Dane LEI Zastrzeżenie do danych LEI

Pytania i odpowiedziZa monitorowanie i zapewnienie wysokiej jakości danych identyfikatora podmiotu prawnego (LEI) odpowiedzialna jest Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). Jakość danych referencyjnych podmiotów prawnych rejestrowanych przez podmioty nadające kody LEI oraz publikowanych z Globalnym Indeksem LEI w serwisie internetowym GLEIF jest oceniana w miesięcznych raportach dot. jakości danych GLEIF.

Ponadto GLEIF udostępnia internetową funkcję zgłaszania zastrzeżeń dającą każdemu zainteresowanemu podmiotowi możliwość łatwej i dogodnej weryfikacji danych oraz szybkiej aktualizacji rekordu LEI włącznie z powiązanymi danymi referencyjnymi, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

Funkcja zgłaszania zastrzeżeń pozwala obecnie na zgłaszanie zastrzeżeń odnośnie do rekordów LEI, które są zgłaszane w oparciu o wersję 2.1 LEI-Common Data File format. To oznacza, że obecnie możliwe jest zgłaszanie zastrzeżeń jedynie do danych Poziomu 1, dotyczących tożsamości podmiotu, które są zawarte w rekordzie LEI. W 2019 r. funkcja zgłaszania zastrzeżeń zostanie rozszerzona o możliwość weryfikowania danych Poziomu 2, dotyczących relacji własności pomiędzy podmiotami.

W razie stwierdzenia obecności elementów niezgodnych z wysokimi normami zarządzania jakością wymaganymi w Globalnym Systemie LEI możliwe są następujące działania:

 • Kontakt z odpowiednim podmiotem nadającym kod LEI w celu bezpośredniego powiadomienia o ewentualnych wątpliwościach.
 • Zgłoszenie zastrzeżenia do danych LEI za pomocą centralnej funkcji GLEIF.

Poniższe pytania i odpowiedzi zawierają szczegółowe informacje o funkcji zgłaszania zastrzeżeń GLEIF.

Korzystanie z funkcji zgłaszania zastrzeżeń GLEIF umożliwia GLEIF monitorowanie i udzielanie aktualnych informacji na temat zastrzeżeń zgłoszonych w ten sposób, a zastrzeżenie zostaje zarejestrowane i przekazane podmiotowi nadającemu LEI w standardowym formacie, bez względu na to, który podmiot zarządza LEI.

Co oznacza zastrzeżenie do danych LEI?

Zastrzeżenie może oznaczać wątpliwości dotyczące niepowtarzalności identyfikatora podmiotu prawnego, podwójnych pozycji, spójności odniesień pomiędzy rekordami LEI oraz ścisłości i kompletności powiązanych danych referencyjnych podmiotu prawnego.

Wszystkie zainteresowane podmioty mogą zgłaszać zastrzeżenia w odniesieniu do rekordu danych LEI dla dowolnego kodu LEI. Możliwe jest podanie nowych danych, które zdaniem osoby zgłaszającej zastrzeżenie są bardziej dokładne niż obecne dane, lub (na przykład jeżeli prawidłowe dane nie są znane) można zgłosić uwagę wyjaśniającą, dlaczego zdaniem osoby zgłaszającej pole danych powinno zostać zaktualizowane.

Można również zgłosić zastrzeżenie dotyczące samego rekordu LEI w odniesieniu do następujących kryteriów kodu LEI:

 • Niepowtarzalność (ten sam kod LEI występuje więcej niż jeden raz).
 • Wyłączność (jeden podmiot ma więcej niż jeden kod LEI).
Na czym polega funkcja GLEIF zgłaszania zastrzeżeń?

Funkcja zgłaszania zastrzeżeń oferowana przez Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) jest centralnym punktem kontaktu, który daje wszystkim użytkownikom danych identyfikatora podmiotu prawnego (LEI) możliwość wyjaśnienia wątpliwości dotyczących niepowtarzalności kodu LEI, spójności odniesień pomiędzy rekordami LEI oraz ścisłości i kompletności powiązanych danych referencyjnych. Umożliwia ona również wskazanie możliwych podwójnych pozycji oraz braku terminowej reakcji na działania firm związane z LEI.

Po zgłoszeniu zastrzeżenia za pomocą elektronicznego formularza dostępnego na stronie GLEIF informacje zostają natychmiast przekazane odpowiedniemu podmiotowi nadającemu LEI w celu sprawdzenia. Podmioty nadające LEI odpowiadają na zastrzeżenia zgłoszone w stosunku do danych referencyjnych kodów LEI przez nie nadanych.

