Prasa i media Blog GLEIF

Aktualności na temat identyfikatorów podmiotów prawnych (LEI): Aktualizacja – styczeń 2019 r.

Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) przedstawia przegląd najnowszych zmian związanych z wdrażaniem identyfikatorów podmiotów prawnych (LEI)


Autor: Stephan Wolf

  • Data: 2019-01-31
  • Odsłon:

gleif_blog_motif_abstract_11-750x250

Aby ułatwić partnerom śledzenie nowości związanych z wdrażaniem identyfikatora podmiotu prawnego (LEI) na całym świecie, Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) publikuje aktualizacje na ten temat za pośrednictwem blogu.

Ten wpis podsumowuje aktualności na temat LEI, jakie ukazały się w źródłach anglojęzycznych od września 2018 r., ze szczególnym uwzględnieniem głosów zdecydowanego poparcia dla LEI oraz wezwań ze strony organów regulacyjnych na całym świecie do wdrażania LEI na szeroką skalę.

Źródła cytowane w blogu wymieniono poniżej, w części zatytułowanej „powiązane odsyłacze”.

Prezes Europejskiego Banku Centralnego określa LEI jako podstawę większej standaryzacji globalnej

W styczniu 2019 r. w swoim wstępnym oświadczeniu na posiedzeniu Komisji Gospodarczej i Monetarnej Parlamentu Europejskiego Mario Draghi, prezes Europejskiego Banku Centralnego (EBC) i przewodniczący Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (ESRB), zaakcentował potrzebę wykorzystywania LEI w dążeniach do globalnej standaryzacji. „Stojące przed nami wyzwanie wiąże się z nadzorowaniem systemu finansowego, co wymaga od nas posiadania dostępu do szczegółowych i wyczerpujących danych transakcyjnych wysokiej jakości” – powiedział. „Aby uzyskać pełny obraz, szalenie ważne jest to, abyśmy mogli powiązać dane z różnych rynków i instrumentów oraz od różnych kontrahentów. Nasze doświadczenie w zakresie analizy danych o instrumentach pochodnych, jakie zostały udostępnione poprzez rozporządzenie w sprawie infrastruktury rynku europejskiego (EMIR), podkreśla znaczenie większej standaryzacji danych, w tym na poziomie globalnym, na bazie pomyślnego zastosowania identyfikatora podmiotu prawnego. Ponadto pokazuje ono, że decydenci muszą zainwestować w odpowiednią infrastrukturę i narzędzia analityczne”.

List przewodniczącego Rady Stabilności Finansowej (FSB) do przywódców G20 spotykających się w Buenos Aires: Wykorzystywanie zalet nowych technologii finansowych obejmujących LEI

W dniu 26 listopada 2018 r. Mark Carney, prezes Banku Anglii pełniący od 2011 r. funkcję przewodniczącego Rady Stabilności Finansowej (FSB), napisał w imieniu FSB list do przywódców Grupy 20 (G20), w którym donosił o „…postępie zrobionym w ciągu roku 2018 oraz (…) głównych kwestiach, które wymagają uwagi przywódców G20”. W akapicie pod tytułem „Wykorzystywanie zalet nowych technologii finansowych przy ograniczaniu zagrożeń” pisał: „Mówiąc bardziej ogólnie, FSB oraz podmioty tworzące standardy badają, w jaki sposób szeroki zakres innowacji – w tym technologia rozproszonych rejestrów, globalny identyfikator podmiotów prawnych (LEI), sztuczna inteligencja i różne technologie płatności – mógłby wspierać stabilność finansową i przynosić jednocześnie większe korzyści konsumentom i firmom”. (W dniu 2 grudnia 2018 r. Randal K. Quarles, prezes i wiceprzewodniczący ds. nadzoru Rezerwy Federalnej USA, zastąpił Marka Carneya na stanowisku przewodniczącego FSB). Założona w 2009 r. FSB jest międzynarodowym organem monitorującym globalny system finansowy i zgłaszającym zalecenia na jego temat. To właśnie Rada Stabilności Finansowej jest założycielem GLEIF.

