Prasa i media Blog GLEIF

W jaki sposób współpraca pomiędzy Open Ownership a GLEIF będzie promować większą przejrzystość własności przedsiębiorstw i kontrolę w celu wspierania bezpieczniejszego krajobrazu finansowego

Stephen Abbott Pugh, dyrektor ds. technologii w Open Ownership, wyjaśnia, dlaczego współpraca z GLEIF może ulepszyć procesy kontroli i zwiększyć wsparcie w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i finansowania terroryzmu (CTF) oraz w zakresie praktykowania należytej staranności wobec klienta i działań mających na celu egzekwowanie sankcji na całym świecie.


Autor: Stephen Abbott Pugh, dyrektor ds. technologii w Open Ownership

  • Data: 2023-11-07
  • Odsłon:

Współpraca między GLEIF a Open Ownership zaowocowała po raz pierwszy integracją identyfikatorów podmiotów prawnych (LEI) ze zbiorami danych tworzonymi zgodnie ze standardem danych dotyczącym własności rzeczywistej. Jakie korzyści odniosą użytkownicy danych dzięki integracji kodu LEI z rejestrem Open Ownership Register?

Rejestr Open Ownership Register jest narzędziem demonstracyjnym, które pokazujące, w jaki sposób można lepiej zrozumieć i wykorzystać międzynarodowe dane dotyczące własności rzeczywistej po ich zmapowaniu i przekształceniu zgodnie ze standardem danych dotyczącym własności rzeczywistej. Open Ownership wykorzystuje otwarte dane z Wielkiej Brytanii, Danii i Słowacji do zasilania narzędzia i uzgadniania danych z bazą danych OpenCorporates, aby dodawać wartość globalną i usuwać duplikaty wpisów.

Dzięki mapowaniu LEI przez GLEIF do identyfikatorów OpenCorporates stosujemy kody LEI w przypadkach, gdy podmioty mają identyfikator OpenCorporates ID zmapowany na ich kody LEI. Dzięki kodom LEI osadzonym w zbiorach danych dotyczących własności rzeczywistej Open Ownership istnieje możliwość mapowania tych zbiorów danych na dowolny zbiór danych od dowolnego dostawcy danych na całym świecie. Poprawi to szybkość i łatwość wykorzystania tych danych w ramach ręcznych lub zautomatyzowanych procesów sprawdzania danych przedsiębiorstw.

Obecnie użytkownicy danych mogą swobodnie pobierać i ponownie wykorzystywać wysokiej jakości dane dotyczące własności rzeczywistej, w tym kody LEI, powiązane z ponad 150 000 podmiotów. Ten kluczowy podzbiór ponad 9 milionów podmiotów ujętych w zbiorach danych Open Ownership będzie nadal rósł, w miarę jak coraz więcej podmiotów zarejestruje się pod kodami LEI lub otrzyma identyfikatory OpenCorporates, wplatając dane dotyczące własności rzeczywistej w bogatszą sieć informacji o podmiotach prawnych.

Dostępność wiarygodnych identyfikatorów spółek i innych podmiotów prawnych w zbiorach danych dotyczących własności rzeczywistej jest niezbędna, aby ułatwiać powiązania z innymi informacjami. Wysokiej jakości międzynarodowe dane dotyczące własności rzeczywistej mają kluczowe znaczenie dla ograniczenia zagrożeń, takich jak korupcja i uchylanie się od płacenia podatków, oraz dla budowania zaufania i zdobywania możliwości rozwoju. Dodając kody LEI do naszych zbiorów danych wraz z identyfikatorami OpenCorporates ID, Open Ownership pomaga użytkownikom danych na całym świecie.

Jakość dostępnych danych stanowi podstawę zwalczania nielegalnego finansowania. Dlaczego dane dotyczące własności rzeczywistej mają kluczowe znaczenie dla usprawnienia stosowania sankcji i kontroli pod kątem przeciwdziałania praniu pieniędzy?

Jedną z naczelnych zasad Open Ownership jest tworzenie wysokiej jakości, ustrukturyzowanych danych dotyczących własności rzeczywistej, co umożliwia ich łatwiejszą analizę i powiązanie z innymi zbiorami danych. Zwiększa to zdolność do ujawniania ponadnarodowych sieci nielegalnych przepływów finansowych oraz wspierania skutecznej i terminowej analizy due diligence.

