Prasa i media Blog GLEIF

Aktualności na temat identyfikatorów podmiotów prawnych: Aktualizacja – lipiec 2018 r.

Global Legal Entity Identifier Foundation przedstawia przegląd najnowszych zmian związanych z wdrażaniem identyfikatorów podmiotów prawnych


Autor: Stephan Wolf

  • Data: 2018-07-26
  • Odsłon:

w-abstract-4-750x250

Aby ułatwić partnerom śledzenie nowości związanych z wdrażaniem identyfikatora podmiotu prawnego (LEI) na całym świecie, Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) publikuje aktualizacje na ten temat za pośrednictwem blogu.

Podsumowanie: Cel, do którego osiągnięcia miało przyczynić się wprowadzenie LEI po światowym kryzysie finansowym, to zwiększenie zdolności władz w zakresie oceny zagrożeń systemowych i powstających zagrożeń, identyfikowania trendów oraz podejmowania działań naprawczych. Organizacje na całym świecie muszą pamiętać o przestrzeganiu wymogów organów regulacyjnych, ale równocześnie muszą mieć narzędzia do podejmowania inteligentniejszych, mniej kosztownych i trafniejszych decyzji dotyczących potencjalnych kontrahentów. Z tego powodu GLEIF zachęca organizacje do myślenia w kategoriach wykraczających poza zwykłe zapewnienie zgodności i do rozważenia pomysłu używania kodów LEI w codziennych procesach. Kod LEI umożliwia jasną i jednoznaczną identyfikację podmiotów prawnych uczestniczących w transakcjach finansowych, gdyż łączy kluczowe informacje referencyjne. GLEIF udostępnia Globalny Indeks LEI, który jest jedynym źródłem internetowym zawierającym otwarte, ujednolicone, wysokiej jakości dane referencyjne podmiotów prawnych. Każdy kod LEI zawiera informacje na temat struktury własności danego podmiotu. W ten sposób udziela odpowiedzi na pytania, „kto jest kim” i „kto jest czyim właścicielem”.

Niniejsza edycja serii „Aktualności na temat identyfikatorów podmiotów prawnych (LEI)” koncentruje się na kontynuowaniu przez uczestników rynku, reprezentujących sektory zarówno publiczne, jak i prywatne, wysiłków mających na celu przyjęcie powszechnych i globalnych standardów dotyczących danych, w tym kodów LEI, na rynkach finansowych. Coraz bardziej oczywiste staje się, że wyrównanie globalnych standardów sprzyja celom regulacyjnym i biznesowym, nie tylko na szczeblu międzynarodowym, ale też lokalnym.

Ten wpis podsumowuje aktualności na temat LEI od lutego 2018 roku. Źródła cytowane w blogu wymieniono poniżej, w części zatytułowanej „powiązane odsyłacze”.

GLEIF publikuje raport pod tytułem „Nowa przyszłość identyfikacji podmiotów prawnych”

W maju 2018 r. GLEIF opublikowała raport pod tytułem „Nowa przyszłość identyfikacji podmiotów prawnych” (A New Future for Legal Entity Identification) , który omawia wyniki badania przeprowadzonego niedawno przez GLEIF wraz z agencją badawczą Loudhouse na temat wyzwań dotyczących identyfikacji podmiotów w usługach finansowych, włączając w to należytą staranność w procedurze Poznaj swojego klienta (KYC) w usługach finansowych. Raport pokazuje też, że zastąpienie chaotycznych informacji powszechnie obowiązującym systemem opierającym się na używaniu identyfikatorów podmiotów prawnych (LEI) ułatwiłoby transakcje biznesowe i przyniosłoby wymierne korzyści firmom oferującym usługi finansowe.

Banki działają w wielu krajach i dlatego potrzebny jest standard ogólnoświatowy. Kody LEI to dla firm standaryzowane, proste rozwiązanie pozwalające weryfikować podmioty. Firmy działające w sektorze usług finansowych mogą uzyskać większą przejrzystość i działać w bardziej płynny sposób dzięki przyjęciu kodów LEI dla każdej obsługiwanej organizacji. Wprowadzenie kodów LEI mogłoby zwiększyć stabilność międzynarodowych rynków finansowych oraz ogólnie wspierać wyższą jakość i dokładność danych finansowych. Ponadto firmy mogłyby uzyskać również indywidualne korzyści, w tym płynniejszy onboarding, mniej niespójności, mniejsze ryzyko strat biznesowych oraz bardziej efektywne wykorzystanie cennych zasobów.

JPMorgan Chase, Urząd ds. regulacyjnych, publikuje wezwanie do standaryzacji danych

W maju 2018 r. Robin Doyle, dyrektor zarządzający w Urzędzie ds. regulacyjnych JPMorgan Chase oraz członek zarządu GLEIF, opublikował „Wezwanie do standaryzacji danych”, podkreślając „zapotrzebowanie na branżę usług finansowych, globalnych organów regulacyjnych i innych partnerów, którzy wspólnie będą osiągać postępy w budowaniu struktury standaryzacji danych, która wyszłaby naprzeciw obecnym brakom i pozwoliła na przyjęcie nowych, innowacyjnych technologii”.

Wezwanie do działania stwierdza, że konsekwentne „zastosowanie danych finansowych oraz standardów sprawozdawczości finansowej zarówno w obrębie poszczególnych jurysdykcji, jak i pomiędzy nimi pozostaje ważną, nierozwiązaną kwestią, która ma konsekwencje dla zarządzania ryzykiem i stabilności finansowej”. W wezwaniu zaznaczono też, że ustanowienie i wdrożenie „powszechnego, globalnego języka dla instrumentów finansowych i transakcji przyczyni się do skuteczności, obniżenia kosztów oraz większej przydatności danych finansowych w celu stworzenia cennych informacji i zarządzania ryzykiem systemowym”. Wezwanie do działania to silne poparcie dla LEI. „Uważamy, że w celu zwiększenia tego wysiłku: Rada Stabilności Finansowej powinna kontynuować promowanie konsekwentnego zastosowania danych globalnych oraz standardów sprawozdawczości, takich jak identyfikator podmiotu prawnego (LEI), pomiędzy jurysdykcjami oraz monitorować postępy w zastosowaniu”.

Po tej publikacji wezwanie do działania sprowokowało pomocne zainteresowanie ze strony organu standaryzacji sprawozdawczości w biznesie globalnym, XBRL.

Komitet Nadzoru Regulacyjnego ds. LEI publikuje raport o postępach dotyczący Globalnego Systemu LEI oraz zastosowania LEI w regulacjach prawnych

W kwietniu 2018 r. Komitet Nadzoru Regulacyjnego ds. LEI (LEI ROC) opublikował szeroko komentowany raport dotyczący postępów. GLEIF jest nadzorowany przez LEI ROC, grupę ponad 70 organów administracji publicznej z całego świata, które połączyły swoje siły, aby działać na rzecz większej przejrzystości na globalnym rynku finansowym. Raport potwierdza, że „zarządzanie Globalnym Systemem LEI opracowanym przez Radę Stabilności Finansowej przy udziale uczestników sektora prywatnego jest obecnie już w pełni wprowadzone” oraz że „wszystkie aktywne podmioty nadające LEI zostały upoważnione przez GLEIF poprzez ramy umowne ustanawiające rolę GLEIF w definiowaniu standardów technicznych systemu oraz monitorowaniu zgodności podmiotów nadających LEI”. Dokument opisuje też działania podjęte przez organy władzy publicznej, potwierdzając, że władze w regionach reprezentowanych w LEI ROC „zrealizowały około 91 działań regulacyjnych przy użyciu LEI w sposób opisany w niniejszym raporcie. […] Przykłady zastosowania LEI przyjęte już w jednej lub więcej jurysdykcji obejmują:

  • Identyfikację w sprawozdawczości regulacyjnej [biorących udział w transakcji] stron [oraz ich pośredników], co ułatwia, między innymi, gromadzenie danych dotyczących tego samego podmiotu.
  • Zwiększanie, zwłaszcza w kontekście transgranicznym lub pomiędzy sektorami, porównywalności danych przekazywanych przez banki, firmy ubezpieczeniowe i inne instytucje finansowe.
  • Wspieranie bardziej szczegółowych upublicznień zasobów w zabezpieczonych produktach oraz możliwości inwestorów do przeprowadzania bardziej efektywnej pod względem kosztów analizy tych zasobów”.