FSB wzywa do zwiększenia globalnego wdrażania LEI w inicjatywie G20 dotyczącej luk w danych

Opracowany przez FSB „Trzeci raport o postępach w zakresie drugiego etapu inicjatywy G20 dotyczącej luk w danych”, opublikowany we wrześniu 2018 r., podkreślał, że „zastosowanie LEI w różnych jurysdykcjach wciąż się zwiększa (…) Rosnące zastosowanie LEI wpłynęło również na poprawę danych statystycznych dotyczących zaangażowania koncernów innych niż banki w działalności transgranicznej: OECD niedawno przystąpiła do tworzenia analitycznej bazy danych na temat indywidualnych koncernów międzynarodowych i ich filii, która oparta jest na różnorodnych źródłach, włącznie z danymi o powiązaniach LEI. (…) Szczegółowe informacje znajdują się w tekście o skonsolidowanych plikach GLEIF”. Ponadto autor raportu zauważył, że „wciąż będą realizowane ścisłe krzyżowe porównania z innymi właściwymi inicjatywami, jak np. pomiar gospodarki cyfrowej, wykorzystywanie wielkich ilości danych do kształtowania polityk, wzmocnienie przejrzystości danych publicznych, przestrzeganie Szczególnego Standardu Rozpowszechniania Danych Plus oraz promowanie globalnego identyfikatora podmiotów prawnych”.

Regionalna Grupa Konsultacyjna FSB dla Azji wymienia LEI wśród potencjalnych rozwiązań wspomagających dostęp do finansowania handlu

W listopadzie 2018 r. Regionalna Grupa Konsultacyjna (RCG) dla Azji odbyła zebranie w Banku Rezerw Australii w celu omówienia m.in. dostępu do finansowania handlu. W oświadczeniu FSB dla mediów podsumowującym spotkanie znalazła się informacja, że członkowie „zapoznali się z prezentacjami, z których wynika, że do ewentualnych przeszkód można zaliczyć postrzeganie ryzyka krajowego, ryzyka kontrahenta, prania pieniędzy i wymogów zasady „poznaj swojego klienta” oraz koszty kapitałowe, które nie w pełni odzwierciedlają charakterystykę ryzyka finansowania handlu. Wśród potencjalnych rozwiązań są technologie cyfrowe, rozwój potencjału, szkolenia i wdrażanie identyfikatora podmiotu prawnego”.

Trzynasty raport o postępach w zakresie wdrażania reform na rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych przez FSB podkreśla stosowanie LEI w różnych jurysdykcjach

Ponadto w listopadzie 2018 r. ukazał się opracowany przez FSB „Trzynasty raport o postępach w zakresie wdrażania przez FSB reform na rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych”, w którym odnotowano znaczny ogólny postęp w zakresie realizacji programu reform. W odniesieniu do LEI raport stwierdza, że: „kod LEI, który przekazuje zweryfikowane dane na temat podmiotów prawnych, jest obecnie wzmiankowany lub wymagany w przepisach około 45 jurysdykcji, z których 16 jest jurysdykcjami członków FSB. (...) UE donosi, że dla kontrahentów z UE identyfikacja kontrahentów spoza UE za pomocą kodu LEI stanowi wyzwanie, ponieważ niektórzy kontrahenci w innych jurysdykcjach wciąż nie mają tego kodu. W pewnym stopniu może być to problem przejściowy, ponieważ coraz więcej jurysdykcji i uczestników rynku rozważa stosowanie kodów LEI”.

Plan działania FSB w zakresie oceny i podejmowania działań wobec spadku w sektorze bankowości korespondencyjnej – Raport o postępach dla szczytu G20 odnosi się do możliwości stosowania LEI w celu identyfikowania nadawcy i odbiorców przelewów bankowych

