Dane LEI Zarządzanie jakością danych GLEIF

Pobierz globalny raport dot. jakości danych LEI


  • Data: 2021-09-07
  • Odsłon:

Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) publikuje co miesiąc „Globalny raport dot. jakości danych LEI” (Global LEI Data Quality Report). Raport zawiera następujące informacje umożliwiające identyfikację ogólnej jakości danych w Globalnym Systemie LEI:

  • Ogólny wynik jakości danych LEI w okresie sprawozdawczym.
  • Postępy w stałej optymalizacji jakości danych w Globalnym Systemie LEI na podstawie Ogólnego wyniku jakości danych LEI.
  • Ogólny wynik jakości danych dla danego państwa osiągnięty w okresie sprawozdawczym.
  • Wyniki kontroli GLEIF w odniesieniu do danych LEI pod względem zgodności z wdrożonymi kryteriami jakości, tj. odsetek rekordów zgodnych z wymogami.
  • Odsetek rekordów danych LEI spełniających wymogi określonych poziomów dojrzałości jakości. Wykres w prawej części raportu przedstawia wyniki w odniesieniu do następujących poziomów dojrzałości: Poziom 1 – „Jakość wymagana” (musi wynosić 100 procent w odniesieniu do wszystkich rekordów danych); Poziom 2 – „Jakość oczekiwana” (powinna wynosić 100 procent); Poziom 3 – „Jakość doskonała” (im wyższa, tym lepsza).
  • Informacje na temat danych Poziomu 2, duplikatów i zastrzeżeń w okresie sprawozdawczym. (Informacje dodatkowe: W maju 2017 r. rozpoczął się proces zwiększenia liczby danych LEI o dane Poziomu 2, które odpowiedzą na pytanie o relacje własności pomiędzy podmiotami, czyli „które podmioty są właścicielami których podmiotów”. Dane te umożliwiają identyfikowanie bezpośrednich podmiotów dominujących i ostatecznych podmiotów dominujących podmiotu prawnego i odwrotnie, aby umożliwić badanie podmiotów będących własnością poszczególnych spółek. Część raportu zatytułowana „duplikaty” wskazuje następujący problem: Zgodnie z obowiązującymi zasadami jeden podmiot prawny może posiadać tylko jeden identyfikator podmiotu prawnego (LEI). Jeżeli zostanie ustalone, że jeden podmiot prawny posiada na przykład trzy LEI, dwa z nich zostaną zaznaczone jako duplikaty. Zduplikowane LEI oznaczane są w Globalnym Indeksie LEI flagą ze statusem rejestracji. Scentralizowana funkcja zgłaszania zastrzeżeń udostępniona przez GLEIF umożliwia zgłaszanie wniosku o aktualizację danych identyfikatora podmiotu prawnego LEI wszystkim zainteresowanym podmiotom.)
  • Część „5 najpoważniejszych przypadków kontroli zakończonych wynikiem negatywnym” wskazuje te kontrole jakości danych przeprowadzone przez GLEIF, które skutkują wykryciem największej liczby rekordów LEI niespełniających kryteriów. W raporcie rodzaj kontroli jakości danych określa liczba. W dokumencie „Ustanowienie zasad jakości danych” (Data Quality Rule Setting)dostępnym w dokumentach pomocniczych można znaleźć informacje, która konkretna kontrola odpowiada liczbie wskazanej dla danego raportu.

Miesięczne raporty jakości danych Identyfikatorów podmiotów prawnych (LEI) są dostępne do pobrania (patrz niżej).

Pobierz jako plik PDF: „Globalny raport dot. jakości danych LEI” (Global LEI Data Quality Report)

2021-09-07-lei-data-quality-report-august-2021_v1