GLEIF rejestruje i monitoruje postępy w rozpatrywaniu zastrzeżeń w celu stwierdzenia, czy LEI są zgodne z obowiązującymi standardami oraz czy utrzymywana jest jakość danych, ale ostateczną odpowiedzialność za udostępniane dane ponoszą podmioty nadające LEI.

Jak zgłosić zastrzeżenie?

Jednorazowo można zgłosić zastrzeżenie związane z jednym rekordem danych LEI (można zakwestionować dowolną liczbę pól w ramach jednego rekordu). Zgłoszenie zastrzeżeń w stosunku do kilku rekordów danych LEI oznacza wprowadzenie jednego dodatkowego zastrzeżenia w odniesieniu do każdego rekordu.

 • Należy wprowadzić odpowiedni kod LEI lub nazwę odpowiedniego podmiotu prawnego w polu „Szukaj w polach danych LEI” na niniejszej powiązanej stronie GLEIF: Wyszukiwarka LEI 1.0.
 • Nacisnąć „Enter”.
 • Kliknąć poszukiwany rekord LEI. Spowoduje to otwarcie strony zawierającej wszystkie dane referencyjne powiązane z danym kodem LEI.
 • Kliknąć przycisk „Zastrzeżenie do rekordu”, który otwiera formularz elektroniczny służący do wypełnienia treści zastrzeżenia.
 • Elektroniczny formularz umożliwia wprowadzenie uwag dotyczących każdego pola danych w rekordzie LEI w celu identyfikacji możliwego błędu lub wskazuje na inne informacje, które powinny się znaleźć w polu danych.
 • Elektroniczny formularz określa typ informacji, które mogą uzasadniać zgłoszenie zastrzeżenia co do poprawności danych zawartych w rekordzie LEI.
 • Przed zgłoszeniem wypełnionego elektronicznego formularza zastrzeżenia podmiot zgłaszający musi zarejestrować konto użytkownika zabezpieczone hasłem, podając swoje dane kontaktowe (nazwisko i adres e-mail) konieczne w trakcie dalszych działań związanych z rozpatrywaniem zastrzeżenia. Nazwisko i adres e-mail osoby zgłaszającej zastrzeżenie zostanie podane podmiotowi nadającemu LEI odpowiedzialnemu za rekord LEI, którego dotyczy zastrzeżenie.
Dlaczego moje zastrzeżenie nie zostało wysłane?

Wszystkie zastrzeżenia są automatycznie sprawdzane pod względem błędów danych, które mogłyby spowodować, że rekord danych Identyfikatora podmiotu prawnego (LEI) zostałby wyłączony z Globalnego Indeksu LEI, gdyby proponowane zmiany zostały zaakceptowane przez podmiot nadający LEI.

Dalsze kontrole mające na celu sprawdzenie, czy proponowane zmiany danych prowadzą do sprzeczności, mogą również powodować, że zastrzeżenie nie zostaje wysłane. Aby tego uniknąć należy zapoznać się z treścią wskazówek i informacji pojawiających się na ekranie podczas wypełniania formularza zastrzeżenia.

Należy również wypełnić polecenie Captcha (zapobiegające wysłaniu zastrzeżenia w sposób automatyczny).

Jakie uzasadnienie należy wysłać razem z zastrzeżeniem?

Typ uzasadnienia i dokumentacja wyjaśniająca może być różna w zależności od tego, których pól dotyczy zastrzeżenie.

Uzasadnienie lub dokumentację można wysłać w następujących formatach:

 • Plik elektroniczny.
 • Tekst, w tym odsyłacze do informacji o plikach dostępnych w Internecie (URL), lub informacje i wyjaśnienia w postaci opisowej.
Co dzieje się po zgłoszeniu zastrzeżenia?

Zastrzeżenie zostanie wysłane do podmiotu nadającego Identyfikator podmiotu prawnego, który zarządza danym LEI.

Osoba zgłaszająca zastrzeżenie otrzyma podsumowanie sprawy i potwierdzenie zgłoszenia zastrzeżenia pocztą elektroniczną.

W jaki sposób powiadomić podmiot nadający LEI o nierozpatrzonym zastrzeżeniu?

Zastrzeżenie zostanie wysłane do podmiotu nadającego LEI, który zarządza danym LEI.

Podmiot nadający LEI bada zgłoszone zastrzeżenia oraz kontaktuje się, w razie konieczności, z podmiotem prawnym, którego dotyczą dane. Na tym etapie osoba zgłaszająca zastrzeżenie może się skontaktować z podmiotem nadającym LEI pocztą elektroniczną w razie wszelkich dalszych wątpliwości.

Podmiot nadający LEI poinformuje osobę zgłaszającą zastrzeżenie o wyniku oceny.