Prasa i media Blog GLEIF

Od siły do siły: schemat ewolucji i przyszłości Globalnego Systemu Identyfikatorów Podmiotów Prawnych

W dzisiejszej zglobalizowanej gospodarce cyfrowej dostępność otwartych, dokładnych i przydatnych danych identyfikacyjnych podmiotów nigdy nie była tak ważna. Transparentność wszystkich stron transakcji finansowych jest warunkiem wstępnym każdej zrównoważonej inwestycji, odpowiedniej sprawozdawczości czy analiz.

W tym wpisie na blogu Stephan Wolf, dyrektor generalny GLEIF, podkreśla, dlaczego silny, wiarygodny i globalnie rozbudowany ekosystem nadawania identyfikatorów podmiotów prawnych (LEI) – nadzorowany przez międzynarodowe organy regulacyjne i oparty na wysokiej jakości, dokładnych danych – jest kluczem do zapewnienia przejrzystości, zaufania i zgodności.


Autor: Stephan Wolf

  • Data: 2023-11-16
  • Odsłon:

Od momentu powstania prawie dziesięć lat temu Globalny System LEI zrewolucjonizował sposób identyfikacji i monitorowania podmiotów prawnych na całym świecie, zapewniając solidne ramy dla jednoznacznej identyfikacji podmiotów prawnych uczestniczących w transakcjach finansowych. Było to możliwe dzięki wspólnym wysiłkom organu założycielskiego, Rady Stabilności Finansowej (FSB); Komitetu Nadzoru Regulacyjnego (ROC), który składa się z przedstawicieli organów publicznych z całego świata w celu zapewnienia skutecznego zarządzania; oraz podmiotów nadających LEI, które służą jako główny interfejs dla podmiotów prawnych pragnących uzyskać LEI.

Wspólne podejście do wzmacniania ekosystemu nadawania kodów LEI

Na przestrzeni lat Globalny System LEI został znacząco udoskonalony, a jego wyjątkową zaletą jest ciągła współpraca między trzema „poziomami” – organami regulacyjnymi, GLEIF i podmiotami nadającymi LEI – w celu optymalizacji spójności, jakości, wiarygodności i użyteczności danych LEI. ROC określa kompleksowe zasady i wytyczne dla Globalnego Systemu LEI, a GLEIF zapewnia, że wszystkie podmioty nadające LEI przestrzegają standardowych praktyk przy nadawaniu LEI.

Na przykład wdrożenie trzech nowych polityk ROC dotyczących relacji z funduszami i wytycznych dotyczących rejestracji funduszy inwestycyjnych, zdarzeń dotyczących podmiotów prawnych, historii danych oraz kwalifikowalności LEI dla podmiotów sektora instytucji rządowych i samorządowych odegrało kluczową rolę w zwiększaniu dojrzałości Globalnego Systemu LEI. Nowe formaty danych rozszerzyły zakres informacji zawartych w poszczególnych rekordach LEI, zapewniając jeszcze większą przejrzystość na rynku globalnym i rozszerzając użyteczność Globalnego Systemu LEI dla użytkowników we wszystkich lokalizacjach.

Ponadto ramy zarządzania jakością danych GLEIF odegrały kluczową rolę w ustabilizowaniu wyniku jakości danych w Globalnym Systemie LEI, zwiększając zbiorową wiarygodność i zaufanie. Mechanizmy podmiotów nadających LEI służące do weryfikacji i walidacji dokładności danych Poziomu 1, które obejmują podstawowe informacje o podmiocie, takie jak nazwa prawna, adres i dane rejestracyjne, są codziennie monitorowane przez kontrole jakości danych GLEIF. Ten zwiększony nacisk na jakość danych gwarantuje, że wiarygodne informacje są dostępne dla wszystkich użytkowników Globalnego Indeksu LEI.

Ponadto niedawno zaktualizowany moduł zastrzeżeń, mechanizm rozwiązywania rozbieżności lub błędów w danych LEI, może być wykorzystany do wspierania współpracy. Zachęcając do aktywnego udziału wszystkie zainteresowane strony, w tym instytucje finansowe, sprzedawców, dostawców tożsamości cyfrowej i organy regulacyjne, można szybko sprostać wyzwaniom związanym z dokładnością danych.

Nowe rozwiązania w zakresie sztucznej inteligencji (AI) mogą przynieść znaczne korzyści globalnemu systemowi LEI. Algorytmy AI mogą pomóc w identyfikacji wzorców i anomalii w danych LEI, umożliwiając szybsze wykrywanie potencjalnych błędów lub duplikatów. Integracja technologii AI z istniejącą infrastrukturą usprawni utrzymanie flagi zgodności ROC i wesprze jej wdrożenie.

