Dane LEI Mapowanie LEI

Proces certyfikacji GLEIFGlobal Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) wprowadziła proces nieodpłatnej certyfikacji – certyfikację GLEIF usługi mapowania LEI – w celu zagwarantowania, że organizacje mapujące identyfikator podmiotu prawnego (LEI) ze swoimi własnymi identyfikatorami stosują najnowsze metody i/lub procesy w celu zapewnienia dokładności.

Dostawcy danych i inne organizacje mogą znacząco skorzystać z mapowania ich odpowiednich identyfikatorów z LEI, co zapewnia ich klientom zwiększoną funkcjonalność: interoperacyjność pomiędzy równoległymi platformami ID, która znacząco usprawnia procesy weryfikacji podmiotów prawnych i istotnie obniża koszty zarządzania danymi przez użytkowników danych. Certyfikacja i późniejsza publikacja przez GLEIF ogólnodostępnych plików typu open source, które przyporządkowują identyfikatory do odpowiadających im kodów LEI, usprawniają proces gromadzenia, agregowania i uzgadniania informacji o kontrahencie. Może to służyć wielu celom, w tym: zapewnieniu zgodności, sprawozdawczości regulacyjnej, zarządzaniu relacjami z klientem oraz procedurze due diligence.

Certyfikacja usługi mapowania wspiera również integralność Globalnego Systemu LEI, gwarantując, że procesy kontroli jakości związane z mapowaniem identyfikatorów z kodami LEI spełniają lub wykraczają ponad wymogi określone przez GLEIF.

Certyfikacja mapowania LEI ocenia procesy i algorytmy mapowania stosowane przez organizacje ubiegające się o powiązanie innych programów identyfikacji z LEI.

Ubiegając się o certyfikację, partner mapujący dokumentuje charakter i zakres metod i/lub procesów mapowania. Umożliwia to GLEIF ocenę procesów i procedur, walidację próbek danych partnera mapującego i ustalenie, czy próbki danych spełniają lub wykraczają ponad ustalone kryteria GLEIF co do dokładności i jakości. Jeśli tak, certyfikacja GLEIF zostaje zatwierdzona.

Po certyfikacji partner mapujący jest zobowiązany utrzymywać te normy jakości, a GLEIF w regularnych odstępach czasu przeprowadza czynności walidacyjne w celu potwierdzenia, że jego wyniki w dalszym ciągu spełniają wymagane przez GLEIF normy wydajności. GLEIF publikuje także plik przyporządkowujący odpowiedni identyfikator do kodu LEI. Użytkownicy publiczni mogą uzyskać dostęp do tych informacji na stronie internetowej GLEIF w celu integracji z ich dotychczasowymi platformami danych.

Poniższy wykres przedstawia sześć etapów procesu certyfikacji GLEIF usługi mapowania. Pod diagramem znajdują się skrócone informacje dotyczące każdego z etapów.

Pełna dokumentacja dotycząca certyfikacji GLEIF usługi mapowania jest dostępna do pobrania poniżej.

Etap 1: Rozpoczęcie certyfikacji
Państwa organizacja ubiega się o uzyskanie certyfikacji GLEIF swojej metodologii mapowania w ramach certyfikacji GLEIF usługi mapowania. Pierwszym krokiem jest zapoznanie się ze stroną internetową GLEIF, na której dostępne są szczegóły procesu certyfikacji i lista wszystkich wymaganych dokumentów.

W celu formalnego złożenia wniosku o certyfikację należy wypełnić umowę o zachowaniu poufności i przesłać ją na adres: info@gleif.org. Po jej prawidłowym podpisaniu zostanie ona Państwu zwrócona, a kandydatura Państwa organizacji na Partnera mapującego zostanie potwierdzona.
Etap 2: Złożenie modelu koncepcyjnego
Państwa organizacja musi następnie złożyć dwa dokumenty:

a) Model koncepcyjny określający cele i możliwości Państwa organizacji jako Partnera mapującego. Jest to dokument w formie wolnego tekstu, a kandydat na Partnera mapującego ustala odpowiedni stopień szczegółowości. Kandydat na Partnera mapującego musi odpowiedzieć na następujące pytania:

a. Kto: Charakter kandydującej organizacji, w tym szczegółowe informacje o tym, kto używa systemu identyfikacji organizacji, pozycja na rynku, wielkość bazy klientów i podmioty konkurencyjne.
b. Dlaczego: Motywacja organizacji wnioskującej o certyfikację – jakie są kluczowe przyczyny biznesowe, cele i plany strategiczne itp.
c. Co: W jaki sposób organizacja planuje zintegrować certyfikację z dotychczasowymi usługami?
d. Gdzie: Które rynki lub obszary geograficzne opierają się na identyfikatorze Państwa organizacji?
e. Jak: Jakie procedury lub algorytmy mapowania są już wdrożone w Państwa organizacji i w jaki sposób muszą zostać dostosowane w celu uzyskania certyfikacji?
f. Ramy czasowe: Potwierdzenie przyjęcia do wiadomości ram czasowych określonych w umowie o współpracy.


b) Sekcje A, B, C listy kontrolnej kontroli wewnętrznych.

Kandydat na Partnera mapującego może wystąpić o sesję konsultacyjną z GLEIF w celu omówienia materiałów przed ich złożeniem. Sesja konsultacyjna będzie trwać jedną godzinę w celu zapewnienia równego traktowania wszystkich kandydatów na Partnerów mapujących.

Po złożeniu kompletnej dokumentacji kandydat na Partnera mapującego jest odpowiedzialny za powiadomienie GLEIF.
Etap 3: Akceptacja modelu koncepcyjnego
Po złożeniu wszystkich wymaganych materiałów przez kandydata na Partnera mapującego GLEIF oceni model koncepcyjny i inne dołączone materiały, aby upewnić się co do zgodności z Globalnym Systemem LEI i działalnością GLEIF. Przygotowana zostanie rekomendacja rozpoczęcia certyfikacji mapowania do zatwierdzenia przez Zarząd GLEIF.
Etap 4: Zawarcie umowy o współpracy
Po zatwierdzeniu przez dyrektora naczelnego GLEIF rozpoczęcia certyfikacji usługi mapowania kandydat na Partnera mapującegoi GLEIF zawrą umowę o współpracy. Jest to formalna, wiążąca umowa, która określa zobowiązania obydwu stron.
Etap 5: Złożenie prototypu i dokumentacji
Kandydat na Partnera mapującego składa protokoły operacyjne, próbkę rekordu, projekt arkusza informacyjnego i pozostałe dokumenty z listy kontrolnej mapowania. Kandydat na Partnera mapującego musi złożyć pełną dokumentację w terminie 60 dni od daty podpisania umowy o współpracy. Kandydat na Partnera mapującego musi powiadomić GLEIF o złożeniu materiałów.
Etap 6: Przeprowadzenie certyfikacji
Po zawiadomieniu o złożeniu dokumentów GLEIF rozpoczyna proces oceny. Jeżeli wymagana jest dodatkowa dokumentacja lub informacje, GLEIF przekaże kandydatowi na Partnera mapującego zawiadomienie wraz z uzasadnieniem w celu umożliwienia ponownego złożenia materiałów. GLEIF zawiadomi kandydata na Partnera mapującego o uznaniu złożonej dokumentacji za kompletną oraz o rozpoczęciu procesu oceny GLEIF trwającego 30 dni roboczych.

Kandydat zostanie powiadomiony o ostatecznej decyzji dyrektora naczelnego GLEIF. Pomyślne ukończenie procesu skutkuje przyznaniem certyfikacji GLEIF dla procesu mapowania. Certyfikacja GLEIF stanowi potwierdzenie, że procedury i algorytm mapowania (w zależności od konkretnego przypadku) Partnera mapującego spełniają lub wykraczają ponad normy jakości i wydajności GLEIF na podstawie złożonych materiałów i przeprowadzonych testów. Umowa o współpracy wymaga, aby Partner mapujący utrzymywał te normy jakości każdego roku, przez okres początkowy 24 miesięcy.

W przypadku odrzucenia wniosku GLEIF przekaże uzasadnienie swojej decyzji. Kandydat na Partnera mapującego może uzyskać możliwość ponownego złożenia dokumentacji lub umowa o współpracy zostanie niezwłocznie rozwiązana.

Aby uzyskać więcej informacji na temat certyfikacji usługi mapowania LEI, skontaktuj się z info@gleif.org.


Odpowiednie pliki do pobrania