Badając możliwości wspierania ekspansji systemu LEI, raport informuje, że „podmioty ustanawiające standardy oraz jurysdykcje mogą rozważyć przyjęcie strategii LEI, która spełni ich potrzeby”, a także podaje cztery przykładowe strategie:

  1. Zwiększenie liczby zasad i przepisów nakazujących stosowanie kodów LEI oraz liczby jurysdykcji, które przyjmą te przepisy.
  2. Przyjęcie kodów LEI jako uniwersalnych identyfikatorów przez niektóre jurysdykcje.
  3. Dobrowolne przyjęcie kodów LEI przez uczestników rynku.
  4. Ułatwienie bardziej powszechnego nadawania kodów LEI.

Raport sugeruje też, że automatyzacja może być „potencjalną drogą do dalszej redukcji opłat” oraz że „poprzez przykład LEI” „na koszty wydawania może pozytywnie wpłynąć efekt skali, jeśli się uwzględni, że banki już zbierają dokumentację od klientów w związku z własnymi wymogami procedury KYC (Poznaj swojego klienta)”. Stwierdza też, że „mapowanie kodów LEI do innych identyfikatorów zwiększyłoby wartość dla użytkowników końcowych, ułatwiłoby interakcje z innymi systemami, pomogłoby weryfikować dane i zapewniać ich jakość, a być może pomogłoby też obniżyć koszty ponoszone przez użytkowników”.

Obserwator rynku MLex Financial Services zauważył, że „według nowych danych Europa ma dużo więcej kodów LEI niż Stany Zjednoczone, co wynika z istniejących od wielu lat wymogów nakładanych przez administrację rządową” […] „UE ma cztery i pół razy więcej firm z identyfikatorem podmiotu prawnego niż Stany Zjednoczone, co daje Europie więcej narzędzi do monitorowania ekspozycji na ryzyko banków i fundacji”.

Rada Stabilności Finansowej: Recenzja naukowa Rady Stabilności Finansowej dotycząca Hongkongu uzupełnia pierwsze krajowe recenzje

W lutym 2018 r. Rada Stabilności Finansowej opublikowała swoją recenzję naukową dotyczącą Hongkongu, uzupełniając pierwsze krajowe recenzje dotyczące jurysdykcji członków Rady. „Recenzja naukowa na temat Hongkongu badała dwa tematy dotyczące stabilności finansowej: reformy rynkowe związane z pozagiełdowymi instrumentami pochodnymi (OTC) oraz strukturę rozwiązań dla instytucji finansowych. Recenzja koncentrowała się na krokach podjętych przez władze w celu wdrożenia reform w tych obszarach”. Recenzja naukowa informuje, że „w ostatnich latach osiągnięto duże postępy w zakresie obu tematów”, ale podsumowuje też, że „należy wykonać dodatkową pracę dotyczącą reform rynkowych związanych z pozagiełdowymi instrumentami pochodnymi (OTC) poprzez aktywne promowanie użycia identyfikatora podmiotu prawnego przy zgłaszaniu transakcji”.

Komisja ds. papierów wartościowych i transakcji terminowych oraz władze monetarne Hongkongu kończą konsultacje na temat dalszych ulepszeń systemu regulacyjnego instrumentów pochodnych rynku pozagiełdowego

W czerwcu 2018 r. władze monetarne Hongkongu (HKMA) i Komisja ds. papierów wartościowych i transakcji terminowych Hongkongu (SFC) opublikowały wnioski ze wspólnych konsultacji dotyczących dalszych udoskonaleń systemu regulacyjnego instrumentów pochodnych rynku pozagiełdowego w Hongkongu. Z opinii rynku wynika, że obowiązek posługiwania się LEI przy zgłaszaniu transakcji będzie miał zastosowanie wyłącznie do identyfikacji podmiotów będących jednostką sprawozdawczą w danej transakcji. Obowiązek wejdzie w życie w odniesieniu do zgłaszania nowych transakcji i informacji o codziennej wycenie w dniu 1 kwietnia 2019 r.

Jednostki sprawozdawcze powinny kontynuować identyfikację kontrahentów w raportach z transakcji zgodnie z kaskadą identyfikatorów określonych w dodatkowych instrukcjach sprawozdawczych dla pozagiełdowych transakcji pochodnych. W międzyczasie oczekuje się, że jednostki sprawozdawcze ustanowią proces żądania kodów LEI od swoich klientów. Organy regulacyjne będą podtrzymywać bliski dialog z jednostkami sprawozdawczymi oraz mieć na względzie międzynarodowy rozwój w celu oceny potrzeby dalszych usprawnień w tym zakresie.