FSB ponownie wspomniała o kodzie LEI w listopadzie w „Planie działania FSB w zakresie oceny i podejmowania działań wobec spadku w sektorze bankowości korespondencyjnej – Raport o postępach dla szczytu G20 z listopada 2018 r.”. Raport wyszczególnia m.in. działania podjęte w celu wzmocnienia narzędzi do przeprowadzania analizy due diligence przez banki korespondenta. Jest tam również stwierdzenie o dalszych postępach w odniesieniu do LEI: „łączna liczba wydanych kodów LEI przekroczyła 1,3 mln, w ciągu niespełna 18 miesięcy pobrano informacje o 140 000 powiązań pomiędzy jednostką zależną a jej podmiotami dominującymi, a ceny LEI spadły, co ułatwi efektywne wykorzystywanie kodu LEI do zmniejszania kosztów i zwiększania skuteczności w zakresie przetwarzania przelewów bankowych”. Podając informacje o następnych działaniach mających zagwarantować wdrażanie przez władze krajowe i banki rozwiązań opracowanych przez międzynarodowe organy ds. standardów, raport stwierdza, że Grupa ds. Koordynacji Banków Korespondenta (CBCG) „zbada, czy dalsze zachęty mogłyby ułatwić skuteczne wdrażanie możliwości wykorzystywania kodu LEI do identyfikowania nadawcy i odbiorców przelewów bankowych. Wzmacniałoby to zaufanie pomiędzy bankami uczestniczącymi w tym samym łańcuchu płatności, a także zmniejszałoby koszty i zwiększałoby niezawodność monitorowania sankcji. Docelowe wdrożenie nastąpiłoby najpóźniej w 2021 r., gdy komunikaty płatnicze powinny przejść na nowy standard ISO 20022”. Komitet ds. Płatności i Infrastruktury Rynku Finansowego (CPMI) „będzie również monitorować wdrażanie standardu ISO 20022 oraz wykorzystywanie możliwości kodu LEI”.

Czwarty raport roczny FSB o wdrażaniu i efektach reform regulacji rynku finansowego przeprowadzanych przez G20: Wdrażanie kodu LEI na szeroką skalę jest niezbędne do czerpania z niego wszystkich korzyści

„Dziesięć lat po kryzysie nowe ramy regulacyjne są w dużym stopniu wdrożone” – stwierdza FSB w swoim „Czwartym raporcie rocznym o wdrażaniu i efektach reform regulacji przeprowadzanych przez G20”, również opublikowanym w listopadzie. Ponadto autorzy raportu podkreślają, że jeśli potencjał LEI ma być w pełni wykorzystany, konieczne jest rozszerzenie jego stosowania w skali globalnej: „Rozważa się dodatkowe możliwości stosowania, na przykład w bankowości korespondencyjnej. Dalsze wdrażanie kodu LEI przez podmioty prawne na całym świecie i jego stosowanie przez władze do celów regulacyjnych są niezbędne do czerpania z niego wszystkich korzyści”.

Przed lipcem 2019 r. powinien ukazać się raport FSB dotyczący tematycznej wzajemnej oceny LEI

Ten budujący zbiór odnośników wyszczególniających działania FSB w zakresie wspierania i promowania wdrażania LEI kończy się informacją, że w pierwszej połowie 2019 r. powinien ukazać się raport FSB dotyczący tematycznej wzajemnej oceny wdrożenia LEI.

Międzyamerykański Bank Rozwoju wydaje raport na temat innowacyjnych metod promowania walki z korupcją, transparentności i uczciwości w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach

Aby uczcić Międzynarodowy Dzień Walki z Korupcją przypadający 9 grudnia 2018 r., Międzyamerykański Bank Rozwoju (IADB) opublikował „Raport eksperckiej grupy doradczej na temat walki z korupcją, transparentności i uczciwości w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach”. Forbes uznał ten raport za „ważny, praktyczny i normatywny (…), zawierający propozycje innowacyjnych i skutecznych sposobów zwalczania korupcji dla każdego sektora społecznego – od agend rządowych aż po osoby fizyczne”. Komentując zawartość raportu, Forbes twierdzi, że otwarte dane są „w takim samym stopniu polityką, jak rozwiązaniem technologicznym. Aby posiadać dostęp do obszerniejszych i lepszych danych do analizy, władze państwowe powinny stosować się do międzynarodowych standardów na temat sposobów publikowania otwartych danych o kontraktach rządowych, włącznie ze standardem dotyczącym otwartych danych na temat zawierania kontraktów oraz stosowaniem globalnego identyfikatora podmiotu prawnego w celu łatwiejszego porównywania rejestrów dotyczących spółek i ich działań w obrębie różnych państwowych baz danych”. 

Azjatycki Bank Rozwoju: Jak kody LEI przyczynią się do zmian w małych przedsiębiorstwach w Azji

W sierpniu 2018 r. Janet Hyde, specjalistka ds. inwestycji w Azjatyckim Banku Rozwoju, umieściła na blogu wpis pod tytułem „Jak kody LEI przyczynią się do zmian w małych przedsiębiorstwach w Azji”, w którym wyjaśniła, w jaki sposób kody LEI pomogą firmom w rozwoju i ułatwią im dostęp do kredytów. „Po pierwsze, możliwości wyszukiwania oferowane przez GLEIF pomagają firmom pozyskiwać i oceniać wartość nowych kupujących i sprzedających na rynkach docelowych, zachęcając ich do rozwijania swojej działalności z większą pewnością” – pisze Janet Hyde. „Budowanie takich baz danych ułatwia również dużym organizacjom poszukiwanie nowych firm do współpracy, w tym MŚP. To z kolei stwarza więcej możliwości biznesowych dla tych firm, które chcą i mogą uczestniczyć w azjatyckich łańcuchach dostaw”.

Hyde przyznaje, że „kody LEI powinny zostać przyjęte przez wszystkie podmioty, nie tylko instytucje finansowe oraz przedsiębiorstwa handlowe: departamenty i agencje rządowe, rejestry spółek, gruntów i akcji, urzędy podatkowe, listy podmiotów objętych sankcjami, katalogi dotyczące prania pieniędzy i zasady KYC („poznaj swojego klienta”), a także przez audytorów. Dopiero wtedy będzie można z powodzeniem stworzyć naprawdę pełne i ważne portfele informacji”. Na koniec Janet Hyde stwierdza: „Kody LEI, po ich powszechnym przyjęciu, umożliwią komunikację pomiędzy różnymi platformami, ponieważ będzie istniał jeden standard uzgodniony przez wszystkich uczestników rynku, obsługujący cały cykl życia transakcji”.

Wielka Brytania: Bank Anglii (BA) opowiada się za stosowaniem kodów LEI zarówno w branży usług finansowych, jak i we wszystkich sektorach gospodarki

W swoim przemówieniu wygłoszonym na konferencji w sprawie standardu ISO 20022 w grudniu 2018 r. Dave Ramsden, wiceprezes BA ds. rynków i bankowości, opowiedział się za stosowaniem kodów LEI zarówno w branży usług finansowych, jak i we wszystkich sektorach gospodarki, włącznie z korporacjami. Po objaśnieniu znaczenia międzynarodowych standardów dotyczących danych w łańcuchu płatności Ramsden zaznaczył, że jego wypowiedź skupia się w szczególności na dwóch kwestiach: „Na ISO 20022 i sposobie, w jaki planujemy wdrożenie tego standardu dla płatności na terenie Zjednoczonego Królestwa, a także na ISO 17442, szerzej znanym jako identyfikator podmiotu prawnego – ważnym narzędziu, które można stosować w komunikatach płatniczych według standardu ISO 20022”.

Następnie Ramsden zauważa, że ograniczenie możliwości dalszego ulepszenia systemów finansowych stanowi poważne obciążenie w zakresie identyfikacji banków i firm. Przyznaje, że: „Jeden powszechnie uznawany identyfikator mógłby radykalnie zwiększyć szybkość i skuteczność identyfikacji”. Dodaje: „Kod LEI ma szczególne cechy: jest unikatowym identyfikatorem, wymaga corocznej weryfikacji, przekazuje przydatne informacje o strukturze spółki i jest uznawanym na całym świecie standardem ISO. Według Banku dysponuje on wszystkimi właściwymi składnikami, aby zapewniać użytkownikom końcowym dużo większe korzyści – podnoszenie efektywności, konkurencyjności i wydajności. Poza sektorem finansowym kody LEI mają potencjał, aby stanowić podstawę przemian w realnej gospodarce”.

