LEI

Uzyskaj LEI: Podmioty nadające identyfikatory podmiotu prawnegoUzyskanie identyfikatora podmiotu prawnego (LEI) jest łatwe. Wystarczy skontaktować się z wybranym partnerem biznesowym z listy podmiotów nadających LEI podanych w poniższej tabeli.

Rola podmiotów nadających LEI

Podmioty nadające LEI, zwane również lokalnymi jednostkami operacyjnymi (LOU), umożliwiają rejestrację i przedłużenie ważności kodów LEI, a także oferują inne usługi podmiotom prawnym zamierzającym uzyskać kod LEI. Do nadawania LEI uprawnione są wyłącznie podmioty akredytowane przez Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). Akredytacja jest procesem, w którym GLEIF dokonuje oceny podmiotów pod względem ich przydatności do działania w ramach Globalnego Systemu LEI w roli podmiotów nadających identyfikatory podmiotu prawnego.

Podmioty wchodzące w skład Globalnego Systemu LEI posiadające akredytację GLEIF są uznawane na całym świecie za organizacje zapewniające dane i obsługę klienta na najwyższym poziomie. GLEIF koncentruje się na optymalizacji jakości, rzetelności i użyteczności danych LEI, co umożliwia podmiotom rynkowym wyciągnięcie korzyści z informacji dostępnych w systemie LEI. GLEIF udostępnia następujące miesięczne raporty jakości danych:

Rola podmiotu prawnego składającego wniosek o nadanie LEI

Podmioty prawne nie muszą korzystać z usług podmiotów nadających kody LEI mających siedzibę w tym samym kraju, lecz mogą korzystać z usług dowolnej LOU, która jest akredytowana i upoważniona do walidacji rejestracji LEI w ramach swojego obszaru jurysdykcji. W tabeli poniżej podane zostały wszystkie akredytowane przez GLEIF podmioty nadające LEI i oferujące usługi nadawania kodów LEI w danej jurysdykcji. Akredytowane podmioty nadające LEI pomyślnie ukończyły program akredytacji GLEIF dla odpowiednich jurysdykcji, albo wyłącznie dla podmiotów niebędących funduszami, albo zarówno dla funduszy, jak i podmiotów niebędących funduszami. Aby dowiedzieć się, które podmioty nadające LEI świadczą usługi w danym kraju dla podmiotów niebędących funduszami, należy wybrać odpowiedni kraj z rozwijanej listy w górnej części poniższej tabeli. Aby dowiedzieć się, które podmioty nadające LEI świadczą usługi w danym kraju dla podmiotów będących funduszami, należy wybrać odpowiedni kraj z listy rozwijanej i zaznaczyć pole „Chcę zarejestrować fundusz”.

Identyfikator podmiotu prawnego jest połączony z kluczowymi informacjami referencyjnymi, które umożliwiają łatwą i skuteczną identyfikację podmiotów prawnych uczestniczących w transakcjach finansowych. W procesie samodzielnej rejestracji podmiot prawny, który zamierza uzyskać LEI, musi dostarczyć dokładne dane referencyjne, np. publicznie dostępne informacje o podmiotach prawnych identyfikowanych za pomocą LEI, podmiotowi nadającemu kody LEI. Dane referencyjne to na przykład:

  • Informacje z wizytówek służbowych, np. oficjalna nazwa podmiotu prawnego oraz adres jego siedziby. W Globalnym Systemie LEI informacje te określane są jako dane „Poziomu 1”. Zapewniają one odpowiedź na pytanie o tożsamość podmiotu, czyli „kto jest kim”.
  • Informacje dotyczące powiązań, które umożliwiają identyfikację ewentualnych bezpośrednich i ostatecznych podmiotów dominujących podmiotu prawnego. Te informacje określane są jako dane „Poziomu 2”. Zapewniają one odpowiedź na pytanie o relacje własności pomiędzy podmiotami, czyli „które podmioty są właścicielami których podmiotów”.

Podmioty nadające kody LEI muszą dokonać weryfikacji danych referencyjnych LEI w lokalnym organie rejestracyjnym, np. krajowym rejestrze podmiotów gospodarczych, po czym nadać kod LEI zgodnie z normą LEI.

Opłaty za nadanie i utrzymanie LEI zależą w całości od organizacji nadających kody i muszą opierać się na kosztach. Globalny System LEI ma służyć promowaniu konkurencji pomiędzy podmiotami nadającymi kody LEI.

Każdy kod LEI jest publikowany w Globalnym Indeksie LEI. Jest to jedyne globalne źródło internetowe, które zapewnia otwarte, ujednolicone, wysokiej jakości dane referencyjne podmiotów prawnych. Każdy zainteresowany może łatwo przeszukać pulę danych LEI za pomocą internetowej wyszukiwarki LEI opracowanej w tym celu przez GLEIF.

Znaczenie systematycznego przedłużania okresu ważności LEI

Podmiot prawny musi powiadomić zarządzający podmiot nadający LEI o zmianach danych referencyjnych podmiotu prawnego. W procesie corocznego przedłużania ważności co najmniej raz w roku dokonywana jest rewizja i ponowna walidacja danych referencyjnych przez dany podmiot prawny i podmiot nadający LEI. Ma to zasadnicze znaczenie dla zapewnienia wysokiej jakości danych w globalnej populacji LEI oraz, co za tym idzie, dla zaufania do Globalnego Systemu LEI.

Czy Państwa klient potrzebuje LEI? Wystarczy uzyskać status agenta rejestracji

Aby dodatkowo usprawnić nadawanie kodów LEI, GLEIF wprowadziła pojęcie „agenta rejestracji”. Agent rejestracji pomaga podmiotom prawnym uzyskać dostęp do sieci podmiotów, które nadają kody LEI i świadczą inne, powiązane usługi. Agent rejestracji może zdecydować się na partnerstwo z jednym podmiotem nadającym kody LEI lub większą ich liczbą, aby zagwarantować, że potrzeby jego klientów w zakresie usług LEI zostaną zaspokojone.

Select one or more jurisdictions to filter LEI issuer

No LEI Issuers found.
{{ item.name }}
Accredited jurisdictions:Show or Download
Registration Agents:Show or Download
Most recent monthly data quality report:Download LEI Issuer Data Quality Reports
Accreditation date by GLEIF:{{ item.accreditation_date }}