LEI Listy kodowe

Lista organów rejestracyjnych GLEIFGlobal Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) publikuje „listę organów rejestracyjnych” (Registration Authorities List) (dostępną do pobrania poniżej). Zawiera ona ponad 1000 rejestrów podmiotów gospodarczych oraz inne odnośne źródła z uprawnieniami rejestracyjnymi i weryfikacyjnymi, a także przypisuje każdemu rejestrowi/organowi na liście unikalny kod. W przyszłości organizacje nadające identyfikatory podmiotu prawnego (LEI) będą wykorzystywały ten kod w swoich procesach i raportach związanych z nadawaniem identyfikatorów.

W marcu 2022 r. GLEIF opublikowała wersję 1.7 Listy organów rejestracyjnych. W związku z wprowadzeniem zasad zdefiniowanych przez ROC w odniesieniu do relacji z funduszami oraz wytycznych w sprawie rejestracji funduszy inwestycyjnych w globalnym systemie LEI powstała konieczność dokonania przeglądu listy organów rejestracyjnych i dodania kolejnych źródeł, które mogą służyć do weryfikacji danych na temat funduszy. Do źródeł tych należą z reguły podmioty takie jak komisje papierów wartościowych i giełd, banki centralne, komisje nadzoru finansowego itp.

Korzystanie z listy organów rejestracyjnych GLEIF przyniesie dalszy wzrost wiarygodności i przydatności danych identyfikatorów podmiotu prawnego.

Podsumowanie: odwołanie odnoszące się do lokalnego uprawnionego źródła z danymi podmiotu prawnego

Identyfikator podmiotu prawnego jest połączony z kluczowymi informacjami referencyjnymi, które umożliwiają łatwą i skuteczną identyfikację podmiotów prawnych uczestniczących w transakcjach finansowych. Mówiąc krótko: publicznie dostępny zestaw danych identyfikatorów podmiotu prawnego może zostać uznany za globalny katalog znacznie zwiększający przejrzystość rynków finansowych. Pula danych będzie spełniać powyższe oczekiwania wyłącznie pod warunkiem dostępności wiarygodnych, otwartych i rzetelnych danych.

Proces zapewniania jakości danych identyfikatorów podmiotu prawnego zaczyna się od podmiotu rejestrującego. W procesie samorejestracji podmiot rejestrujący musi dostarczyć dokładne dane referencyjne dotyczące podmiotu prawnego do wybranej organizacji nadającej identyfikatory podmiotu prawnego. Podmioty nadające LEI (nazywane także „lokalnymi jednostkami operacyjnymi” lub LOU) świadczą usługi w zakresie uzyskiwania i odnawiania rejestracji oraz występują w roli głównego pośrednika dla podmiotów prawnych zainteresowanych zdobyciem LEI.

Opublikowana przez GLEIF lista organów rejestracyjnych po raz pierwszy wprowadza standaryzację zapewnianych przez podmiot prawny odwołań do lokalnego uprawnionego źródła. Lista umożliwia użytkownikom danych identyfikatorów podmiotu prawnego prostsze wiązanie identyfikatorów z innymi źródłami danych.

Podmioty nadające LEI muszą zagwarantować, że odwołania do źródła z uprawnieniami są zestandaryzowane i włączone do rekordu identyfikatora

Użytkownicy danych identyfikatorów podmiotu prawnego będą mogli zidentyfikować uprawnione źródło powiązane z danym podmiotem prawnym. Odnośny kod będzie częścią informacji, jakie tworzą rekord identyfikatora podmiotu prawnego. Wszystkie rekordy identyfikatorów podmiotu prawnego są bezpłatnie dostępne publicznie na stronie GLEIF za pośrednictwem Globalnego Indeksu LEI.

Formaty „Common Data File” (CDF) określają sposób podawania kodów LEI i powiązanych danych referencyjnych przez wszystkie podmioty nadające LEI. W oparciu o ten standard podmioty nadające LEI będą identyfikowały lokalne uprawnione źródło związane z danym podmiotem prawnym, używając pola BusinessRegisterEntityID, które zawiera dwa elementy:

  • Rejestr: kod wskazujący rejestr podmiotów gospodarczych lub inny organ rejestracyjny, z którego pochodzi wartość w polu identyfikatora podmiotu EntityID (zob. następny punkt). Na późniejszym etapie będzie to kod przypisany do uprawnionego źródła podanego na liście organów rejestracyjnych GLEIF.
  • EntityID (identyfikator podmiotu): identyfikator (numer lokalny) podmiotu prawnego przechowywany w uprawnionym źródle.

Rejestr może być wskazywany bez towarzyszącego mu identyfikatora podmiotu (EntityID), jeżeli identyfikator nie jest dostępny.

Wdrożenie listy organów rejestracyjnych GLEIF

GLEIF będzie monitorowała zgodność działań podmiotów nadających LEI z listą organów rejestracyjnych. Po publikacji każdej nowej wersji listy organów rejestracyjnych podmioty nadające LEI muszą wdrożyć wszystkie zmiany w określonych ramach czasowych.

Lista organów rejestracyjnych GLEIF będzie rozwijana. Propozycje zmian i uwagi do dokumentu należy wysyłać na adres info@gleif.org.

GLEIF oferuje listę organów rejestracyjnych w różnych formatach (patrz niżej).


Odpowiednie pliki do pobrania