Ramsden dodaje: „Dysponując LEI jako kluczowym elementem składowym, technologia może gwarantować zwiększenie efektywności użytkownikom końcowym systemu finansowego. Szybka identyfikacja umożliwi wydajny przebieg procesów KYC („poznaj swojego klienta”) oraz procesów onboardingu. Biorąc pod uwagę złożoność transakcji międzynarodowych, mogłaby ona spowodować znaczny wzrost wydajności dla importerów i eksporterów. Ponadto z czasem mogłaby ona umożliwić przedsiębiorstwu utworzenie własnej ewidencji danych kredytowych i wykorzystywanie jej do pozyskiwania najlepszych produktów, podobnie jak robią to osoby indywidualne. Nasza praca wskazuje na to, że powszechnie uznawany i unikatowy identyfikator cyfrowy dla wszystkich przedsiębiorstw stanowi fundament realizacji tej przyszłościowej wizji. Ze względu na dostrzeżone przez Bank zalety kodów LEI, w swojej odpowiedzi w ramach procesu konsultacji zaznaczyliśmy, że wprowadzimy je jako obowiązkowy element transakcji pomiędzy instytucjami finansowymi w systemie CHAPS [Izba Rozrachunkowa Automatycznego Systemu Płatności]. Jednak aby uruchomić pełny potencjał LEI, musimy zachęcać do wdrażania tych kodów wszystkie podmioty stosujące komunikaty płatnicze – nie tylko w branży usług finansowych, ale we wszystkich sektorach gospodarki, włącznie z korporacjami”.

Raport roczny amerykańskiego Biura Badań Finansowych (OFR) dla Kongresu za rok 2018 zawiera szczegóły na temat inicjatywy OFR dotyczącej danych w odniesieniu do LEI

W swoim „Raporcie rocznym dla Kongresu za rok 2018”, opublikowanym w listopadzie, amerykańskie Biuro Badań Finansowych (OFR) opisuje między innymi swoje inicjatywy w zakresie danych, w tym proponowany przepis dotyczący gromadzenia danych na temat rozliczonych dwustronnych umów odkupu (zwanych też umowami Repo), które stanowią ważne źródło pozyskiwania krótkoterminowych funduszy w systemie finansowym. Proponowana umowa Repo „oznaczałaby wymóg uzyskania kodów LEI przez wszystkich kontrahentów i pośredników”.

Raport roczny amerykańskiej Rady Nadzoru Stabilności Finansowej za rok 2018: Szersze wdrażanie kodów LEI pozostaje kwestią priorytetową

Rada Nadzoru Stabilności Finansowej (FSOC) przy amerykańskim Departamencie Skarbu jest odpowiedzialna za identyfikację zagrożeń stabilności finansowej, promowanie dyscypliny rynkowej oraz reagowanie na powstające zagrożenia stabilności amerykańskiego systemu finansowego. W części „Rocznego raportu FSOC za rok 2018” dotyczącej jakości, gromadzenia i udostępniania danych Rada stwierdza, że szersze wdrażanie kodów LEI przez uczestników rynku finansowego „pozostaje dla niej priorytetem. Kod LEI umożliwia unikatową i przejrzystą identyfikację podmiotów prawnych uczestniczących w transakcjach finansowych. W celu ułatwienia wdrażania LEI na szeroką skalę Rada zaleca, aby tam, gdzie będzie to wskazane, agencje członkowskie przestawiały się na stosowanie LEI w sprawozdaniach dla organów regulacyjnych oraz przy gromadzeniu danych w innych celach. Rada zaleca, aby agencje członkowskie aktualizowały swoje zbiory danych regulacyjnych dotyczących hipoteki o pola LEI i ULI (uniwersalny identyfikator pożyczki), co umożliwi śledzenie zapisów dotyczących kredytu przez cały okres kredytowania”.

GLEIF apeluje, aby rządy na całym świecie rozważyły przejście na ujednoliconą identyfikację podmiotów opartą na kodach LEI

We wrześniu 2018 r. GLEIF opublikowała wspólny raport z badań GLEIF i Data Foundation pod tytułem „Wizja kompleksowej identyfikacji podmiotów dla rządu federalnego USA”. Global Legal Entity Identifier Foundation i mająca siedzibę w USA Data Foundation połączyły siły w celu zbadania, jak przyjęcie kodu LEI przez agencje federalne USA mogłoby usprawnić identyfikację podmiotów i przynieść korzyści zarówno w obrębie rynków finansowych, jak i poza nimi.

GLEIF podkreśla, że wnioski zawarte w raporcie z badań mogą być źródłem informacji dla organów regulacyjnych w innych jurysdykcjach niż USA, gdzie władze publiczne wciąż polegają na wielorakich systemach identyfikacji, z których pewna część jest zastrzeżona.

Wspólny raport z badań GLEIF i Data Foundation:

  • Analizuje obecne zapotrzebowanie na identyfikację podmiotów w agencjach federalnych USA i opisuje system identyfikacji podmiotów stosowany przez każdą z nich.
  • Porównuje Globalny System LEI z innymi systemami stosowanymi obecnie w USA.
  • Określa, jakie korzyści przyniosłoby amerykańskim agencjom federalnym zastąpienie firmowych lub wewnętrznych identyfikatorów kodem LEI.
  • Proponuje elementy, które opisują gotowość określonego amerykańskiego systemu identyfikacji podmiotów do przekształcenia się w kompleksowy system identyfikacji podmiotów oparty na LEI lub ewentualnie wartość mapowania dotychczasowych identyfikatorów z kodem LEI.

LEI jest odpowiedzią na pilną potrzebę stworzenia uniwersalnego systemu do identyfikowania podmiotów w obrębie różnych rynków, produktów i regionów. Przyjmowanie kodów LEI na szeroką skalę i wynikający z tego dostęp do otwartych i ujednoliconych danych referencyjnych wysokiej jakości dostępnych poprzez Globalny Indeks LEI umożliwi wszystkim interesariuszom w dowolnym kraju poprawienie interoperacyjności i wzajemnych powiązań.

Cytując raport o postępach opublikowany przez Komitet Nadzoru Regulacyjnego ds. LEI (LEI ROC) w kwietniu 2018 r., dokument GLEIF i Data Foundation podkreśla, że przyjęcie strategii LEI przez rządy państw na całym świecie mogłoby „być jednym z czynników, które położą kres istnieniu kilkunastu krajowych identyfikatorów obejmujących różnego rodzaju podmioty” i „pozwolić krajom na lepsze wykorzystywanie infrastruktury stworzonej przez [Globalny System LEI]”. Komitet Nadzoru Regulacyjnego ds. LEI, reprezentujący władze publiczne na całym świecie, które razem angażują się w działania zwiększające przejrzystość na rynkach finansowych, zaleca, aby „w każdej jurysdykcji rozważono przyjęcie strategii LEI spełniającej ich potrzeby”.

Standardy Globalnego Systemu LEI: Najnowsze publikacje wydane przez Komitet Nadzoru Regulacyjnego ds. LEI

W październiku 2018 r. Komitet Nadzoru Regulacyjnego ds. LEI (LEI ROC) opublikował ostateczną wersję dokumentu, który określa jego politykę w zakresie uwzględniania zdarzeń dotyczących podmiotów prawnych i historii danych w Globalnym Systemie LEI. Wspomniana polityka została opracowana z uwzględnieniem publicznej konsultacji odbytej w 2017 r. oraz warsztatów zorganizowanych w roku 2018. Oprócz klarownej prezentacji elementów polityki, które są skrótowo przedstawione w streszczeniu, dokument zawiera końcowy wniosek, że należy zastosować podejście oparte na współpracy, aby stworzyć optymalny priorytet i harmonogram wdrożenia dla tej polityki przy włączaniu danych na temat zdarzeń dotyczących podmiotów prawnych do Globalnego Systemu LEI. Ponadto znalazła się tam sugestia, że „to, co wymaga jeszcze sfinalizowania, wchodzi w zakres standardów technicznych, za które odpowiedzialna jest GLEIF (np. sposób prezentowania terminów wejścia w życie, a także kwestia, czy i jak odzwierciedlać zakres definicji terminów wejścia w życie, w zależności od lokalnego ustawodawstwa), oraz roli GLEIF polegającej na konsultowaniu się z lokalnymi jednostkami operacyjnymi i branżą w możliwie najoszczędniejszy sposób przy wdrażaniu polityk ROC. W trakcie procesu wdrożenia można przeprowadzać warsztaty, dalsze konsultacje i projekty pilotażowe”.