Monitorowanie sankcji staje się coraz trudniejsze, biorąc pod uwagę tempo, w jakim nowe sankcje są nakładane na osoby fizyczne i firmy od czasu inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku. Korzystając z najbardziej aktualnych i kompleksowych danych, przedsiębiorstwa i osoby fizyczne mogą starać się unikać prowadzenia interesów z podmiotami objętymi sankcjami, lepiej poznając ich układy powiązań i sposób, w jaki pojawiają się one w łańcuchach własności rzeczywistej.

Jak już wspomniano, inicjatywa dotycząca otwartych danych stanowi ważny krok w kierunku zwalczania przestępczości finansowej. Jakie najważniejsze problemy pomaga ona rozwiązać?

Ujawnianie, a następnie analizowanie informacji dotyczących własności rzeczywistej jest powszechnie uznawane za zasadniczą część procesu zwalczania korupcji, zapobiegania uchylaniu się od płacenia podatków i prowadzenia dochodzeń w takich sprawachoraz ochrony bezpieczeństwa narodowego i tworzenia zrównoważonego środowiska handlowego. Ogólnoświatowe nierówności pod względem bogactwa i władzy pogłębiają się ze względu na tych, którzy starają się wykorzystywać międzynarodowe struktury korporacyjne do ukrywania własnej nielegalnej działalności. Przejrzystość w obszarze własności rzeczywistej może pomóc podmiotom globalnym w walce z przestępczością gospodarczą poprzez zwalczanie wspomnianych wyżej nadużyć.

Jakie postępy poczyniono od czasu rozpoczęcia partnerstwa w zakresie mapowania?

W Open Ownership regularnie odświeżamy nasze zbiory danych dotyczące własności rzeczywistej i za każdym razem, gdy to robimy, wykorzystujemy rosnące zbiory danych OpenCorporates i GLEIF w celu wzbogacenia danych, oferując kody LEI coraz większej liczbie podmiotów. Nasz zespół jest bliski opublikowania wytycznych technicznych dla podmiotów wdrażających własność rzeczywistą dotyczących znaczenia stosowania wiarygodnych identyfikatorów podczas udostępniania danych, a wytyczne te zalecają stosowanie kodów LEI. Analitycy i programiści danych z Open Ownership sprawdzili także procesy GLEIF dotyczące zmian danych LEI w czasie. Wykorzystują wyciągnięte z tego wnioski, aby ulepszyć sposób, w jaki ponownie publikujemy dane GLEIF zgodnie z naszym standardem danych, a także do testowania przyszłych planów rozwoju dla wersji 0.4 standardu.

Jaki jest długoterminowy potencjał we współpracy w zakresie otwartych danych?

Tworzenie i łączenie otwartych danych dotyczących podmiotów prawnych pomaga rzucić światło na strukturę i skuteczność globalnej gospodarki. Może to przynieść znaczną wartość szerokiemu gronu użytkowników danych z sektora rządowego i sektora prywatnego, a także społeczeństwu obywatelskiemu.

Kiedy informacje o własności rzeczywistej są udostępniane w postaci otwartych danych publicznych, można je połączyć z innymi rodzajami otwartych danych dotyczących przedsiębiorstw, od informacji podstawowych po dane dotyczące sankcji i notowań papierów wartościowych. Nawet w jurysdykcjach, w których wykorzystanie danych dotyczących własności rzeczywistej jest zastrzeżone dla rządów, właściwych organów lub w innych przypadkach niepublicznych, otwarte dane – zwłaszcza globalne zbiory danych – mogą zapewnić bezcenne spostrzeżenia i dodatkowe możliwości eksploracji w odniesieniu do osób fizycznych lub podmiotów prawnych występujących w deklaracjach związanych z własnością rzeczywistą.

Niedawno wspólna inicjatywa GLEIF, Open Ownership i Open Sanctions znalazła się na liście kandydatur branych pod uwagę do nagrody G20 TechSprint 2023. Czy możesz krótko opisać cel projektu Transparency Fabric i swoją w nim rolę?

Projekt Transparency Fabric łączy wysokiej jakości dane otwarte dotyczące podmiotu prawnego, własności rzeczywistej i sankcji oraz mapuje je na dodatkowe informacje dzięki mapowaniu LEI. Pokazuje to, jak łatwo uzyskać szczegółowe zrozumienie bogatej sieci informacji dotyczących struktur korporacyjnych. Projekt ten wykazał, jak taki poziom wzajemnych powiązań między zbiorami danych może rzucić cenne światło na niejasne powiązania między osobami lub przedsiębiorstwami objętymi sankcjami a szerszymi sieciami korporacyjnymi.