Reserve Bank of India: LEI dla nieindywidualnych uczestników rynku

W kwietniu 2018 r. Reserve Bank of India (RBI) wydał oświadczenie dla mediów, określając zakres ewolucyjnych i regulacyjnych środków, które, między innymi, miały wzmocnić przepisy i nadzór dotyczące działań finansowych banku. Do „LEI dla nieindywidualnych uczestników rynku” odnosi się w szczególności punkt 8 oświadczenia. Tutaj narzędzie LEI „pojmowane jest jako kluczowy środek do poprawienia jakości i dokładności systemów danych finansowych w celu lepszego zarządzania ryzykiem po globalnym kryzysie finansowym”. W oświadczeniu przekazano, że „RBI wdrożył już kod LEI dla wszystkich uczestników rynku w przypadku stopy procentowej, waluty i rynków kredytowych dla pozagiełdowych instrumentów pochodnych (OTC). Znalazł on też zastosowanie dla dużych pożyczkobiorców korporacyjnych. Kontynuując ten wysiłek w celu polepszenia przejrzystości na rynkach finansowych, zaproponowano wdrożenie mechanizmu LEI dla wszystkich transakcji rynkowych przedsięwziętych przez nieindywidualnych uczestników w zakresie stopy procentowej, waluty i rynków kredytowych”.

W czerwcu 2018 r. RBI wypuścił projekt wskazówek dotyczących „wymagania kodu LEI w przypadku uczestnictwa w rynkach instrumentów niepochodnych” i zachęcił banki, uczestników rynku i inne zainteresowane strony do dyskusji do 30 czerwca 2018 r.

Stany Zjednoczone: Biuro badań finansowych prowadzi badania dotyczące zaproponowanej zasady ustanowienia pobierania danych transakcji rozliczanych centralnie na rynku umów odkupu w Stanach Zjednoczonych

W lipcu 2018 r. Biuro badań finansowych Skarbu Państwa Stanów Zjednoczonych (Biuro) przeprowadziło badanie dotyczące „zaproponowanej zasady ustanowienia pobierania danych transakcji rozliczanych centralnie na rynku umów odkupu w Stanach Zjednoczonych. […] Biuro opublikowało krótką informację na temat międzyagencyjnego dwustronnego zbierania testowego repozytorium, w której zwrócono uwagę na trudności z przetwarzaniem danych w związku z brakiem ujednoliconej informacji o kontrahentach”.

Biuro proponuje wymóg sporządzenia sprawozdania LEI. „Przekazywane kody LEI muszą być odpowiednio zarządzane, czyli pozostawać aktualne, zgodnie ze standardami wdrożonymi przez GLEIF. Biuro utrzymuje, że nawet jeśli wymaganie LEI może generować dodatkowe koszty związane ze zgodnością, jest ono wskazane i właściwe w związku z dodatkową przejrzystością i istotną korzyścią dla monitorowania i tworzenia stopy procentowej. […] Każdy podmiot prawny zawierający transakcje ze sprawozdawcą objętym programem będzie musiał uzyskać tylko jeden kod LEI, bez względu na liczbę odnotowanych transakcji. […] Obowiązkowe przyjęcie LEI pomoże też firmom i organom regulacyjnym, gdyż zwiększy możliwość połączenia informacji z repozytorium z innymi informacjami koniecznymi do monitorowania ryzyka systemu lub firmy [sic]. Jest tak zwłaszcza, jeśli się uwzględni, że już ponad milion firm uzyskało LEI, dzięki czemu mogą one skorzystać z tych zalet. Łączna oszczędność kosztów dla branży usług finansowych po szerszym przyjęciu LEI została oszacowana na setki milionów dolarów”.

Komisja Papierów Wartościowych Ontario publikuje aktualizację dotyczącą wymogów LEI

W kwietniu 2018 r. Komisja Papierów Wartościowych Ontario przypomniała uczestnikom rynku instrumentów pochodnych o wymogu uzyskania LEI na podstawie zasady Komisji, repozytorium transakcji 91-507, oraz wymogu przekazywania danych na temat instrumentów pochodnych. Zasada „głosi, że kontrahenci składający sprawozdanie oraz wyznaczone repozytoria transakcji (DTR) identyfikują wszystkich kontrahentów biorących udział w transakcji poprzez odniesienie do LEI […] zgodnie ze standardami wytyczonymi przez Globalny System Identyfikatorów Podmiotów Prawnych”. Komentując przestrzeganie zasady, Komisja Papierów Wartościowych Ontario „oczekuje, że wyzwania operacyjne w przypadku uzyskiwania LEI dla kontrahenta, które istniały po początkowym wprowadzeniu zasady, zostały zminimalizowane i nie stanowią już znaczącej bariery dla przekazania tej informacji”.