W listopadzie 2018 r. LEI ROC opublikował „Drugi dokument konsultacyjny dotyczący relacji funduszy w Globalnym Systemie LEI”. Raport „zawiera propozycję aktualizacji o ograniczonym zakresie obejmującej sposób, w jaki relacje wpływające na fundusze są zapisywane w Globalnym Systemie LEI (GLEIS), w celu zapewnienia, że wprowadzanie danych o relacjach jest spójne w całym GLEIS, i przyczyniania się do łatwiejszej standaryzacji zbioru informacji o relacjach funduszy na poziomie globalnym”. Działający przy LEI ROC Komitet ds. Oceny i Standardów (CES) opracował ten dokument konsultacyjny w celu uzyskania wkładu społecznego w opracowywanie procesu gromadzenia danych na temat relacji funduszy w Globalnym Systemie LEI. Odpowiedzi na ankietę załączoną do tego dokumentu można było zgłaszać do 14 stycznia 2019 r. Będą one miały wpływ na ostateczną wersję ramowej polityki, którą LEI ROC zatwierdzi do ostatecznego wdrożenia przez GLEIF, co nastąpi najwcześniej w styczniu 2020 r.

Szereg pozytywnych zmian w innych częściach świata świadczy o rosnącym zainteresowaniu obowiązkowym stosowaniem LEI w ramach szerszego ekosystemu usług finansowych. GLEIF udostępnia na swojej stronie internetowej listę aktualnych i proponowanych działań regulacyjnych obejmujących stosowanie LEI (patrz „powiązane odsyłacze” poniżej).

Blog GLEIF i Forum dyskusyjne

Osoby pragnące umieścić komentarz do wpisu na blogu prosimy o odwiedzenie strony: funkcje internetowego blogu GLEIF w języku angielskim. Prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska. Imię i nazwisko autora komentarza pojawi się obok wpisu. Adresy e-mail nie będą publikowane. Uczestnictwo w forum dyskusyjnym i korzystanie z niego oznacza zgodę na przestrzeganie obowiązujących Zasad korzystania z blogu GLEIF, które należy uważnie przeczytać.Wszystkie poprzednie wpisy w blogu GLEIF
O autorze:

Stephan Wolf jest dyrektorem naczelnym Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). Od stycznia 2017 r. pan Wolf jest współprzewodniczącym Grupy ds. Doradztwa Technicznego 68 FinTech przy Komitecie Technicznym Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO TC 68 FinTech TAG). W styczniu 2017 r. pan Wolf znalazł się wśród 100 najlepszych liderów w dziedzinie tożsamości w rankingu One World Identity. Posiada rozległe doświadczenie w tworzeniu systemów operacyjnych danych oraz globalnej strategii wdrażania. W swojej karierze wielokrotnie kierował rozwojem kluczowych strategii biznesowych i produktów. Był współzałożycielem IS Innovative Software GmbH w 1989 r. i pierwszym dyrektorem zarządzającym tej firmy. Później został mianowany na stanowisko rzecznika zarządu przedsiębiorstwa, w które ta firma się przekształciła – IS.Teledata AG. Spółka weszła ostatecznie w skład Interactive Data Corporation, w której Stephan Wolf piastował stanowisko dyrektora technicznego.


Znaczniki artykułu:
Zgodność, Zarządzanie danymi, Poznaj swojego klienta (Know-Your-Customer/KYC), Wiadomości o LEI, Komitet Nadzoru Regulacyjnego ds. LEI (LEI ROC), Pozagiełdowe instrumenty pochodne (OTC), Wymogi polityki, Regulacje, Zasady zarządzania