Wyróżnianie wybitnych wykonawców

Gdy podsumowujemy prawie dekadę doskonałości, która była możliwa dzięki szerokiej współpracy, ważne jest, aby szczególnie docenić znaczący wkład wniesiony przez organizacje nadające LEI. Ich zaangażowanie w dokładność, jakość danych i ciągłe doskonalenie utorowało drogę do bardziej przejrzystego i odpornego ekosystemu finansowego.

Aby docenić wyjątkową pracę podmiotów nadających LEI w zakresie utrzymywania jakości danych i umów dotyczących poziomu usług, GLEIF ustanowiła nagrody GLEIF Awards. Wprowadzenie tych specjalnych nagród ma na celu wspieranie zdrowej konkurencji i dalsze wzmacnianie skuteczności Globalnego Systemu LEI w promowaniu przejrzystości, lepszego zarządzania ryzykiem i lepszej sprawozdawczości regulacyjnej.

Laureaci inauguracyjnych nagród, ogłoszeni w tym tygodniu podczas dorocznego wydarzenia GLEIS Forum Event, to:

  • Najlepszy podmiot nadający LEI w kategorii dużych spółek (ponad 100 000 zarządzanych LEI) – InfoCamere
  • Najlepszy podmiot nadający LEI w kategorii spółek o średniej kapitalizacji (od 5 000 do 100 000 zarządzanych LEI) – NordLEI
  • Najlepszy podmiot nadający LEI w kategorii spółek o małej kapitalizacji (mniej niż 5 000 zarządzanych LEI) – Depozitarul Central Romania

Globalny System LEI zrewolucjonizował identyfikację podmiotów prawnych w transakcjach finansowych na całym świecie, a GLEIF odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu integralności operacyjnej systemu. Wyróżniając najlepsze podmioty nadające LEI, GLEIF zachęca do ciągłego doskonalenia w zakresie zapewniania najwyższej jakości danych i standardów zarządzania. Odzwierciedla to szersze zaangażowanie w dostarczanie otwartych, znormalizowanych i wysokiej jakości danych referencyjnych dotyczących podmiotów prawnych w celu wzmocnienia pozycji uczestników rynku.

Osoby pragnące umieścić wpis w blogu prosimy o odwiedzenie strony: funkcje internetowego blogu GLEIF w języku angielskim. Imię i nazwisko autora komentarza pojawi się obok wpisu. Adresy e-mail nie będą publikowane. Uczestnictwo w forum dyskusyjnym i korzystanie z niego oznacza zgodę na przestrzeganie obowiązujących Zasad korzystania z blogu GLEIF, które należy uważnie przeczytać.Wszystkie poprzednie wpisy w blogu GLEIF >
O autorze:

Stephan Wolf jest dyrektorem naczelnym Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). W 2023 roku został wybrany członkiem zarządu Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC) w Niemczech. W 2021 roku został powołany do nowego Branżowego Zespołu Doradczego będącego częścią globalnej Inicjatywy Standardów Cyfrowych (DSI) ICC. W ramach tej roli pełni funkcję wiceprzewodniczącego grupy pracującej nad „środowiskiem sprawdzonej technologii” W okresie od stycznia 2017 r. do czerwca 2020 r. Stephan Wolf był współprzewodniczącym International Organization for Standardization Technical Committee 68 FinTech Technical Advisory Group (ISO TC 68 FinTech TAG). W styczniu 2017 r. pan Wolf znalazł się wśród 100 najlepszych liderów w dziedzinie tożsamości w rankingu One World Identity. Posiada rozległe doświadczenie w tworzeniu systemów operacyjnych danych oraz globalnej strategii wdrażania. W swojej karierze wielokrotnie kierował rozwojem kluczowych strategii biznesowych i produktów. Był współzałożycielem IS Innovative Software GmbH w 1989 r. i pierwszym dyrektorem zarządzającym tej firmy. Później został mianowany na stanowisko rzecznika zarządu przedsiębiorstwa, w które ta firma się przekształciła, czyli IS.Teledata AG. Spółka weszła ostatecznie w skład Interactive Data Corporation, w której S. Wolf piastował stanowisko Dyrektora Naczelnego. Ukończył studia z zakresu administracji biznesowej na Uniwersytecie J. W. Goethego we Frankfurcie nad Menem.


Znaczniki artykułu:
Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), Zasady zarządzania, Otwarte dane, Globalny Indeks LEI