Dane LEI Dostęp do danych LEI i korzystanie z nich

Dane Poziomu 2: Relacje własności pomiędzy podmiotamiIdentyfikator podmiotu prawnego (LEI) odwołuje się do zasadniczych danych referencyjnych, które dostarczają informacji na temat podmiotów prawnych identyfikowanych na podstawie kodu LEI.

Informacje z wizytówek służbowych dostępne wraz z aktualnymi danymi referencyjnymi LEI, np. oficjalną nazwą podmiotu prawnego oraz adresem jego siedziby, określane są jako dane ”Poziomu 1„. Zapewniają one odpowiedź na pytanie o tożsamość podmiotu, czyli „kto jest kim”. Dodatkowo pula danych LEI zawiera dane Poziomu 2, które odpowiadają na pytanie o relacje własności pomiędzy podmiotami, czyli „które podmioty są właścicielami których podmiotów”. W szczególności podmioty prawne, które posiadają lub uzyskały LEI, przesyłają sprawozdania finansowe zarówno swojemu „bezpośredniemu podmiotowi dominującemu przygotowującemu skonsolidowane sprawozdania finansowe”, jak i swojemu „ostatecznemu podmiotowi dominującemu przygotowującemu skonsolidowane sprawozdania finansowe”. (Szczegółowe dane statystyczne dotyczące dostarczanych przez podmioty prawne informacji o bezpośrednich i ostatecznych podmiotach dominujących znajdują się w kwartalnym raporcie biznesowym dot. Globalnego Systemu LEI.)

W rezultacie Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) oferuje jedyne w swoim rodzaju darmowe źródło danych, które pozwala połączyć punkty na korporacyjnej mapie świata w oparciu o otwarte, ujednolicone dane LEI wysokiej jakości.

Połącz punkty na korporacyjnej mapie świata z otwartymi, ujednoliconymi danymi LEI wysokiej jakości.

level-2-parents-and-children.pl-750x840

Publikowanie informacji dotyczących bezpośrednich podmiotów dominujących i ostatecznych podmiotów dominujących posiadających i nieposiadających LEI podlega odrębnym procedurom.

  • Jeśli bezpośrednie i/lub ostateczne podmioty dominujące danego podmiotu rejestrującego LEI uzyskały LEI, kod LEI podmiotu(-ów) dominującego(-ych) jest publikowany wraz z rekordem LEI podmiotu zależnego. Również rekord LEI organizacji będącej bezpośrednim lub ostatecznym podmiotem dominującym innej organizacji, która uzyskała LEI, będzie wyświetlać LEI podmiotu zależnego lub podmiotów zależnych.
  • Jeśli bezpośrednie i/lub ostateczne podmioty dominujące danego podmiotu rejestrującego LEI nie posiadają LEI, zależny podmiot prawny ma obowiązek zgłosić dane referencyjne na temat swoich bezpośrednich i ostatecznych podmiotów dominujących do podmiotu nadającego LEI. Jednak zgodnie z obowiązującą polityką dane referencyjne zgłaszane przez podmiot zależny na temat jego bezpośrednich i ostatecznych podmiotów dominujących nieposiadających LEI nie będą publikowane.

Zasady gromadzenia danych dotyczących bezpośrednich lub ostatecznych podmiotów dominujących w Globalnym Systemie LEI określone są w specjalnym dokumencie polityki, wydanym przez Komitet Nadzoru Regulacyjnego ds. LEI w marcu 2016 r. Gromadzenie danych rozpoczęło się w maju 2017 r.

GLEIF opublikowała Globalny Indeks LEI. Zawiera on archiwalne i bieżące rekordy LEI, w tym powiązane dane referencyjne, w jednym wiarygodnym repozytorium centralnym. GLEIF oferuje różne sposoby przeglądania publicznie dostępnego zbioru danych LEI. W zależności od wybranego sposobu dostępu do zbioru danych LEI użytkownicy mogą uzyskiwać dodatkowe informacje odpowiadające danemu rekordowi LEI, takie jak wzbogacone dane referencyjne lub inne identyfikatory, które zostały zmapowane do LEI.

Wszystkie zainteresowane podmioty mogą uzyskać bezpłatny dostęp do pełnego zestawu danych LEI, bez konieczności rejestracji. Aby zapoznać się z oferowanymi przez GLEIF różnymi sposobami przeglądania zbioru danych LEI, odwiedź następujące powiązane strony:

Szczegółowe informacje na temat zgłaszania danych Poziomu 2 przez podmioty nadające LEI, a także opracowana przez GLEIF dokumentacja techniczna do pobrania, znajdują się na następujących stronach internetowych GLEIF: