Dane LEI Zarządzanie jakością danych GLEIF

Informacje o raportach dot. jakości danychGlobal Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) publikuje co miesiąc raporty dot. jakości danych. Zawierają one podsumowanie wyników oceny GLEIF dotyczącej poziomu jakości danych w Globalnym Systemie Identyfikatorów Podmiotów Prawnych (LEI) na podstawie jasno określonych kryteriów jakości:

W celu wyjaśnienia kwestii jakości danych w odniesieniu do ogólnej liczby LEI, w bliskiej współpracy z Komitetem Nadzoru Regulacyjnego ds. LEI oraz podmiotami nadającymi LEI GLEIF zdefiniowała zestaw wymiernych kryteriów jakości w oparciu o normy opracowane przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO). Kryteria te obejmują kompletność, wszechstronność i spójność rekordów danych LEI. Określenie zestawu jasno zdefiniowanych kryteriów jakości zapewni przejrzysty i obiektywny punkt odniesienia do oceny poziomu jakości danych znajdujących się w Globalnym Systemie LEI.

Program jakości danych GLEIF umożliwia monitorowanie, ocenę i dalszą optymalizację jakości zestawu danych LEI (czyli dostępnych publicznie informacji o podmiotach prawnych zidentyfikowanych za pomocą kodów LEI). Dzięki niemu użytkownicy na rynku globalnym mogą z łatwością zidentyfikować coraz bardziej rzetelne i przydatne dane LEI oraz skorzystać z nich.

Stała optymalizacja jakości danych

Podsumowanie: Proces utrzymania jakości danych LEI zaczyna się od podmiotu rejestrującego się. W procesie samodzielnej rejestracji podmiot rejestrujący się musi dostarczyć ścisłe dane referencyjne LEI. Podmioty nadające LEI (zwane również lokalnymi jednostkami operacyjnymi) muszą następnie dokonać weryfikacji danych referencyjnych LEI na podstawie wiarygodnego lokalnego źródła informacji – np. krajowego rejestru podmiotów gospodarczych – po czym nadać kod LEI zgodnie z normą LEI.

Po nadaniu podmiotowi prawnemu kodu LEI zostaje on opublikowany łącznie z danymi referencyjnymi podmiotu prawnego przez lokalną jednostkę operacyjną nadającą kod LEI. Każda lokalna jednostka operacyjna publikuje codziennie aktualne pliki zawierające wydane przez nią kody LEI oraz powiązane dane referencyjne. „Common Data File formats” określają sposób nadawania LEI i danych referencyjnych LEI przez podmioty nadające LEI. GLEIF publikuje Globalny Indeks LEI zawierający aktualizowane codziennie informacje na temat wszystkich kodów LEI nadanych do chwili obecnej.

Rekordy danych LEI udostępniane przez podmioty nadające kody są codziennie kontrolowane pod względem zgodności z określonymi kryteriami jakości za pomocą oprogramowania opracowanego przez GLEIF. Kontrole mają na celu sprawdzenie na bieżąco spójności i wiarygodności rekordów danych. GLEIF przesyła codziennie szczegółowy raport zawierający wyniki oceny wydajności podmiotów nadających LEI. Obecnie GLEIF wykonuje kontrole jakości danych w oparciu o wersję 2.1 LEI-Common Data File format.

Ponadto GLEIF opracowała metodologię oceny punktowej poziomu jakości danych LEI. „Ogólna punktacja jakości danych LEI” oznacza procentowy wynik wszystkich rekordów danych LEI, których zgodność ze zdefiniowanymi kryteriami jakości została stwierdzona w trakcie kontroli w okresie sprawozdawczym. Dokładne informacje na temat kontroli przeprowadzanych przez GLEIF są zawarte w dokumencie „Ustanowienie zasad jakości danych” (Data Quality Rule Setting) (dostępnym tutaj). Kontrole są stale doskonalone w celu dalszego ulepszania programu zarządzania jakością danych GLEIF. W każdym raporcie jakość puli danych LEI jest oceniana przy użyciu metod kontrolnych określonych w najnowszej wersji dokumentu „Ustanowienie zasad jakości danych” (Data Quality Rule Setting).

Szczegółowe informacje dotyczące obowiązujących kryteriów jakości, ich definicji, prowadzonych kontroli oraz metodologii stosowanej do uzyskania Ogólnej punktacji jakości danych LEI można uzyskać na stronach internetowych GLEIF zatytułowanych „Pytania i odpowiedzi” oraz „Dokumentacja pomocnicza”. W przyszłości program zarządzania jakością danych GLEIF będzie nadal doskonalony i stopniowo będzie obejmować określone wcześniej kryteria jakości oraz powiązane z nimi metody kontrolne.

160201-v2-1-lay-gleif-gleis-participantsdataqualityvaulechain.pl-750x570