyślanych decyzji inwestycyjnych, uprości zasady obowiązujące w stosunku do spółek zamierzających emitować akcje lub papiery dłużne, a także będzie wspierać inwestycje transgraniczne na jednolitym rynku [Unii Europejskiej. (…) Prospekt emisyjny to dokument prawny podający opis spółki, jej główną działalność, kwestie finansowe oraz strukturę udziałów. Zawiera on informacje konieczne dla inwestorów przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu w daną spółkę.”

Poparcie udzielone przez Europejski Bank Centralny upowszechnienia stosowanie LEI „przez obowiązkowe włączenie globalnego kodu LEI do prospektów lub dokumentów rejestracyjnych papierów wartościowych” objętych proponowanymi nowymi zasadami dotyczącymi prospektów emisyjnych

W swojej opinii na temat projektu Rozporządzenia w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych Europejski Bank Centralny „popiera zastosowanie globalnego systemu LEI zaaprobowanego przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego oraz Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) w sposób zgodny z zaleceniami Rady Stabilności Finansowej [dotyczącymi Globalnego Identyfikatora Podmiotów Prawnych na Rynkach Finansowych]. Globalny kod LEI umożliwia udzielenie emitentom, oferentom i gwarantom niepowtarzalnego identyfikatora stanowiącego kluczowe informacje dla inwestorów. Ponadto, biorąc pod uwagę szybkie rozpowszechnianie się stosowania globalnego kodu LEI do identyfikacji podmiotów prawnych oraz struktur, Europejski Bank Centralny uważa za korzystne rozszerzenie jego stosowania poprzez wprowadzenie wymogu włączenia globalnego LEI do prospektów emisyjnych lub dokumentów rejestracyjnych papierów wartościowych objętych projektem rozporządzenia. Europejski Bank Centralny jest zdania, że obowiązek zgłaszania ISIN i LEI powinien zostać wprowadzony zarówno w proponowanym rozporządzeniu, jak i wszystkich aktach delegowanych wdrażających proponowane rozporządzenie, które Komisja powinna przyjąć w celu określenia formatu prospektów emisyjnych.”

W załączniku do swojej opinii Europejski Bank Centralny przedstawia projekt dotyczący tego zagadnienia, tzn. sugeruje sposób zmiany tekstu projektu Regulacji zgłoszonego przez Komisję Europejską. Europejski Bank Centralny proponuje zmianę tekstu następujących przepisów zawartych w projekcie tekstu legislacyjnego (skreślenia wskazują na proponowane usunięcie tekstu, a czcionka pogrubiona na nowy tekst proponowany przez EBC):

Artykuł 7 ust. 5, pierwszy akapit:
„5. Wprowadzenie podsumowania zawiera:

(a) nazwę papierów wartościowych;
(b) informacje na temat tożsamości i danych kontaktowych emitenta; włącznie z identyfikatorem podmiotów prawnych (LEI) emitenta;
(c) informacje na temat tożsamości i danych kontaktowych oferenta, włącznie z identyfikatorem podmiotów prawnych (LEI) oferenta, jeżeli posiada on osobowość prawną, lub ** osoby wnioskującej o dopuszczenie do obrotu;
(d) informacje na temat tożsamości i danych kontaktowych macierzystego właściwego organu i datę sporządzenia dokumentu. […]”;

Poprawka określa obowiązkowy wymóg włączenia do prospektu emisyjnego LEI emitenta i oferenta.

Artykuł 7 ust. 6 lit. a), pierwszy akapit:

„a) w podsekcji zatytułowanej „Kto jest emitentem papierów wartościowych?” – krótki opis emitenta papierów wartościowych zawierający co najmniej informacje na temat:

- jego siedziby i formy prawnej, przepisów prawa, na mocy których prowadzi działalność, ~~ jego kraju założenia,~~ i jego kodu LEI;

Poprawka określa obowiązkowy wymóg włączenia do prospektu emisyjnego LEI emitenta.

Artykuł 7 ust. 7 lit. c)

„ c) w podsekcji zatytułowanej „Czy papiery wartościowe są objęte gwarancją?” – krótki opis charakteru i zakresu ewentualnej gwarancji oraz krótki opis gwaranta, włącznie z jego kodem LEI.

Poprawka określa obowiązkowy wymóg włączenia do prospektu emisyjnego LEI gwaranta.

Artykuł 20 ust. 6

„Najpóźniej w dniu rozpoczęcia oferty publicznej lub dopuszczenia stosownych papierów wartościowych do obrotu ESMA publikuje na swojej stronie internetowej wszystkie prospekty emisyjne otrzymane od właściwych organów, w stosownych przypadkach wraz z suplementami do nich, ostatecznymi warunkami i powiązanymi tłumaczeniami, a także informacje na temat przyjmującego państwa członkowskiego (przyjmujących państw członkowskich), w którym (w których) prospekty zostały zgłoszone zgodnie z art. 24. Opublikowanie prospektów zapewnia się poprzez ich wprowadzenie do systemu gromadzenia informacji zapewniającego ogółowi społeczeństwa możliwość uzyskania nieodpłatnego dostępu do tych prospektów i skorzystania z funkcji wyszukiwania. Kluczowe informacje zawarte w prospektach, w tym kod ISIN identyfikujący papiery wartościowe oraz kod LEI identyfikujący emitentów, oferentów i gwarantów, powinny być dostępne w formie odczytu maszynowego włącznie z metadanymi.