Komisja Papierów Wartościowych Ontario nadal monitoruje postępy w rozpoczęciu korzystania z LEI pomiędzy jurysdykcjami i w najbliższym czasie skoncentruje się na „monitorowaniu braku sprawozdań LEI w przypadku, gdy kontrahenci znajdują się na terenie jurysdykcji, gdzie sprawozdawczość LEI jest obowiązkowa i nie istnieją żadne przeszkody prawne uniemożliwiające przekazywanie tych informacji”.

Na blogu opisującym całą kwestię, w tekście pod tytułem „Bez LEI nie ma nadziei”, XBRL, organ standaryzacji sprawozdawczości w biznesie globalnym, okazał silne poparcie dla przyjęcia LEI: „Organy regulacyjne usprawniają identyfikację, przyjmując LEI. Firmy na rynkach finansowych uzyskały już ponad 1,2 miliona kodów LEI. Ten globalny identyfikator jest w tej chwili preferowanym rozwiązaniem w przypadku sprawozdawczości regulacyjnej na całym świecie. […] Podobnie jak cały świat potrzebował czasu na uzyskanie nazw domen i stworzenie firmowych witryn internetowych, potrzeba też czasu na stworzenie globalnej firmowej książki telefonicznej. Obecnie w wielu środowiskach panuje zasada „Bez LEI nie ma wymiany handlowej”. Wkrótce może ona brzmieć „Bez LEI nie ma nadziei”.

Organizacja regulacyjna ds. branży inwestycyjnej w Kanadzie ponownie publikuje poprawki do identyfikatorów klientów, co jest wynikiem obszernych konsultacji

W czerwcu 2018 r. Organizacja regulacyjna ds. branży inwestycyjnej w Kanadzie (IIROC) rozpoczęła drugą rundę publicznych konsultacji na temat sposobów zwiększenia zakresu korzystania z identyfikatorów klientów w celu utrzymania integralności rynku, ochrony inwestorów i zmniejszenia ryzyka w przypadku handlu elektronicznego, przy jednoczesnym zminimalizowaniu wpływu na firmy inwestycyjne. Proponowane poprawki „określają, że klienci muszą przesłać sobie nawzajem identyfikatory na rynku, a każda transakcja dłużnymi papierami wartościowymi ma zostać zgłoszona do IIROC. Klienci instytucjonalni będą musieli posiadać LEI, podczas gdy klienci detaliczni będą musieli podać numer konta”.

„Proponowane identyfikatory klientów pozwolą IIROC na lepszą ochronę inwestorów przed potencjalnymi nadużyciami na rynku”, powiedziała Victoria Pinnington, starszy wiceprezes IIROC w dziale ds. regulacji rynkowych. „Jesteśmy zaangażowani we współpracę z branżą w celu zrozumienia skutków i kosztów poprawionej propozycji w celu określenia najlepszej strategii wdrożenia zasad”. Uwagi dotyczące proponowanych zmian prosimy przesyłać do 26 września 2018 r.

Unia Europejska: Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych kończy okres obowiązywania przejściowych przepisów dotyczących LEI, zgodnie z MiFID II / MiFIR

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) potwierdził 20 czerwca 2018 r., że przepisy przejściowe ustanowione w poprawionej unijnej dyrektywie w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID II) i rozporządzeniu (MiFIR), które zostały wprowadzone w grudniu 2017 r., nie zostaną przedłużone”. MiFID II / MiFIR zaczęły obowiązywać 3 stycznia 2018 r. (…) Zgodnie z informacją przekazaną przez ESMA sześciomiesięczny okres przejściowy potrwa do 2 lipca 2018 r. włącznie”. 20 grudnia 2017 r. ESMA oświadczył, że dopuszcza „sześciomiesięczny okres, w którym spółki inwestycyjne będą mogły świadczyć usługi powodujące powstanie zobowiązania do przedłożenia raportu z transakcji klientowi, od którego nie otrzymały wcześniej kodu LEI, pod warunkiem że przed rozpoczęciem świadczenia takiej usługi spółka inwestycyjna otrzyma od takiego klienta dokumentację niezbędną do złożenia w imieniu takiego klienta wniosku o nadanie kodu LEI”. ESMA i właściwe organy krajowe „postanowiły, że nie ma potrzeby przedłużania początkowego sześciomiesięcznego okresu przejściowego ustanowionego w celu wsparcia sprawnego wprowadzenia przepisów dotyczących LEI w ramach MiFIR”. Zgodnie z MiFIR firmy inwestycyjne powinny uzyskać identyfikatory podmiotu prawnego (LEI) od klientów przed świadczeniem usług, które wiążą się z obowiązkiem raportowania.

