O LEI Uzyskaj LEI: Organizacje nadające identyfikatory podmiotu prawnego

Agenci ds. rejestracjiCzy Państwa klient potrzebuje LEI?

Nowe przepisy unijne (MiFID II/MiFIR) weszły w życie 3 stycznia 2018 r. Zgodnie z MiFIR firmy inwestycyjne powinny uzyskać identyfikatory podmiotu prawnego (LEI) od klientów przed świadczeniem usług, które wiążą się z obowiązkiem raportowania. Mogą Państwo pomóc swoim klientom w dostępie do sieci podmiotów nadających LEI oraz zyskać większą wydajność w zarządzaniu danymi.

Wystarczy uzyskać status agenta rejestracji

Zmienione wersje Dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID II) oraz Rozporządzenia w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFIR), czyli dokumentów unijnych obejmujących systemy obrotu, firmy inwestycyjne i pośredników, weszły w życie 3 stycznia 2018 r. Akty wykonawcze dotyczące MiFID II/MiFIR wymagają, aby liczne podmioty, które dotychczas nie były objęte tym wymogiem, uzyskały identyfikator podmiotu prawnego (LEI). W odniesieniu do zgłaszania transakcji zgodnie z MiFIR Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) wyjaśnił, że firmy inwestycyjne powinny otrzymać LEI od swoich klientów przed świadczeniem usług, które wiążą się z obowiązkiem zgłoszenia dotyczącym transakcji prowadzonych w imieniu tych klientów.

Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) wzywa uczestników rynku, którzy są zobowiązani do przestrzegania MiFID II/MiFIR, do jak najszybszego uzyskania LEI. Firmy powinny także proaktywnie kontaktować się z podmiotami znajdującymi się w ich bazie klientów i zachęcać do rejestracji i uzyskania kodu LEI, a także jego odnowienia. Dodatkowo firmy mogą rozważyć rozszerzenie wykorzystania LEI w ramach infrastruktury nowych klientów, tak aby odnieść jeszcze więcej korzyści z powszechnego stosowania tego identyfikatora w UE.

Aby dodatkowo usprawnić nadawanie kodów LEI, GLEIF wprowadziła pojęcie „agenta rejestracji”. Agent rejestracji pomaga podmiotom prawnym uzyskać dostęp do sieci podmiotów, które nadają kody LEI i świadczą inne, powiązane usługi. Podmioty nadające LEI nazywane są również lokalnymi jednostkami operacyjnymi (LOU).

Rola agenta rejestracji w Globalnym Systemie Identyfikatorów Podmiotów Prawnych jest bezpośrednio powiązana z podmiotem nadającym kody LEI. Agent rejestracji może zdecydować się na partnerstwo z jednym lub więcej podmiotami nadającymi kody LEI, aby zagwarantować, że potrzeby jego klientów w zakresie usług LEI zostaną zaspokojone.

Ewentualne zadania wykonywane przez agenta rejestracji obejmują:

  • publikowanie na swojej witrynie internetowej informacji, które pomogą podmiotom prawnym w składaniu wniosków o nadanie LEI do właściwych podmiotów,
  • obsługę komunikacji z podmiotami prawnymi,
  • przetwarzanie i odbiór zabezpieczonych płatności za nadanie lub odnowienie LEI,
  • usługi zbierania lub gromadzenia danych z wiarygodnych źródeł informacji (dane referencyjne dostarczane przez podmiot prawny wnioskujący o nadanie kodu LEI muszą zostać zweryfikowane na podstawie wiarygodnego lokalnego źródła informacji – np. krajowego rejestru podmiotów gospodarczych – po czym dopiero może nastąpić nadanie kodu LEI zgodnie z normą LEI),
  • walidację danych referencyjnych podmiotu prawnego dostarczonych przez podmiot prawny chcący uzyskać kod LEI.

Ewentualne zadania wykonywane przez podmiot nadający LEI obejmują:

  • nadanie LEI zgodnie z normą ISO 17442:2012 wraz z odnoszącymi się do danego podmiotu danymi referencyjnymi podmiotu prawnego (LE-RD),
  • przesłanie do GLEIF nowego kodu LEI oraz wszystkich LE-RD,
  • przeglądanie i odpowiadanie na zastrzeżenia dotyczące LEI lub LE-RD zgłaszane przez GLEIF. (Scentralizowana funkcja zgłaszania zastrzeżeń udostępniona przez GLEIF umożliwia zgłaszanie wniosku o aktualizację danych identyfikatora podmiotu prawnego LEI wszystkim zainteresowanym podmiotom.)

Agenci rejestracji nie są odpowiedzialni za nadawanie LEI ani nie mają dostępu do edycji danych LEI.

Obowiązki podmiotów nadających LEI zostały określone w umowie o poziomie świadczonych usług, stanowiącej załącznik nr 6 do umowy Master Agreement. Master Agreement jest ramową umową określającą relacje pomiędzy GLEIF a organizacjami nadającymi LEI. Podmioty nadające LEI pozostają całkowicie odpowiedzialne wobec GLEIF za wypełnianie swoich obowiązków.

Aby uzyskać więcej informacji na temat agentów rejestracji, prosimy o kontakt: info@gleif.org.