LEI ISO 17442: Standard Globalny

ISO 17442 część 2: LEI w certyfikatach cyfrowychCertyfikaty cyfrowe są powszechnie używane, a ich standardy i platformy technologiczne są szczegółowo dopracowane i sprawdzone. Wiele organów regulacyjnych i ustawodawczych wykorzystuje certyfikaty cyfrowe jako technologię podpisu cyfrowego. Powszechnie dostępne są powiązane produkty i usługi.

Aby umożliwić korzystanie z LEI w certyfikatach cyfrowych, w sierpniu 2020 r. opublikowano zaktualizowaną wersję normy ISO 17442-2. Ten standard techniczny jest potrzebny branży certyfikacyjnej do tego, aby spójnie wprowadzić LEI do certyfikatów cyfrowych.

W związku z pojawieniem się aktualizacji normy ISO dotyczącej LEI GLEIF stara się nakłonić organy certyfikacyjne i dostawców usług zaufania, dalszych dostawców rozwiązań oraz prywatne i publiczne organy regulacyjne do tego, aby zachęcały organizacje do stosowania kodów LEI we wszystkich certyfikatach i pieczęciach wystawianych w ramach działalności biznesowej. Dotyczyłoby to pieczęci firmowych, jak również certyfikatów wydawanych osobom działającym w imieniu firm. Oznaczałoby to także nadawanie kodu LEI podmiotowi prawnemu, jeśli ten jeszcze go nie ma.

GLEIF uważa, że certyfikaty cyfrowe z kodami LEI są ważnym czynnikiem wspomagającym transformację cyfrową. Wynika to z tego, że sam kwalifikowany certyfikat cyfrowy gwarantuje tożsamość składającego podpis, który to podpis z kolei gwarantuje spójność dokumentu i umieszcza go w ramach czasowych z pomocą kwalifikowanych znaczników czasu. W związku z tym wdrożenie kodów LEI do certyfikatów cyfrowych i technologii podpisu elektronicznego może zapewnić dodatkową warstwę dowodu zaufania, ponieważ LEI to globalny mechanizm bezpieczeństwa dostarczający wiarygodnych danych na temat tożsamości organizacji.

Model ten umożliwia automatyczną weryfikację danych w spójny sposób bez względu na lokalizację organizacji, w taki sam sposób, jak wykonuje się walidację certyfikatu. Ponadto certyfikaty cyfrowe z kodami LEI zawierają bezpośrednie łącze do regularnie aktualizowanych danych referencyjnych LEI, zwiększając możliwości automatyzacji monitorowania wycofań. W efekcie powstaje silny i niezawodny mechanizm weryfikacji danych organizacji i osób działających w jej imieniu.

Proces publikacji dorocznego sprawozdania GLEIF stanowi przykład zalet wykorzystania certyfikatów cyfrowych z kodami LEI. Sprawozdanie roczne GLEIF za 2019 rok zostało opublikowane przez ESMA na stronie internetowej, aby przedstawić przykład najlepszej praktyki w zakresie sprawozdania opublikowanego w formacie ESEF (European Single Electronic Format). Sprawozdanie jest publikowane w formatach Inline XBRL (eXtensible Business Reporting Language) i HTML, które mogą być odczytywane przez człowieka i maszynę, przy czym kod LEI jest umieszczany zarówno w sprawozdaniu rocznym, jak i w cyfrowych certyfikatach podpisujących go dyrektorów wykonawczych. Połączenie tych dwóch cech zapewnia coś zupełnie niespotykanego: natychmiastowo dostępne, weryfikowalne cyfrowo dane uwierzytelniające, które potwierdzają zarówno autentyczność dokumentu, jak i tożsamość kluczowych osób odpowiedzialnych za jego treść.

Podmioty zainteresowane dodatkowymi informacjami są proszone o kontakt z GLEIF pod adresem info@gleif.org.