Dyrektor wykonawczy ESMA, Verena Ross: „Wielu partnerów domaga się teraz, aby LEI stał się standardowym ogólnoeuropejskim identyfikatorem, który mógłby być wykorzystany do wszystkich celów regulacyjnych”.

W przemówieniu zatytułowanym „MiFID II – ważny krok dla LEI”, wygłoszonym 27 czerwca 2018 r., Verena Ross, dyrektor wykonawczy Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, powiedziała: „O ile zasady LEI mogą wydawać się formalne, mają zasadnicze znaczenie dla rynków finansowych – nie tylko dla organów regulacyjnych, ale dla wszystkich inwestorów”.

„Po kryzysie finansowym zwiększenie przejrzystości rynków finansowych stało się jednym z kluczowych celów szerszej reformy regulacyjnej na całym świecie. MiFID II to jeden z kluczowych filarów tych reform dla rynków finansowych w UE”. Dyrektor wykonawczy ESMA, Verena Ross, podkreśliła też, że zasady MiFID II oznaczają, że wszyscy klienci firm inwestycyjnych w UE muszą posiadać LEI. Zasada ta zaczęła być nazywana zasadą „Bez LEI nie ma handlu”. Zabrania ona firmom na terenie UE wykonywania poleceń klienta, który nie ma kodu LEI. Oznacza to, że kod LEI staje się warunkiem wstępnym dla klientów, którzy chcą wejść na rynki UE”.

Na zakończenie powiedziała: „Chciałabym podkreślić, że podczas gdy na początku potrzebny będzie pewien wysiłek, konsekwentne korzystanie z LEI w przypadku różnych wymogów UE generuje namacalne korzyści dla branży, gdyż upraszcza czynności operacyjne i, ostatecznie, redukuje koszty dotyczące zgodności. Wielu partnerów domaga się teraz, aby LEI stał się standardowym ogólnoeuropejskim identyfikatorem, który mógłby być wykorzystany do wszystkich celów regulacyjnych”.

Bank Anglii prowadzi konsultacje na temat odbudowania systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym, w tym celowość zastosowania LEI – „najlepszego identyfikatora korporacyjnego”

W przemówieniu wygłoszonym 21 czerwca 2018 r. Mark Carney, prezes Banku Anglii, mówił między innymi o potrzebie „odbudowania systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (RTGS) – podstawy każdej płatności w Wielkiej Brytanii”. Prezes Carney podkreślił, że „kiedy dokonujemy przeglądu systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (RTGS), Bank ułatwia systemowi finansowemu w Wielkiej Brytanii realizację obietnicy dużych zbiorów danych. Nowy system RTGS przechwyci dużo więcej danych w przypadku każdej płatności, którą określa najlepsza praktyka międzynarodowa. Bank prowadzi obecnie konsultacje dotyczące tego, jak tego dokonać, włączając w to celowość osadzenia najlepszego identyfikatora dla firm, identyfikatora podmiotu prawnego (LEI)”.

„Poprawi to dostęp do lokalnego i globalnego systemu finansowego, umożliwiając większy wybór i konkurencję w przypadku korporacyjnych użytkowników końcowych, a także udoskonalając zwalczanie prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu”, dodał Carney.

Centrum Rozwoju Globalnego publikuje raport dotyczący prania brudnych pieniędzy: Czy nowa technologia może pomóc w zmniejszeniu ryzyka?