Poprawka ta ma na celu zapewnienie stworzenia przez ESMA scentralizowanego mechanizmu przechowywania danych elektronicznych dostępnych w Internecie, w którym istnieć będzie nie tylko funkcja wyszukiwania prospektów w formacie PDF (ang. "Portable Document Format", przenośny format dokumentu), ale także najistotniejsze informacje zawarte w prospektach udostępnione będą w formie odczytu maszynowego przy pomocy metadanych, co umożliwi odczyt maszynowy określonych pól prospektu. Dzięki temu możliwe będzie stworzenie przez ESMA lub podmioty zewnętrzne bazy danych zawierającej kluczowe informacje w formacie zbiorczym do pobrania. Kluczowe elementy, które muszą umożliwiać odczyt maszynowy przy pomocy metadanych, obejmują: identyfikację papierów wartościowych (przy pomocy ISIN) oraz emitentów, oferentów i gwarantów (przy pomocy LEI) oraz inne elementy o podstawowym znaczeniu w procesie zapewnienia inwestorom skutecznego dostępu do rzetelnych danych w formacie umożliwiającym skuteczne i szybkie analizowanie.

Dalsze kroki

Projekt „Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych” zgłoszony przez Komisję Europejską jest obecnie rozpatrywany przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej reprezentujące Państwa Członkowskie Unii. Każdy z tych organów przedstawi własne proponowane poprawki do tekstu aktu prawnego przedłożonego przez Komisję w celu uzgodnienia ostatecznej wersji na dalszym etapie procesu legislacyjnego prowadzącego do przyjęcia nowych przepisów Unii Europejskiej. Włączenie do ostatecznej wersji Rozporządzenia poprawki zaproponowanej przez Europejski Bank Centralny i dotyczącej zastosowania LEI uzależnione jest więc od decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej.

Dodatkowe informacje: proces legislacyny Unii Europejskiej

Komisja Europejska posiada prawo inicjatywy ustawodawczej, występując z propozycją ustaw do przyjęcia przez współustawodawców, czyli Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej. (Rada Unii Europejskiej to instytucja, w której zasiadają przedstawiciele rządów Państw Członkowskich Unii Europejskiej, tzn. ministrowie każdego z Państw Członkowskich odpowiedzialnych za dany obszar polityki.) Znaczna większość przepisów unijnych jest przyjmowana wspólnie przez Parlament Europejski i Radę reprezentującą Państwa Członkowskie Unii w ramach tzw. zwykłej procedury ustawodawczej. Procedura ustawodawcza nadaje Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Unii Europejskiej równorzędną rolę w odniesieniu do szerokiego zakresu dziedzin.

Na mocy odpowiednich przepisów Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Europejski Bank Centralny jest organem właściwym do udzielania opinii na temat unijnych propozycji legislacyjnych mających wpływ na zadania Europejskiego Systemu Banków Centralnych, polegające na wdrażaniu polityki walutowej oraz przyczyniające się do sprawnego prowadzenia polityki stabilności systemu finansowego realizowanej przez właściwe organy.

Blog GLEIF i Forum dyskusyjne

Osoby pragnące umieścić komentarz do wpisu na blogu prosimy o odwiedzenie strony: funkcje internetowego blogu GLEIF w języku angielskim. Prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska. Imię i nazwisko autora komentarza pojawi się obok wpisu. Adresy e-mail nie będą publikowane. Uczestnictwo w forum dyskusyjnym i korzystanie z niego oznacza zgodę na przestrzeganie obowiązujących Zasad korzystania z blogu GLEIF, które należy uważnie przeczytać.Wszystkie poprzednie wpisy w blogu GLEIF
O autorze:

Stephan Wolf jest dyrektorem naczelnym Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). Od stycznia 2017 r. pan Wolf jest współprzewodniczącym Grupy ds. Doradztwa Technicznego 68 FinTech przy Komitecie Technicznym Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO TC 68 FinTech TAG). W styczniu 2017 r. pan Wolf znalazł się wśród 100 najlepszych liderów w dziedzinie tożsamości w rankingu One World Identity. Posiada rozległe doświadczenie w tworzeniu systemów operacyjnych danych oraz globalnej strategii wdrażania. W swojej karierze wielokrotnie kierował rozwojem kluczowych strategii biznesowych i produktów. Był współzałożycielem IS Innovative Software GmbH w 1989 r. i pierwszym dyrektorem zarządzającym tej firmy. Później został mianowany na stanowisko rzecznika zarządu przedsiębiorstwa, w które ta firma się przekształciła – IS.Teledata AG. Spółka weszła ostatecznie w skład Interactive Data Corporation, w której Stephan Wolf piastował stanowisko dyrektora technicznego.


Znaczniki artykułu:
Zgodność, Wymogi polityki, Regulacje, Zarządzanie ryzykiem, Zasady zarządzania