Zestawy danych dotyczących własności rzeczywistej Open Ownership wykorzystano w ramach rozwiązania Transparency Fabric, a nasz zespół programistów przeprowadził również osobne działania, aby zaoferować kody LEI mapowane na identyfikatory OpenCorporates w ramach naszych własnych zbiorów danych. W rezultacie każdy może używać identyfikatorów LEI lub OpenCorporates ID do łączenia naszych wysokiej jakości danych dotyczących własności rzeczywistej z innymi zbiorami danych z całego świata. Poprawi to jakość dostępnych danych i zmniejszy tarcia związane z płatnościami transgranicznymi.

W jaki sposób usunięcie barier w standaryzowanym udostępnianiu danych doprowadzi do rozwiązania problemu przestępstw finansowych?

Międzynarodowa wymiana informacji lub danych na temat własności rzeczywistej jest fragmentaryczna. W 2021 roku Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) uznała tę kwestię za jedną z głównych przyczyn tarć w obszarze kontroli dotyczących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Poprawa jakości, użyteczności, standaryzacji i interoperacyjności danych dotyczących własności rzeczywistej skróci czas potrzebny organom zajmującym się walką z przestępczością finansową na zdobycie kluczowych informacji potrzebnych do prowadzenia dochodzeń. Obecnie organy międzynarodowe, takie jak Unia Europejska, Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) i FATF, nie zalecają ani nie narzucają szczególnych standardów gwarantujących interoperacyjność ani standaryzacji informacji tworzonych przez kraje i dotyczących własności rzeczywistej. Jeżeli takie organy zdecydują się to zrobić w przyszłości, już istniejące organizacje, takie jak Egmont Group, mogłyby przyspieszyć takie wysiłki i radykalnie skrócić czas potrzebny na wymianę danych dotyczących własności rzeczywistej w ramach dochodzeń obejmujących różne jurysdykcje.

Jakie plany na przyszłość ma Open Ownership?

Od 2017 roku Open Ownership współpracowało z prawie 40 krajami, aby przyspieszyć wdrażanie reform dotyczących własności rzeczywistej i wesprzeć utworzenie ponad 15 nowych rejestrów centralnych i sektorowych. Nasz powiększający się zespół będzie w dalszym ciągu współpracować z krajami na całym świecie, które starają się wdrożyć reformy związane z własnością rzeczywistą.

Na poziomie międzynarodowym będziemy w dalszym ciągu angażować organy ustalające standardy, aby wspierać tworzenie wysokiej jakości standardowych danych dotyczących własności rzeczywistej. Organy te obejmują FATF, ONZ, Bank Światowy oraz Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Nasz zespół techniczny kontynuuje prace nad standardem danych dotyczących własności rzeczywistej w wersji 0.4, którą uruchomimy w 2024 roku. Pracujemy również nad mapowaniem i przekształcaniem dodatkowych krajowych zbiorów danych w celu dodania ich do rejestru Open Ownership Register, wzbogacając dane podmiotów o kody LEI tam, gdzie to możliwe.

Osoby pragnące umieścić wpis w blogu prosimy o odwiedzenie strony: funkcje internetowego blogu GLEIF w języku angielskim. Imię i nazwisko autora komentarza pojawi się obok wpisu. Adresy e-mail nie będą publikowane. Uczestnictwo w forum dyskusyjnym i korzystanie z niego oznacza zgodę na przestrzeganie obowiązujących Zasad korzystania z blogu GLEIF, które należy uważnie przeczytać.Wszystkie poprzednie wpisy w blogu GLEIF >
O autorze:

Stephen Abbott Pugh jest dyrektorem ds. technologii w Open Ownership. Dba o ogólny kompleksowy plan działania w obszarze technologii dla organizacji, zapewniając pomoc techniczną rządom we wdrażaniu reform technologicznych mających na celu zwiększenie przejrzystości własności rzeczywistej. Jest właścicielem produktów standard danych dotyczący własności rzeczywistej oraz Open Ownership Register, a także szeregu innych produktów technicznych.

Przed dołączeniem do Open Ownership Stephen był menedżerem ds. rozwoju treści w Open Knowledge Foundation i prowadził projekty dotyczące otwartych danych, w tym Open Data Day i Open Data for Tax Justice. Pracował także w Code for Africa, brytyjskim parlamencie i dzienniku The Guardian. Stephen mieszka obecnie w Londynie w Wielkiej Brytanii, wcześniej mieszkał w Rwandzie, Tanzanii i Zimbabwe.


Znaczniki artykułu:
Mapowanie LEI, Otwarte dane, Przypadek biznesowy LEI, Zarządzanie danymi, Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), Globalny Indeks LEI, Poznaj swojego klienta (Know-Your-Customer/KYC)