W lutym 2018 r. Centrum Rozwoju Globalnego (CGD) opublikowało raport pod tytułem „Walka z praniem brudnych pieniędzy: Czy nowa technologia może pomóc w zmniejszeniu ryzyka?”. Raport, według wiedzy jego autora, jest pierwszą wszechstronną próbą oceny potencjału sześciu technologii, które mają rozwiązać kwestię zmniejszenia ryzyka w przypadku walki z praniem brudnych pieniędzy i zwalczania finansowania terroryzmu, określone w raporcie CGD opublikowanym w 2014 r. Technologie obejmują narzędzia KYC, duże zbiory danych, uczenie maszynowe, technologię rozłożonej księgi, biometrię i, szczególnie, kody LEI. Raport informuje, że te „nowe technologie (będące w użyciu i pojawiające się na horyzoncie) mogą ułatwić osiągnięcie zgodności związanej z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy/ finansowaniu terroryzmu, co w zamian może pomóc w kalkulacji kosztów i korzyści dla banków oraz zwiększyć prawdopodobieństwo utrzymywania kont bankowości korespondencyjnej dla klientów z biednych krajów”.

Odnosząc się do LEI, CGD utrzymuje, że: „Dalsze rozszerzenie zakresu LEI objęłoby wiadomości dotyczące płatności w celu identyfikacji nadawcy i beneficjenta, co jeszcze bardziej poprawi przejrzystość płatności międzynarodowych. Będzie to jednak wymagało zmian w formatach wiadomości dotyczących płatności oraz w systemach informatycznych banków, a także szeroko zakrojonego przyjęcia LEI poza sektorem finansowym, również w krajach rozwijających się”. W raporcie zauważono też, że tylko „podmioty prawne – instytucje finansowe, przedsiębiorstwa niefinansowe, agencje rządowe i organizacje non profit (NPO) – mogą starać się o kody LEI. Osoby fizyczne nie są do tego uprawnione […] poza przypadkami, kiedy prowadzą działalność gospodarczą – na przykład jako przedsiębiorcy indywidualni. […] Ponieważ kody LEI nie dotyczą osób fizycznych, w przypadku transakcji finansowych potrzebne są oddzielne standardy do identyfikacji osób fizycznych”. Mimo wszystko w przyszłości „kody LEI mogą zostać wykorzystane do identyfikacji nadawcy i beneficjenta płatności, ułatwiając w ten sposób uzyskanie bardziej dokładnych wskaźników KYC”.

Raport zawiera też relację z tego, co organy regulacyjne, decydenci i organy ustanawiające standardy robią, aby ułatwić odpowiednie przyjęcie LEI w przypadku przeciwdziałania praniu pieniędzy/ finansowaniu terroryzmu, włączając w to odniesienie do kampanii GLEIF w celu zachęcenia instytucji finansowych do tego, aby stały się „agentami rejestracji”, to jest pomogły podmiotom w uzyskaniu dostępu do sieci podmiotów nadających LEI. Zapewniono też użyteczny zakres rekomendacji dotyczących polityk dla różnych partnerów, włączając w to organy ustanawiające standardy oraz ISO, razem z organami regulacyjnymi, bankami i instytucjami finansowymi.

Rada Stabilności Finansowej publikuje raport dotyczący postępów i reakcji na spadek w bankowości korespondencyjnej

W marcu 2018 r. Rada Stabilności Finansowej opublikowała raport dotyczący planu Rady w celu oceny spadku w bankowości korespondencyjnej i reakcji na niego. Raport podkreśla działania podjęte w celu wdrożenia czteropunktowego planu działania Rady od aktualizacji w lipcu 2017 r., a także zwraca uwagę na wagę dalszego wdrożenia kodów LEI: „... prace muszą być kontynuowane w celu wdrożenia inicjatyw branży, które są zgodne z rekomendacjami CPMI [Komitetu ds. płatności i infrastruktury rynkowej], takich jak narzędzia KYC, ostatnio opublikowana opcja włączenia identyfikatora podmiotu prawnego do wiadomości dotyczących płatności oraz standardy branży związane z korzystaniem z tych wiadomości”.

GLEIF angażuje się we współpracę z Radą Stabilności Finansowej w ramach drugiej konsultacji w sprawie kierowania unikalnym identyfikatorem produktu

W kwietniu 2018 r. Rada Stabilności Finansowej, poprzez drugi dokument konsultacyjny, ubiegała się o publiczny komentarz dotyczący kierowania unikalnym identyfikatorem produktu (UPI), kluczowym elementem danych w przypadku sprawozdawczości dla pozagiełdowych transakcji pochodnych. Konsultacja opiera się na analizie wykonalności projektu z 2014 r., dotyczącego gromadzenia danych instrumentów pochodnych rynku pozagiełdowego, która „informuje, że niezależnie od decyzji dotyczących globalnego gromadzenia, ważne jest, aby prace nad standaryzacją i harmonizacją ważnych elementów danych zostały zakończone, włączając w to globalne wprowadzenie identyfikatora podmiotu prawnego (LEI) i stworzenie unikalnego identyfikatora produktu oraz unikalnego identyfikatora transakcji (UTI)”.

GLEIF odpowiedział na konsultację w maju 2018 r., zapewniając wkład w ramach różnych kwestii związanych z finansowaniem, modelami partnerstwa oraz bibliotek referencyjnych unikalnych identyfikatorów produktu. W odpowiedzi na konsultacje GLEIF oświadczył, że „unikalne identyfikatory produktu (UPI) powinny być zarządzane przez spółkę publiczno-prywatną”.

GLEIF angażuje Data Foundation do reprezentacji na terenie Stanów Zjednoczonych

W kwietniu 2018 r. Data Foundation ogłosiła, że została zaangażowana przez GLEIF do reprezentowania jej na terenie Stanów Zjednoczonych. Ma „pełnić funkcję kanału informacyjnego oraz pracować nad budową rozrastającej się sieci agencji rządowych korzystających z LEI w celu śledzenia podmiotów, których działalność regulują”.

Data Foundation jest pierwszą organizacją badawczą skupioną na otwartych danych w branży w Stanach Zjednoczonych. Poprzez badania, szkolenia i programowanie Data Foundation wspiera publikację rządowych informacji jako ujednoliconych, otwartych danych.

Globalny Indeks LEI udostępniony przez GLEIF jest jedynym źródłem internetowym zawierającym otwarte, ujednolicone, wysokiej jakości dane referencyjne podmiotów prawnych. W ten sposób GLEIF pomaga ludziom, firmom i agencjom rządowym podejmować lepsze, mniej kosztowne i bardziej trafne decyzje o współpracy z poszczególnymi podmiotami. Widzimy ten wpływ w praktyce na całym świecie. Praca z Data Foundation pomoże budować świadomość na temat zalet globalnego przyjęcia LEI i sformalizowania sieci partnerów, którzy opracowują interoperacyjne standardy danych w Stanach Zjednoczonych.

Blog GLEIF i Forum dyskusyjne

Osoby pragnące umieścić komentarz do wpisu na blogu prosimy o odwiedzenie strony: funkcje internetowego blogu GLEIF w języku angielskim. Prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska. Imię i nazwisko autora komentarza pojawi się obok wpisu. Adresy e-mail nie będą publikowane. Uczestnictwo w forum dyskusyjnym i korzystanie z niego oznacza zgodę na przestrzeganie obowiązujących Zasad korzystania z blogu GLEIF, które należy uważnie przeczytać.Wszystkie poprzednie wpisy w blogu GLEIF
O autorze:

Stephan Wolf jest dyrektorem naczelnym Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). Od stycznia 2017 r. pan Wolf jest współprzewodniczącym Grupy ds. Doradztwa Technicznego 68 FinTech przy Komitecie Technicznym Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO TC 68 FinTech TAG). W styczniu 2017 r. pan Wolf znalazł się wśród 100 najlepszych liderów w dziedzinie tożsamości w rankingu One World Identity. Posiada rozległe doświadczenie w tworzeniu systemów operacyjnych danych oraz globalnej strategii wdrażania. W swojej karierze wielokrotnie kierował rozwojem kluczowych strategii biznesowych i produktów. Był współzałożycielem IS Innovative Software GmbH w 1989 r. i pierwszym dyrektorem zarządzającym tej firmy. Później został mianowany na stanowisko rzecznika zarządu przedsiębiorstwa, w które ta firma się przekształciła – IS.Teledata AG. Spółka weszła ostatecznie w skład Interactive Data Corporation, w której Stephan Wolf piastował stanowisko dyrektora technicznego.


Znaczniki artykułu:
Zgodność, Zarządzanie danymi, Poznaj swojego klienta (Know-Your-Customer/KYC), Wiadomości o LEI, Komitet Nadzoru Regulacyjnego ds. LEI (LEI ROC), MiFID II / MiFIR, Pozagiełdowe instrumenty pochodne (OTC), Wymogi polityki, Regulacje, Zasady zarządzania, Unikalny identyfikator produktu (UPI)